1 / 8

Videre implementering / kompetanseutvikling

Videre implementering / kompetanseutvikling. Reidar Hole Leder Kompetansesenter rus – Midt-Norge Psykologspesialist Implementeringsseminar «GAP-undersøkelser ROP-retningslinjen» 17.06.2013 , kl. 14.15-14.35. www.rus-midt.no/korus. Gripe tidlig inn i en problemutvikling.

Télécharger la présentation

Videre implementering / kompetanseutvikling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Videre implementering/kompetanseutvikling • Reidar Hole • Leder Kompetansesenter rus – Midt-Norge • Psykologspesialist • Implementeringsseminar • «GAP-undersøkelser ROP-retningslinjen» • 17.06.2013, kl. 14.15-14.35

  2. www.rus-midt.no/korus

  3. Gripe tidlig inn i en problemutvikling Best mulig behandling ved etablerte problemer Unngå problemutvikling (Folkehelse og forebygging)

  4. Agenda • Avviklingen av Rusbehandling Midt-Norge og konsekvenser ift ROP-pasienter • Vår rolle knyttet til ROP-retningslinjen • Muligheter for videre implementerings-arbeid

  5. Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Styret HMN RHF Helse Møre og Romsdal HF Klinikk for rus- avhengighet St Olavs Hospital HF Klinikk for rus- avhengighet Helse Nord-Trøndelag HF Psykiatrisk klinikk Foretaksmøte Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF Adm. Direktør Dag Hårstad Stab ARP døgn HNT Molde BehandlingssenterSiv Kvamme Vestmo BehandlingssenterKari Nesseth TrondheimsklinikkenKristin Smedsrud Kompetansesenter rus Reidar Hole Kompetansesenter rus Reidar Hole Molde BehandlingssenterSiv Kvamme Vestmo BehandlingssenterKari Nesseth TrondheimsklinikkenKristin Smedsrud Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet ARP døgn. HNT Valdres - klinikken Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet Valdres - klinikken

  6. Bedre ROP-tilbud innenfor og mellom HF’ene i tettere samhandling med kommunene

  7. Vår rolle som kompetansesenter • Vår forskningsleder Rolf W. Gråwe deltok i arbeidsgruppa som laget retningslinjene • Ingvill H. Johansen vil delta i arbeidet med å utvikle GAP-analyser for kommunene, fra høsten 2013 i regi av nasjonal kompetansetjeneste ROP • Vi formidler kunnskap fra ROP-retningslinjen i vårt arbeid og kan koordinere kompetansehevingstiltak knyttet til retningslinjen og ROP-arbeidet.

  8. Muligheter framover • Flere GAP-analyser • Høst 2013? 2014? Vi kan bistå i dialog med HF’ene – i praksis HMN lederforum rus/psykiatri. • Basiskurs våren 2014 • Helse Nord-Trøndelag/Nord-Trøndelag • St.Olav/Sør-Trøndelag • Helse Møre og Romsdal/Møre og Romsdal • Vi koordinerer dette i dialog med nasjonal kompetansetjeneste ROP og HF’ene. Arena for kommuner og spesialisthelsetjeneste – særlig løfte fram gode eksempler (lagt opp til inntil 300 deltakere)

More Related