1 / 15

ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk. Situering VZW Thuiszorg Integra. Erkende dienst voor thuisverpleging;

berke
Télécharger la présentation

ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

 2. Situering VZW Thuiszorg Integra • Erkende dienst voor thuisverpleging; • Samenwerkingsverband tussen de dienst voor thuisverpleging van Sint-Vincentius V.V.O. te Kortrijk en Integrale Bejaardenzorg te Marke op vlak van RIZIV-administratie; • Maatschappelijke zetel is in de Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk.http://www.thuiszorgintegra.be

 3. Proces van zorgvernieuwing (1) Huidig aanbod Nachtproject (gestart september 2010): • Is noodzakelijk; permanent 200 cliënten in noodoproepsysteem naast 20-tal geplande zorgen; • zorg op maat vergt grotere variabiliteit en afstemming van de zorg; • huidige gebruikers opteren niet voor het klassieke “rustoord” maar willen langer thuis wonen.

 4. Proces van zorgvernieuwing (2) • thuiszorg is heden goed uitgebouwd overdag, de nacht blijft een zwakke schakel in het thuiszorgverhaal; • professionele thuiszorg ‘s nachts is noodzakelijk en dient verder gestructureerd ingezet te worden; • Ondertussen 4 jaar bezig en vrij grote bekendheid, permanent 100% bezetting en meer; • Vanuit de 4 jaar ervaring werd het duidelijk dat betere zorgafstemming bij ouderen thuis (inclusief in assistentiewoningen) noodzakelijk is; • Deze nood dringt zich ook verder op door de steeds toenemende zorggraad. Ondersteuning is een must!

 5. Proces van zorgvernieuwing (3) Dus op zoek naar alternatieven • Verlenging aangevraagd voor huidige ZP3 “nachtverpleging thuis” met uitbreiding naar casemanagement (zorgcoaches aan huis) in de wijk Kortrijk Centrum; • Goedkeuring ontvangen vanuit het RIZIV op 1 juli 2014, startdatum 1 september 2014.

 6. Proefproject ZP3 “zorgcoaches en nachtverpleging thuis ” (1) Actie • Proefproject terug goedgekeurd voor 5 jaar: werkingskosten en loonkost 2,5 FTE verpleegkundigen voor de nachtverpleging en 2 FTE sociaal verpleegkundigen als zorgcoaches worden gefinancierd vanuit het RIZIV. • Vanaf 8 september 2014 zijn er 3 sociaal verpleegkundigen aangeworven in de functie van zorgcoach.

 7. Proefproject ZP3 “zorgcoaches en nachtverpleging thuis” (2) Doel van de zorgcoaches • Ondersteunen van cliënt, mantelzorger én professionele zorgverlener van overdag; • Opname in woonzorgcentrum met minimum 1 jaar uitstellen; • Bedoeling is om na 5 jaar structurele financiering te krijgen voor àlle initiatiefnemers in België; • In partnership met: GDT Zuid-West-Vlaanderen, SEL ZW-Vl, LST Kortrijk, OCMW Kortrijk, HZW, Werkgroep Thuisverzorgers.

 8. Proefproject ZP3(tweede oproep) “zorgcoaches en nachtverpleging thuis” (3) Voor wie • voor kwetsbare 60-plussers in een thuissituatie in Groot-Kortrijk Wijk Kortrijk Centrum; • Score ≥ 6 op de Edmonton schaal of Katz-score thuis van ≥ A, B of C of diagnose dementie gesteld door geneesheer.

 9. Edmontonschaal: meet “kwetsbaarheid” • 9 aspecten: cognitief functioneren, algemene gezondheid, functionele zelfstandigheid, sociale ondersteuning, gebruikte geneesmiddelen, voeding, humeur, continentie, functionele performantie. • Score per aspect variërend van 0 tot en met 2. totaal op 17 • 0-3: niet kwetsbaar • 4-5: een beetje kwetsbaar • 6-8: matig kwetsbaar • 9-17: ernstig kwetsbaar • Inclusie kan bij score ≥ 6 op de Edmonton schaal

 10. Werkwijze ZP 3 tweede oproep: Huidige 200cliënten van de nachtverpleging : • worden herbezocht door de zorgcoaches en opgevolgd; Uitbreiding cliëntenbestand via: • bekendmaking via 5000 folders die in de wijk Kortrijk Centrum werden verspreid; • infoavond “Langer thuis”, uitleg via CRA-arts omtrent ziektebeelden thuis te behandelen en taak van de zorgcoach hierin; • bedeling en uitleg aan huisartsen (36 bezoeken) in Kortrijk Centrum; • uiteenzetting op LST ; • infobrochures aan mutualiteiten bezorgen. Aanmelding via GSM nummer: 0472/69.04.11 • De aanvraag voor nachtverpleging of zorgcoach wordt geregistreerd en er wordt een huisbezoek gepland.

 11. Werkwijze ZP 3 tweede oproep: Planning en opvolging van de nachtzorg en zorgcoach: • Door de projectcoördinator (Hanne Decrock) voor nachtzorg; • Door thuiszorgcoördinator (Mieke Marijsse) voor zorgcoach; • Wetenschappelijke opvolging van ZP3 projecten via BelRAI, kwaliteitsvragenlijst, bevraging mantelzorger en economische evaluatie.

 12. Taakinhoud zorgcoaches: Overleg organiseren tussen: • Cliënt; • Mantelzorgers; • Professionele hulpverleners; • Huisarts. Ondersteuning en advies geven aan: • Cliënt; • Familie. Doorverwijzing naar andere thuiszorgdiensten: • Geen budgetbeleiding noch puur administratieve begeleiding maar focus op casemanagement. Aanbrengen van sociale kaart van Kortrijk

 13. Taakinhoud zorgcoaches: Communicatie tussen verschillende zorgactoren bevorderen; • Door regelmatig huisbezoeken en GDT, MDO te organiseren; Organisatie van de thuisomkadering uitbouwen; • Meedenken met de cliënt hoe de thuissituatie beter kan geregeld worden zodat hij/zij langer kan thuis wonen; Adequate begeleiding na ziekenhuisopname • Van kortbij opvolgen wanneer ontslag geregeld wordt zodat thuiszorgdiensten tijdig verwittigd zijn om thuiskomst zo goed als mogelijk te organiseren; Ondersteuning bieden aan de mantelzorgers • Vermijden dat mantelzorgers overbelast worden door o.a. haalbaarheid regelmatig af te toetsen.

 14. Contactgegevens zorgcoaches: • zorgcoachkortrijk@gvo.be • GSM nummer 0472/690411 • Adres: Gentsestraat 14-20 te Kortrijk, Tel 056/249.210 • Folders met uitleg voor cliënten te verkrijgen • Bedankt voor jullie aandacht, • Nathalie Ghesquiere • Merle De Cuyper • Charlotte Alliet • Mieke Marijsse

More Related