1 / 107

Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG

Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG. Kde najdete nápovědu k IS/STAG. Nová stránka popisu IS/STAG:. http://is-stag.zcu.cz. Na stránce http://is-stag.zcu.cz bude nadále sjednaná podpora pro uživatele IS/STAG

hisano
Télécharger la présentation

Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Návod pro práci s portálem IS/STAG Funkce učitele v informačním systému STAG

 2. Kde najdete nápovědu k IS/STAG

 3. Nová stránka popisu IS/STAG: http://is-stag.zcu.cz Na stránce http://is-stag.zcu.cz bude nadále sjednaná podpora pro uživatele IS/STAG Stránka http://stag.slu.czje vstupní branou pro uživatele IS/STAG na Slezské univerzitě v Opavě

 4. Nová nápověda k IS/STAG: Záložka „Nápověda“ nebo přímo stránka http://is-stag.zcu.cz/napoveda Nápověda k nativnímu klientu pod MS Windows Možnost vytisknout v PDF Nápověda k portálu Také příručka k portálu, která je zde k dispozici. Je pravidelně autory aktualizovaná.

 5. Nová nápověda k IS/STAG – Portál – Moje výuka: Nápověda pro Portál Stejná struktura menu jako v portálu Popis konkrétní záložky menu

 6. Referenční příručka portálového rozhraní IS/STAG: Možnost prohlížet nebo vytisknout referenční příručku

 7. Přihlášení do portálu

 8. „Ostrý“ portál: http://stag.slu.cz S portálem je možno pracovat i bez přihlášení - záložka „Prohlížení“.

 9. „Ostrý“ portál: Nyní jste již přihlášení k portálu a vidíte i další záložky menu jako „Moje výuka“.

 10. Pokud v IS/STAG máte více identit (např. vyučující nebo katedra), zde si můžete zvolit roli, s kterou budete pracovat. „Ostrý“ portál – aplikace IS/STAG:

 11. Učitel a Seznam studentů na předmětu

 12. Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Klikneme na modrý odkaz u předmětu

 13. Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů: Možnost tisku v PDF Klikneme na záložku „Seznam studentů“ Možnost exportu do Excelu

 14. Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů – Tisk PDF: Tisk seznamu studentů na předmětu

 15. Portál – učitel – Moje výuka – Předmět – Seznam studentů – Export: Export do MS Excel

 16. Učitel a Docházkový list studentů na rozvrhové akci

 17. Portál – Prohlížení: Záložka „Prohlížení“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz nebo zde „Rozvrhové akce“ Vybereme si záložku „Rozvrhové akce“

 18. Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce: Záložka „Prohlížení“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz Zadáme filtr Klikneme na tlačítko „Hledat“

 19. Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce – Základní údaje: Záložka „Prohlížení“ „Ostrý“ portál na adrese: http://stag.slu.cz Vybereme si rozvrhovou akci V záložce „Základní údaje“ Klikneme na odkaz „Docházkový list“

 20. Portál – Prohlížení – Rozvrhové akce – Docházka – Tisk PDF: Vygeneruje se PDF s docházkovým listem studentů na dané rozvrhové akci

 21. Učitel a Zkouškový katalog

 22. Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vidí seznam svých předmětů Klikneme na zelený odkaz u předmětu

 23. Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškový katalog: Systém otevře formulář pro zadání parametrů pro vygenerování katalogu Klikneme na tlačítko

 24. Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškový katalog – Tisk PDF: Systém do formátu PDF vygeneruje zkouškový katalog Pokud je již v IS/STAG vyplněno hodnocení, potom je zde vytištěno. Výpis obsahuje i informaci o tom, zda student v době tisku měl splněny prerekvizity předmětu

 25. Učitel a Seznam studentů na termínu

 26. Portál – učitel – Moje výuka: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vidí seznam svých předmětů Vybereme si záložku „Termíny “

 27. Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek: Zobrazí se seznam termínů Když klikneme na obsazení, zobrazí se seznam studentů na termínu

 28. Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek – Detail termínu: Možnost tisku do MS Excel Možnost tisku do PDF Seznam studentů na termínů Informace, zda má splněn zápočet před zkouškou Informace, zda má splněny prerekvizity

 29. Portál – učitel – Moje výuka – Termíny zkoušek – Tisk PDF: Seznam studentů na termínu Informace, zda má splněny prerekvizity Informace, zda má splněn zápočet před zkouškou

 30. Učitel a Přenesení seznamu studentů do MS Excel

 31. Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Předměty a RA: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Vybereme záložku „Předměty a rozvrhové akce“ U předmětu vybereme odkaz pro export Vybereme podmenu „Zapisování známek“

 32. Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Seznam v Excelu: Systém nabídne, zda chcete soubor otevřít nebo uložit Seznam studentů na daném předmětu Možnost hodnocení studenta a to jak zkoušky, tak i zápočtu před zkouškou Informace, zda jsou splněny prerekvizity (seznam nesplněných předmětů)

 33. Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Zde si vybereme, který soubor chceme nahrát do databáze A klikneme na tlačítko „Nahrát hromadně známky“

 34. Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Systém vrátí informaci jak to dopadlo a které záznamy a proč se nepovedlo nahrát

 35. Portál – učitel – Moje výuka – Zapisování známek – Nahrání dat z Excelu: Pokud jste se všimli, tak jsme úmyslně zadali známku „6“, která neexistuje a systém to poznal

 36. Učitel a Vložení termínu zkoušky

 37. Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Učitel se přihlásil do portálu V nabídce menu si vybere „Moje výuka“ Zadáme předmět, pro který chceme vytvořit nový termín zkoušky Klikneme na tlačítko „Další krok zadání“ Vybereme podmenu „Vypisování termínů“

 38. Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Zadáme příslušné parametry termínu Je možno zadat i limit přihlášených ZS i LS, ZS, LS Všichni, Opravný, 1., 2., 3. Je možné zadat, od kdy se studenti smí hlásit Klikneme na tlačítko pro kontrolu dat a jejich uložení

 39. Portál – učitel – Moje výuka – Zkouškové termíny: Seznam studentů na termínu Možnost přidat k termínu zkoušky dalšího učitele a vytvořit tak nadgrupu Možnost vytvořit kopii termínu a jen např. změnit datumy 50 40 20 15 10 Možnost editovat daný termín Možnost zaslat e-mail studentům zapsaným na termín Možnost přiřadit k termínu zkoušky další předmět

 40. Úvod do známkování Dva typy předmětů: klasické (z číselníku), jednorázové

 41. ES0010 – Evidenční karta studenta – studijní referentka: V této první záložce může studijní referentka zadávat studentovi předměty z číselníku předmětů a zadávat i hodnocení studenta na předmětu Známkovat mohou tyto předměty i katedry a učitelé, ale v jiných formulářích.

 42. ES0010 – Evidenční karta studenta – studijní referentka: Jednorázové předměty si buď student přiveze ze studia na jiných školách (uznávání předchozí studií, krátkodobé pobyty na jiných školách) nebo studia doktorandů na domácí škole, kdy každý má jiný originální předmět. V této druhé záložce může studijní referentka zadávat studentovi jednorázové předměty a zadávat i hodnocení studenta na jednorázovém předmětu. Jednorázové předměty nejsou vybírány z číselníku, ale veškeré údaje se vyplňují vždy originálně. Tyto předměty mohou zadávat i známkovat pouze studijní referentky. Katedry ani učitelé je v žádných jim dostupných formulářích hodnotit nemohou.

 43. Seznam studovaných předmětů studentem – portál - student : Student po přihlášení k portálu vidí všechny předměty, které studoval, tedy i předměty jednorázové Stejně tak i na Diploma Supplement se vytisknou jak klasické, tak i jednorázové předměty Student vidí jak hodnocení zápočtu před zkouškou, tak i zkoušky Pokud student ještě neabsolvoval prerekvizity předmětu, po najetí na tuto ikonu vidí, které nemá splněné Student si může vytisknout zápisové listy

 44. Co je možno hodnotit

 45. Hodnocení: • Zápočet před zkouškou • Slovní hodnocení (Splnil, Nesplnil) • Datum • Pokus • Zkoušející • Zkouška • Typ – Zápočet, Zkouška, … • Hodnocení – Známkou, Slovně • Datum • Pokus • Zkoušející Pojem „Zápočet“ je přetížený. Může znamenat, že předmět je ukončen zápočtem (slovním nebo klasifikovaným) nebo že před zkouškou má student získat zápočet. Proto v IS/STAG používáme pojem „zápočet před zkouškou“ tedy že student má před zkouškou získat zápočet a „zkouška“ znamenající skutečné zakončení předmětu ať se jedná o známku nebo zápočet, tj o hodnocení známkou nebo slovně. POZOR: od akademického roku 2008/09 nezadáte studentovi zkoušku bez toho, že byste měli zadán zápočet před zkouškou, pokud je v masce předmětu nastaveno „Zápočet před zkouškou=Ano“.

 46. Šest způsobů, jak zadat hodnocení

 47. Možnosti hodnocení: • Nativní klient – formulář ES0010 „Evidenční karta studenta“: • studijní referentka - jen studenty své fakulty. • Nativní klient – formuláře ZK0030 a ZK0031 „Zadávání zápočtů a známek“: • sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, • učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, • učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. • Portál – portlet pro zadávání hodnocení studentů na nějakém termínu: • sekretářka katedry – jen studenty na termínech předmětů své katedry, • učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující. • Portál – portlet pro zadávání hodnocení studentům bez vypsaného termínu: • sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, • učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, • učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. • Stažení souboru z portletu se seznamem studentů na předmětu či rozvrhové akci či termínu v CSV nebo XML formátu, doplnění hodnocení např. v MS Excelu a znovu nahrání do IS/STAG prostřednictvím portletu: • sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, • učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, • učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah. • Webservices – je možné z „nějaké“ aplikace se napojit na IS/STAG. Aplikace může zastal požadavek na zaslání souboru se seznamem studentů na předmětu či rozvrhové akci či termínu v CSV nebo XML formě. Po doplnění hodnocení může aplikace poslat požadavek na uložení hodnocení uložené v souboru do IS/STAG: • sekretářka katedry – jen studenty na předmětech své katedry, • učitel – jen studenty na termínech, u kterých je uveden jako vyučující, • učitel – jen studenty na předmětech či rozvrhových akcích, ke kterým má učitel „určitý“ vztah.

 48. NIKDO .. Žádný učitel nesmí zadávat známky bez vypsaného termínu • G .. Je uveden u předmětu jako garant • P .. Je uveden u předmětu jako přednášející • CS .. Je uveden u předmětu že vede cvičení nebo seminář • R .. Je uveden u rozvrhové akce typu přednáška • VE .. Je uveden u rozvrhové akce typu cvičení nebo seminář • PCS .. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář • RVE .. Je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář • PR .. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška • CSVE .. Je uveden u předmětu že vede cvičení nebo seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu cvičení nebo seminář • PCSRVE .. Je uveden u předmětu jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář • GPCSRVE .. Je uveden u předmětu jako garant nebo jako přednášející nebo že vede cvičení nebo že vede seminář nebo je uveden u rozvrhové akce typu přednáška nebo cvičení nebo seminář • T .. Učitel je uvedený u termínu zkoušky • TG atd. až po TGPCSRVE .. Kombinace předchozích s termínem Vztah učitele k předmětu: Pomocí parametru UCITEL_PRISTUP_ZKOUSKA je možné nastavit pro každou katedru jiný přístup pro zkoušku Parametry vám budou nastaveny na základě e-mailu vedoucího katedry zaslané na podpora@slu.cz Pomocí parametru UCITEL_PRISTUP_ZP_PRED_ZK je možné nastavit pro každou katedru jiný přístup pro zápočet před zkouškou Učitel je uveden u termínu • Rozvrhové akce • Typ (PRednáška, CVičení, SEminář) • Hlavní vyučující Termín zkoušky předmětu Předmět verze v daném roce • Učitelé předmětu • Garant • Přednášející • Vede Cvičení • Vede Seminář Další učitelé u rozvrhové akce Učitelé Učitel je uveden u rozvrhové akce určitého typu Učitel je uveden u předmětu s určitými rolemi

 49. Princip 7+7+7: Po vyzkoušení studenta má učitel 7 dní na to, aby zadal hodnocení do IS/STAG (sám nebo sekretářka katedry). Dalších 7 dní má student na to, aby zadané údaje zkontroloval (zda vložené jsou a zda jsou vložené správně) a případně si stěžoval na katedře. Dalších 7 dní má katedra či proděkan na to, aby se případ vyřešil (proděkan v případě, že učitel a student se neshodnou na zadané známce). Potom se databáze zavírá a už není možná oprava. Dny v měsíci 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Osmého učitel zadá hodnocení studentů s datem šestého (měl zadat čtvrtého, ale spletl se) Druhého je den kdy se zkouší. Učitel ale nevyhodnotí testy hned, ale sdělí studentům, že testy budou opravené čtvrtého. Čtvrtého by byl tedy den, který by se jim zapisoval do indexu jako datum absolvování předmětu Učitel / katedra 1 2 3 4 5 6 7 Student Od zadaného data (tedy šestého nikoliv čtvrtého) se počítá sedm dní, kdy má učitel nebo katedra data vložit. My (programátoři) nevíme, že to mělo být čtvrtého, můžeme sledovat jen od zadaného data 1 2 3 4 5 6 7 Katedra / Proděkan 1 2 3 4 5 6 7 Následuje sedm dní, kdy si student může zkontrolovat, zda jsou údaje do IS/STAG zadané a zda jsou zadané správně (např. zda místo dvojky není zadána trojka) Když student nahlásí chybu, má katedra resp. proděkan sedm dní na odstranění chyby Uvedený obrázek ukazuje pravidlo přijaté na ZČU. Na naší univerzitě např. na fakultě OPF musí vyučující zadat známku do 5 dnů. Další den se již systém zamkne a opravit data může jen prorektor

 50. ES0010 – Evidenční karta studenta: Přístup mají jen studijní referentky. Zvlášť zápočet před zkouškou a zkouška Studijní referentka vidí jen studenty své fakulty.

More Related