Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spoločensky zodpovedné podnikanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spoločensky zodpovedné podnikanie

Spoločensky zodpovedné podnikanie

355 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Spoločensky zodpovedné podnikanie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie (Corporate Social Responsibility, CSR) – stratégia pre MSP na Slovensku Semestrálna práca č. 6 Vedúci: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. TRNAVA 2012 Bc. Alena Hupková

 2. Tento referát bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09 „ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“. Práca je tiež súčasťou predloženého projektu KEGA projekt č.037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ do študijného programu Priemyselný manažment v druhom stupni na MTF STU Trnava".

 3. OBSAH PREZENTÁCIE: • Spoločensky zodpovedné podnikanie • Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku

 4. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Definícia „Spoločensky zodpovedného podnikania“ (ďalej SZP) SZP je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky a prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju. Spoločenská zodpovednosť presahuje povinný legislatívny rámec a vzniká na dobrovoľnej báze. SZP je súbor manažérskych postupov, ktoré zabezpečia, že organizácia minimalizuje negatívne, a zároveň maximalizuje pozitívne dôsledky jej správania na spoločnosť (http://www.bitc.org.uk/resources/jargon_buster/cr.html).

 5. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Spoločné charakteristiky SZP: • univerzálnosť, • dobrovoľnosť, • aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektami, tzv. stakeholders, • prispievať k rozvoju kvality života, • zdôrazňovať rozvoj, nie iba rast, • pomenúvať tri oblasti, v ktorých sa zodpovedné podnikanie konkrétne prejavuje (http://www.employment.gov.sk/csr-nahlad-vseobec.-dobry.pdf).

 6. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Definícia pojmov súvisiacich so SZP: • sociálna zodpovednosť ≠ morálna zodpovednosť, • sponzoring ≠ firemná filantropia, • firemné občianstvo, • trvalo udržateľný rozvoj, • spoločenské investovanie, • spoločensky zodpovedné investovanie (http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000014254/CSR_sprava_2006_fin pdf , http://www.employment.gov.sk/csr-nahlad-vseobec.-dobry.pdf).

 7. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Výsledky zodpovedného podnikania sa prevažne odrážajú v troch základných oblastiach a to v: • ekonomickej, • sociálnej, • environmentálnejoblasti (http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf).

 8. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Prečo byť spoločensky zodpovedným podnikom: • možnosť manažovať riziká, • pomáhať zvyšovať zisky, • umožňuje znižovať náklady, • zabezpečuje podporu v oblasti inovácií, • poskytuje pomoc podnikom udržať si legitimitu, • pomoc pri budovaní dôvery a značky, • umožniť lepší manažment ľudských zdrojov, • zvyšovať príťažlivosť pre investorov (http://www.eprogress.sk/post/spolocensky-zodpovedne-podnikanie-stale-v-plienkach-696/ http://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-zodpovednost-podnikov/CSR-uvod).

 9. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- Podpora SZP v medzinárodnom kontexte: • Program „Global Compact“ presadzuje myšlienky zodpovedného podnikania medzi podnikmi na celom svete. • V roku 2000 - Lisabonský summit EU - problematika SZP jednou z hlavných tém. • V roku 2001 Zelená kniha - pojednáva o sociálnej zodpovednosti podnikov. Formy SZP: • finančné formy spolupráce • nefinančné formy spolupráce (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:SK:PDF).

 10. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- SZP na Slovensku: • podnikateľská etika - rozvoj začiatkom 90. rokov, • Národný program boja proti korupcii - v roku 2000, • v roku 2004 vznik neformálneho združenia Business Leaders Fórum, ktoré združuje firmy hlásiace sa k princípom spoločensky zodpovedného podnikania (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:SK:PDF).

 11. 1. Spoločensky zodpovedné podnikanie --------------------------------------------------------------------------- • SZP v malých a stredných podnikoch (MSP) • Problematika SZP nie je pre MSP nová. Malé firmy sú totiž v oveľa intenzívnejšom, často osobnom styku s problémami ľudí v obciach a mestách, v ktorých pôsobia. • SZP je preto pre mnohé MSP len novým pojmom pre niečo, čo už dávno robia. Malí podnikatelia často len potrebujú pomoc v procese strategického plánovania a usporiadania aktivít SZP do komplexnejšieho celku (http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/INTEGRA_Zamyslenie_nad_SZP.pdf • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:SK:PDF).

 12. 2. Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Obr. č. 1: Znalosť konceptu spoločensky zodpovedného podnikania • http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf

 13. 2. Vnímanie konceptu a praktík spoločensky zodpovedného podnikania malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Graf č. 2 Asociácie s pojmom „zodpovedné podnikanie“ • http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf

 14. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- • Najdôležitejšie aktivity a princípy pri zodpovednom podnikaní: • kvalitné produkty a služby, dodržiavanie zákonov a nariadení, zabezpečenie práce a miezd, • transparentná a čestná komunikácia so zákazníkmi, etické a transparentné konanie, nekorupčné praktiky a poctivosť pri podnikaní, • súvislosť súvisí so samotnými zamestnancami - vytváranie bezpečných podmienok pre zamestnancov nad rámec zákona, ich vzdelávanie a rozvoj, • šetrenie energií, zamestnanecké výhody nad rámec zákona, znižovanie emisií CO2, darcovstvo, podpora neziskových subjektov a dobrovoľnícke aktivity, pomoc v komunite (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf). • .

 15. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Aktivity zodpovedného podnikania v ekonomickej oblasti: • dodržiava zásady čestného správania sa na trhu, dodržiava zásady transparentnosti, • dodržiavanie doby splatnosti faktúr, dbať na ochranu duševného vlastníctva, mapovanie spokojnosť zákazníkov a dožadovanie sa od dodávateľov o dodržiavanie princípov zodpovedného podnikania, • zavedenie certifikovaného systému riadenia kvality (ISO 9000), zavedenie etického kódexu, dlhšia záručná doba (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf). .

 16. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Aktivity zodpovedného podnikania v sociálnej oblasti: • podpora vzdelávania a rozvoj zamestnancov, • princíp vyváženosti pracovného a osobného života zamestnancov, poskytovanie benefitov pre zamestnancov a dodržiavania BOZP nad rámec zákona, • rozvoj a podpora dobrovoľníctva, certifikovaný systém ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf). .

 17. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Aktivity zodpovedného podnikania v environmentálnej oblasti: • šetrné využívanie surovín, energie a vody, redukovanie tvorby odpadu, triedenie a recyklovanie. • znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, používanie materiálov a obalov šetrných k životnému prostrediu. • ochrana fauny a flóry, zavádzanie zariadení a technológií s nižšou energetickou a surovinovou spotrebou (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf).

 18. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Motívy, prínosy, praktiky, riziká, dôvody a budúce smerovanie SZP pri presadzovaní MSP: Motívy SZP: • udržanie kroku s konkurenciou a požiadavkami trhu, • snaha prilákať a udržať si kvalitných zamestnancov. Prínosy SZP: • zlepšeniu imidžu, reputácie podniku, • zlepšenie ekonomických výsledkov • zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf).

 19. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Praktiky pri presadzovaní SZP: • uprednostňovanie služieb, výrobkov od zodpovedných podnikov a daňové stimuly. Riziká SZP: • zvýšené prevádzkové náklady - možný negatívny dopad na ziskovosť, • konkurenčná nevýhoda, • stratené zákazky. Bariery uplatňovať SZP: • vysoké náklady, • nedostatočné zvýhodnenie zo strany štátu, • chýbajúci kvalifikovaní ľudia (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf).

 20. 2. Vnímanie konceptu a praktík SZP malými a strednými podnikmi na Slovensku ------------------------------------------------------- Budúcnosť v oblasti uplatňovania SZP malými a strednými podnikmi Súhrne možno povedať, že prevažná väčšina podnikov plánuje aktivity v oblasti zodpovedného podnikania aj v budúcnosti a to v rovnakej, alebo dokonca väčšej miere v porovnaní so súčasnosťou (http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf).

 21. POUŽITÁ LITERATÚRA ------------------------------------------------------- • ACCELARATING CSR IN NEW EUROPE: About project. [online] [citované 2.03.2012] Dostupné z internetu <http://www.acceleratingcsr.eu/en/about> • BATEMAN, T.: Zamyslenie sa nad Spoločenskou zodpovednosťou podnikov. [online] marec 2003 [citované 1.03.2012]. Dostupné z internetu <http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/INTEGRA_Zamyslenie_nad_SZP.pdf> • BUSINESS IN THE COMMUNITY.:Jargon buster. Corporate Responsibility. [online] [citované 2.03.2012] Dostupné z internetu <http://www.bitc.org.uk/resources/jargon_buster/cr.html> • BUSINESS LEADERS FORUM: Spoločenská zodpovednosť firiem. Vnímanie obyvateľmi Slovenska. [online] Nadácia Pontis, FOCUS, 2006 [citované 02.03.2012] Dostupné z internetu < http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000014254/CSR_sprava_2006_fin pdf> • HOLME, R. – WATTS, P.: Corporate social responsibility: making good business sense. [online] World Business Council for Sustainable Development, 2000 [citované 1.03.2012] Dostupné z internetu <http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf>

 22. POUŽITÁ LITERATÚRA ------------------------------------------------------- • http://www.employment.gov.sk/csr-nahlad-vseobec.-dobry.pdf • http://www.eprogress.sk/post/spolocensky-zodpovedne-podnikanie-stale-v-plienkach-696/ • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:SK:PDF • http://www.iz.sk/sk/projekty/spolocenska-zodpovednost-podnikov/CSR-uvod • http://www.nadaciapontis.sk/zodpovednost_firiem • http://www.nadsme.sk/files/Stav_MSP_2010-fin.pdf • http://narmsp.sk/files/Sprava_CSR_SME_2010_final.pdf

 23. Ďakujem za pozornosť