Download
n rodohospod rstvo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národohospodárstvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národohospodárstvo

Národohospodárstvo

420 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Národohospodárstvo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Národohospodárstvo Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD. sopkova@dti.sk

 2. Predpoklady na skúšku (30 bodov) + skúška Predpoklady, aby sa študent mohol zúčastniť skúšky: • 10 bodov seminárna práca (10 min., ppt. prezentácia) • 5 bodov dochádzka • 5 bodov aktuality • 5 bodov (samoštúdium) • 5 bodov aktivita Skúška: 100 bodový test (otvorené otázky + abc otázky), 51 bodov minimum

 3. Sylabus • Úvod do štúdia predmetu, vymedzenie základných pojmov • Verejný sektor ako časť NH • Hospodárska politika I. • Samoštúdium • Hospodárska politika II. + Svetové hospodárstvo • Inovačná politika, konkurencieschopnosť, podnikateľské prostredie, PZI

 4. Index spotrebiteľských cien Index spotrebiteľských cien je najrozšírenejší cenový index a používa sa na vyjadrenie vplyvu zmien cenovej hladiny na domácnosti a ich životné náklady. Samozrejme, aby bolo možné skonštruovať takýto index, musia byť vybrané také tovary a služby, ktoré majú rozhodujúci vplyv na výdavky domácností. „Základom je výber reprezentatívneho koša výrobkov a služieb, ktorý sa ocení trhovými cenami produkcie platnými vo východiskovom roku t1, ale aj cenami roka t2.“ (TÁNCOŠOVÁ, 2005) Výpočet vyzerá nasledovne: CPI = (Q1 x P2) / (Q1 x P1) • CPI – index spotrebiteľských cien • Q1 – reprezentatívny spotrebný kôš • P1 – ceny produkcie zahrnuté do spotrebného koša

 5. Index cien výrobcov a deflátor HDP Meradlom inflácie môže byť aj index cien výrobcov, ktorý sa využíva na pravidelné štatistické merania. Týmto ukazovateľom sa meria hladina cien na úrovni veľkoobchodu, resp. výroby. Keďže zahŕňa v sebe okolo 3400 rôznych cien tovarov, jeho najširšie uplatnenie je v hospodárskej sfére. Posledným cenovým indexom, ktorý spomenieme je deflátor HDP. Je to súhrnný index, ktorý porovnáva nominálny a reálny produkt. Vypočítame ho nasledovne: Deflátor HDP = (Q1 x P1) / (Q1 x P0) x 100 (%) • Q1 – množstvo finálnej produkcie • P1 – bežné ceny daného roka • P0 – ceny východiskového roka

 6. PRIMÁRNY SEKTOR - poľnohospodárstvo Územie Slovenska sa rozdeľuje na päť poľnohospodárskych výrobných oblastí (INFOWEBY, 2006): • Kukuričná poľnohospodárska výrobná oblasť je oblasťou, ktorá má najpriaznivejšie podmienky na rozvoj poľnohospodárstva. Zaberá nížiny do 200 m n.m. s priemernými ročnými teplotami 9,5-10,5 °C a ročnými zrážkami 550-600 mm. Černozeme, ako najúrodnejší pôdny typ, slúžia na pestovanie kukurice, pšenice a ďalších náročných plodín. Najvýznamnejšie regióny tejto oblasti sú Podunajská a Východoslovenská nížina.

 7. PRIMÁRNY SEKTOR - poľnohospodárstvo • Repárska poľnohospodárska výrobná oblasť zaberá rovinné a pahorkatinné časti nížin vo výške od 200-300 m n.m. Podnebné charakteristiky tejto oblasti sú: priemerná ročná teplota 8-9 °C, 600-700 mm zrážok ročne. Hnedozeme tvoriace pôdny kryt oblasti umožňujú dopestovať dobrú úrodu. Na územiach Záhorskej nížiny Košickej kotliny a Juhoslovenskej kotliny sa darí najmä cukrovej repe a náročnejším obilninám. • Zemiakárska poľnohospodárska výrobná oblasť je rozlohou najväčšia. Zahŕňa nižšie a stredné časti vrchovín (400-500 m n.m.). Priemerná ročná teplota sa blíži k 8 °C. Ročne spadne okolo 700 mm zrážok. Hlavným typom pôd sú hnedé lesné pôdy. Táto oblasť je bázou pestovania zemiakov a raže. Lúky, ktoré pokrývajú významnú časť povrchu tejto oblasti, slúžia ako zdroj krmiva najmä pre hovädzí dobytok. Zemiakárska oblasť sa rozkladá hlavne na Orave, Kysuciach, v Podtatranskej a Hornádskej kotline a Nízkych Beskydách.

 8. PRIMÁRNY SEKTOR - poľnohospodárstvo • Zemiakársko-ovsená poľnohospodárska výrobná oblasť sa rozprestiera od 500-600 m n.m. Zaberá nižšie podhorské oblasti a vysoko položené kotliny. Priemerné ročné teploty sú 6,5 až 7,5 °C. Ročný príjem zrážok je 750-800 mm. Oblasť je vhodná na pestovanie zemiakov, krmovín a menej náročných obilnín ako ovos. • Horská poľnohospodárska výrobná oblasť je situovaná prevažne v nadmorskej výške nad 600 m n.m. Tvoria ju najmä podhorské a horské regióny. Množstvo ročných zrážok neklesá pod 800 mm. Tieto vlhké oblasti s priemernou ročnou teplotou okolo 6,5 °C a s prevahou podzolov a horských pôd sa využívajú ako lúky a pasienky. Pestujú sa tam aj menej náročné obilniny, krmoviny a zemiaky.

 9. Spoločná poľnohospodárska politika Vzhľadom na relevantnosť poľnohospodárstva pre každú krajinu a záujem o zabezpečenie dodávok potravín pre obyvateľstvo, vytvorilo Spoločenstvo koncepciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP, CommonAgriculturalPolicy). Podľa Daniela Ciolosa, eurokomisára pre poľnohospodárstvo: „Spoločná Poľnohospodárska Politika Európy je vyjadrením úsilia európskej spoločnosti o vytvorenie politiky, ktorá je zárukou dobrej kvality potravín, správneho riadenia prírodných zdrojov a vyváženého rozvoja nášho vidieka. Táto politika je prínosom pre všetkých občanov EÚ.“(EUROPA, 2014)

 10. Ciele SPP Od svojho vzniku v roku 1962 (vytvorenie spoločného poľnohospodárskeho trhu) prešla táto politika dlhým vývojom s cieľom vysporiadať sa s globálnymi otázkami. Ciele SPP sa prvýkrát objavili v Rímskej zmluve v článku 39: • zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporou technického pokroku a optimálneho využitia výrobných faktorov, • zabezpečiť spoľahlivé dodávky všetkým spotrebiteľom, • zabezpečiť stanovenie primeraných cien, • zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárom, predovšetkým zvýšením individuálnych príjmov ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve.

 11. Zásady SPP V roku 1962 sa zároveň signatárske štáty dohodli aj na troch hlavných zásadách, ktoré platia dodnes (EUROPSKAUNIA, 2014): • Zjednotený trh: každý výrobok sa môže v rámci spoločenstva voľne pohybovať, nezáleží na tom, z akej členskej krajiny pochádza, • Finančná solidarita: všetky náklady, ktoré vznikajú organizáciou poľnohospodárskeho trhu, sú financované zo spoločných finančných prostriedkov, teda z Európskeho poľnohospodárskeho poradného a záručného fondu, • Priorita spoločenstva: ochrana členských krajín EÚ prostredníctvom uvalenia ciel na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín.

 12. Míľniky SPP Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky platí od januára 2014. Vytvárala sa cez širokú diskusiu od apríla 2010 a tento rok pre ňu znamená prechodné obdobie. (EURACTIV, 2014) Míľniky novej poľnohospodárskej politiky boli nasledovné (EURACTIV, 2014): • Apríl 2010: Otvorenie verejnej diskusie o budúcnosti SPP • 12. október 2011: Komisia predstavila návrh reformy SPP • 2011 – 2013: V Európskom parlamente a Rade prebieha diskusia o návrhoch reformy

 13. Míľniky SPP • 20. október 2011: Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Dacian Ciolos usporiadal prvú diskusiu o navrhovanej reforme • 26. júna 2013: Európsky parlament, Rada ministrov a Európska komisia dosiahli politickú dohodu o novom smerovaní SPP • 1. januára 2014: Vstúpila do platnosti nová SPP • 11. marca 2014: Komisia prijala prvý balík delegovaných aktov, ktoré majú uľahčiť samotnú realizáciu SPP

 14. SPP na roky 2014-2020 Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2014-2020, ktorá ako už bolo spomenuté platí od 01. januára 2014 a prináša so sebou viaceré zmeny, či vylepšenia (EURACTIV, 2014): • z viacročného finančného rámci EÚ si poľnohospodárstvo rokoch 2014-2020 odčerpá 408,31 mld. eur, čo predstavuje až 38 % celkových zdrojov, • EÚ investuje okolo 100 miliónov eur na ochranu biodiverzity, pôdy a boju proti zmene klímy tzn. že EÚ smeruje k zelenšej SPP, • z dôvodu harmonizácie medzi starými a novými členskými štátmi EÚ zaviedla pravidlo, že do roku 2019 nesmie žiadny štát poberať menej ako 75% európskeho priemeru,

 15. SPP na roky 2014-2020 • zavedie sa jednotný systém platieb na hektár, • mladí farmári do 40 rokov si prilepšia o 1250 eur ročne • koniec systému kvót na cukor, víno a mlieko, • a iné.

 16. Poľnohospodárstvo v SR

 17. SEKUNDÁRNY SEKTOR Sekundárny sektor ekonomiky zahŕňa v sebe také ekonomické sektory, ktoré vytvárajú finálne, použiteľné produkty. (PRINCETON, 2014) Medzi tieto ekonomické sektory patria: • automobilový priemysel, • chemický priemysel, • textilný priemysel, • elektronika, • atď.

 18. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle Slovenskej Republiky je nasledovný (MZV, 2013): • 2008: 34,3% • 2009: 36,6% • 2010: 37,0% • 2011: 39,0% • 2012: 41,0% (30,5 výroba dopravných prostriedkov, 10,5 podiel subdodávateľov)

 19. Skupina Volkswagen „História VW sa datuje do roku 1904, kedy inžinieri zostrojili prvé ľudové auto „volks-wagen“, pričom boli inšpirovaní vtedy najvýznamnejším výrobcom automobilov v USA Henrym Fordom. V Nemecku sa všetky vyrábané automobily označovali pojmom ľudové vozidlo – volkswagen, nezávisle od výrobcov.“

 20. Ďakujem za pozornosť www.sopkova.com