1 / 1

Cena púte: 16 0 EUR (doprava – poistenie – ubytovanie) Pripravili sme pre Vás pestrý duchovný

Medžugorie Gréckokatolícka farnosť Košice – JAZERO Vás pozýva na púť do Medžugoria v dňoch 29 .júla – 7.augusta 20 11 , t.j.10dní (7noci). Cena púte: 16 0 EUR (doprava – poistenie – ubytovanie) Pripravili sme pre Vás pestrý duchovný program.

bryant
Télécharger la présentation

Cena púte: 16 0 EUR (doprava – poistenie – ubytovanie) Pripravili sme pre Vás pestrý duchovný

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MedžugorieGréckokatolícka farnosť Košice – JAZEROVás pozýva na púť do Medžugoriav dňoch29.júla – 7.augusta 2011,t.j.10dní (7noci) Cena púte: 160 EUR (doprava – poistenie – ubytovanie) Pripravili sme pre Vás pestrý duchovný program. • Ubytovanie je zabezpečené na súkromí v 2, 3 a 4 posteľových izbách. • Trasa do Medžugoria a späť povedie popri mori, kde sa zastavíme a budeme mať aj možnosť sa okúpať. K moru pôjdeme ešte 1x a tiež na vodopády Kravice. • Stravu si môžete pripraviť z vlastných zdrojov v mieste ubytovania. Cenu zájazdu je potrebné uhradiť do 10. 7. 2011 na adresu: 040 12 Košice, Jenisejská 69 alebo na účet 0421312002/5600 VS: 29072011 v správe pre prijímat . : Vaše priezvisko Informácie: Marta Prihodova Tel.č.: 055/ 674 40 74 Mobil: 0903 563 541 e-mail:prihodova.marta@zoznam.sk

More Related