Download
zp3 project casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

500 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZP3-project: casemanagement en nachtverpleging thuis in de wijk

 2. Situering VZW Thuiszorg Integra • Erkende dienst voor thuisverpleging; • Samenwerkingsverband tussen de dienst voor thuisverpleging van Sint-Vincentius V.V.O. te Kortrijk en Integrale Bejaardenzorg te Marke op vlak van RIZIV-administratie; • Maatschappelijke zetel is in de Groeningestraat 2, 8500 Kortrijk.http://www.thuiszorgintegra.be

 3. Proces van zorgvernieuwing (1) Huidig aanbod Nachtproject (gestart september 2010): • Is noodzakelijk; permanent 200 cliënten in noodoproepsysteem naast 20-tal geplande zorgen; • zorg op maat vergt grotere variabiliteit en afstemming van de zorg; • huidige gebruikers opteren niet voor het klassieke “rustoord” maar willen langer thuis wonen.

 4. Proces van zorgvernieuwing (2) • thuiszorg is heden goed uitgebouwd overdag, de nacht blijft een zwakke schakel in het thuiszorgverhaal; • professionele thuiszorg ‘s nachts is noodzakelijk en dient verder gestructureerd ingezet te worden; • Ondertussen 4 jaar bezig en vrij grote bekendheid, permanent 100% bezetting en meer; • Vanuit de 4 jaar ervaring werd het duidelijk dat betere zorgafstemming bij ouderen thuis (inclusief in assistentiewoningen) noodzakelijk is; • Deze nood dringt zich ook verder op door de steeds toenemende zorggraad. Ondersteuning is een must!

 5. Proces van zorgvernieuwing (3) Dus op zoek naar alternatieven • Verlenging aangevraagd voor huidige ZP3 “nachtverpleging thuis” met uitbreiding naar casemanagement (zorgcoaches aan huis) in de wijk Kortrijk Centrum; • Goedkeuring ontvangen vanuit het RIZIV op 1 juli 2014, startdatum 1 september 2014.

 6. Proefproject ZP3 “zorgcoaches en nachtverpleging thuis ” (1) Actie • Proefproject terug goedgekeurd voor 5 jaar: werkingskosten en loonkost 2,5 FTE verpleegkundigen voor de nachtverpleging en 2 FTE sociaal verpleegkundigen als zorgcoaches worden gefinancierd vanuit het RIZIV. • Vanaf 8 september 2014 zijn er 3 sociaal verpleegkundigen aangeworven in de functie van zorgcoach.

 7. Proefproject ZP3 “zorgcoaches en nachtverpleging thuis” (2) Doel van de zorgcoaches • Ondersteunen van cliënt, mantelzorger én professionele zorgverlener van overdag; • Opname in woonzorgcentrum met minimum 1 jaar uitstellen; • Bedoeling is om na 5 jaar structurele financiering te krijgen voor àlle initiatiefnemers in België; • In partnership met: GDT Zuid-West-Vlaanderen, SEL ZW-Vl, LST Kortrijk, OCMW Kortrijk, HZW, Werkgroep Thuisverzorgers.

 8. Proefproject ZP3(tweede oproep) “zorgcoaches en nachtverpleging thuis” (3) Voor wie • voor kwetsbare 60-plussers in een thuissituatie in Groot-Kortrijk Wijk Kortrijk Centrum; • Score ≥ 6 op de Edmonton schaal of Katz-score thuis van ≥ A, B of C of diagnose dementie gesteld door geneesheer.

 9. Edmontonschaal: meet “kwetsbaarheid” • 9 aspecten: cognitief functioneren, algemene gezondheid, functionele zelfstandigheid, sociale ondersteuning, gebruikte geneesmiddelen, voeding, humeur, continentie, functionele performantie. • Score per aspect variërend van 0 tot en met 2. totaal op 17 • 0-3: niet kwetsbaar • 4-5: een beetje kwetsbaar • 6-8: matig kwetsbaar • 9-17: ernstig kwetsbaar • Inclusie kan bij score ≥ 6 op de Edmonton schaal

 10. Werkwijze ZP 3 tweede oproep: Huidige 200cliënten van de nachtverpleging : • worden herbezocht door de zorgcoaches en opgevolgd; Uitbreiding cliëntenbestand via: • bekendmaking via 5000 folders die in de wijk Kortrijk Centrum werden verspreid; • infoavond “Langer thuis”, uitleg via CRA-arts omtrent ziektebeelden thuis te behandelen en taak van de zorgcoach hierin; • bedeling en uitleg aan huisartsen (36 bezoeken) in Kortrijk Centrum; • uiteenzetting op LST ; • infobrochures aan mutualiteiten bezorgen. Aanmelding via GSM nummer: 0472/69.04.11 • De aanvraag voor nachtverpleging of zorgcoach wordt geregistreerd en er wordt een huisbezoek gepland.

 11. Werkwijze ZP 3 tweede oproep: Planning en opvolging van de nachtzorg en zorgcoach: • Door de projectcoördinator (Hanne Decrock) voor nachtzorg; • Door thuiszorgcoördinator (Mieke Marijsse) voor zorgcoach; • Wetenschappelijke opvolging van ZP3 projecten via BelRAI, kwaliteitsvragenlijst, bevraging mantelzorger en economische evaluatie.

 12. Taakinhoud zorgcoaches: Overleg organiseren tussen: • Cliënt; • Mantelzorgers; • Professionele hulpverleners; • Huisarts. Ondersteuning en advies geven aan: • Cliënt; • Familie. Doorverwijzing naar andere thuiszorgdiensten: • Geen budgetbeleiding noch puur administratieve begeleiding maar focus op casemanagement. Aanbrengen van sociale kaart van Kortrijk

 13. Taakinhoud zorgcoaches: Communicatie tussen verschillende zorgactoren bevorderen; • Door regelmatig huisbezoeken en GDT, MDO te organiseren; Organisatie van de thuisomkadering uitbouwen; • Meedenken met de cliënt hoe de thuissituatie beter kan geregeld worden zodat hij/zij langer kan thuis wonen; Adequate begeleiding na ziekenhuisopname • Van kortbij opvolgen wanneer ontslag geregeld wordt zodat thuiszorgdiensten tijdig verwittigd zijn om thuiskomst zo goed als mogelijk te organiseren; Ondersteuning bieden aan de mantelzorgers • Vermijden dat mantelzorgers overbelast worden door o.a. haalbaarheid regelmatig af te toetsen.

 14. Contactgegevens zorgcoaches: • zorgcoachkortrijk@gvo.be • GSM nummer 0472/690411 • Adres: Gentsestraat 14-20 te Kortrijk, Tel 056/249.210 • Folders met uitleg voor cliënten te verkrijgen • Bedankt voor jullie aandacht, • Nathalie Ghesquiere • Merle De Cuyper • Charlotte Alliet • Mieke Marijsse