1 / 65

Sini ša Kljajić

AKADEMSKE VJEŠTINE. MOTIVACIJA. Sini ša Kljajić. e-mail: sinisa.k @apeiron-uni.eu. Koja su pitanja najznačajnija u kontekstu rasvjetljavanja akademskog postignuća. - Šta studenti žele -Šta motiviše studente u učionici -Kako studenti ostvaruju ono što žele

arista
Télécharger la présentation

Sini ša Kljajić

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AKADEMSKE VJEŠTINE MOTIVACIJA Siniša Kljajić e-mail: sinisa.k@apeiron-uni.eu

 2. Koja su pitanja najznačajnija u kontekstu rasvjetljavanja akademskog postignuća -Šta studenti žele -Šta motiviše studente u učionici -Kako studenti ostvaruju ono što žele -Da li studenti znaju šta žele i šta ih motiviše -Kakva je interakcija kognicije i motivacije -Kako se motivacija mijenja i razvija sa uzrastom -Kakva je uloga kulturnih razloga i situacije u kojoj se motivacija ostvaruje

 3. Promjene u univerzitetskoj nastavi • Kreirati uslove za efikasno učenje i podučavanje • Razvijati ideju permanentnog i doživotnog učenje • Podsticati slobodnu razmjenu ideja i učenja • Obezbjediti resurse neophodne za efikasno učenje i podučavanje • Zaposliti kvalifikovan kadar koji studentima olakšava učenje • Razviti modele u kojima student aktivno participira u nastavi • Povezati učenje sa modernim potrebama buduće profesije studenta • Razvijati komunikacione sposobnosti studenata

 4. Unapređenje nastave • Sistematki pratiti i unapređivati nastavu • Mijenjati programe studija u skladu sa savremenim potrebama drušva • Anticipirati buduće potrebe društva i razvijate programe obuke studenata za njih • Podržati profesionalno napredovanje i sturčno usavršavanje nastavnog kadra • Razviti modele u kojima student aktivno participira u nastavi • Razviti modele interaktivnog, kooperativnog i individualnog rada

 5. Izgradnja kvaliteta nastave • Uključiti studente u definisanje i ostvarivanje kvaliteta na univerzitetu • Obezbjediti da svaki student u toku nastave osvoji najmanje 30% kredita za ocjenu • Uključiti studente u rad na malim projektima i omogućiti im pristup većim projektima • Razviti interdisciplinarne obrazovne program Multietičnost i multikulturalnost • Obezbjediti poštovanje raznih etnosa, vjera i kultura • Razviti modele efikasnog individualnog rada.....

 6. Efikasna pedagoška komunikacija • Razviti model da svaki student stupi u interakciju • Razviti modele efikasnog individualnog rada • Nagraditi osoblje koje ostvaruje najefikasnije modele u komunikaciji Donošenje odluka • Uključiti studente na sve nivoe odlučivanja • Razviti modele u kojim se razmatraju inicijative studenata Saradnja sa drušvenom zajednicom • Informisati širu zajednicu o radu i efikasnosti fakulteta • Učestvovati na međunarodnim i domaćim projektima

 7. MOTIVACIJA je sve ono što dovodi do aktivnosti, što određuje njen smjer, intenzitet i trajanje (psihički proces zadovoljavanja potreba odnosno motiva) Opšta motivacija za učenje težnja za usvajanjem znanja i vještina u različitim situacijama učenja Specifična motivacija za učenje težnja za usvajanjem znanja i vještina u određenom području

 8. Motivacioni ciklus motiv instrumentalno ponašanje cilj

 9. SADRŽAJNE TEORIJE MOTIVACIJE • što čovjeka motiviše za određeno ponašanje? • Teorije potreba uzrok nekog ponašanja je fiziološka ili psihološka neravnoteža u organizmu • Kognitivističke teorije motivi su stabilne stečene dispozicije koje se temelje na saznanju o vlastitim mogućnostima u različitim situacijama postignuća

 10. Teorija nagona (Woodworth, 1918) nagoni su unutrašnje sile koje nastoje održati homeostatsku ravnotežu u organizmu potrebnu za njegovo preživljavanje • odgovorna je za objašnjenje ponašanja izazvanog fiziološkim potrebama • primjerna je za objašnjenje ponašanja usmjerenih prema dugoročnim ciljevima

 11. Teorija socijalnih potreba(Murray, 1938) Ljudskim ponašanjem prvenstveno upravljaju socijalne potrebe proizašle iz osjećaja neravnoteže na psihološkom nivou • objašnjenje ponašanja u univerzitetskom okruženju • u različitim kulturama i različitim društvenim slojevima različite socijalne potrebe • istakao potrebu za dostignućem (zahtjevi primjereni dobi i pozitivno potkrepljenje dostignuća)

 12. Hijerarhijska teorija potreba(Maslow, 1970) Potreba za samoostvarenjem psihološke potrebe Potreba za samopoštovanjem Potreba za pripadanjem Potreba za sigurnosti Osnovne potrebe Fiziološkepotrebe

 13. Dalesova priramida iskustva: ljudi generalno pamte Čitanje 10% onot što čitaju 20% onog što čuju Slušanje riječi 30% onog što vide 50% onog što vide i čuju Gledanje slika, radnji ili demonstracija Stvaranje drame, igranje uloga, pisanje i čitanje o datom problemu 70 % onoga što kažu i napišu Činiti nepto stvarno, ostvarivati ciljeve, tragati za rješenjima 90 % od onog što čine

 14. A P D C S Čitanje Slušanje riječi Gledanje slika, radnji ili demonstracija Deaming Cycle

 15. Potreba za samoostvarenjem (samoaktualizacijom) Želja za kontinuiranim rastom i razvojem Korištenje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i talenta Ispunjenje Težnja za cjelovitom saznanjem Prihvatanje i spoznanje vlastite prirode Postizanje i očuvanje integriteta

 16. Potreba za samoostvarenjem (samoaktualizacijom) Realistično usmjerene Prihvatanje sebe i drugih Spontane Usmjerene na problem Samostalne i nezavisne Traže samoću i privatnost Poštuju nove ideje i zanimljive ljude Ne miješaju sredstva s ciljevima Razvijen smisao za humor Opiru se konformizmu

 17. 1= potpuno se ne slažem 4= donekle se slažem2= ne slažem se5= slažem se3= donekle se ne slažem 6= potpuno se slažem 1.Nije me sramota nijedne svoje emocije 2. Mogu voljeti ljude iako ne odobravam sve njihove postupke 3. Vjerujem da su ljudi u osnovi dobri i da im se može vjerovati 4.Mogu se naljutiti na osobe koje volim 5.Bolje je biti ono što jesi nego biti popularan 6.Mogu izraziti svoje osjećaje čak i kada to dovede do nepoželjnih posljedica 7.Drugi me vole jer i ja njih volim 8.Ne opterećujem se strahom da bih mogao biti neadekvatan zbog nečega.

 18. GLAD kako znate da ste gladni? • kontrakcije želudca • razina šećera u krvi • receptori u jetri • hipotalamus

 19. SEKSUALNO PONAŠANJE • u nekim se kulturama visoko cijeni seksualna vjernost, ali u drugima je pristojno ponašanje ako muž ponudi gostu svoju ženu • u nekim se kulturama smatra da seksualni odnosi iscrpljuju snagu i da ga treba upražnjavati samo kad treba začeti djecu, dok su u drugim višestruki orgazmi norma ponašanja Svi imaju sličnu anatomsku građu i spolne hormone !

 20. Prijedlozi za primjenu Maslowljeve teorije na poučavanje • Fiziološke potrebe • Osiguran obrok • Ugodna temeperatura u učionicama • Pauze za piće

 21. Sigurnost • Dobro isplanirane lekcije • Kontrola ponašanja u učionici • Procedure za slučaj opasnosti dobro razrađene i uvježbane • Pravedne disciplinske mjere • Konzistentna očekivanja • Stav učitelja: prihvatajući, nepodcjenjivački, ugodan, neprijeteći

 22. Ljubav i pripadanje Odnos učenik - učitelj • Posebnost učitelja: empatičan, obziran, zainteresiran za pojedinca, strpljiv, pravedan, spreman na otvaranje, pozitivnog stava, dobar slušlac • Korištenje podučavanja “jedan na jedan” • Pružanje pozitivnih povratnih informacija umjesto negativnih • Upoznavanje učenika • Dostupnost za učenike • Slušanje učenika • Davanje podrške • Korištenje “pomagača” koji se izmjenjuju • Uvažavanje mišljenja učenika • Pokazivanje povjerenja u učenike

 23. Samopoštovanje • Razvijanje novog znanja na način da se bazira na već postojećemkako bi seomogućio uspjeh • Planiranje poučavanja kako bi se prilagodilo individualnim potrebama • Fokusiranje na vrline i osobine koje studenti posjeduju • Uzimanje u obzir individualnih potreba kad se planiraju i izvode lekcije • Poučavanje na različite načine, koristeći različite modalitete • Poučavanje i modeliranje strategija učenja • Obraćanje pažnje na učeničke poteškoće i što je moguće ranija intervencija

 24. Samopoštovanje • Planiranje lekcija koje su intelektualno izazovne • Planiranje lekcija na način da se povezuju različita područja • Omogućavanje studentima istraživanje odnosa, sličnosti i razlika • Omogućavanje studentima da pristupaju učenju na različite načine • Pružanje mogućnosti za raspravu • Uključivanje učenika u intelektualno izazovne programe

 25. Samoaktualizacija • Očekivanje od studenata da rade najbolje što mogu • Omogućavanje studentima da istražuju i otkrivaju sami • Učiniti učenje smislenim – povezati ga sa „stvarnim” životom • Planiranje lekcija koje uključuju metakognitivne aktivnosti • Uključivanje studenata u projekte koji im omogućavaju izražavanje • Uključivanje studenata u kreativne aktivnosti i projekte

 26. Teorije uslovljavanja -ponašanje je izazvano nekim spoljašnjim nadražajem koji u određenim uslovnim dovodi do reakcije (klasično uslovljavanje ) ili se pojavljuje u očekivanju nekog potkrepljenja (operantno uslovljavanje) - ne omogućavaju dublje razumijevanje složenih ponašanja usmjerenih prema dugoročnim ciljevima

 27. TRAŽENJE UZBUĐENJA senzorna deprivacija metoda sistemskog smanjivanja količine nadražaja koji djeluju na osjetne organe nekim bi ljudima dug i opušten godišnji odmor na morskoj obali išao maksimalno na živce Vama?

 28. KOGNITIVNE TEORIJE ljudi su motivisanji postići konzistentnost (dosljednost) Ljudi su motivisani uskladiti svoje ponašanje i vjerovanje pa je vjerojatnije da ćemo više cijeniti ono za što moramo uložiti više truda Socijalno-kognitivni teoretičari smatraju da ljude motiviraju očekivanja Ljudi očekuju da će određena ponašanja dovesti do određenih ciljeva zato rade ono što će im omogućiti da postignu ili izbjegnu određene ciljeve očekivanje ? vrijede li pojmovi koje ne možemo opažati ?

 29. Teorija kognitivne disonance, Festinger kada su dva saznanja ili zamisli u neskladu ili kada naši stavovi nisu u skladu s našim ponašanjem doživljavamo nelagodnost te smo motisani smanjiti takvo neslaganje načelo “opravdanja truda” za dosadan posao rekao sam da je zanimljiv + dobro sam plaćen = posao je dosadan rekao sam da je zanimljiv + malo sam plaćen = posao je zanimljiv

 30. Teorija očekivanja • Motivacija da se uključi u neki zadatak zavisi o: • očekivanju – osoba vjeruje da će više napora dovesti do uspjeha • instrumentalnosti – vjerovanje da postoji veza između aktivnosti i cilja • vrijednosti – stepen u kojem osoba vrednuje uspjeh aktivnosti • MOTIVACIJA = Očekivanje * Instrumentalnost * Vrijednost

 31. Procesne teorije motivacije: na temelju kojih elemenata čovjek donosi odluku o poduzimanju neke aktivnosti? Vroom – teorija radne motivacije Motivacija pojedinca za neku aktivnost zavisi o: 1. procjeni pojedinca može li određenu aktivnost uspješno izvesti (AU), 2. procjeni vjervatnoće hoće li za predstojeći trud biti nagrađen (UT), 3.privlačnosti nagrade za tog pojedinca (PN). A = aktivnost T = trud Motivacija = (AT) x (TN) x PNN = nagrada P = poželjnost

 32. Motivacija za rad • Primjeri potkrepljenja na radnom mjestu uključuju: • Pohvale • Nagrade • Isticanje individualne aktivnosti • Slobodni dani • Bolje kancelarije • Veće titule • Unapređenja • Dodatke

 33. Postavljanje ciljeva • Učestvuju li zaposleni u postavljanju ciljeva • Postavljanje specifičnih, atraktivnih, teških ali dostižnih ciljeva • Davanje povratne informacije o aktivnosti • Nagrade zaposlenima za ostvarenje tih ciljeva

 34. NEKA NASTAVA POSTANE KATALIZATOR UČENJA • Profesor kao umjetnik • Glumačke tehnike, humor smijeh, pokreti tijela, maštovitiost. • Profesor kao tehničara • Obnavljenje predhodnog rada, uvod u ono što se danas radi, uvod u sadržaj, pronalazak preciznih primjera, razvijte sposobnost improvizacije, dajte studentima predah, prilika za postavljanje pitanja... • Profesor kao uzor • Pokažite ljubav ka učenje, predavanju i predmetu, afirmišite različite načine za pristup lekcijama, pokažite ljudska osjećanja...

 35. Atkinsonov model motivacije za postizanjem Ponašanje određeno sa 3 glavna motiva (viši motivi): -      motiv za postizanjem -     motiv za durštvenim prihvatanjem (afilijativni motiv) -      motiv za moći. U univerzitetskim uslovima vrlo važan motiv za postizanjem.

 36. Ključne varijable: 1.Konativne: a)motiv za postizanjem uspjeha (ambicioznost) - Mpu, b)motiv za izbjegavanjem neuspjeha – Min. 2.Kognitivne: a)subjektivna procjena vrijednosti uspjeha – Spu, b)poticajna vrijednost uspjeha – Vu, c)subjektivna procjena vrijednosti neuspjeha – Svn, d)poticajna odbojnost neuspjeha – On.

 37. Motiv za moći Motiv za moći može se definisati kao relativno trajna kognitivna i ponašajna usmjerenost prema doživljajima povezanim s osjećajem snage i ostvarenja utjecaja nad drugim osobama • - motivciona analiza američkih predsjednika - što im je veći motiv za moći veća je vjerovtnoća da će SAD zaratiti tokom mandata tog predsjednika i manja je vjerovatnoća da će smanjiti budžet vojske.

 38. Motiv za moći Karakteristike osoba s visokom motivacijom za moći • -agresivnost i kompetitivnost (kod muškaraca) • -negativna slika o sebi, nezadovoljniji različitim aspektima svog života, češći problemi s alkoholom i drogama • -poteškoće sa spavanjem (kod muškaraca), neugodniji snovi (kod žena) • -traženje prestiža; pozitivna korelacija između broja kreditnih kartica i motiva za moći (Veroff) • -kod muškaraca se motiv za moći povećava pod utjecajem alkohola

 39. Motiv za društvenom prihvatanjem • Trajna spremnost za toplinu, bliske komunikativne odnose s drugima • Pojedinci visoke potrebe za intimnošću: • Više vremena dnevno misle o svojim odnosima s drugim pojedincima • Govore o više ugodnih emocija kad su u društvu drugih pojedinaca • Smiju se, šale i prave više kontakata očima • Počinju razgovore s drugima češće i pišu više pisama • Konzistentne spolne razlike: žene, u prosjeku, imaju veću potrebu za intimnošću

 40. Intrinzična motivacija (unutašnja) - sve ono što nas iznutra navodi na aktivnost i određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Nezavisna je o mogućim materijalnim i socijalnim dobicima (učenje motivirano znatiželjom, interesom za sadržaj učenja). Ekstrinzična motivacija (spoljašnja) - sve ono što nas spolja navodi na aktivnost i određuje njen smjer, intenzitet i trajanje. Zavisi o mogućim materijalnim i socijalnim dobicima (učenje koje za cilj ima sticanje neke kompetencije nužne za postizanje ciljeva kojima se zadovoljavaju ekonomski i društveni motivi).

 41. Ekstrinzična motivacija • Spoljašnji su razlozi za uključivanje u aktivnost • Dobiti dobre ocjene • Dobro izgledati, nadmašiti druge *Manje je vjerovatnoća da će se aktivnosti nastaviti izvan konteksta (izvan učionice) *Student ima više orijentaciju usmjerenu na svoje dostignuće

 42. Intrinzična motivacija Vlastita znatiželja i želja za uključivanjem u aktivnost Prirodni interesi za aktivnost Želja za uspjehom Uživanje u izazovu *Nastavlja se i izvan konteksta *Kod učenika prevladava motivacija usmjerena na zadatak

 43. Ekstrinzična Intrinzična Trajnost trajnost je slabija, trajnost je veća, pamćenja sadržaj se brže sadržaj se sporije zaboravlja zaboravlja Odnos prema sadržaj nije privlačan, sadržaj je zanimljiv, sadržaju na usvajanje se treba usvaja se prisiljavati sa zadovoljstvom,bez naprezanja Kvalitetausvojenost je površna, usvojenost je dublja, usvojenosti sadržaji su međusobno temeljitija, sadržaji slabije povezani i sumeđusobno bolje težeseprimjenjuju povezanii lakšese u praksi se primjenjuju u praksi

 44. Weinerova atribuciona teorija • Ljudi nastoje razumjeti okolinu i same sebe  nastoje odrediti uzroke događaja • Koristi se za utvrđivanje veza između: • Atribucija • Emocija • Akcija

 45. Znakovi u okolini zauspostavljanje uspješnosti Uspjeh se pripisuje: sposobnostima - ako se postiže lako i na početku učenja; ako se često ponavlja zalaganju - ako se postiže nakon napornog i ustrajnog rada slučaju ili sreći - ako su rezultati nedosljedni: ponekad se bez zalaganja postiže uspjeh, drugi put se s puno rada doživljava neuspjeh

 46. Neuspjeh se pripisuje : sposobnostima - ako drugi brzo i lako rješavaju zadatke koje student ne može riješiti, ako se neuspjeh ponavlja zalaganju - ako se nakon malog zalaganja postiže neuspjeh, a nakon većeg zalaganja uspjeh slučaju ili sreći - ako su rezultati nedosljedni: ponekad se bez zalaganja postiže uspjeh,

 47. Weiner je ponudio taksonomiju uzroka koje koriste pojedinci • Tri su glavne dimenzije (kauzalne dimenzije): • Mjesto (locus) (internalno – eksternalno) • Stabilnost (stabilno – nestabilno) • Kontrolabilnost (nekontrolabilno – kontrolabilno) • Dvije druge moguće dimenzije • Namjera (slučajno – namjerno) • Globalnost (ovisno o situaciji)

 48. Posljedice s obzirom na dimenzije

More Related