Download
e commerce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce PowerPoint Presentation
Download Presentation
วิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce

วิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

วิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. วิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์E-Commerce Lec10 :ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

 2. Lec10 :: ระบบตะกร้าและระบบชำระเงิน E-commerce

 3. รายการเนื้อหา • องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบตะกร้า • รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม • วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต • ข้อควรระวังในการชำระเงิน

 4. E-commerce • ในระบบ e-commerce นั้นยังประกอบด้วย • ระบบตะกร้า (Shopping Cart) • ระบบการชำระเงิน (Payment System)

 5. ตะกร้าสินค้า(Shopping Cart) เป็นชื่อที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนรถเข็นสินค้าที่ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือกสินค้าบนเว็บไซต์ คือเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆของสินค้าทุกชิ้นที่ถูกเลือกไว้แล้ว เช่น รหัสสินค้า ราคา และจำนวนสินค้า ในขณะที่ลูกค้ากำลังเลือกสินค้าอื่นอยู่หรืออยู่ระหว่างรอชำระเงิน ระบบนี้จะเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ ย้ายสินค้าเดิมออก หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบชำระเงิน

 6. ลักษณะการใช้งานที่เคยชินลักษณะการใช้งานที่เคยชิน เลือกรายการสินค้าจากOnline Catalog สั่งซื้อสินค้าโดยคลิกOrder เพื่อหยอดสินค้า ลงตะกร้า Check Out หรือการคำนวณสินค้าและค่าขนส่ง จ่ายเงินผ่าน ระบบบัตรเครดิต

 7. Shopping Cart (ระบบตะกร้า) Online Catalog System Price Calculate System Payment System องค์ประกอบของระบบตะกร้า ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจาก Online Catalog แล้วนำมาคำนวณราคาสินค้า รวมค่าขนส่งแล้วส่งต่อไปยังระบบการชำระเงิน

 8. องค์ประกอบของระบบตะกร้าองค์ประกอบของระบบตะกร้า โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการประมวลผลCGI, ASP, PHP โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการประมวลผลCGI, ASP, PHP Shopping Cart (ระบบตะกร้า) Online Catalog System Price Calculate System Payment System

 9. องค์ประกอบของระบบตะกร้าองค์ประกอบของระบบตะกร้า • องค์ประกอบหลักของระบบตะกร้า • การรับสินค้าเข้ารถเข็น • การรับชำระเงิน

 10. ระบบตะกร้าหรือรถเข็น โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ • ระบบแบบเติมตัวเลขจำนวนสินค้า

 11. ระบบตะกร้าหรือรถเข็น โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ • ระบบคลิกหยอดสินค้าลงตะกร้าที่ละชิ้น

 12. ระบบตะกร้าหรือรถเข็น การคลิกส่งสินค้าในแต่ละครั้งของทั้ง 2 แบบจะเป็นการส่งรหัสสินค้า, ราคา และข้อมูลอื่นๆ เข้าไปยังโปรแกรมประมวลผล เพื่อคำนวณยอดเงินและแสดงรายการที่สั่งซื้อไปแล้ว

 13. ระบบตะกร้าหรือรถเข็น Click เพื่อซื้อ รหัส,ราคาข้อมูลอื่นๆ โปรแกรมการประมวลผล CGI,ASP,PHP

 14. การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดสร้างเว็บเพจ จัดตั้งตะกร้า/ รถเข็นบนเว็บเพจ กำหนดค่าต่างๆ ให้ตะกร้า/รถเข็ (รหัส,ขนาด,ราคา, ค่าขนส่ง,ค่าจัดการต่างๆ) A

 15. การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การติดตั้งระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ A สมัครเป็นร้านค้า รับบัตรเครดิต สมัครขอใช้ระบบ SSL สร้างฟอร์มสำหรับ การสั่งซื้อ ใส่บัตรเครดิตใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ติดตั้งระบบ SSL สำหรับชำระเงิน บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ นำเว็บเพจขึ้นติดตั้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ติดตั้ง SSL แล้ว

 16. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้าน Online Catalog สั่งซื้อ/ใส่สินค้าลงในตะกร้า ตะกร้า/รถเข็น ชำระเงิน ส่งใบขอซื้อไปยังผู้ขาย เข้ารหัสการชำระเงิน ด้วย SSL

 17. ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-ส่วนหน้าร้าน ส่งข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้ขาย ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูลการขนส่งให้ผู้ขาย ส่งให้คนอื่นหรือไม่ ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูลการขนส่งเพื่อยืนยันไปยังผู้ซื้อ ข้อมูลการขนส่ง เพิ่มเติม เรียบร้อยขอบคุณ ส่งข้อมูลการขนส่งเพิ่มเติมไปยังผู้ขาย

 18. ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน มีส่วนสำคัญ 2 จุด • การคำนวณเงินค่าสินค้าเมื่อมีการ Check Out • ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 19. ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน การคำนวณเงินค่าสินค้าที่ดีจะต้อง • สามารถคำนวณเงินแยกแสดงเป็นค่าต่างๆ ได้อย่างชัดเจน • ควรมีความยืดหยุ่นในการแสดงผล หรือเพิ่มการประมวลผลอื่นได้ เช่น • คิดในเรื่องของส่วนลดอัตโนมัติตามปริมาณสินค้า • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อที่เป็นสมาชิก และที่ลืมไม่ได้คือ “ระบบรักษาความปลอดภัย”

 20. ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน ระบบรักษาความปลอดภัยที่นิยมใช้โดยทั่วไปจะใช้ระบบ SSL (Secure Socket Layer) - โดยต้องจดทะเบียนกับ VeriSign (www.verisign.com) เพื่อให้ได้กุญแจสำหรับเข้ารหัสซึ่งจะทำให้ Browser รู้จักและทำการเข้ารหัส

 21. ระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงิน ทำไมไม่ใช่ SET ??? • ทางปฏิบัติจริงยังทำงานได้ไม่เต็มที่ • ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยธนาคารต้องเป็นผู้ลงทุน • ร้านค้าจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน SSL • ผู้ซื้อก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน • ยังไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้

 22. รูปแบบของตะกร้า • ตะกร้าแบบรวมราคาขนส่ง • ตะกร้าแบบระบบเฟรม • ตะกร้าแบบ Pop-up • ตะกร้าแบบค้าส่ง • ตะกร้าแบบเพิ่มยอดขาย • ตะกร้าแบบเพื่อการส่งออก • ตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่าย • ตะกร้าแบบลับเฉพาะ

 23. ตะกร้าแบบรวมค่าขนส่ง

 24. ตะกร้าแบบเฟรม

 25. ตะกร้าแบบ Pop-up

 26. ตะกร้าแบบค้าส่ง Minimum Order และตั้งราคาแบบ F.O.B

 27. ตะกร้าแบบเพิ่มยอดขาย เป็นระบบตะกร้าที่จะคำนวณส่วนลดให้ โดยเมื่อปริมาณของสินค้าถึงระดับที่กำหนดจะได้รับส่วนลดทันที เช่น เมื่อซื้อ เก้าอี้ครบ 20 ตัวจะได้รับส่วนลด 10% หรือเป็นการขายแบบผูกขาด เช่น เมื่อซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จะต้องซื้อเก้าอี้ไปด้วย

 28. ตะกร้าแบบส่งออก

 29. ตะกร้าแบบส่งออก

 30. ตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่าย เป็นตะกร้าที่ใช้เฉพาะกลุ่ม โดยผู้ใช้จะเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้า ระบบตะกร้าแบบนี้จะมีระบบการยืนยันการสั่งซื้อ, การใช้ชื่อและ รหัสผ่านในการเข้ามาซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบถึงตัวตนจริงของตัวแทนจำหน่าย และมีการแบ่งประเภทและคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย

 31. ตะกร้าแบบลับเฉพาะ มีลักษณะเดียวกับตะกร้าแบบส่งออก ต่างกันเพียงแต่จะปิดราคาไว้ให้เฉพาะสมาชิกหรือผู้ที่รู้จักเท่านั้นจึงจะเข้ามาได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักจะต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสในการ login เพื่อเข้าไปซื้อสินค้า

 32. ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ เป็นตะกร้าที่สามารถปรับเปลี่ยน Spec. หรือคุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าที่สั่งซื้อได้และสามารถคำนวณราคาของสินค้าตามคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนไปได้

 33. ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ตะกร้าแบบแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้

 34. วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิตวิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิต • ใช้บัตรเครดิต (นิยมใช้ในปัจจุบัน)แต่รูปแบบอื่นยังมีปัญหาคือ • การโอนเงินผ่านทางธนาคาร • E-Money หรือ E-Cash

 35. วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิตวิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านรับบัตรเครดิต ปัญหาการใชบัตรเครดิตของไทย • มีธนาคารที่เปิดรับบัตรเครดิตทางเว็บอย่างเป็นทางการน้อย • ธนาคารที่รับยังจำกัดขอบเขตอยู่ที่สำนักงานใหญ่ • ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารเอเชีย และ ธนาคารกรุงไทย • ธนาคารหักค่าคอมมิชชั่น 5-10% ของยอดแต่ละรายการ • ต้องมีเงินฝากค้ำประกัน

 36. ขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิตขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิต 1. เขียนโครงการอย่างย่อโดยระบุจุดประสงค์ของร้าน 2. แจ้งลักษณะของสินค้า จุดแข็ง การบรรจุ การขนส่ง 3. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 4. พิมพ์ตัวอย่างเว็บและแจ้ง URL 5. แจ้งเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหารต่อลูกค้าและธนาคาร 6. มีนโยบายการส่งสินค้า การประกันภัย การรับคืนสินค้า 7. ทีมงาน และ Company Profile

 37. ขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิตขั้นตอนการขอเป็นร้านรับบัตรเครดิต 8. แสดงสถานะทางการเงิน 9. พยากรณ์ยอดขายที่จะได้รับต่อเดือน และต่อปี 10. เตรียมสัญญาการสั่งซื้อหรือการผลิตสินค้าจาก Supplier

 38. Q & A