1 / 9

PYTAGORAS zo Samu

PYTAGORAS zo Samu. cca 580 – 496 pred Kristom Starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik Pochádzal z ostrova Samos Emigroval na znak protestu proti Polykarpovej tyranii V Taliansku založil školu aj spolok, v ktorom ho považovali za veľkú autoritu.

Télécharger la présentation

PYTAGORAS zo Samu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PYTAGORASzo Samu

  2. cca 580 – 496 pred Kristom Starogrécky filozof, nábožensko-morálny reformátor, matematik, astronóm, akustik Pochádzal z ostrova Samos Emigroval na znak protestu proti Polykarpovej tyranii V Taliansku založil školu aj spolok, v ktorom ho považovali za veľkú autoritu Kto? ...

  3. Považovaný za prvého čistého matematika • matematiku používal na vytvorenie niečoho, čo funguje bežne v prírode • zistil, že tón natiahnutej struny závisí od jej dĺžky • Zakladateľ hudobnej harmónie • Zomrel v Metaponte; dožil sa vysokého veku ... Kto?

  4. Podstata všetkého – ČÍSLO • princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť • symbol etických hodnôt a vzťahov medzi ľuďmi • pokus o vystihnutie harmónie sveta a symetrie cez číselné vzťahy • Zvuk strún znie harmonicky, ak sú závažia napínajúce struny v celočíselných pomeroch • Hlavná tézapytagorejskej filozofie – svet je harmóniou protikladov, vyjadrených pomocou čísel Teórie...

  5. V Talianskom meste Krotón založil rád – spolok Pytagorejcov • skúmali pravidelné mnohosteny (4-sten, 6-sten, 8-sten, 20-sten, 12-sten) a živly im odpovedajúce (oheň, voda, zem, vzduch); živel 12-stenu = vesmírna substancia • prvá matematická symbolika, ktorá obsahovala niečo pripomínajúce pojem neznámej • zobrazovanie čísel pomocou bodiek → geometrické útvary • vznikali figurálne čísla (trojuholníkové – 1,3,6...; štvorcové – 1,4,9...) • napr.: súčet dvoch po sebe idúcich trojuholníkových čísel je štvorcové číslo (dnes ich tvrdenia zapisujeme algebricky) Spolky...

  6. Najvýznamnejší: objav nesúmerateľnosti uhlopriečky a strany štvorca • prvý príklad dôkazu sporom • dôkaz, že sa Pytagorejci posúvajú v chápaní matematiky od nazerania k dedukcii • Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku je 180 stupňov • Geometrické riešenia kvadratických rovníc • Uhlopriečka štvorca so stranou 1 sa rovná √2 • Pytagorova veta Významné pytagorejské objavy...

  7. Podľa legendy na ňu prišiel pri pozeraní na dlaždice pri prechádzke... • Obsah štvorca nad preponou pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu obsahov štvorcov nad oboma jeho odvesnami • Umožňuje vypočítať dĺžku tretej strany trojuholníka, ak sú dve známe • Použitie: • v minulosti – stavebníctvo, zememeračstvo • v súčasnosti – takmer všetky odvetvia súvisiace s geometriou Pytagorova veta...

  8. „Nikdy si v modlitbe nežiadaj niečo priamo pre seba. Ako môžeš vedieť, čo je pre teba dobré?“ „Otužuj telo! Nepodávaj mu viac potravy ako treba, nepožívaj omamujúce nápoje! Otupujú jemnocit a ochromujú dušu.“ „Najkratšie odpovede ÁNO a NIE, vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie.“ Pytagorove citáty...

  9. Miroslava Takáčová III.C Ďakujem za pozornosť

More Related