1 / 18

INFORMACJA

INFORMACJA. ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ. o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2011-2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zimowe utrzymanie dróg polega na wykonywaniu prac, których celem jest zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych

bobby
Télécharger la présentation

INFORMACJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2011-2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 2. Zimowe utrzymanie dróg polega na wykonywaniu prac, których celem jest zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych • takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. • Do zimowego utrzymania dróg zaliczamy między innymi: • działania organizacyjno-techniczne realizowane przez służby liniowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, • obsługę meteorologiczną, • usuwanie śniegu z dróg, • usuwanie śliskości zimowej, • prace porządkowe po sezonie zimowym.

 3. Podstawy prawne Zarządzenie nr 14 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg, organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu w okresie zimy 2011/2012 na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

 4. Drogi wojewódzkie w podziale na standardy zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012

 5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze po raz 9 opracował „Informator o zimowym utrzymaniu dróg krajowych i wojewódzkich w sezonie 2011/2012”

 6. Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich • 3 standard Jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4 %. Zakładany czas odśnieżenia drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. • 4 standard Jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. • 5 standard Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Po intensywnych opadach mogą występować zaspy, zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu nie później niż w ciągu 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska gołoledzi czy śliskości pośniegowej.

 7. 75 odcinków dróg szczególnie zagrożonych występowaniem śliskości zimowej /tj. mosty, wiadukty i miejsca gdzie lokalnie występują zjawiska typu szadź i szron/ do 15 października br. zostało oznakowanych znakami A-32 „oszronienie jezdni”. Łączna długość tych odcinków wyniosła ponad 87 km.

 8. Zabezpieczenie sprzętowo - materiałowe Do zimowego utrzymania dróg przeznaczono: • 43 szt. piaskarki z pługiem • 10 szt. pługów • 11 szt. ładowaczy Do zimowego utrzymania dróg zgromadzono: • sól drogowa – 14 860 t • kruszywo – 19 489 t • chlorek wapnia – 100 t

 9. Zabezpieczenie sprzętowe

 10. Zabezpieczenie materiałowe

 11. Magazyny na sól • OD Babimost – 1 100 t • OD Kożuchów – 800 t • OD Gorzów Wlkp. – 1 000 t • OD Drezdenko – 600 t • OD Żagań – 800 t • OD Bobrowice – 800 t • OD Lubsko – 800 t • OD Sława – 800 t

 12. Koszty zimowego utrzymania dróg

 13. Zakup i zużycie soli

 14. Zakup i zużycie kruszywa

 15. Elektroniczny System Kontroli i Ochrony Pojazdów Określa: • pozycję pojazdu • początek i koniec trasy • miejsce i czas postoju • czas przejazdu z jednego punktu do drugiego • czynności jakie wykonuje pojazd /odpłużanie, posypywanie/ Sporządza raporty: • z położenia pojazdów z danego dnia oraz wykonywanych czynności w wybranym czasie

 16. Dane pogodowe ZDW w Zielonej Górze otrzymuje: • Prognozy codzienne opracowywane dwa razy w ciągu doby dotyczące: • wielkości i okresu zachmurzenia, • temperatury i jej zmian, w tym także temperatury minimalnej, • występowania opadów, ich rodzaju i natężenia, • przewidywanego kierunku i prędkości wiatru. • Prognozy 5-dniowe, określającej tendencje pogodowe na najbliższe dni • Prognozy weekendowe opracowywane w piątki na dni wolne. • Komunikaty o groźnych zjawiskach pogodowych: gołoledzi, zamieci śnieżnej, mgłach, itp. • Całodobowy dostęp do prognoz pogody poprzez portal internetowy, aktualizowane co godzinę

 17. Instytucje zewnętrzne pocztą elektroniczną informowane były na bieżąco o stanie i przejezdności głównych dróg wojewódzkich. Aktualne dane umieszczane były na stronie www.zdw.zgora.pl.

 18. Wtrakcie zimy w siedzibie Zarządu i w jednostkach terenowych prowadzone były dyżury. W siedzibie Zarządu na okres zimy powołany został Punkt Informacji Drogowej. Przy stabilnej sytuacji pogodowej i dobrych warunkach na drogach dyżury ograniczono do jednej zmiany. W sytuacjach dynamicznych zmian pogodowych oraz w momentach mogących poprzedzać wystąpienie poważnych utrudnień dyżury w terenowych jednostkach drogowych prowadzone były na dwie zmiany.

More Related