Download
review chapter 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REVIEW Chapter 12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REVIEW Chapter 12

REVIEW Chapter 12

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

REVIEW Chapter 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REVIEWChapter 12

 2. Case & Number? o` logoj

 3. Case & Number? th/j grafhj

 4. Case & Number? to/u logou

 5. Case & Number? tw/n lo,gwn

 6. Case & Number? tou/ e;rgou

 7. Case & Number? tw|/ logw|

 8. Case & Number? tou.j logouj

 9. Case & Number? toi/j logoij

 10. Case & Number? tou/ e;rgou

 11. Case & Number? tw/n e;rgwn

 12. Case & Number? toi/j e;rgoij

 13. Case & Number? taij grafaij

 14. Case & Number? tou.j logouj

 15. Case & Number? tw/n grafwn

 16. Case & Number? toi/j logoij

 17. Case & Number? ai` grafai

 18. Case & Number? tw/n lo,gwn

 19. Case & Number? tw|/ logw|

 20. Case & Number? to/u logou

 21. Case & Number? tw/n e;rgwn

 22. pneu/ma zwh/j evk tou/ qeou/ “A spirit of life from God”

 23. eivj ta.j kardi,aj auvtw/n

 24. su,

 25. kai. ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j\ oi` ui`oi. tou/ aivw/noj tou,tou gamou/sin kai. gami,skontai “Marry and are given in marriage” (Luke 20:34)

 26. mh,

 27. ou-toj

 28. nu/n kri,sij evsti.n tou/ ko,smou tou,tou( nu/n o` a;rcwn tou/ ko,smou tou,tou evkblhqh,setai e;xw “Judgment” “Shall be cast out” (John 12:31)

 29. le,gei auvtw/| o` Pila/toj\ ti, evstin avlh,qeiaÈ (John 18:38)

 30. eiv mh, “Except”

 31. mi,a “One”

 32. kai. nu/n o` avnticri,stoj evn tw/| ko,smw| evsti.n h;dh And now the antichrist is already in the world

 33. Parakalw/ de. u`ma/j( avdelfoi,( dia. tou/ ovno,matoj tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ “I exhort” (I Corinthians 1:10)

 34. ou`dei,j “No one, none”

 35. le,gei auvtw/| o` VIhsou/j\ evgw, eivmi h` o`do.j kai. h` avlh,qeia kai. h` zwh,\ ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou/Å “Way” “He Comes”

 36. peri, With the Genitive Concerning

 37. peri, With the Accusative Around

 38. Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto “Became”

 39. ca,riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi “But by the Grace of God I am what I am” (1 Cor 15:10)

 40. kai. ei=pen o` VIhsou/j\ tou/to, mou, evstin to. sw/ma to. u`pe.r u`mw/n “And Jesus said, ‘This is my body that is for you’”

 41. Le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j( Eiv te,kna tou/ VAbraa.m h=te( ta. e;rga tou/ VAbraa.m evpoiei/teÅ “you were” “you would do” (John 8:39)

 42. ti,j “Who?” “What?” “Which” “Why?”

 43. tij “Someone” “Something” “Anyone”

 44. Petroj hvn evn th/| Galilai,a|\

 45. h` fwnh, evk tou/ ouvranou/

 46. o` logoj avpo. qeou/ patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/Å

 47. h` avsqe,neia ouvk e;stin pro.j qa,naton avllV u`pe.r th/j do,xhj tou/ qeou/ “Sickness” John 11:4

 48. su ei= ton dou/lon kuri,ou

 49. ouvk eivmi. evgw. o` cristo,j John 3:28

 50. evn th/| evsca,th| h`me,ra|Å