Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu

Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan wdrażaniaRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013oraz założenia do roku 2013 Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu

 2. Dostępne środki ogółem Na mocy decyzji KE z dn. 02.10.2007 RPO WL na lata 2007-2013 otrzymał z EFRR do wykorzystania 1 155,9 mln EUR

 3. Dostępne środki ogółem

 4. I-II Oś Priorytetowa: III-VIII Oś Priorytetowa: 17 konkursów 33 konkursy 727, 6 mlnPLN z EFRR 1 742,4 mlnPLN z EFRR Dostępne środki w ramach ogłoszonych konkursów (PLN) 50 konkursów 2 470,1 mlnPLN ( 52% EFRR w ramach RPO WL )

 5. 1706 wniosków 1291 wniosków 1 155,6 mlnPLN z EFRR 4 993,9 mln PLN z EFRR Złożone wnioski o dofinansowanie 2 997 wniosków 6 149,6 mln PLN ( 249% EFRR w ramach RPO WL ) I-II Oś Priorytetowa: III-VIIIOś Priorytetowa:

 6. Złożone wnioski o dofinansowanie * wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR

 7. Aktywność beneficjentów w układzie na powiaty Złożono wnioski z 24 powiatów, gdzie: • Najwięcej wniosków złożono z obszaru powiatu/ów: m. Lublin - 672 p. lubelski - 208p. puławski - 157 • Najmniej wniosków złożono z obszaru powiatu/ów: p.parczewski - 45 p. janowski - 53 p. hrubieszowski - 55 p. radzyński - 55 • Złożono również 102 wnioski z powiatów spoza Województwa Lubelskiego.

 8. Złożone wnioski o dofinansowanie ogółem liczba wartość [PLN]

 9. Złożone wnioski o dofinansowanie Oś I-II liczba wartość [PLN]

 10. Złożone wnioski o dofinansowanie Oś III - VIII liczba wartość [PLN]

 11. Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie Dotychczas Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził do realizacji 757 wniosków o dofinansowanie na całkowita wartość 1 643,5 mln PLN, w których Beneficjenci wnioskowali o 890,9 mln PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 36% środków przeznaczonych na konkursy z EFRR w ramach RPO WL.

 12. Zatwierdzone wnioski ogółem liczba wartość [PLN]

 13. Wnioski zatwierdzone Oś I – II liczba wartość [PLN]

 14. Wnioski zatwierdzone Oś III – VIII liczba wartość [PLN]

 15. Suma dotacji w latach 2008 i 2009 wg powiatów

 16. Dotacje w latach 2008i 2009wg powiatów

 17. Zestawienie wniosków o dofinansowanie i wniosków zatwierdzonych

 18. Podsumowanie

 19. Najbliższe rozstrzygnięcia (główne) • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – ok. 120 mln zł • Infrastruktura szkolna i sportowa -ok. 200 mln zł • Gospodarka odpadami – ok. 170 mln zł • Gospodarka wodno-ściekowa – ok. 150 mln zł • Infrastruktura kultury i turystyki – ok. 120 mln zł

 20. Protesty • W ramach RPO WL złożono ogółem 132 protesty, w tym pozytywnie rozpatrzono 24, negatywnie 105 oraz 3 pozostaje do rozpatrzenia. • Oś I-II – 96 protestów • 13 - pozytywnie • 83 – negatywnie • Oś III-VIII – 36 protestów • 11 – pozytywnie • 22 – negatywnie • 3 – pozostaje do rozpatrzenia

 21. Najczęściej popełniane błędy • Wadliwie złożony wniosek - omyłkowo wybierane są konkursy – mimo korzystania przez beneficjentów z LSI. • Brak złożonych Strategii Rozwoju Lokalnego mimo wielu komunikatów, umieszczenia takiego kryterium w kryteriach brzegowych. W wielu przypadkach takie dokumenty JST posiadają. • Daty rozpoczęcia, zakończenia realizacji projektu, wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych jak i wnioskowanego dofinansowania nie są ze sobą spójne we wniosku jak i w SW. • Błędnie wypełnione załączniki środowiskowe – co jest konsekwencją błędnie przeprowadzonego postępowania.

 22. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy pojawiające się na etapie składania i oceny wniosków o dofinansowanie

 23. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 24. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 25. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko

 26. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy w procedurze OOŚ Poprawa możliwa tylko na etapie postępowania OOŚ

 27. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 28. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy dotyczące projektów kluczowych

 29. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy pojawiające się na etapie realizacji projektów

 30. Katalog najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Błędy pojawiające się na etapie kontroli projektów

 31. Alokacja finansowa na lata 2010-2013 W latach 2010-2013 wydatkowane będą środki z EFRR w kwocie 2 312,1 mln PLN w tym nakonkursy otwarte około - 1 547 mln PLN, IWIPKokoło-765,1 mln PLN. Oś I-II - 89,2 mln euro Oś III-VIII – 182,2 mln euro

 32. Harmonogram naboru wniosków na rok 2010 Oś I-II

 33. Plan naboru wniosków na rok 2010-2013 • 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych (alokacja na konkurs 8,5 mln euro) • 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich (alokacja na konkurs 50,9 mln euro) • 6.1. KAT. I Gospodarka wodno-ściekowa (alokacja na konkurs 16,4 mln euro) • 6.1. KAT.II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (alokacja na konkurs 16,8 mln euro) • 6.1.KAT.III Bezpieczeństwo ekologiczne ( alokacja na konkurs 9,6 mln euro) • 6.1. KAT. IV Ochrona przyrody i kształtowania postaw ekologicznych (alokacja na konkurs 3,8 mln euro) • 6.2. Energia przyjazna środowisku (alokacja na konkurs: 8,7 mln euro) • 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki (alokacja na konkurs 15,2 mln euro) • 7.2. Promocja kultury i turystyki (alokacja na konkurs 3,1 mln euro) • 7.3. Współpraca międzyregionalna (alokacja na konkurs 4,4 mln euro) • 8.3. Ochrona zdrowia (alokacja na konkurs 13,4 mln euro)

 34. Dziękuję za uwagę