html5-img
1 / 25

Samhandling Tilbudet til barn og unge

Samhandling Tilbudet til barn og unge. Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum. Seksjon for habilitering. En seksjon under Barne - og ungdomsavdelinga med 2 team: - Barneteam ( 20 fagstillinger + 1 merkantil)

binah
Télécharger la présentation

Samhandling Tilbudet til barn og unge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Samhandling Tilbudet til barn og unge Seksjon for habilitering v/ seksjonsleiar Solveig Glærum

 2. Seksjon for habilitering • En seksjon under Barne - og ungdomsavdelinga med 2 team: - Barneteam ( 20 fagstillinger + 1 merkantil) - Voksenteam ( 12 fagstillinger + 60% merkantil)

 3. Forskrift om habilitering og rehabilitering Formålet med forskriften: Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering, tilbys tjenester som kan bidra til stimulering av læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

 4. Definisjon av habilitering og rehabilitering:Det er planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens eigen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet

 5. Virkeområde • Habiliterings og rehab.tjenester skal ytes etter kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelestjenesteloven. • Skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt eller erverva funksjonshemning eller kronisk sykdom. • Personer som kan utvikle funksjonshemning eller kronisk sykdom

 6. Oppgaver som krever spesialisert tilretteleggingRegionale helseforetaket skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for habilitering og rehabilitering.

 7. Regionale helseforetaket skal sørge for: råd,veiledning og samarbeid • Gi råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltbrukere • Samarbeid med kommunen om opplegg og utarbeiding av individuelle planer • Gi råd og veiledning til ansatte i kommunen • Samarbeid med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet til den enkelte

 8. Ambulerende tjeneste • Habiliterings – og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant dersom det ikke er hensiktsmessig å gi slike tjenester i institusjon ( ved sykehuset)

 9. Forskriften sier videre: • Regulering av ansvar mellom tjenestenivåene endrer ikke de generelle prinsippene om fordeling av ansvar mellom tjenestenivå. • Spesialisert habilitering, skal gis der det ikke er hensiktsmessig å legge dem under det kommunale ansvaret, som tilfeller der bistanden må knyttes opp til speaialisert medisinsk behandling eller der kravet til kompetanse overstiger nivået som kan forventes fra kommunen.

 10. Ambulerende tjeneste vil si: • Oppfølging av behandlingstiltak direkte med pasient og pårørende • Tilbakemelding/oppfølging til personal i barnehage,skole,bolig,helsesøster osv. • Deltar på ansvarsgruppemøte ved behov • Møter på systemnivå ved behov

 11. Andre sentrale føringer for habilitering: • Veileder for voksne – 2009 • Veileder for barn og unge – 1998- 2011 • Ny veileder for barn, unge og unge voksne ( sendes ut på høring før ferien og skal være ferdig i høst- 2011) • Samhandlingsreformen – 01.01.2012

 12. Ny framtidig endret kommunerolle • Ambisjoner om forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser • Bygge opp kompetanse for å svare på kravene fra pasient med kronisk sykdom • Skal søge for helhetlig tnekning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk,behandling og oppfølging. • Nødvendig kompetanse er nøkkelord

 13. Spesialisthelsetjenesten sin rolle: • Skal gi spesialiserte helsetjenester til befolkningen. • Konserntrere seg om oppgaver der de har sitt fortrinn, de spesialiserte helsetjenestene. • Spesialisthelsetjenesten skal ikke svekkes, men rollene og oppgavene endres.

 14. Tyngdepunktforskyvning • Likeverdige beslutningstakere • Spes.h.tjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med pas.forløp • Levere spesialiserte helsetjenester av høg inernasjonal kvalitet • Rendyrking av oppgaver av spesialisert karakter

 15. Spesialisthelsetjenesten skal bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterka kommunehelsetjeneste

 16. Utfordringer for spesialisthelsetjenesten • Samhandlingsreformen vil kreve bedre samhandling innad. Ny Barne- og undomsavd. ( 01.01.2012) ”En dør inn” • Bedre behandlings og omsorgskjeder, som pasientforløp i samarbeid med kommunen. • Kvalitetsforbedring- flere og bedre kvalitetsindikatorer ( kun IP pr. i dag)

 17. Forventinger til kommuneh.tje • Bedre forebygging barn og unge med behov for habiliteringstilbud, som avlastingtilbud¨, tidlig intervensjon osv. • Bedre koordinering mellom kommune og spesialith.tj og mellom tjenestenivå innad i kommunen • Kompetanse og stabilitet i personalgruppe • Kvalitetssikring- spes. ved overføring og opprettholdelse av kunnskap og råd/ anbefalinger gitt av spes.h.tj

 18. Forventing forts. • Besluttingsmyndighet nær bruker/pasient • Bedre samarbeidstid

 19. Felles mål: Bedre samhandling og mer koordinerte tjenester til personer som har behov for habiliterings og rehabilitering.

More Related