Download
imbitasyon invitation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imbitasyon (Invitation) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imbitasyon (Invitation)

Imbitasyon (Invitation)

372 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Imbitasyon (Invitation)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Imbitasyon(Invitation)

  2. Today, you will learn: • How to invite someone to an event • How to accept an invitation

  3. Iniimbita ng isang estudyante (A) ang kaibigan niya. (A student is inviting his/her friend) • A. May oras ka ba sa Sabado? • B. Bakit? Anong meron? • A. Kaarawan ko. May handaan sa bahay. • B. Anong oras ba ‘yan? • A. Alas sais ng gabi. • A. Would you be free on Saturday? • B. Why? What’s up? • A. My birthday. There’ll be a praty at home. • B. What time will that be? • A. Six in the evening.

  4. B. Puwede ko bang isama ang kaibigan ko? • A. Oo, siyempre. • B. Sige, pupunta kami. • A. Hihintayin ko kayo, ha? • B. Sigurado. • A. Hanggang sa Sabado. • B. May I take my friend with me? • A. Yes, of course. • B. Okay, we’re going. • A. I’ll be expecting you. • B. Sure. • A. Till Saturday.

  5. Talasalitaan: Mga araw ng linggo (Vocabulary: Days of the week) • Linggo • Lunes • Martes • Miyerkules • Huwebes • Biyernes • Sabado • Sunday • Monday • Tuesday • Wednesday • Thursday • Friday • Saturday

  6. Extending an invitation • May oras ka ba sa Sabado? • Puwede ka bang maimbita sa Sabado? • Hindi ka ba busy sa Sabado? • Wala ka bang lakad sa Sabado? • Wala ka bang gagawin sa Sabado? • Gusto mo bang pumunta sa handaan sa Sabado? • Gusto mo bang lumabas sa Sabado? • Would you be free on Saturday? • May I invite you for Saturday? • Aren’t you busy for Saturday? • Don’t you have any place to go on Saturday? • Don’t you have anything to do on Saturday? • Would you like to go to a party on Saturday? • Do you want to go out on Saturday?

  7. Extending an invitation (kids) • Gusto mo bang magplaydate sa Sabado? • Do you want to have a playdate on Saturday?

  8. Accepting an invitation • May oras ako. • Puwede. • Hindi ako busy. • Wala akong lakad. • Wala akong gagawin. • Gusto kong pumunta sa handaan. • Hindi kita matatanggihan. • I have time. • You may. • I’m not busy. • I don’t have anywhere to go. • I don’t have anything to do. • I’d like to go to the party. • I can’t say no to you.

  9. Especially for younger kids:Ask parents first • Tatanungin ko muna ang nanay ko. • Magpapaalam muna ako. • I’d like to ask my mom first. • I have to ask permission first.