Download
polski sektor bankowy krzysztof pietraszkiewicz prezes zwi zku bank w polskich n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polski Sektor BankowyKrzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich Warszawa, 22 październik 2008 r.

 2. Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych % Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne) Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP’1988NSP’2002 Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4 Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

 3. Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2008 (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: KNF, dane. 2008

 4. Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN) - Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP

 5. Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN) - To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN Źródło: BFG

 6. Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008 -Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów -Problemy z oczyszczaniem sektora Mln zł Źródło: KNF, 2008

 7. Fundusze własne sektora bankowości spółdzielczej Źródło: NBP

 8. Aktywa sektora bankowego Źródło: KNF

 9. Aktywa do PKB w 2006 Źródło: EBC

 10. Aktywa sektora bankowego w porównaniu do aktywów „spółek matek” polskich banków MLD zł Źródło: KNF

 11. LICZBA BANKÓW W POLSCE Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych 11 Źródło: NBP

 12. Liczba instytucji kredytowych (2006) Źródło: KNF

 13. Liczba placówek bankowych Źródło: KNF. 2008

 14. Liczba oddziałów przypadająca na mln mieszkańców (2006) Źródło: KNF

 15. Liczba osób zatrudnionych w bankach • Kadra dobrze wykształcona • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2008

 16. Depozyty sektora niefinansowego w mln zł Źródło: KNF, stan na 2008

 17. Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł * Źródło KNF 2008

 18. Kredyty mieszkaniowe *Z danych na sierpień 2008 roku portfel kredytów hipotecznych wzrósł do162,5 mld zł.

 19. Bankowość Internetowa (dane kwartalne) 19 Źródło ZBP

 20. Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys. sztuk) Źródło: NBP

 21. Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: NBP

 22. Gdzie jesteśmy? Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2000-2007 * Dane szacunkowe

 23. Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 24. Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 25. Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 26. Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 27. Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 28. Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 29. Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 30. Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 31. Udział gotówki w M1 2006 r. % * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych). Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

 32. System płatniczy i Obrót bezgotówkowy • System płatniczy- zbiór podmiotów, instrumentów , procedur, mechanizmów, systemów płatności umożliwiających obieg pieniądza…. • Umożliwia funkcjonowanie gospodarki • Obrót bezgotówkowy- rozliczenia pieniężne bez użycia gotówki • Jest kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki

 33. Obrót bezgotówkowy Szybki, Wygodny, Tani, Bezpieczny Efektywny, Elastyczny Przynosi korzyści całemu społeczeństwu

 34. System płatniczy Polski system płatniczy jest szybki, nowoczesny, efektywny, pan-europejski (SEPA), a jednak…. NADAL wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce daleko odbiega od średniej UE…

 35. Obrót bezgotówkowy- TAK ! • Gotówka nie „stanieje”, a obrót bezgotówkowy- TAK: • Konkurencja • Spadające ceny technologii, telekomunikacji,…. • Gotówka nie będzie bezpieczniejsza, a obrót bezgotówkowy- TAK: • EMV, PIN, biometria, …. • Gotówka nie będzie ani wygodniejsza, ani bardziej trendy, a obrót bezgotówkowy- TAK: • Internet, Gadu- Gadu, Skype, portale społecznościowe,bankowość mobilna, Mikropłatności, NFC, … • Karty płatnicze o różnych kształtach i wzorach, aplikacje płatności bezstykowych w breloczkach, zegarkach, ….

 36. Partnerstwo strategiczne Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce • banki, • firmy infrastrukturalne, • samorządy i administracja publiczna

 37. Europa też walczy z gotówką… • 22 mld EUR rocznie- koszty i straty z tytułu obiegu gotówki dla 9 największych państw UE • Ok. 1/3 wydanych banknotów- głównie nominały 500 i 200 EUR- pozostaje poza obiegiem • Jednolity Obszar Płatności w Euro oraz Dyrektywa o Usługach Płatniczych- integracja pan-europejskiego systemu płatniczego i harmonizacja regulacji dot. usług płatniczych • Dialog z KE i EBC nt. możliwych form wspierania obrotu bezgotówkowego

 38. SEPA i PSD • Program budowy wspólnego, otwartego, konkurencyjnego i efektywnego rynku europejskiego • Pełna elektronizacja i automatyzacja płatności w EUR: • Interoperacyjność • Pełen zasięg w SEPA • Wystandaryzowane instrumenty • Harmonizacja prawna

 39. Kongres Gospodarki Elektronicznej Cele: -Kongres ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk -Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli -Sprzyjanie rozwojowi nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej -Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk

 40. W kierunku e-Gospodarki Obrót bezgotówkowy + e- Administracja = Nowoczesne Państwo • Przykłady: • Elektroniczny dostęp do rejestrów i urzędów • SEKAP, ePUAP, … • Karty miejskie (Poznań, Wrocław, …) • Kartyświadczeniowe

 41. Samorządy- najbliżej obywatela • W ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności współpracujemy z samorządami lokalnymi, które są jednym z najbardziej istotnym elementów popularyzacji obrotu bezgotówkowego • Samorządy lokalne są otwarte na innowacje- wdrażają elektroniczne instrumenty płatnicze, ponieważ widzą ogromne, wymierne i niewymierne, korzyści • Współpraca sektora bankowego z samorządami jest niezbędnym warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego; może być też kluczem do problemu „nieubankowienia”

 42. W stronę Samorządów • Samorządy potrzebują wsparcia także od strony legislacyjnej: • Przepisy umożliwiające wypłatę świadczeń w formie bezgotówkowej (np. Ust. o świadczeniach rodzinnych) • Przepisy regulujące kontakt z właściwymi organami podatkowymi w formie elektronicznej oraz regulowanie zobowiązań podatkowych, jak również zwrotu podatku jedynie w formie bezgotówkowej (Ordynacja podatkowa) • Likwidacja obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych w kasach urzędów • Zastąpienie regulowanych gotówkowo opłat skarbowych itp. instrumentami elektronicznymi

 43. Podsumowując… • Technologia jest narzędziem, które już posiadamy • Innowacje wdrażane w życie stają się praktyką • W tych dziedzinach możemy zapożyczać, iść za trendami wykreowanymi gdzieś indziej… • Dla pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze to COŚ… STRATEGIA

 44. Rozwój obrotu bezgotówkowego STRATEGIA

 45. Kapitał FPK w Polsce w latach 1999 - 2007 Źródło: KSFP

 46. Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na 31.12.2007 r. oraz ich dynamika Źródło: PSFP

 47. ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro • Ceny z 2004 r. • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)

 48. ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 • Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów i ok. 600 działań !. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO 2007-2013 miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów. • Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów. • W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO 2007-2013 do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania.

 49. Programy operacyjne 2004 – 2006Rola banków • Banki komercyjne i spółdzielcze • Kredyty (w tym pomostowe), obligacje, leasing • Instrumenty zabezpieczające: np. gwarancje bankowe, poręczenia • Działania 2.3, 2.2.1 SPO WKP – specjalna, pozytywna rola banków • Rachunki bankowe, akredytywy • Eksperci bankowi (udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących) • Akcja promocyjno-informacyjna nt. funduszy unijnych • Utworzenie FPU i udział we wdrażaniu • Bank Gospodarstwa Krajowego • Operator budżetowych środków na prefinansowanie, • Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), • Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych • Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (SPO WKP,PO,RPO)

 50. Programy operacyjne 2007 – 2015Rola banków • Polski sektor bankowy reprezentowany jest profesjonalnie i skutecznie przez Związek Banków Polskich i uczestniczy we wszystkich etapach programowania nowej perspektywy finansowej. • Rząd uwzględnił wiele z postulatów środowiska bankowego na dotychczasowym etapie programowaniu nowej perspektywy finansowej. Gorzej z samorządem regionalnym. Prace programowe prowadzone z udziałem wielu instytucji i środowisk nadal trwają. • Udział banków w procesie absorpcji zależy w dużej mierze także od nich samych. W tej sferze, jak w wielu innych obszarach gospodarki, obowiązują bowiem zasady konkurencji