Download
jak m eme pozn vat boha stvo itel a stvo en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak můžeme poznávat Boha? Stvořitel a Stvoření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak můžeme poznávat Boha? Stvořitel a Stvoření

Jak můžeme poznávat Boha? Stvořitel a Stvoření

224 Views Download Presentation
Download Presentation

Jak můžeme poznávat Boha? Stvořitel a Stvoření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svět není Bůh, ale je Boží. The world is not God, but it is God´s. Joseph Sitler Jak můžeme poznávat Boha?Stvořitel a Stvoření 27. září 2014 Marek Vácha Určité druhy věcí jsou viditelné pouze určitým druhem vidění a ztrácí se se zorného pole, pokud se díváme očima navyklými se dívat jiným způsobem. Hans Jonas

 2. Mojžíšova druhá otázka, kterou položil Bohu u hořícího keře byla „Kdo jsi?“ • Jeho první byla „Kdo jsem já?“ MarcChagall: Mojžíš a hořící keř, 1966

 3. Co vlastně znamená „Bůh“?

 4. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství: Nicholas Lash • Bůh určitě není věc, něco představitelného či myslitelného, bytost kterou by bylo možno nějak znázornit či dát ji do společnosti jiných „nadpřirozených bytostí“ • Bůh „je spíše sloveso“ (Aquinas) • Bůh není „věc“ žádného druhu

 5. Nejdál jde Martin Buber, když píše: "Bůh je nejzatíženějším lidským slovem. Žádné není tak zle znečištěné, tak rozervané... Lidská pokolení navalila na toto slovo tíhu svých životů a přitlačila je k Zemi; leží v prachu a nese veškerou tíhu. • Lidská pokolení se svými náboženskými spolky toto slovo roztrhala; zabíjela pro ně a umírala pro ně; nese jeho stopy, jeho krev. (...) • Malují grimasy a píší pod to "Bůh". • Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p. 50

 6. A vůbec si nedovedu představit, že Pán Bůh je někdo,kdo klade velký důraz na to, aby byl vyznáván, uctíván apod. co největším počtem lidí v nějaké konfesi. • Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p.67

 7. „Budu, který budu“ • Je to jako kdyby Bůh řekl „Moje jméno je budoucí čas. Pokud se mně budeš snažit porozumět, nejprve ze všeho budeš muset porozumět povaze a významu budoucího času.“ • Znamená to, že Bůh nemůže být předpovězen nebo kontrolován. Nemůže být uzavřen do známých kategorií nebo být znám předem. Bůh říká Mojžíšovi „Nemůžeš vědět jakým způsobem se objevím, dříve než se objevím; nemůžeš vědět jak budu jednat dokud nebudu jednat. Moje milosrdenství, můj soucit, moje strategické zásahy v dějinách nemohou být kontrolovány nebo předpovězeny. Budu který budu, kdy budu a způsobem, jakým si zvolím být. Jsem Bohem radikálně nepoznatelné budoucnosti, Bůh překvapení. Poznáš mě, až mě spatříš ale ne dříve. • Sacks, J., (2009) Future Tense. Hodder and Stoughton, London. p.289

 8. „Budu který budu“ říká Bůh Mojžíšovi, když se ho ptá na jméno. • Všechny obrazy, formy, koncepty a kategorie jsou pokusy vymezit a definovat; takovéto pokusy jsou formou idolatrie. • stvořením lidských bytostí „ke svému obrazu“ nám Bůh dal podobnou svobodu jakou má o sám, neboť stvořil bytost která sama je schopná tvořit. • Vše, co je v přírodě, pouze jest, aniž by to bylo dobré nebo špatné, vše je vázáno přirozeností a přírodními zákony. Pouze lidská osoba má v sobě možnost sebetranscendence. Sacks, J., (2009) Genesis: The Book of Beginnings. Covenant and Coversation. MaggidBooks and The Orthodox Union. New Milford, USA, London, Jeruslaem. p. 21)

 9. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? • jsem který jsem • podstata je totožná s existencí • nebo jiný výklad = co je ti po tom, člověk se nikdy nedozví Boží jméno • znát jméno = možnost si přivolat, manipulovat, mít jej pod kontrolou • VIZ i celá řada pohádek

 10. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? „Akt pojmenování je podobně jako křest něčím pro stvoření osobnosti nesmírně důležitým, neboť jménu se odedávna přisuzuje magická moc. Znát něčí tajné jméno znamená mít nad ním moc. Jako obecně známý příklad uvádím pohádku Pidivousek (Rumpelstilzchen). V egyptském mýtu odejme Ísis trvale moc slunečnímu bohu Réovi tím, že jej přinutí sdělit jí jeho pravé jméno. Dát jméno tedy znamená dát moc, propůjčit určitou osobnost nebo duši.“ (Jung, C.G., (2009) Výbor z díla VIII. Hrdina a archetyp matky. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno, str. 30)

 11. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství • Soudím, že to není rozum, kdo je proti nám, nýbrž představivost (Card. Newman, 1882) • různá slova v dějinách různě mění význam (Lash uvádí příklad slova „Invention“ ale také „love“ nebo „God“) • (Lash, N., (2004) Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God. Ashgate, England) • VIZ i seminář „Bůh mezer“

 12. Veškeré naše výpovědi o Bohu musí být chápány pouze v uvozovkách. Bůh je "osobní povahy", Bůh je "dobrotivý", apod. • Antropomorfismu se nelze vyhnout. Je ale důležité, abychom si tohoto antropomorfismu byli vědomi. • Frankl, V.E., Lapide, P., (2011) Bůh a člověk hledající smysl. Cesta, Brno, p.52

 13. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství • před nástupem modernity byli bohové ctěni – to,co lidé uctívali, byli bohové • my jsme z bohů učinili bytosti a zaměňujeme „uctívání“ za „popis“ • pokud „bohové“ jsou nyní bytosti určitého, specifického druhu, pak křesťané, židé, muslimové a ateisté mají přinejmenším jednu věc společnou: že nikdo z nich nevěří v bohy. • (Lash, N., (2004) Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God. Ashgate, England, p. 10)

 14. bohové • Co uctíváš a jací jsou tví bohové mohu zjistit pouze tím, že se tě zeptám a že budu pozorovat tvé chování. A v současné době je téměř jisté, že bohy, které uctíváš bys ty sám bohy nenazval. Většina z nás jsou polyteisté, kteří proměnlivě, nestále a zaměnitelně uctívají • sami sebe • svou vlast • „svobodu“ • sex • peníze • Neexistuje žádná třída věcí, známá jako „bohové“. Uctívání je vztah. Bohové jsou, co uctíváme. • (Lash, N., (2004) Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God.Ashgate, England, p. 10)

 15. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství: Nicholas Lash • pojem „Bůh“ je tedy vztahový • bohové jsou co uctíváme • jedná se o vztah, o uctívání, nikoli o bytost kterou by bylo možno zařadit do zoologického systému • velká světová náboženství můžeme chápat spíše jako školy, ve kterých se věřící učí nectít žádnou věc; žádný fakt nebo rys světa; ani sami sebe, ani svůj národ, ani vůdce svého národa; ani žádný příběh, hodnotu, sen, ideál nebo vzpomínku.

 16. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství: Nicholas Lash • Zmatek pochopitelně nastane ve chvíli, kdy lidé, kteří bezstarostně píší o bozích jiných lidí, považují za samozřejmé, že slovo „bůh“ znamená nějakou přirozenou věc, množinu nějakých entit: jsou zde banány, světla na semaforech, lidské bytosti a bohové. Nebo snad ne: v jejich úvahách slovo „bůh“ funguje tak, že • „theisté“ jsou lidé, kteří předpokládají, že množina bohů má přinejmenším jeden člen • „monotheisté“ předpokládají, že množina bohů má jeden a pouze jeden člen • „atheisté“ soudí, že v reálném světě je množina „bohů“ podobně jako množina „jednorožců“ prázdná • (Lash, N., (2004) Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God.Ashgate, England, p. 12)

 17. Bůh není nadpřirozená bytost • Tomáš: • přirozené = to, co odpovídá danosti, povaze věci • nadpřirozené = to co je navíc, dar,; zázrak = to, co nemáme právo očekávat • Osvícenství: • přirozené = to, co je reálné • nadpřirozené = irreálné: víly, bludičky, Bůh, rusalky • …pokud se Bůh ocitne v této společnosti, pak již není obtížné jej diskvalifikovat

 18. Co se skrývá za pojmem „Bůh“?perspektiva křesťanství: mistr Eckhart • Kdo říká, že Bůh je zde nebo tam, nevěřte mu. To světýlko, které Bůh jest, svítí v temnotě. Bůh je pravé světlo: kdo je chce uvidět, musí být slepý a musí Boha zbavit každého „něco“. Jeden mistr říká: kdo mluví o Bohu v nějakém podobenství, ten o něm nemluví ryzím způsobem. Ale kdo mluví o Bohu v ničem, ten o něm mluví vlastním způsobem. • (Sokol, Jan (2009) Mistr Eckhart a středověká mystika. Vyšehrad, Praha, str. 227)

 19. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? Negativní teologie • Chci říci, aby ses nikdy nechtěl spokojit s tím, co se o Bohu dozvíš, nýbrž s tím, co se o něm nedozvíš; a nikdy se nezdržuj milováním a zalíbením v tom, co o Bohu poznáš nebo zakusíš, nýbrž miluj a libuj si v tom, co z něho nemůžeš poznat a zakusit; neboť to je to, o čem jsme si řekli: hledat jej ve víře. • Jan od Kříže., (2000) Duchovní píseň. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. str.38 • Bůh se stává více neznámým, nikoli méně, čím více mu rozumíme, • neboť tím více si jsme vědomi hlubin našeho nevědění

 20. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? Negativní teologie • Všechno co lidé kdy řekli o Bohu, o nepochopitelnosti a posvátném tajemství vyznávaném křesťany, že Bůh je Stvořitel a Vykupitel světa, to vše je řečeno slovy a obrazy vyrytými z látky světa, kterou Stvořitel učinil. • (Lash, N., (2004) Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God. Ashgate, England, p. 15) • i když používáme abstraktní filosofické termíny, pořád pochází z našeho světa

 21. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? Negativní teologie Bůh „jest“ ale „jest“ jinak než člověk, jeho existence je jaksi na jiném listě ať řekneme cokoli, že Bůh je „duch“ či transcendentní“, pořád to jsou jen obrazy našeho světa biblické básnické obrazy z mraků si děláš svůj vůz; kráčíš na perutích větru mocná pevnost jsou možná přesnější než filosofické abstraktní termíny vše, co řekneme o Bohu říkáme metaforicky!

 22. Negativní teologie • negativní (apofatická) teologie nám říká, že o Bohu můžeme říci jen to, co není. Když o něm začneme říkat, "co je", můžeme nanejvýš mluvit v podobenstvích, metaforách a paradoxech. • to že Bůh je nesmrtelný, nekonečný je vlastně negativní teologie • Bůh nenabízí sám sebe ke zkoumání (Hegel)

 23. Negativní teologie • Naše řeči a údajné znalosti o Bohu byly často plné našich fantasií, iluzí, projekcí, přání a strachů. Možná Bůh musí čas od času nechat projít naši víru ohněm kritiky, ateismu, pochyb a kritických otázek, abychom se očistili od mnoha představ, skrze něž jsme o Bohu "věděli příliš mnoho". Aby nás z posvátných hájů přílišného vědění o Bohu přivedl k oltáři neznámého - živého Boha.

 24. Kdo vlastně je Bůh judaismu a křesťanství…? Negativní teologie EVROPA • nejvýš spravedlivý • nejvýš milosrdný • actus purus • všudypřítomný • nesmrtelný • ŽIDÉ • příběh Štěpána a Pavla • ten, který jedná v dějinách mého národa • ten, který jedná v mých vlastních dějinách

 25. Bůh • nelze se ptát po Bohu otázkou podobného typu jako „kolik je hodin?“ • Mluvení o Bohu předpokládá takový způsob života, v němž tato otázka má smysl. (Václav Umlauf) • Bůh se (dnes) vykládá, jako se vykládá násobilka nebo rostlinopis • (Neuwirth, V., (1998) Apokalyptický deník. Triáda, Praha, str. 40)

 26. Bůh • Emauzští učedníci učiní typickou chybu křesťanů: vysvětlují Bohu, jaký je Bůh • „prorok, mocný slovem i činem“ • učedníci pak zvou Boha k sobě jako hosta do domu • a až nakonec rozeznají, že to jsou oni, kdo jsou hosté

 27. Problém slovesa "být" • Číslo "7" je, ale je jinak než je člověk • E = mc2 také nějak "je", ale možná kdesi ve světě za obzorem • a co iracionální číslo "i"? Je?

 28. Zvláštnosti Boha židů a křesťanů

 29. Zvláštnosti Boha Židů • je jeden • nemá resort • není omezen geograficky • nemá jméno (VIZ příběh s Mojžíšem u hořícího keře) • chová se podivně (VIZ následující dva příklady)

 30. Gen 18 • Hospodin dále pravil: :Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký,18,21 že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je."18,22 Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem.18,23 I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem spravedlivého?18,24 Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých?18,25 Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?"18,26 Hospodin odvětil: "Najdu-li v Sodomě, v tom městě padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu."

 31. Gen 18 • 18,27 Abraham pokračoval: "Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel:18,28 Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?" Odvětil: "Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět."18,29 On však k němu mluvil ještě dále: "Možná, že se jich tam najde čtyřicet." Pravil: Neudělám to kvůli těm čtyřiceti."18,30 I řekl: "Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále: Možná, že se jich tam najde třicet." Pravil: "Neučiním to, najdu-li jich tam třicet."18,31 Řekl pak: "Hle, dovoluji si promluvit k Panovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet." Pravil: "Nezahladím kvůli těm dvaceti."18,32 Nato řekl: "Ať se Panovník nerozhněvá promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset." Pravil: "Nezahladím je ani kvůli těm deseti."18,33 Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.

 32. Exodus 32 • I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy.32,8 Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: 'To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.'32,9 Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje.32,10 Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ."

 33. Exodus 32 • 32,11 Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?32,12 Proč mají Egypťané říkat: 'Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.' Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš.32,13 Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví."32,14 A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.

 34. Bohu není svět lhostejný • odmítnutí deismu • u vás však jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě (Mat 10, 20) • ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí (Luk 21, 18)

 35. Poznatelnost rozumem

 36. sv. Augustin Quodesse, bonumest cokoli jest, jest dobré dvě knihy k poznání existence Boha: Bible a kniha přírody …dnes ovšem, pravda, se z oněch dvou knih čte mezi křesťany většinou jen bible

 37. Bůh poskytuje díla svého stvoření jako prostředky, skrze které může být poznán (jako) Stvořitel. (Athanasius) • (Consolmagno, G., (2000) Brother Astronomer. Adventures of a Vatican Scientist. McGraw-Hill, NY, p. 102)

 38. Nejedná se o pantheismus... • ...neboť zrcadlo odrážející slunce není slunce samotné • podobně duše odrážející Boha není Bůh • (volně podle Mistra Eckharta)

 39. Aquinas • A tak se Božství stává lidským bytostem poznatelné buď vnitřně skrze vlité světlo nebo vnějšně skrze viditelné stvoření, ve kterém jako v knize, může být znalost Boha čtena. • (Rom, ch.1, p.16)

 40. Kniha Moudrosti(Moudr 13,1 – 5) Ano, nicotní jsou od přirozenosti všichni lidé, kteří neměli znalost Boha, kteří nedokázali, vycházejíce z viditelných dober, poznat Toho, který je, a kteří při pohledu na díla nepoznali Tvůrce. Zato oheň či vítr či hbitý vzduch nebo hvězdnou klenbu či dravou vodu nebo svítilny na nebi pokládali za bohy, vládce světa! Pokud je pokládali za bohy v okouzlení jejich krásou, ať poznají, oč je převyšuje jejich Pán, vždyť je stvořil sám zdroj krásy. A pokud užasli nad jejich mocí a jejich působením, měli z toho usoudit, oč mocnější je ten, který je utvořil, neboť z velikosti a krásy tvorů lze srovnáním vypozorovat jejich Původce.

 41. Řím 1, 19 - 20 • Co je totiž u něho neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil.

 42. Sv. Augustin • člověk je imago Dei • příroda je vestigio Dei • vše se nějak podobá Bohu, ale není Bůh • symbol odhaluje i zahaluje

 43. Kniha přírody • pohledem na dílo se dozvíme cosi důležitého o umělci

 44. Kniha přírody • pohledem na dílo se dozvíme cosi důležitého o umělci

 45. Kniha přírody • v jevu jsou přítomny charakteristiky, které mohou pomoci identifikovat nebo alespoň typově zařadit působícího činitele

 46. Paleyho přístup • newtonovský obraz světa vyvolává metaforu orloje či hodin • ... kdo ale zkonstruoval tak důmyslný mechanismus, který se tak evidentně projevuje ve fungování světa? • dnes módní výsměch Paleymu se opírá o neschopnost rozpoznat, jak se mu podařilo přeměnit metaforu „hodinového stroje“ z ikony skepticismu a ateismu v apologetické potvrzení Boží existence • McGrath, A., (2003) Dialog přírodních věd a teologie. Vyšehrad, Praha, str. 91

 47. Paleyho přístup • mechanismus předpokládá důvtip • = vědomí účelu a schopnost navrhovat a vyrábět • příroda je mechanismus

 48. sv. Bonaventura • Kdokoli není osvícen září stvořených věcí je slepý; kdokoli není vzrušen zvukem jejich hlasu je hluchý; kdokoli nechválí Boha za všechno jeho stvoření je němý; a kdokoli po tolika dokladech nerozpozná První příčinu je hloupý (stultus est). • (Johnson, E.A., Losing and Finding Creation in the Christian Tradition. in Hessel, D.T., Ruether, R.R. (eds.) Christianity and Ecology. (2000) Harvard University Press, Cambridge, MA, p. 7)

 49. ...skrze přírodu je možno patřit na Boha svátost = viditelné znamení neviditelné Boží lásky

 50. Pět cest Tomáše Akvinského • pohybu • příčinnosti • nahodilosti a nutnosti věcí • stupně dobra a nahodilosti ve světě • řád v přírodě