Download
starptautisk ned a izgl t ba visiem 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starptautiskā nedēļa “ Izglītība visiem ” 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starptautiskā nedēļa “ Izglītība visiem ” 2012

Starptautiskā nedēļa “ Izglītība visiem ” 2012

196 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Starptautiskā nedēļa “ Izglītība visiem ” 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” 2012

 2. Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” UNESCO iniciatīva kopš 2001. gada visas pasaules valstis tiek aicinātas pievērst īpašu uzmanību izglītības jautājumiem, apliecinot gatavību darboties globālo „Izglītība visiem” mērķu īstenošanai vadmotīvs kopš 2008. gada „Iekļaujošā izglītība” Latvijā kopš 2003. gada 2009. gadā „Radošie risinājumi iekļaujošai izglītībai” 2010.gadā “Izglītība pašrealizācijai mūža garumā” 2011.gadā”Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai”

 3. Globālie mērķi izglītībā (I) izplatīt un uzlabot visaptverošu bērna aprūpi agrīnā vecumā un viņa izglītību; it sevišķi rūpēties par tiem bērniem, kas ir visneaizsargātākie un kam ir speciālas vajadzības; nodrošināt, ka līdz 2015. gadam visiem bērniem, it sevišķi meitenēm, bērniem grūtos apstākļos un piederošiem pie nacionālām minoritātēm, ir pieejama pilnīgi brīva labas kvalitātes obligātā pamatizglītība; nodrošināt, ka visu jauniešu un pieaugušo vajadzības attiecībā uz mācīšanos risina ar atbilstošu mācību un dzīvei nepieciešamo iemaņu programmu palīdzību, kas ir visiem vienādi pieejamas; *Starptautiskais rīcības plāns “Izglītība visiem” 2000

 4. Globālie mērķi izglītībā (II) līdz 2015. gadam sasniegt pieaugušo, it sevišķi sieviešu, lasīt un rakstīt prasmes līmeņa uzlabošanos par 50%; kā arī vienādu pieeju pamata un tālākai izglītībai visiem pieaugušajiem; līdz 2005. gadam likvidēt dzimumu nevienlīdzību pamata un vidējā izglītībā un sasniegt dzimumu vienlīdzību izglītībā līdz 2015. gadam, koncentrējot uzmanību uz to, lai meitenēm būtu pilnīga un vienlīdzīga pieeja un panākumi labas kvalitātes pamatizglītības apgūšanā; uzlabot visus izglītības kvalitātes aspektus un nodrošināt to kvalitāti tādā līmenī, ka tiek sasniegti atpazīstami un izmērāmi mācīšanās rezultāti, ko apguvuši visi, it sevišķi prasmē lasīt un rēķināt un dzīvei nepieciešamās iemaņās. *Starptautiskais rīcības plāns “Izglītība visiem” 2000

 5. Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” 2012 Mērķis: aktivizēt skolas un skolotājus uzņēmējspējas attīstīšanai un mūžizglītības principa īstenošanai

 6. Mūžizglītības princips AUGSTĀKĀ KURSI/ SEMINĀRI DATORS ... PIEAUGUŠO: pilnveide/ tālākizglītība PIEAUGUŠO neformālā izglītība PEERS (radi, draugi) atzīšana VIDĒJĀ vispārējā/ profesionālā INTEREŠU izglītība GRĀMATAS PAMATA FORMĀLĀ nosacījumi, programma, pedagogs, pārbaudījums, diploms NEFORMĀLĀ programma, pedagogs, elastīgs piedāvājums, nav diploma INFORMĀLĀ ikdienas mācīšanās

 7. Iedzīvotāju galvenās sociālās un ekonomiskās problēmas *Pētījums: Baltijas Sociālo zinātņu institūts “SFL iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietekmes novērtējums” 2011

 8. Identificētās problēmas pašvaldībās *Pētījums: Baltijas Sociālo zinātņu institūts “SFL iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietekmes novērtējums” 2011 Sociālās un ekonomiskās problēmas: bezdarbs, alkoholisms, nabadzība, ierobežota mobilitāte, sociālā depresija Interešu izglītības bērniem un skolēniempieejamības ierobežojumi Pieaugušointerešu izglītības un tālākizglītībaspieejamības ierobežojumi vai trūkums Pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un aprūpes pakalpojumu pieejamības ierobežojumi Sociālā atbalsta funkcijunepietiekamība pašvaldībās

 9. Skolai kopā ar pašvaldību jāiemācās un jāuzdrīkstas: *Informatīvais materiāls: “Pašu skolas pašu valdībā: ieteicamie rīcības virzieni skolu ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībās”2011 • Sākt no dzimšanas brīža, atrast KATRU bērnu • Izprast ikviena iedzīvotāja vajadzības un atbildēt uz tām • Atrast cilvēku tur, kur viņš ir • Raudzīties uz ģimeni un sabiedrību veselumā, nesaskaldot “mērķauditorijās” • Būt elastīgiem un atvērtiem • Koordinēt un efektīvi izmantot esošos resursus • Uzticēties cilvēkiem, nepārregulējot un neaizbaidot • Uztvert likumus un noteikumus kā iespējas nevis važas – tie ir, lai cilvēki tos mainītu, nevis ciestu

 10. Rīcības virzieni *Informatīvais materiāls: “Pašu skolas pašu valdībā: ieteicamie rīcības virzieni skolu ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībās”2011 • Atbalsts vispusīgai personības attīstībai ikvienā vecumā • Atbalsts daudzveidīgu prasmju apgūšanai un pielietošanai • Atbalsts iekļaujošas, saliedētas, pilsoniski un sociāli aktīvas sabiedrības spēcināšanai Rezultāts: skola kā daudzfunkcionāls kopienas centrs

 11. “Mācīšanās ir zelts” Mācīties zināt Mācīties dzīvot kopā Mācīties būt Mācīties darīt Mācīties mācīties Mācīties pārveidot Mācīties kļūt *Žaka Delora ekspertu vadītā komisija, 1996 un ANO dekāde “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”

 12. Uzņēmīgs skolotājs izglītībai visiem Uzņēmīgam skolotājam jāspēj strādāt gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem kā formālajā, tā neformālajā izglītībā Jāpieņem tie izaicinājumi, kurus rada bērnu, jauniešu un pieaugušo daudzveidīgās intereses un vajadzības, kā arī informāciju tehnoloģiju straujā ienākšana izglītības sistēmā Līdzīgi kā ekonomikā attīstot tehnoloģiskās inovācijas, skolotājiem jāsekmē zināšanu sabiedrības radīšana, virzot bērnus, jauniešus un pieaugušos no rakstpratības uz zināšanu padziļināšanu un zināšanu radīšanu

 13. Izaicinājumi • Skolu atvēršana plašākai mērķauditorijai, liek pārskatīt skolas līdzšinējās funkcijas un sadarbību ar citām pašvaldības, valsts, kā arī privātajām institūcijām • Skolu iesaiste pieaugušo izglītības īstenošanā var kļūt par jaunu piedāvājumu gan bezdarba problēmu risināšanā, gan finansējuma piesaistei skolotāju slodzes nodrošināšanai, gan arī mazo skolu saglabāšanai

 14. Domas diskusijas rosināšanai Kā skolotājiem attīstīt savu uzņēmējspēju un piedāvāt savas prasmes plašākai auditorijai? Kā paplašināt skolotāju iespējas iesaistīties mūžizglītības principa īstenošanā?

 15. Pieredzes stāsti www.skolasdiena.lv www.parmainuskolas.lv www.keeplearning.lv Aicinām pievienot savu stāstu !