Download
colour n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colour PowerPoint Presentation

Colour

265 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Colour

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Colour

 2. สี องคประกอบแหงอารมณ : Colour สีมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณการสื่อความหมายที่เดนชัด และกระตุนตอการรับรูของคนเราไดเปนอยางดี องคประกอบสีในงานออกแบบนั้น มีคุณสมบัติอยู 3 ประการ คือ 1. สี, เนื้อสี (Hue) 2. น้ำหนักสี (Value / Brightness) 3. ความสดของสี (Intensity / Saturation)

 3. สี,เนื้อสี HUE เนื้อสี หรือ Hue คือความแตกตางของสีบริสุทธิ์แตละสี ซึ่งเราจะเรียกเปนชื่อสี เชน สีแดง สีน้ำตาล สีมวง เปนตน โดยแบงเนื้อสีออกเปน 2 ชนิด ดวยกันคือ สีของแสง (Coloured Light) สีของสาร (Coloured Pigment)

 4. การผสมสี จากการที่เรามองเห็นสีของสารตาง ๆ นี่เอง จึงคนพบวามีสีอยู 3 สีที่เปนตนกําเนิดของสีอื่น ๆ ที่ไมสามารถสรางหรือผสมใหเกิดจากสีอื่นได หรือที่เราเรียกกันวา “แมสี” ไดแก แดง, เหลือง, น้ำเงิน จริงๆแล้วสีที่เรามองเห็นเกิดจาการผสมสี ใน 2 รูปแบบคือ additive colours Subtractive colours

 5. วงจรสี (Colour Wheel) วงจรสีนั้นก็คือการวางเนื้อสี Hue ที่เราพูดกันมากอนหนานี้ โดยเรียงกันตามการผสมสีของสารที่เรามองเห็น โดยตัวอยางของแบบจําลองวงจรสีที่จะหยิบยกมาศึกษากันนี้ เปนแบบ 12 สีมาตรฐานที่ใชกันอยูในปจจุบัน

 6. วงจรสี (Colour Wheel)

 7. สีโทนรอน – สีโทนเย็น เรื่องของสีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการออกแบบคือ เรื่องของเนื้อสีที่แบงออกเปน 2 กลุมตามอุณหภูมิของสีคือ สีโทนรอนและสีโทนเย็นโดยจะสังเกตไดงายในวงจรสี ► สีโทนรอน ใหความรูสึกมีพลัง อบอุนสนุกสนาน และดึงดูดความนา สนใจไดดี ► สีโทนเย็น ใหความรูสึก เรียบ สงบ เยือกเย็น ลึกลับ มีระดับ

 8. การเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นการเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น Artist: Jan VermeeTitle: Girl Asleep at a Table Year: 1657Form of Art: realisticColor Scheme: warm (red, red-orange, orange, yellow-orange, yellow and values)

 9. การเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเย็นการเลือกใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเย็น Artist: Pablo PicassoTitle: Femme Allonge Lisant (Marie-Thrse)Year: 1939Form of Art: abstractColor Scheme: cool (yellow-green, green, blue-green, blue-purple and values)

 10. น้ำหนักสี Value • น้ำหนักสีก็คือ เรื่องของความสวางของสี หรือการเพิ่มขาวเติมดําลงในเนื้อสีที่เรามีอยู และการปรับเปลี่ยนน้ำหนักของสีนี่เองที่ทําใหภาพดูมีมิติ ดูมีความลึก หรือที่เราเรียกกันวา โทน Tone • น้ำหนักสีของสาร เราจะเรียกวา น้ำหนักสี Value สวนน้ำหนักสีของแสงนั้น เราจะเรียกวาความสวาง Brightness

 11. น้ำหนักของสี (Value) • น้ำหนักของสี คือความสว่างของสี หรือการเพิ่มขาว เติมดำลงไปในเนื้อสี การปรับเปลี่ยนน้ำหนักของสีจะทำให้ภาพดูมีมิติ มีความลึก ค่าสีน้ำหนักสูง ความสว่างต่ำ ค่าสีน้ำหนักปานกลาง ความสว่างปานกลาง ค่าสีน้ำหนักต่ำ ความสว่างสูง

 12. น้ำหนักสี Value ► การปรับเปลี่ยนน้ำหนักสี ทํา ใหภาพ 2 มิติ มีความลึกเปน 3 มิติ ►คาความสวางนี้เราจะเรียก กันวา “โทน Tone” ซึ่งกําหนด ความมีมิติ หรือ ความลึกให้ภาพ

 13. ความสดของสี Intensity / Saturation การลดความสดของสีก็เพื่อไมใหภาพงานที่ออกมานั้นดูฉูดฉาด จนเกินไป เรียกอีกอยางวา เปนการเบรกสี 1. ศิลปนมักจะใชสีน้ำตาลเติมลงในสีที่ต้องการให้ความสด ของสีนอยลงนั่นเอง 2. ปจจุบันเราใชคอมพิวเตอรในการออกแบบการลดความสด ของสีลง เช่น Photoshop คลิกเมนู Image>Adjust>Hue & Saturation หรือกดคีย <Ctrl+U>

 14. ความสดของสี Intensity / Saturation ► ภาพกอนทําการลดความสด Saturation ของสี ► ภาพหลังทําการลดความสด Saturation ของสี

 15. การเลือกสีมาใชงานColour for Design • การเลือกเนื้อสี Choose Hue • การเลือกน้ำหนักสี Choose Value • การเลือกความสดของสี Choose Saturation

 16. การเลือกเนื้อสี Choose Hue ในการเลือกเนื้อสีมาใชงานเราจะเลือกจาก 1. ความหมายของเนื้อสีแตละสี เช่น สีเงินจะนึกถึงสิ่ง ใหม่ๆ ความทันสมัย 2. เลือกเนื้อสีที่อยูดวยกันแลวดูดีดูเหมาะสม และ คำนึงถึงผู้ใช้งาน (User Target) เช่น ถ้าออกแบบงาน ที่ใช้กับเด็ก ควรเลือกใช้แม่สี เพื่อให้เด็กสังเกตและ รับรู้ได้ง่าย

 17. ความหมายของสี • สีแดง อ้างอิงมาจากไฟ จึงให้อารมณ์ของความร้อน พลัง พลังงาน ความแรง และความเป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีน • สีเหลือง ให้ความสดใส ปลอดโปร่ง ดึงดูดสายตา • สีน้ำเงิน ให้ความสงบเรียบ สุขุม มีราคา หรูหรามีระดับ บางครั้งสื่อถึงความสุภาพ หนักแน่น ผู้ชาย • สีส้ม ให้ความรู้สึกดึงดูด ทันสมัย สดใส กระฉับกระเฉง มีพลัง • สีม่วง ให้อารมณ์หนักแน่น มีเสน่ห์ ความลับ สิ่งที่ปกปิด

 18. ความหมายของสี • สีเขียว ให้ความรู้สึกสดชื่น ธรรมชาติ เย็นสบาย • สีชมพู ให้ความอ่อนหวาน นุ่มนวล ความรัก วัยรุ่น ผู้หญิง • สีน้ำตาล ให้ความสงบ ความเรียบ ความเป็นผู้ใหญ่ ความเก่าแก่โบราณ บางครั้งสื่อถึงไม้ แมกไม้ • สีฟ้า ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายตา นุ่มนวล สุขสบาย • สีเงิน ให้ความรู้สึกถึงสิ่งใหม่ ๆ ทันสมัย มีคุณค่า มีราคา

 19. ความหมายของสี • สีทอง เป็นตัวแทนของความมีคุณค่า ความหรูหรา ราคาแพง • สีขาว สื่อถึงความบริสุทธิ์ สะอาด เรียบง่าย ความโล่ง ความว่างเปล่า • สีเทา ให้อารมณ์เศร้า หม่นหมอง ไร้ชีวิตชีวา บางครั้งสื่อถึงความเป็นกลาง • สีดำ ซ่อนความไม่รู้ ความน่ากลัว บางครั้ง จะใช้สีดำหรือสีเข้ม เพื่อเน้นขับสิ่งที่อยู่ภายในให้เด่นชัด จึงมักนิยมใช้เป็นสีพื้น

 20. การเลือกน้ำหนักสี Choose Value การเลือกน้ำหนักสีจะเปนขั้นตอนถัดมาหลังจากเราเลือกสีไดแลว น้ำหนักของสีมีอิทธิพลตอความมืดสวางในภาพ ซึ่งใหอารมณของภาพที่แตกตางกันไป

 21. การเลือกความสดของสีChoose Saturation การเลือกความสดของสีเปนเรื่องสุดทายในการเลือกสี เพื่อ ออกแบบงานสีที่มีความสดสูงจะใหความรูสึกรุนแรง ตื่นตัว สะดุดตา ในขณะที่สีที่มีความสดนอยหรือสีหมน จะใหความรู สึกสงบ ไมโดดเดน หมนหมอง เศรา ถาสีที่มีความสดอยูใน ระดับกลางจะใหความรูสึกพักผอน สบายตา

 22. การวางโครงสี Colour Schematic กล่าวคือทฤษฎีสีของการใชสี หรือการเลือกสีมาใชรวมกันใน ภาพ เพื่อใหภาพออกมาดูดี ดูนาพอใจ เรียกวา Colour Schematic หรือการวางโครงสี (ซึ่งบางคนก็คุนกับ คําวา การจับคูสีการเลือกคูสี) Monochrome Analogus Dyads Triads Tetrads

 23. Monochrome • คือโครงสีเอกรงค คือมีเนื้อสี Hue เดียว แตใหความแตกตาง ดวยน้ำหนักสี Value

 24. การวางโครงสี (Color Schematic) การวางโครงสี คือการจับคู่สี หรือเลือกสี เพื่อใช้ร่วมกันในภาพ เพื่อให้ภาพออกมาดูดี ดูน่าพอใจ • Monochrome คือการมีเนื้อสีเดียว แต่ให้ความแตกต่างด้วยน้ำหนักสี การใช้สีแบบนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกสุขุม เรียบร้อย เป็นสากล ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา

 25. ตัวอย่างภาพแบบ Monochromatic Artist: Marc ChagallTitle: Les Amants Sur Le ToitForm of Art: abstractColor Scheme: monochromatic (blue and values)

 26. Analogus • หรือโครงสีขางเคียง คือสีที่อยูติดกัน อยูขางเคียงกันในวงจรสี จะเปนทีละ 2 หรือ 3 สีหรือบางทีอาจจะใชไดถึง 4 สี แตก็ไมควรมากกวานี้

 27. การวางโครงสี (Color Schematic) • Analogous หรือโครงสีข้างเคียง คือสีที่อยู่ติดกันในวงจรสี จะเป็นทีละ 2 หรือ 3 สี หรืออาจจะถึง 4 สี จะทำให้ภาพโดยรวม ได้อารมณ์ไปในกลุ่มโทนสีนั้น และไม่ดูฉูดฉาดเกินไป

 28. ตัวอย่างภาพแบบ Analogous Artist: Vincent van GoghTitle: The IrisYear: 1889Form of Art: realisticColor Scheme: analogous (yellow, yellow-green, green, blue-green and values)

 29. Dyads • คือโครงสีคูตรงขาม Complementary Colour คือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี การเลือกใชสีคูตรงขามจะทําใหงานที่ไดมีความสะดุดตาในการมอง • ควรแบงพื้นที่ของสีในภาพของการใชสีใดสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่ง โดยประมาณมักจะใชสีหนึ่ง 70% อีกสีหนึ่ง 30% ภาพที่ไดก็จะ คงความมีเอกภาพอยู และยังมีความเดนสะดุดตาไปไดในตัว

 30. การวางโครงสี (Color Schematic) • Complementary Color คือการใช้คู่สีตรงข้าม คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี การเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามจะทำให้งานที่ได้มีความสะดุดตาในการมอง แต่ควรระวัง ถ้าใช้สีคู่ตรงข้ามในพื้นที่ใกล้เคียงกัน งานนั้นจะดูไม่มีเอกภาพ โดยทั่วไปควรจะใช้สีหนึ่งประมาณ 70% อีกสี 30%

 31. Dyads ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม

 32. ตัวอย่างภาพแบบ Complementary Artist: Paul Cezanne Title: La Montage Saint VictoireYear: 1886-88Form of Art: abstractColor Scheme: complementary (blue, orange and values)

 33. Triads Triads หรือโครงสี 3 สี คือ • เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 เทากัน ถาเราลากเสนระหวางสีทั้ง 3 สี เราจะไดสามเหลี่ยม ดานเทา 2. เปนการใชสี 3 สี ในชวงหางระหวางสีทั้ง 3 ไมเทากัน คือ มีชวงหาง 2 ชวงเทากัน แตกับอีกอันหนึ่งชวงหางจะ ยาวกวา ถาลากเสนระหวางสีแลวจะไดสามเหลี่ยม หนาจั่ว

 34. Triads ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้โครงสี 3 สี

 35. Tetrads Tetrads หรือโครงสี 4 สี คือ • การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีเทากันหมด กลาวคือถาเราลากเสนเชื่อมสีทั้ง 4 แลวเราจะได สี่เหลี่ยมจัตุรัส • การใชสีในวงจรสี 4 สี โดยเลือกสีที่มีชวงหางระหวางสีไม่ เทากัน โดยชวงหางของ 2 สีเปนชวงสั้นและอีก 2 สีเปน ชวงยาว กลาวคือถาเราลากเสนเชื่อมสีทั้ง 4 แลวเราจะได้ สี่เหลี่ยมผืนผา

 36. Tetrads ตัวอย่างการออกแบบโดยเลือกใช้โครงสี 4 สี