1 / 12

Napojení IS/STAG na

Napojení IS/STAG na. Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014. Úvod. Na minulé konferenci MoodleMoot 2011 jsem přednášel o zamýšleném propojení informačního systému studijní agendy IS/STAG s Moodle.

belle
Télécharger la présentation

Napojení IS/STAG na

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Napojení IS/STAG na Tomáš Kotouč MoodleMoot.cz 2014

 2. Úvod • Na minulé konferenci MoodleMoot 2011 jsem přednášel o zamýšleném propojení informačního systému studijní agendy IS/STAG s Moodle. • Čtyři veřejné vysoké školy (Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pardubice a Slezská univerzita v Opavě) spolu získaly projekt, který umožnil realizovat toto propojení. • Předmětem tohoto projektu bylo: • realizovat určité úpravy na straně Moodle, • připravit propojení z IS/STAG přes webové služby Moodle • a povýšit kurzy na jednotlivých školách na verzi 2.3, která byla potřeba pro realizaci propojení přes webové služby. • Úpravy na straně Moodle provedla firma PragoData Consulting s.r.o. • Úpravy na straně IS/STAG provedlo vývojové pracoviště Centra informatizace a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni (vývojáři IS/STAG).

 3. Proč IS/STAG a Moodle propojovat? • Na vysokých školách potřebuje učitel předmětu často určitý datový prostor, kam by mohl ukládat určité soubory studentům svého předmětu, ti by se na ně odkudkoli dostali a naopak jiným uživatelům by byly soubory nedostupné. • To je to nejmenší, co může Moodle nabídnout. Moodle může učiteli nabídnout daleko víc. • Každá škola má nějaký informační systém evidence studijní agendy. • Je potřeba připravit management, kterým by ze studijní agendy dostal informace o příslušnosti učitele a studentů k předmětu ke kurzu v Moodle. • Toto automatizované propojení IS/STAG s Moodle přes webové služby, možnost hromadného zadávání kurzů v Moodle z IS/STAG, přiřazení studentů ke kurzu a stahování celkových výsledků studenta na kurzu z Moodle do IS/STAG je předmětem našeho řešení. • Tento popis může sloužit i jako námět na propojení vašeho informačního systému studijní agendy s Moodle.

 4. Základní propojení objektů v IS/STAG • V IS/STAG je již několik let realizováno sledování Aktivit a studentů na nich. Aktivity jsou vnímány šířeji než jen kurzy, ale pro propojení s Moodle je možno Aktivity chápat jako 1:1 s kurzy v Moodle. • K Aktivitě je možné připojit několik Předmětů či Rozvrhových akcí či celých Studijních plánů. Vazby jsou M:N, tedy jedna Aktivita může mít k sobě napojeno několik Předmětů a ještě několik Rozvrhových akcí a ještě několik Studijních plánů; Předmět může mít k sobě napojeno několik Aktivit; Rozvrhová akce může mít k sobě napojeno několik Aktivit; Studijní plán může mít k sobě napojeno několik Aktivit. • Jakmile si nějaký student zapíše Předmět či Rozvrhovou akci či je zapsán na Studijní plán, je hned zapsán i na Aktivitu. Aktivita Předmětu Předmět Studenta Aktivita Předmět Student Aktivita Rozvrhové akce Rozvrhová akce Studenta Rozvrhová akce Student na Aktivitě Aktivita Studijního plánu Studijní plán Studenta Studijní plán

 5. Moodle a Webové služby • Moodle obsahuje od verze 2.0 webové služby, které umožňují napojování jiných informačních systémů. Ve skutečnosti webové služby obsahovala již verze 1.9, ale od verze 2.0 jsou použity standardy webových služeb. • V rámci projektu jsme realizovali propojení na verzi Moodle 2.3. Nyní je na daných školách IS/STAG propojen na verze: 2.3, 2.4 a 2.5. • PragoData na straně Moodle učinili úpravu, kde je možné si u kurzu pamatovat, zda má být propojen s IS/STAG a s jakým předmětem či rozvrhovou akcí byl propojen. • U kurzu se také eviduje jeho verze a dá se nastavit, z jaké verze má být později vytvářena kopie. • PragoData také přizpůsobili některé webové služby Moodle pro volání ze strany IS/STAG.

 6. IS/STAG a Moodle • V Moodle je nyní možno založit třemi způsoby kurz, který je navázán na IS/STAG. O podobné funkčnosti přednášel již na MoodleMoot.cz 2011 Ing. Kopetschke z TUL Liberec IS/STAG Moodle 3. Nový portlet v IS/STAG 2. Nová obrazovka v Moodle pro přihlášeného učitele Portlet IS/STAG Portlet IS/STAG 1. Učitelé vidí, koho IS/STAG založil v Moodle na kurz a mohou odstraňovat Sekretářka katedry (učitel) si vybere své předměty / rozvrhové akce a na základě nich nechá hromadně založit kurzy v Moodle. Poznamená se i o jaký jde předmět / rozvrhovou akci 3a. Hned po založení kurzu se v IS/STAG založí Aktivita a hned se zpět přenesou studenti předmětů Obrazovka Moodle 1. Nabídka předmětů 2. Učitelé vidí výsledek studenta na kurzu a na základě něho mohou studentovi hned: dát zápočet před zkouškou, přiřadit známku 2. Výběr předmětu 3. Stažení sylabu předmětu a na základě něj založení kurzu 4. Poznamenání si o jaký jde předmět 2a. V noci se přenese do IS/STAG a hned se zpět přenesou studenti předmětu Sylabus předmětu 1. Jen nastavit příznak „STAG“ Učitel Učitel předmětu Aktivita Předmětu Předmět Studenta Aktivita Kurzy Předmět Student Aktivita Rozvrhové akce Rozvrhová akce Studenta Frekventanti na kurzu Rozvrhová akce Student na Aktivitě Aktivita Studijního plánu Studijní plán Studenta Frekventanti Studijní plán

 7. Hromadné zakládání kurzů • Při zakládání kurzu v Moodle je třeba v IS/STAG nastavit několik položek: • Krátký název – je připravena maska, kterou si škola nastaví, jak se má název kurzu složit – např. ze zkratky katedry, zkratky předmětu atd. • Dlouhý název – připravena také maska. • Kategorie – rovněž je připravena maska, kterou si škola určí, jak se má poskládat kategorie. • Zda má být kurz vytvořen z předchozí verze kurzu nebo ze šablony – je možné zvolit při hromadném zakládání kurzu. • Atd. • Protože školy často nemají jen jeden Moodle, ale vedle sebe několik Moodle serverů najednou, tak se v IS/STAG dá nastavit také několik Moodle zdrojů a systém komunikuje vždy s příslušným. • Masky uvedené nahoře je možné nastavit pro každý Moodle server zvlášť.

 8. Rozřazovací testy • Některé školy využívají Moodle i k tzv. rozřazovacím testům. Před začátkem prvního ročníku nechají studenty otestovat testem v Moodle např. na znalost anglického jazyka a podle výsledku je roztřídí do předmětů dle úrovně např.: Angličtina-1, Angličtina-2 či Angličtina-3. Od IS/STAG chtěly, abychom zabezpečili, že si student nebude moci zapsat předmět, který neodpovídá jeho výsledkům z testů. • V IS/STAG nyní umožňujeme k Aktivitě přiřadit několik předmětů a u každého předmětu uvést hranici bodů od-do, kterou musí student splnit, aby si mohl předmět zapsat. Systém potom nedovolí studentovi si zapsat předmět, kde neodpovídají jím získané body z kurzu hranici u předmětu od-do. • Hlídáme to i u studijní referentky při hromadném zapisování studentů na předměty. Zde je to ale spíše v rovině upozornění. Studijní referentku vedeme k tomu, aby zapsala studenta na předmět, který odpovídá jím získaným bodům, ale dovolíme jí přiřadit studenta i na jiný předmět z dané skupiny předmětů.

 9. Možnost propojení IS/STAG a Moodle i pro testy v rámci přijímacího řízení 4. Jakmile bude na přijímací obor zaveden uchazeč, tak se mu přiřadí všechny testy a tím, že test je přiřazen k Aktivitě, tak se uchazeč přiřadí k Aktivitě 2. V noci se kurz přenese do IS/STAG jako Aktivita 3. Testy přijímacího řízení bychom přiřadili k Aktivitě 7. Jakmile bude uchazeči u kurzu zadán celkový výsledek, dostane se do IS/STAG k Aktivitě IS/STAG Moodle Přijímací obor Uchazeč Aktivita Testu přijímacího řízení Výsledek uchazeče z testu 1. V Moodle se u kurzu nastaví příznak „STAG“ Test Aktivita Předmětu Předmět Studenta Aktivita Kurzy Předmět Student Aktivita Rozvrhové akce Rozvrhová akce Studenta Frekventanti na kurzu Rozvrhová akce Student na Aktivitě Aktivita Studijního plánu Studijní plán Studenta Frekventanti Studijní plán 5. Tím se hned uchazeč zavede do Moodle jako Frekventant 8. A výsledek bude hned přenesen k testu 6. A hned je zaveden i na příslušný kurz

 10. Moodle – přijímací testy – OSU • Na OSU používají Moodle kurzy jako testovací testy u přijímacího řízení. V podstatě místo SCIO testů. • Podle slov paní prorektorky Málkové ročně otestují 10.000 uchazečů. • Testování probíhá v počítačových učebnách s PC upravenými, aby se zde uchazeč mohl dostat jen k Moodle a nikam jinam. • Uchazeč se hlásí přes USERNAME = univerzitní číslo uchazeče a příslušné studentovi známé PASSWORD. • Uchazeči na rozdíl od studentů nejsou v LDAPu či Active Directory – nemají na škole nějaké uživatelské konto u systému, na který by se mohl Moodle napojit a tak uchazeče ověřit. • Můžeme ale vytvořit uživatele přímo v Moodle a to třeba s uživatelským jménem představujícím unikátní identifikátor uchazeče v přijímacím řízení, které zná jen on a heslem třeba rodným číslem. • Uvažujeme také o možnosti ověřování uživatelů přes OpenID. Moodle modul pro OpenID obsahuje.

 11. Nasazení propojení IS/STAG a Moodle na škole • Co musí další škola používající IS/STAG udělat, aby mohla propojení s Moodle používat: • Nutno nasadit Moodle ve verzi 2.3, 2.4. • V IS/STAG nastavit dle popisu parametry pro přenos. • Nasadit si do Moodle úpravu pro propojení s IS/STAG vytvořenou PragoData (pamatování si: zda se má propojit na IS/STAG, o jaký jde předmět, o jakou jde rozvrhovou akci a úprava Webových služeb Moodle). Realizace tohoto propojení byla zaplacena z projektu - takže je zdarma. Nebo si nechat pomoc nasadit tuto úpravu od PragoData – zpoplatněno. • Je třeba i stávající kurzy převést do dané verze 2.3 či 2.4. To může zvládnout administrátor Moodle na škole nebo pomoc nabízí společnost PragoData – to už pochopitelně za úplatu. • Moodle vydává každý půl rok (květen / listopad) novou verzi: • Jak rychle budou školy přecházet na novou verzi? • PagoData hodlají vždy na jaře provést testování a případné úpravy propojení Moodle s IS/STAG pro verzi Moodle vydanou v listopadu. Toto je předmětem nyní připravované smlouvy o maintenance.

 12. Děkuji za pozornost. Připomínky? Náměty? Ing. Tomáš Kotouč, http://is-stag.zcu.cz, stag@service.zcu.cz

More Related