Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012

SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012

168 Views Download Presentation
Download Presentation

SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPÅRVAGNAR I SKÅNE Rapport - nollmätning Oktober 2012

 2. Innehåll Sammanfattning sid. 3-5 Bakgrund, syfte och metod sid. 6 Frågeformulär och rapport sid. 7 Svarsfrekvens och bortfall sid. 7 Resultat sid. 8-49 Bakgrundsfrågor sid. 50-54 Kommentarer, slutsatser, analys sid. 55-58 Bilaga: Frågeformulär

 3. Sammanfattning Nästan 8 av 10 (77 %) svarar att de känner till att det planeras för spårvagnar i Skåne. Kännedomen om detta är högst i Lund (89 %) följt av Malmö och Helsingborg (båda 73 %). Kännedomen om detta ökar ju äldre åldersgrupp man tillhör; 61 % känner till det i åldersgruppen upp till 30 år medan hela 91 % känner till det i gruppen 66 år eller mer. De som bara anger Grundskola som utbildning har högst kännedom om spårvagnsplanerna. När det gäller sysselsättning så har Pensionärer högst kännedom (90 %) om detta medan den är väsentligt lägre bland Studerande (53 %) och Arbetssökande (52 %). Störst andel av de tillfrågade tror att det är i Malmö det planeras för spårvagnar (58 %) följt av Lund (45 %) och Hbg (33 %). Några svarar bl a Dalby, Landskrona (båda 3 %) resp. Höganäs (2 %). En klar majoritet (62 %) hörde första gången talas om spårvagnsplaneringen i en tidning, på papper. 63 % svarar Sydsvenskan, 22 % svarar HD. 8 % hörde det via familj/vänner/bekanta, 6 % via jobbet, 4 % på webben/nätet, 3 % på TV och 2 % på radio. Mest svarade radiokanal är P4 Radio Malmöhus, mest svarade TV-kanal är SVT Sydnytt och mest svarade webbsida är Sydsvenskan.se. Papperstidningen får, inte helt oväntat, högst andel i de äldre åldersgrupperna medan På webben/nätet får högst andel i de yngre åldersgrupperna. Av vilka skäl man tror att man vill införa spårvagnar. Drygt 2 av 3 (69 %) svarar för En bättre miljö, 26 % Öka kapaciteten i kollektivtrafiken, 8 % svarar attraktivare städer, mysigt/nostalgiskt med spårvagnar, minskad biltrafik medan 4 % tror att det är av kostnadsskäl och 3 % hänvisar till den s.k. spåreffekten. 2 % tror att det är för att öka trafiksäkerheten. De allra flestas spontana inställning till spårvagnar är positiv. Medelvärdet blir 3,8 av 5 möjliga och 34 % svarar 5=mycket positiv, 29 % svarar 4=Ganska positiv. 23 % svarar att de varken är positiva eller negativa (betyg 3).

 4. Sammanfattning, fortsättning. Endast 7 % svarar 1=Mycket negativ och 4 % svarar 2=Ganska negativ. Man är totalt sett något mindre positiv i Lund (3,5 av 5) jämfört med Malmö och Helsingborg (båda 3,9 av 5). Gruppen 31-40 år är mest positiva (4,0 av 5) medan de som är 66 år eller äldre är minst positiva (3,6 av 5). De med Grundskola resp. Folkhögskola är något mer positiva (4,1 av 5) till spårvagnar jämfört med dem med högre utbildning (3,8 av 5). Arbetssökande och de med Annan sysselsättning är mest positiva (4,0 av 5) medan Egna företagare är minst positiva (3,6 av 5). Det absolut vanligaste sättet att informera sig om vad som händer på ens bostadsort är I en tidning, på papper. Detta svarar fler än 8 av 10 tillfrågade (81 %). Sydsvenskan ligger i topp med 60 % följd av Helsingborgs Dagblad 24 %, Metro 17 %, City 11 % och Lokaltidningen 10 %. I den yngsta åldersgruppen (max 30 år) och bland Studerande är dock andelen som anger webben/nätet högre än de som anger I en tidning, på papper. I övriga åldersgrupper resp. sysselsättningar är förhållandet det omvända. 38 % svarar att det vanligaste sättet att informera sig är På webben/nätet, 26 % svarar På TV, 12 % På radio och 9 % via familj/vänner/bekanta. 5 % informerar sig via jobbet. Viktigaste radiokanal är P4 radio Malmöhus (80 %). Viktigaste TV-kanal är SVT Sydnytt tätt följd av TV4, TV1, TV2, SVT och TV4 Lokala Nyheter. Viktigaste webbsida/internet är Sydsvenskan.se följd av Kommunens hemsida, HD på nätet och Aftonbladet.se. På frågan om vilka andra sätt eller kanaler man tycker vore bra för att få information/informera sig om spårvägsplanerna svarar den största andelen Direktutskick/utskick (18 %), följt av På webben/nätet (14 %), på TV (13 %) resp. I en tidning, på papper (9 %). 8 % svarar att de inte vill ha information.

 5. Sammanfattning, fortsättning Viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna är enl. intervjupersonerna; Var kommer spårvagnarna att gå/var blir hållplatserna (47 %) följt av Tidplaner (27 %), Allmän information om projektet (24 %) och Finansiering och kostnader/vad det kommer att kosta och vem som ska betala (17 %). 9 % vill veta vad det kommer att kosta att åka spårvagn. Ungefär hälften av alla tillfrågade (49 %) tror att själva byggandet av spårvägen i deras hemort kommer att medföra störningar som man påverkas av. Andelen är något högre bland tillfrågade i Malmö och lägst bland tillfrågade i Lund. Åldersgruppen 41-50 år tror i högre grad (59 %) än andra att de kommer att bli påverkade av störningar medan de äldsta (66 år eller mer) tror det i lägre grad (34 %). De med Grundskola resp. Folkhögskola tror i lägre grad att de kommer att bli påverkade av störningar jämfört med dem med högre utbildning. De med sysselsättning Annat är den grupp som i högst grad tror byggandet av spårvägen kommer att medföra störningar som påverkar dem. Minst oroliga för störningar är Arbetssökande resp. Pensionärer. De typer av störningar som man framför allt tror man ska bli påverkad av är Trafikomläggningar, att man får ta andra vägar (50 %) och att det blir Svårt/trångt att ta sig fram där man brukar röra sig (31 %). Bara 4 % tror att de kommer att bli påverkade av buller. De allra flesta (92 %) svarar Ja, att man rent principiellt kan tänka sig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt. 3 % svarar Nej medan 4 % svarar Vet ej/ej svar. Nästan alla intervjupersoner (96 %) svarar att de har åkt spårvagn någon gång. Endast 3 % har inte åkt medan 1 % inte vet. Det är en lägre andel av den yngsta åldersgruppen och studerande som svarar att de åkt spårvagn någon gång.

 6. Bakgrund, syfte, metod Bakgrund Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar de för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. I november 2011 startade projektkontoret sitt arbete med att samordna insatserna i de tre städerna. Kontoret är finansierat med Elena-medel från Europeiska Investeringsbanken (EIB) fram till år 2014. Spårvagnar i Skåne har tagit fram en kommunikationsstrategi som ligger till grund för arbetet. Syfte Syftet med undersökningen är att mäta kännedom, attityd och kunskap samt ta reda på hur Spårvagnar i Skåne bäst kommunicerar med målgruppen. Denna undersökning är en 0-mätning och en utgångspunkt för att kunna mäta förändring och utvärdera kommunikationsarbetet. Den ska ge underlag för fortsatt kommunikationsarbete. Nya målsättningar ska kunna formuleras utifrån resultatet. Metod Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer under tiden 21 augusti till 13 september 2012. Intervjuerna gjordes huvudsakligen under kvällstid på vardagar, ett mindre antal under dagtid och på lördagar. Intervjuerna gjordes av Ardeos egen intervjuarkår. Allt som framkommer under intervjuerna behandlas konfidentiellt och intervjuare samt övrig personal på Ardeo arbetar under tystnadsplikt. Resultaten redovisas endast i sammanställningar, där inga enskilda personer kan identifieras. Ardeo följer ESOMARs etiska regler för marknadsundersökningar. Målgrupp, urval Målgruppen utgörs av ett urval av invånare med telefon i Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad som är mellan 16 och 74 år. Urvalet kommer från PAR. Totalt genomfördes 1000 intervjuer enligt fördelningen Malmö, 500 st, Lund 250 st och Helsingborg 250 st.

 7. Frågeformulär och rapport Frågeformulär Frågeformuläret utformades i samarbete mellan Ardeo och Spårvagnar i Skåne, som också godkände det slutliga formuläret. Rapporten Resultatet av undersökningen presenteras dels i en rapport i PowerPoint med text och diagram, dels i form av tabeller och listade öppna svar i två bilagor. Vissa av frågorna är formulerade med öppna svar, d.v.s. intervjupersonen svarar fritt med egna ord. I rapporten ges exempel på dessa. För att få en mer nyanserad helhetsbild är det intressant att även studera samtliga de öppna svar som finns i en bilaga till rapporten liksom tabeller med de olika nedbrytningarna. Beställare hos Spårvagnar i Skåne var Katarina Otz och på Ardeo ansvarade Lars Eklund för projektledning och rapport. Bortfallsredovisning och svarsfrekvens Antal adresser brutto 3000 Ej målgrupp 4 Antal adresser netto 2996 Genomförda intervjuer 1000 Svarsfrekvens 33 % Vägrare 675 Fel nummer 41 Språksvårigheter 63 7

 8. 1a. Känner till du till att man planerar för spårvagnar i Skåne?Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 1% 1% 8

 9. 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn?Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 768 363 223 182 382 386 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 9

 10. 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn?Fördelningen av ”övriga svar”Bas: De som svarat att de känner till planerna 10

 11. 1b. Vet du på vilka orter man planerar för införande av spårvagn? – Annan ortBas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 15 personer Samtliga svar under ”annan ort” 11

 12. 2a. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar?Bas: De som svarat att de känner till planerna Bas: 768 363 223 182 382 386 12

 13. 2a. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? – AnnatBas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 21 personer Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 13

 14. 2b. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? I en tidning på papper – Vilken tidning?Bas: De som svarat att de först fick veta om planerna genom en tidning på papper, 474 personer Bas: 474 215 144 115 237 237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

 15. 2b. – Vilken tidning? - AnnanBas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 4 personer Samtliga svar 15

 16. 2c. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På radio – Vilken kanal?Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via radio, 18 personer 16

 17. 2d. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På tv – Vilken kanal?Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via tv, 21 personer 17

 18. 2e. Hur hörde du för första gången talas om att det planeras för spårvagnar? På webben – Var på webben?Bas: De som svarat att de först hörde talas om planerna via tv, 29 personer 18

 19. 3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar?Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 6 Varje person kan ha gett mer än ett svar. Svarsalternativen i diagrammet är i vissa fall starkt förkortade. 19

 20. 3. Av vilka skäl tror du man vill införa spårvagnar? - Annat Bas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 67 personer Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 20

 21. 4a. Vilken är din spontana inställning till spårvagnar?Bas: Samtliga Medel-värde: 3,8 3,9 3,5 3,9 3,8 3,8 Bas: 1000 500 250 250 512 488 21

 22. 4b. Varför har du den inställningen? Varför tycker du så?Bas: De som svarat 4 eller 5 på fråga 4a Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 22

 23. 4b. Varför har du den inställningen? Varför tycker du så?Bas: De som svarat 1 eller 2 på fråga 4a Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 23

 24. 5a. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg?Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 24

 25. 5a. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? - AnnatBas: De svar som samlats under ”annan” i diagrammet på föregående sida, 20 personer Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 25

 26. 5b. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar?Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom en tidning på papper, 809 personer Bas: 809 398 201 210 438 371 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 26

 27. 5b. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar?Övriga svarBas: De som svarat att de brukar informera sig genom en tidning på papper, 809 personer *Annan tidning – se vidare filen med öppna svar 27

 28. 5c. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På radio – Vilken/vilka radiokanaler?Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 118 personer Bas: 118 82 16 20 64 54 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 28

 29. 5c. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Övriga svarBas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 29

 30. 5d. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler?Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer Bas: 261 164 40 57 157 104 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 30

 31. 5d. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Övriga svarBas: De som svarat att de brukar informera sig genom tv, 261 personer *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 31

 32. 5e. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På webben – Var på webben?Bas: De som svarat att de brukar informera sig genom webben/internet, 384 personer Bas: 384 195 104 85 168 216 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 32

 33. 5e. Hur brukar du informera dig om vad som händer i Malmö/Lund/Helsingborg? På webben – Var på webben? Övriga svarBas: De som svarat att de brukar informera sig genom webben/internet, 384 personer *Annan sida – se vidare filen med öppna svar 33

 34. 6a. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 34

 35. 6a. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? Övriga svarBas: Samtliga *Annat sätt – se vidare filen med öppna svar 35

 36. 6b. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar?Bas: De som svarat ”tidning på papper”, 86 personer Bas: 86 45 22 19 58 28 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 36

 37. 6b. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna?I en tidning på papper – Vilken/vilka tidningar?Övriga svarBas: De som svarat ”tidning på papper”, 86 personer *Annan tidning – se vidare filen med öppna svar 37

 38. 6c. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På radio – Vilken/vilka radiokanaler?Bas: De som svarat ”radio”, 41 personer Bas: 41 20 9 12 23 18 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 38

 39. 6c. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På radio – Vilken/vilka radiokanaler? Övriga svarBas: De som svarat ”radio”, 41 personer *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 39

 40. 6d. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler?Bas: De som svarat ”tv”, 133 personer Bas: 133 55 34 44 78 55 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 40

 41. 6d. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På tv – Vilken/vilka tv-kanaler? Övriga svarBas: De som svarat ”tv”, 133 personer *Annan kanal – se vidare filen med öppna svar 41

 42. 6e. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På webben – Var på webben?Bas: De som svarat ” webben/internet”, 135 personer Bas: 135 69 33 33 69 66 Varje person kan ha gett mer än ett svar. 42

 43. 6e. Vilka andra sätt tycker du vore bra för att du ska få information om spårvägsplanerna? På webben – Var på webben? Övriga svarBas: De som svarat ” webben/internet”, 135 personer *Annan sida – se vidare filen med öppna svar 43

 44. 7. Vad tycker du är viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna?Bas: Samtliga utom de som svarat att de inte vill ha någon information, 919 personer Bas: 919 458 230 231 476 443 Varje person kan ha gett mer än ett svar, men max tre. 44

 45. 7. Vad tycker du är viktigast att få information om när det gäller spårvägsplanerna? – Övriga svar Varje person kan ha gett mer än ett svar, men max tre. 45

 46. 8. Tror du att själva byggandet av spårvägen i [din stad] kommer att medföra störningar som påverkar dig? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 46

 47. 9. Vilken typ av störningar tror du kommer att påverka dig mest under byggtiden? Bas: Samtliga som svarat att de tror att de kommer att bli störda, 489 personer Bas: 489 263 105 121 242 247 47

 48. 10a. Kan du tänka dig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt? Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 48

 49. 10b. Varför kan du inte tänka dig att åka spårvagn? Bas: De som svarat att de inte kan tänka sig att åka spårvagn, 34 personer Exempel Samtliga öppna svar finns i en bilaga till rapporten. 49

 50. 11. Har du åkt spårvagn någon gång?Bas: Samtliga Bas: 1000 500 250 250 512 488 50