Download
hjem skole samarbeid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjem-skole-samarbeid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjem-skole-samarbeid

Hjem-skole-samarbeid

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hjem-skole-samarbeid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hjem-skole-samarbeid Klassekontakter og FAU- representanter 2013 – 2014 FAU Eiganes skole

 2. Disposisjon • Skolens visjon, mål og verdigrunnlag • Fokus • Hjem-skole-samarbeid • Skolesystemet og lovgiving • SMU, Driftsstyret, KFU og FUG • Eiganes FAU • Spørsmål til diskusjon • Klassekontakt – hva innebærer det spesielt? FAU Eiganes skole

 3. Visjon Sammen for lærelyst og livsglede! • Gjennom engasjement og kvalitet skal elever, lærere og foreldre bidra til at Eiganes skole er et trygt sted for læring og personlig vekst FAU Eiganes skole

 4. Mål • Vårt mål er at hver elev skal få sin opplæring best mulig individuelt tilpasset sine mestringsnivåer og • Det legges til rette for et læringsmiljø der eleven selv kan være med å påvirke sin læring. FAU Eiganes skole

 5. Verdigrunnlag • Eiganes skole legger vekt på god og tydelig gruppeledelse • Vi vil at elevene utvikler empati og god folkeskikk. • Vi er bevisst på å vise respekt for den enkelte elevs egenart • Høy kvalitet på undervisningen, og være engasjerende og motiverende • Vår tilpassede opplæring skal gi eleven opplevelse av mestring og utfordringer • Tilrettelegge for kreativ og variert undervisning • Gi elevene mulighet til å oppnå god samarbeidskompetanse og ansvarsbevissthet. • God kommunikasjon mellom skolen, SFO og foresatte blir vektlagt FAU Eiganes skole

 6. <RESPEKT> skole • Eiganes skole har deltatt i skoleutviklingsprogrammet RESPEKT • Mål: å øke kvaliteten på elevens læringsmiljø og redusere problematferd i skolen. • Elevene skal vise respekt for voksne og for hverandre. • Ansatte skal vise respekt for den enkelte elev og for hverandre. • Alle voksne skal være tydelige omsorgspersoner som samtidig stiller krav. • Viktig at vi foreldre også er klar over disse reglene. Eiganes skole’s respektregler: 1 RO INNE 2 ORDEN I GANGENE 3 VÆRE EN GOD VENN UTE OG INNE FAU Eiganes skole

 7. Kvalitetsplan for skolene i Stavanger God, bedre, Best! For 2011 - 2015 • 4 fokusområder: • Lesing, språk og begreper • Tilpasset opplæring og mestring • Vurdering for utvikling • Selvvalgt : IKT og regning FAU Eiganes skole

 8. Forskning viser • at et positivt og gjensidig samarbeid mellom hjem og skole vil være av stor betydning for at barn og unge skal få realisert sine evner, anlegg og interesser på en god måte. FAU Eiganes skole

 9. Hjem-Skole-samarbeid Samarbeid mellom hjem og skole er ikke et mål i seg selv, men • Et middel til å nå våre felles mål Målet med samarbeidet er å sikre BARNAS • Trivsel, trygghet og læring FAU Eiganes skole

 10. Barnas rettigheter • Barna har rett til et fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. (§ 9a-1 i Opplæringsloven) • Lærerne som underviser i skolen skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse • Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. • Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. • Elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning. FAU Eiganes skole

 11. Hjem-skole-samarbeid • Samarbeidet mellom den enkelte lærer og elev/foresatt • På klassenivå er det klassekontakt og kontaktlærer som står for samarbeidet. • Samarbeid på skolenivå er lagt til organ som FAU, Skolemiljøutvalget og Driftsstyret • Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. FAU Eiganes skole

 12. Hvilket mandat ligger til grunn for samarbeidet? Handlingsplan Undervisning FAU Eiganes skole

 13. Relevante lover FN’s menneskerettserklæring og Barneloven §30 • Det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring FAU Eiganes skole

 14. Opplæringsloven § 1-1 Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring FAU Eiganes skole

 15. Kvalitet i skolen, St. melding 31, Skolenhar ansvar for: • å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene • å dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling • å klargjøre og informere elevene og de foresatte om skolens mål, innhold og arbeidsformer • å informere elevene og de foresatte om deres rettigheter og plikter • å bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter • å skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring • å støtte foresatte i deres oppdragelse av barna • å lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet • å være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig dele denne informasjonen med de foresatte FAU Eiganes skole

 16. Kvalitet i skolen, St. melding 31, Foresatte har ansvar for: • å kjenne til skolens regelverk og bidra til barnas etterfølgelse av dette • å holde seg informert om sine barns skolesituasjon • at barna møter forberedt på skolen • at barna gjør lekser, men skolen kan ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme • å gi skolen nødvendig informasjon om forhold ved barna som det er viktig for skolen å kjenne til FAU Eiganes skole

 17. Systemet… Bystyret FUG Foreldreutvalget for grunnskolen Rådmann Formannskap O&L Kommunalstyret KFU Kommunalt Foreldreutvalg Driftsstyret (DS) Bydels- utvalg Skolemiljøutvalget FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Elevråd Rektor Foreldrekontakter Elevrep. Lærere og ansatte repr Politikere Foreldreråd Elever Lærere og ansatte

 18. Taushetsplikt • Som tillitsvalgt forelder har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). • Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefestere.l. • *Taushetsplikserklæring på FAUs nettside FAU Eiganes skole

 19. Skolemiljøutvalg • SMU er et rådgivende organ for driftsstyret og består av representanter fra foreldre, elever, skoleledelsen, ansatte og kommunen. • Elever og foreldre skal sammen utgjøre flertall (§ 11-1a). FAU Eiganes skole

 20. SMUs oppgaver • SMU skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. • SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kap 9a FAU Eiganes skole

 21. Driftsstyret • Er det øverste styringsorganet for skolen. Et driftsstyre skal være: • en beslutningsarena • et informasjonsorgan • et forum for idéutvikling FAU Eiganes skole

 22. Driftsstyret Sammensatt av: • Lærere • Foreldre (styrets leder) • Elever • Rep. for andre skoleansatte • Folkevalgt politiker • Rektor er styrets sekretær FAU Eiganes skole

 23. KFU • Kommunalt Foreldreutvalg • KFU er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende organ for FAU ved grunnskolene i Stavanger FAU Eiganes skole

 24. KFU 3 hovedoppgaver: • Rådgiving til foreldre som tar kontakt • Samarbeid med folkevalgte og administrasjonene om å utvikle Stavangerskolen til en enda bedre skole – herunder ivareta elevenes læringsmiljø • KFU arbeider med saker som er felles for alle foreldre i skolene i Stavanger. FAU Eiganes skole

 25. FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen. • Representerer foreldrene i skolen nasjonalt • En nettressurs for foreldre med barn i skolen! • http://www.fug.no FAU Eiganes skole

 26. Klassekontakt • er tillitsvalgt representant for foreldrene i samme gruppe/klasse. • er bindeleddet mellom kontaktlærer og foreldrene i klassen/gruppen • Være en pådriver og tilrettelegger av foreldresamarbeidet i klassen i samarbeid med kontaktlærer • Samarbeide med klassens FAU representant Klassekontakten samarbeider med kontaktlæreren om å skape et godt læringsmiljø i klassen. FAU Eiganes skole

 27. Håndbok • Håndbok for klassekontakt og FAU representant • Digitalt på linksideneunder FAU • Fysisk perm som følger klassen (klassekontakt) gjennom de 7 årene • Årsrapport for klassen skrives av klassekontakt før overlevering FAU Eiganes skole

 28. Håndbok forts. • Innhold i Håndbok for klassekontakt og FAU representant: 1. Informasjon til Klassekontakter 2. Informasjon til FAU representanter 3. Foreldremøter 4. Klassekasse 5. Hjemmesider for Eiganes skole 6. Gode referanser – nyttige linker 7. FAU møtereferat 8. Foreldremøtereferat 9. ”Årsrapporter” 10. Klasseliste med mail/telefon numre 11. Annen relevant informasjon FAU Eiganes skole

 29. Faste aktiviteter FAU Eiganes skole

 30. Eiganes FAU • Består av 1 FAU representant fra hver klasse og deres vara (valgt for 2 år). • ca. 6 møter i året • Fremme fellesinteresser til foreldrene • Sikre reell medvirkning fra foreldre • Rådgivende organ til driftsstyret • Danner selvstendige arbeidsgrupper til valgte fokusområder FAU Eiganes skole

 31. Eiganes FAU • FAU har elevenes læringsmiljø som hovedfokus • Samarbeid med Klassekontakten • Bidra til et konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole • Arranger årlig «Felles-foreldremøte» med foredragsholder. • Sørge for at mail blir sendt til alle foreldrene (via klassekontakt) ang. abonnement på skolens webside. FAU Eiganes skole

 32. Eiganes FAU fokus 2012/2013: • Skoleutbygging • Skolemiljø/ Læringsmiljø • Bydelens skolehage • Trafikksikkerhet • Kommunikasjon skole/hjem • Teknolabb FAU Eiganes skole

 33. Læringsmiljø • Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen, som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel FAU Eiganes skole

 34. Læringsmiljø forts. Sentrale faktorer i et godt læringsmiljø er: • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen • Lærerens evne til å lede klasser og undervisning • Positive relasjoner mellom elev og lærer • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. • Godt samarbeid mellom hjem og skole! FAU Eiganes skole

 35. Felles fokus Elevenes læring og danning Danning = • elevene lærer å ta ansvar for seg selv og andre, • og lærer å bli kritiske og kreative. FAU Eiganes skole

 36. Informasjon • Skolens webside inkl. informasjonshefte, respekt regler, m.m. • FAU sin webside http://www.linksidene.no/minskole/Eiganes • http://www.skoleipraksis.no/hjem-skole/filmer/mellom-hjem-skole/ FAU Eiganes skole

 37. Spørsmål • Hvordan kan vi bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø på skolen og i klassen? • Hvilke fokusområder bør FAU ha dette skoleåret? FAU Eiganes skole

 38. Klassekontaktensoppgaver • Ha møte med kontaktlærer raskt etter skolestart på høsten • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren og evt. FAU rep. • NB! Sørge for å få oppdatert klasselister med mail og mobil på første foreldremøtet. • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har • Fordele ansvar for foreldre-initierte aktiviteter som planlegges for skoleåret • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. FAU Eiganes skole

 39. Klassekontaktensoppgaver forts. • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele klassen • Ta kontakt med nye foreldre, når nye elever starter opp. • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte. • Oppdatere info i klassepermen (Håndboka for klassekontakter) FAU Eiganes skole

 40. Foreldremøter • Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontakter. Et godt foreldremøte preges av aktivitet og dialog. Still spørsmål f.eks.: • Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre? • Hva kan vi forvente av skolen? • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme? • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø? FAU Eiganes skole

 41. Foreldremøter • Kontaktlærer leder foreldremøtet på høsten • Klassekontakten leder foreldremøtet på våren. • Min. 2 foreldremøter per skoleår. • Klassekontakt må sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene FAU Eiganes skole

 42. Foreldresamarbeid ”Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn” (Kunnskapsløftet 06) FAU Eiganes skole

 43. Aktiviteter Foreldre kan bidra på mange måter for at elevene får det bra i en glad og trygg klasse! Noen forslag: • Vennegrupper. • Arrangement i løpet av skoleåret( Høst, vinter, vår og sommer) • Arrangement for foreldrene • Ekskursjoner ifm tema i undervisningen • Teknolab • Foreldrearrangert tur for klassen FAU Eiganes skole