Download
pagtanggi ng imbitasyon declining an invitation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagtanggi ng Imbitasyon (Declining an Invitation) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagtanggi ng Imbitasyon (Declining an Invitation)

Pagtanggi ng Imbitasyon (Declining an Invitation)

495 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagtanggi ng Imbitasyon (Declining an Invitation)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pagtanggi ng Imbitasyon(Declining an Invitation)

  2. Today, you will learn: • How to decline an invitation (politely)

  3. Iniimbita ng isang estudyante (A) ang kaibigan niya. (A student is inviting his/her friend) • A. Gusto mo bang manood ng konsyerto? • B. Gusto ko sana pero hindi ako puwede. • A. Sige na naman. May tiket pa ako. • B. Pasensya ka na. May eksam kasi ako bukas, e. • A. Would you like to attend a concert? • B. I’d like to but I can’t. • A. Come on. I still have an extra ticket here. • B. I’m sorry. You see, I have an exam tomorrow.

  4. A. Ganoon ba? • B. Ibang araw na lang. • A. Pangako ha? • B. Oo. Peks man. • A. Teka. Yayayain ko na lang si Patricia. • B. Tama. Mahilig din si Patricia sa konsyerto. • A. Is that so? • B. Some other day. • A. Promise me, huh? • B. Yes. Cross my heart. • A. Wait. I’ll invite Patricia. • B. Right. Patricia is also fond of concerts.

  5. Ways of saying no--1 • Gusto ko sana pero hindi ako puwede. • May eksam kasi ako bukas. • Marami akong trabaho ngayon. • Pasensya ka na. Bising-bisi ako ngayon. • Masama ang pakiramdam ko./May sakit ako. • I’d like to, but I can’t. • You see, I have an exam tomorrow. • I have a lot of work at present. • I’m sorry. I’m very busy now. • I’m not feeling well./I’m sick.

  6. Ways of saying no--2 • Sa ibang araw na lang. • Titingnan ko. • Susubukan ko. • Hindi ako sigurado. • Saka na lang. • Some other day. • I’ll see. • I’ll try. • I’m not sure. • Later (some other time).

  7. For kids • Hindi ako pinayagan ng nanay ko. • May ibang lakad kasi ang pamilya ko. • May pupuntahan kasi ang pamilya ko. • My mom didn’t let me. • My family has other plans. • My family has somewhere else to go.