1 / 13

Växjö – Europas grönaste stad

Växjö – Europas grönaste stad. ”Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga.”. Lokal väckarklocka…. …för det strategiska miljöarbetet i kommunen! Sjön Trummen före och efter renovering. ecoBUDGET. ICLEI

butch
Télécharger la présentation

Växjö – Europas grönaste stad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Växjö – Europas grönaste stad ”Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga.”

 2. Lokal väckarklocka… …för det strategiska miljöarbetet i kommunen! Sjön Trummen före och efter renovering

 3. ecoBUDGET • ICLEI • En metod för en ekologisk budget • Naturresurserna styrs på liknande sätt som de ekonomiska resurserna • ecoBUDGET som miljöledningssystem för kommunkoncernen • Prioriterar och väljer några målområden och indikatorer • Identifierar de målområden som är viktiga för en god livskvalitet • Identifierar indikatorer som har en påverkan på de målområden som identifierats • Långsiktiga och kortsiktiga målsättningar • Miljöprogrammet styrs och följs upp av ecoBUDGET

 4. Miljöledningsarbetet Delårsbokslut och årsbokslut, ekologisk redovisning Ekologisk koncernbudget och Ekologisk internbudget (inklusive handlingsplan) Förberedelser Uppföljning Miljöprogrammet Genomförande Genomföra åtgärderna i handlingsplanen

 5. Miljöprogrammet följs upp av ecoBUDGET • Mål som budgeteras; budgetindikatorerna redovisas i en resultaträkning (styrs och följs upp i ecoBUDGET) • Mål som beskriver trenderna i kommunen; tillgångsindikatorerna redovisas i balansräkningen (följs upp i ecoBUDGET) • Mått som beskriver miljöpåverkan relaterat till de mänskliga behoven; redovisas som effektivitetsmått (följs upp i ecoBUDGET)

 6. Mynnat ut i utvecklingsprojekt • ecoBUDGET Asia (Filippinerna & Indien) • Realizing DREAMS (Filippinerna, Indien, Bhutan, Kambodja) • Europe aid, 1,4 milj. Euro (90 % EU-finansierat) • ICLEI stöder och utbildar • Växjö, Bologna rådgivande partners

 7. Syfte med Realizing DREAMS • Ökad medvetenhet bland politiker & allmänhet i hållbarhetsfrågor • Ökad kunskap i systematiskt hållbarhetsarbete på lokal nivå • Införa ecoBUDGET • Införa system för insamling av data • Överföra på nytt områden – Fattigdomsbekämpning (fokus på milleniemålen 1 och 7)

 8. Varför internationellt projektarbete? • Delfinansiering • Möjlighet att utveckla verksamheten och pröva nya idéer • Möjligt att genomföra åtgärder tidigt • Kommunen tillförs kunskap och investeringar som behövs i framtiden • Attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner • ecoBUDGET sätter miljön på agendan • Technical visits, Klimatcentrum, näringsliv

 9. Framgångsfaktorer • Politisk vilja, enighet och beslut • Målmedvetenhet • Samverkan och nätverk på olika nivåer • Resurser - bidrag från nationell och EU-nivå Bo Frank (M), Charlotta Svanberg (S), Gunnar Elm (C).

 10. Organisation och ansvar • Nämnder och bolag har ansvar för eget miljöarbete i Växjö kommun. • Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för samordning, utveckling och uppföljning. Politiker med särskilt ansvar för miljöfrågorna. • Påkommunledningsförvaltningens planeringskontor finns miljötjänstekvinnor/män som stödjer arbetet genom samordning, bidragsmöjligheter och projekt. • Koncernövergripande miljönätverk - varje bolag och förvaltning har utsett en miljökontaktperson till nätverket

 11. Ekologisk Internbudget

 12. Ekologisk budget

More Related