Download
v xj europas gr naste stad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Växjö – Europas grönaste stad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Växjö – Europas grönaste stad

Växjö – Europas grönaste stad

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Växjö – Europas grönaste stad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Växjö – Europas grönaste stad ”Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga.”

 2. Lokal väckarklocka… …för det strategiska miljöarbetet i kommunen! Sjön Trummen före och efter renovering

 3. ecoBUDGET • ICLEI • En metod för en ekologisk budget • Naturresurserna styrs på liknande sätt som de ekonomiska resurserna • ecoBUDGET som miljöledningssystem för kommunkoncernen • Prioriterar och väljer några målområden och indikatorer • Identifierar de målområden som är viktiga för en god livskvalitet • Identifierar indikatorer som har en påverkan på de målområden som identifierats • Långsiktiga och kortsiktiga målsättningar • Miljöprogrammet styrs och följs upp av ecoBUDGET

 4. Miljöledningsarbetet Delårsbokslut och årsbokslut, ekologisk redovisning Ekologisk koncernbudget och Ekologisk internbudget (inklusive handlingsplan) Förberedelser Uppföljning Miljöprogrammet Genomförande Genomföra åtgärderna i handlingsplanen

 5. Miljöprogrammet följs upp av ecoBUDGET • Mål som budgeteras; budgetindikatorerna redovisas i en resultaträkning (styrs och följs upp i ecoBUDGET) • Mål som beskriver trenderna i kommunen; tillgångsindikatorerna redovisas i balansräkningen (följs upp i ecoBUDGET) • Mått som beskriver miljöpåverkan relaterat till de mänskliga behoven; redovisas som effektivitetsmått (följs upp i ecoBUDGET)

 6. Mynnat ut i utvecklingsprojekt • ecoBUDGET Asia (Filippinerna & Indien) • Realizing DREAMS (Filippinerna, Indien, Bhutan, Kambodja) • Europe aid, 1,4 milj. Euro (90 % EU-finansierat) • ICLEI stöder och utbildar • Växjö, Bologna rådgivande partners

 7. Syfte med Realizing DREAMS • Ökad medvetenhet bland politiker & allmänhet i hållbarhetsfrågor • Ökad kunskap i systematiskt hållbarhetsarbete på lokal nivå • Införa ecoBUDGET • Införa system för insamling av data • Överföra på nytt områden – Fattigdomsbekämpning (fokus på milleniemålen 1 och 7)

 8. Varför internationellt projektarbete? • Delfinansiering • Möjlighet att utveckla verksamheten och pröva nya idéer • Möjligt att genomföra åtgärder tidigt • Kommunen tillförs kunskap och investeringar som behövs i framtiden • Attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner • ecoBUDGET sätter miljön på agendan • Technical visits, Klimatcentrum, näringsliv

 9. Framgångsfaktorer • Politisk vilja, enighet och beslut • Målmedvetenhet • Samverkan och nätverk på olika nivåer • Resurser - bidrag från nationell och EU-nivå Bo Frank (M), Charlotta Svanberg (S), Gunnar Elm (C).

 10. Organisation och ansvar • Nämnder och bolag har ansvar för eget miljöarbete i Växjö kommun. • Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för samordning, utveckling och uppföljning. Politiker med särskilt ansvar för miljöfrågorna. • Påkommunledningsförvaltningens planeringskontor finns miljötjänstekvinnor/män som stödjer arbetet genom samordning, bidragsmöjligheter och projekt. • Koncernövergripande miljönätverk - varje bolag och förvaltning har utsett en miljökontaktperson till nätverket

 11. Ekologisk Internbudget

 12. Ekologisk budget