html5-img
1 / 7

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu. Bloc de procediment Contenciós-Administratiu Part Especialització Jordi Miró Fruns Març 2011. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu. Les mesures cautelars abans de 1998 :

benjy
Télécharger la présentation

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EPJ 2010/2011Postgrau Tarda Administratiu Bloc de procediment Contenciós-Administratiu Part Especialització Jordi Miró Fruns Març 2011

  2. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu • Les mesures cautelars abans de 1998: - Una única mesura: la suspensió de l’acte !! - Adopció transcendent JCA: una justícia lenta no és justícia !! - Quan l’execució pogués produir danys o perjudicis de reparació impossible o difícil. - Interpretació dels Tribunals restrictiva (avaluable/solvència) - Greu pertorbació interessos públics ... - La necessitat del procés per obtenir la raó, no pot convertir-se en un dany per qui té la raó !!

  3. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu • Mesures Cautelars a la Llei 29/1998 : (Art. 129 a 136) - Quines són? Qualsevol !! Imaginació !! - Objecte: assegurar l’efectivitat de la sentència !! Garantir la tutela judicial efectiva !! - En quin moment? En qualsevol moment !! Fins a sentència !! Especialitat (136.2). Excepció: disposicions generals (interposició o demanda !!) - S’adoptarà a criteri del Jutge o Tribunal. Valoració de les circumstàncies que concorren i els interessos en conflicte !! La Balança !! Motius / Motius Perquè !!!!!!!!

  4. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu Podrà acordar-se, únicament : - Quan l’execució de l’acte o l’aplicació de la disposició faci perdre la seva finalitat legítima als recurs. Per a que serveix ?? Ja no serveix per res !!! • Podrà denegar-se: afectació greu interès públic o de tercers. • És provisional. Es poden revocar !! Es poden modificar !! • Peça separada !! (Expedient ....) • Sense examinar els fons (aparença de bon dret ...) • Audiència a les parts • Acordada en la via administrativa (111.4 LRJPC)

  5. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu • Situacions : Negativa / Positiva • Exemples : * Numerus apertus * Ordre enderrocament * Ordre d’execució obres (ruïna econòmica) * Clausura activitat * Sanció econòmica * Suspensió de funcions

  6. Més exemples : * Actuacions urbanístiques * Convocatòria concurs públic * Activitats molestes * Col·legiació * Autorització administrativa La mesura cautelar pot produir perjudicis : mesures per evitar o reduir !! Contracautela : garantia o caució (Indemnització: un any) EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu

  7. EPJ 2010-2011: Bloc de procediment Contenciós-Administratiu • Urgència: art. 45.1 “... Sense escoltar a l’altre part !!! (cautelaríssima) Convocatòria a les parts a compareixença En els tres dies següents Ratifica o aixeca • Inactivitat i via de fet : s’adoptarà llevat pertorbació greu • Llei 15/2010 : deutes Administracions Públiques

More Related