1 / 6

System Center Endpoint Protection

System Center Endpoint Protection. Endpoint Protection in System Center 2012 R2. Hussein/ Vestheim USIT/GSD. SCCM/SCEP. SCEP (Antivirus ) Antimalware Policy Konfigurasjonsstyring (Baselines ) /GPO Rapportering. SCEP. Tidligere ForeFront Protection , gratis(?) med SCCM

bobby
Télécharger la présentation

System Center Endpoint Protection

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. System Center Endpoint Protection Endpoint Protection in System Center 2012 R2 Hussein/Vestheim USIT/GSD

  2. SCCM/SCEP • SCEP (Antivirus) • Antimalware Policy • Konfigurasjonsstyring (Baselines) /GPO • Rapportering

  3. SCEP • Tidligere ForeFrontProtection, gratis(?) med SCCM • Nesten alle nye serverne får installert SCCM/SCEP Agent Antimalware Policy • Vi har fått en pen samling av antimalware Policy-er (F.eks Inn default server policy, Terminal Server, File servere, IIS servere). • (UiO: Endpoint Protection Malware Default Policy for Servers) og den policyen kjører minimale innstillinger for å unngå eventuelle problemer. • Byggeklosser!

  4. Konfigurasjonsstyring(Baselines) • GPO? • Installer “server rule” som Windows feature via configuration Baselines. • Sjekk av: • Admin-kontoer på servere • Services • Applikasjoner • Sikkerhetsinnstillinger

  5. Definisjonsfiler til SCEP • Automatisk «slipp» av antivirus definisjonsfiler til servere. • Hver 4 time blir SCEP definisjonene oppdatert.

  6. Rapport • Status over antall virus, hvilke og hva som har skjedd med virusene. Hvorfor SCCM/SCEP? • Konsolidering av tjenester til et sted

More Related