Download
prediktivn a prognostick patologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prediktivní a prognostická patologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prediktivní a prognostická patologie

Prediktivní a prognostická patologie

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prediktivní a prognostická patologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prediktivní a prognostická patologie Část I

 2. Prediktivní a prognostická patologie • Úloha v diagnostice a léčbě • Regulace buněčného cyklu – základní principy • Metodiky a požadavky • Interpretace výsledků • Klinické aplikace (část II) • Perspektivy (část II)

 3. Prediktivní a prognostická patologie • Úloha v diagnostice a léčbě • Regulace buněčného cyklu – základní principy • Metodiky a požadavky • Interpretace výsledků • Klinické aplikace (část II) • Perspektivy (část II)

 4. Diagnostika (onkopatologie) • Zpřesnění diagnózy (typizace nádorů) • Určení prognózy nádoru – odhad biologického chování resp. přežití • Studium prognostického významu nových markerů (buněčný cyklus, apoptóza) v diagnostice nádorů

 5. Prognostické faktory • Klinické • věk • recidiva • Histologické • mitózy • nekrózy • jaderná polymorfie • neovaskularizace • Genetické • Molekulárně biologické

 6. Léčba • Predikce – odhad reakce nádoru (nádorových buněk) na terapii • Stanovení citlivosti nádoru na terapii • Sledování efektivnosti protinádorové léčby • Studium protinádorového efektu nových potencionálně účinných látek

 7. Prediktivní a prognostická patologie • Úloha v diagnostice a léčbě • Regulace buněčného cyklu – základní principy • Metodiky a požadavky • Interpretace výsledků • Klinické aplikace (část II) • Perspektivy (část II)

 8. CDK, cykliny a inhibitory CDK

 9. Přehled a lokalizace onkogenů a nádory suprimujících genů(převzato z R. Hesketh, The Oncogene Facts Book, Academic Press, p 41, 1995)

 10. Struktura proteinu p53(převzato z  Cell. Mol. Life Sci., Vol 55, p 17, 1999)

 11. Funkce p53(převzato z  Cell. Mol. Life Sci., Vol 55, p 22, 1999)

 12. Protein 27 a jeho role v buněčném cyklu

 13. Prediktivní a prognostická patologie • Úloha v diagnostice a léčbě • Regulace buněčného cyklu – základní principy • Metodiky a požadavky • Interpretace výsledků • Klinické aplikace (část II) • Perspektivy (část II)

 14. Metodiky • Metodiky běžně používané • Metodiky používané nedostatečně • Metodiky běžně nepoužívané • Požadavky • odebrání a zpracovaní materiálu • archivace materiálu • archivace výsledků

 15. Metodiky běžně používané • Určení proliferační aktivity (imunohistochemické stanovení Ki67, PCNA) • Stanovení DNA ploidie (počítačová obrazová analýza, průtoková cytometrie) • Stanovení diferenciačních markerů (CD), onkoproteinů, onkofetálních antigenů (imunohistochemie, průtoková cytometrie) • Stanovení exprese receptorů pro růstové faktory (imunohistochemické: steroidní hormony, c-erbB-2…) • Stanovení chromozomálních poruch – především v hematoonkologii (FISH, CGH)

 16. Metodiky používané nedostatečně • Stanovení exprese proteinů zapojených do regulace buněčného cyklu a apoptózy • Stanovení exprese proteinů regulovaných růstovými faktory a hormony • Stanovení apoptotického (nekrotického) indexu pro monitorování průběhu léčby • Stanovení exprese proteinů zapojených do MDR • Stanovení exprese a aktivity telomerázy

 17. Metodiky používané nedostatečně • Stanovení exprese klíčových nádorových supresorů jejichž exprese souvisí s činností reparačních mechanizmů • Stanovení exprese produktů genů odpovědných za reparaci chybného párování • Stanovení exprese proteinů zapojených do regulace cytochromu P450 • Stanovení exprese NO-S

 18. Metodiky běžně nepoužívané • Proteinové a DNA „micro-arrays“

 19. Metodiky běžně používanéStanovení exprese receptorů pro růstové faktory (imunohistochemické: steroidní hormony, c-erbB-2…)

 20. Metodiky běžně používanéStanovení DNA ploidie (počítačová obrazová analýza, průtoková cytometrie)

 21. Metodiky běžně používanéStanovení diferenciačních markerů (CD), onkoproteinů, atd.

 22. Metodiky používané nedostatečněStanovení exprese proteinů zapojených do regulace buněčného cyklu a apoptózy Exprese p27: dobře diferencováný spinocelulární karcinom

 23. Metodiky používané nedostatečněStanovení exprese klíčových nádorových supresorů jejichž exprese souvisí s činností reparačních mechanizmů Linie U87-MG Exprese p21 a p53 v buněčnýcyh liních gliálních nádorů mozku

 24. Požadavky(odebrání a zpracovaní materiálu) • Šetrný odběr (rizika artefaktů!!) • Fixace • Zalití do parafínu • Zmražení • Přenesení do živného media (explantace, primokultura)

 25. Požadavky(archivace materiálu) • Fixovaný materiál • archiv bloků • Nefixovaný materiál • lednice (4 °C) • mrazicí boxy (-20 °C) • hlubokomrazící boxy (-80 °C) • Živé buňky • tekutý dusík (-196 °C)

 26. Požadavky(archivace výsledků) • Obrazové databáze (CD, software)

 27. Prediktivní a prognostická patologie • Úloha v diagnostice a léčbě • Regulace buněčného cyklu – základní principy • Metodiky a požadavky • Interpretace výsledků • Klinické aplikace (část II) • Perspektivy (část II)

 28. Interpretace výsledků • Jednoznačné prognostické indikátory • Součást komplementární diagnostiky • Součást studií