1 / 21

De doula: duivels of devine

E.C.J.M. van Duikeren Y.R. Hering N.J. Mencke L.L. van Zandwijk Interne / externe begeleiding: M. Prins (VAA) P. H ö rmann (UU) Kennispoort, donderdag 11 december 2008. De doula: duivels of devine. Wat is waar?. De aanwezigheid van een doula kan de duur van de baring verkorten.

alden
Télécharger la présentation

De doula: duivels of devine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. E.C.J.M. van Duikeren Y.R. Hering N.J. Mencke L.L. van Zandwijk Interne / externe begeleiding: M. Prins (VAA) P. Hörmann (UU) Kennispoort, donderdag 11 december 2008 De doula: duivels of devine

 2. Wat is waar? • De aanwezigheid van een doula kan de duur van de baring verkorten

 3. Wat is waar? • Er zijn al zeker 40 doula’s in Nederland werkzaam en er komen er steeds meer bij

 4. Wie is er bang voor de doula?

 5. Inhoud • Inleiding • Vraagstelling • Methode • Resultaten • Discussie • Vragen

 6. Inleiding • Wat is een doula • Wat is continue baringsondersteuning Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 7. Vraagstelling Wat vinden eerstelijns verloskundigen in Nederland van de doula? Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 8. Methode • Kwalitatiefonderzoek • Focusgroepen Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 9. Topic lijst

 10. Concepten

 11. Tabel 1: Karakteristieken deelnemers De onderzoeksgroep Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 12. Data-analyse • Coderen (labelen) • Samenvoegen • Samenvatten Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 13. Beroepsbeeld en continue begeleiding • ‘Maar ik kan er ook niet 24 uur naast zitten, dat wil ik ook niet..’ • ‘Het is een taak die je niet mag afschuiven en die ook niet bij een extern persoon zoals een doula hoort te liggen.’ Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 14. Rol van de doula • “Ze moet niet teveel weten, anders wordt ze eigenwijs” • “Maar in principe denk ik echt dat het een toegevoegde waarde kan hebben” Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 15. Doula vs. verloskundige • ‘Volgens mij zijn we allemaal, en dat geldt dus ook voor mij, bang dat ze een deel van ons afpakken…..’ • Als wij maar verantwoording blijven nemen voor datgene wat wij doen,…. ,dan kan die doula er best bij’. Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 16. Doula vs. andere disciplines • ‘Wat moet een kraamverzorgster dan nog?’ • ‘Een doula bevestigt de nutteloosheid van de man’ Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 17. Conclusie • Minder voldoening • Emotionele ondersteuning kerntaak verloskundige • Eén kapitein op het schip Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 18. Validiteit • Intern • Extern Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 19. Aanbevelingen • Vervolgonderzoek Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

 20. Achmea gaat mogelijk bevallingscoach betalen 14 aug. 2008 DEN HAAG - Zorgverzekeraar Achmea overweegt om de doula, een bevallingscoach of pufmaatje, te vergoeden. Voorwaarde is dat een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de doula een positief resultaat oplevert. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat binnenkort honderd zwangere vrouwen volgen voor, tijdens en na de bevalling. Vijftig van hen krijgen op het kraambed voortdurende persoonlijke aandacht van een vriendin of zus. Deze zogeheten 'lekendoula' krijgt eerst een korte cursus waar bijvoorbeeld wordt geleerd om weeën door middel van massages te stimuleren. ,,We willen zien of de doula een positief effect heeft op de bevalling'', aldus onderzoekster Juliët Droog. Zorgverkeraar Achmea ziet er wel brood in en sponsort het onderzoek. Want als de doula daadwerkelijk leidt tot minder complicaties dan scheelt dat veel geld, voorspelt een woordvoerder. ,,Bovendien biedt de inzet van een lekendoula mogelijk een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan kraamverzorgenden.''

 21. Vragen Inleiding Vraagstelling Methode Resultaten Discussie Vragen

More Related