1 / 33

Erasmus + pro akademický rok 2014-2015

Erasmus + pro akademický rok 2014-2015. Program Erasmus + (2014-2020 ) Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus +:. Studijní pobyt

cale
Télécharger la présentation

Erasmus + pro akademický rok 2014-2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Erasmus +pro akademický rok 2014-2015

 2. Program Erasmus +(2014-2020)Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu Erasmus +: Studijní pobyt • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě • V době výjezdu je zapsán min.ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku) • Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice). • Délka studia v zahraničí by měla probíhat v rozmezí - 3-12 měsíců Pracovní stáž • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě • Student vyjíždějící na pracovní stáž může studovat jakýkoliv ročník studia. • Délka pracovní stáže by měla probíhat v rozmezí - 2-12 měsíců

 3. Program Erasmus + v letech 2014-2020 • Možnost vyjet do zahraničí v rámci každého studijního cyklu (Bc., Mgr., Dokt.) – neplatí již podmínka: „Erasmus – jednou za život“ • Předešlé mobility z programu LLP Erasmus se budou zohledňovat v novém programu Erasmus + – tj. byl-li student v rámci magisterského studijního oboru na 5 měsíců (LLP Erasmus), může v rámci magisterského studijního oboru vyjet už jen na 7 měsíců (Erasmus +). • Kulturní příprava: EILC kurzy zanikají • Jazyková příprava: úspěšní studenti ve výběrovém řízení absolvují on-line test z jazyka, případně on-line jazykový kurz

 4. STUDIJNÍ POBYTY

 5. Výběrová řízení: • Vypisují se v minimálně 2 termínech pro zimní a letní semestr zvlášť • Výběrové řízení pro akademický rok 2014 /2015: - zimní semestr: 6.3. - 31.3.2014 - letní semestr: (zřejmě) 1.6. – 31.7.2014 • Vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky naleznete na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky • Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4) se v termínu zašle elektronicky na lucie.martinkova@uhk.cz. • pro každou destinaci si podejte jednu přihlášku, lze podat libovolný počet přihlášek, ale vždy uveďte preferenci • Neobsazená místa (letní semestr) jsou nabídnuta v doplňkovém kole (probíhá v září 2013) • Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení , absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou studovat. Například studium v Portugalsku je v anglickém jazyce, student absolvuje test v AJ. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line kurz (zdarma).

 6. Kritéria výběrového řízení: • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce • výborné studijní výsledky • jazykové znalosti na požadované úrovni (doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.) • vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení • motivace (přiložený motivační dopis) • jiné aktivity dokládající zájem

 7. Hodnocení studijního pobytu: • Student má povinnost splnit min. 3 předměty nebo přivézt 10 kreditů. Po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční stáž, za který obdrží 20 kreditů. • Předmět Zahraniční stáž bude uveden v Dodatku k diplomu. • Získané kredity za předměty absolvované v zahraničí budou uznány po splnění předem stanovených podmínek a to na základě slučitelnosti předmětů s předměty UHK (v kompetenci garantů předmětů).

 8. Financování studijního pobytu: • student obdrží stipendium na celý pobyt (v jedné nebo dvou splátkách) na svůj bankovní účet • jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí • částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni • stipendium nepokrývá plné náklady spojené se studiem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů • předpokládaná finanční spoluúčast studenta

 9. Studijní povinnosti: • Student je povinen se řádně zapsat do ročníku (podmínka k autorizaci pobytu) • Student je povinen si řádně zapsat předměty na celý akademický rok (tak jako kdyby do zahraničí neodjel) • Student si nezapisuje rozvrhové aktivity na semestr, ve kterém odjíždí (není podmínkou k tomu, aby předměty byly uznány po návratu), vyjma studentů, kteří na zahraniční pobyt odjíždějí v 2.polovině semestru • student si předmět Zahraniční stáž nezapisuje předem, předmět je zapsán zpětně • student má možnost si vyškrtnout či dopsat předměty po návratu z pobytu s ohledem na ne/uznání a ne/splnění zapsaných předmětů formou podání žádosti, bez poplatku • Pozor! nelze vyškrtnout předmět, který byl jakoukoli formou absolvován, nebo klasifikován(čili i nedostatečně)

 10. Pracovní stáže

 11. Podmínky výjezdu: • Délka pracovní stáže 2 – 12 měsíců • Studenti si vyhledávají svou pracovní stáž sami • Při hledání Vám může být nápomocna: databáze závěrečných zpráv studentů: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus- Závěrečné zprávy studentů http://www.naep.cz- Partner search

 12. Výběrové řízení: • Výběrové řízení pro akademický rok 2014 /2015: • v termínu: 6.3 – 30.6.2014 • Formulář přihlášky lze najít na webových stránkách Pedagogické fakulty Hradec Králové: http://www.uhk.cz pod Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědu a zahraniční styky • Přihláška spolu s motivačním dopisem (psaný česky, na max.2 strany A4), příp. s doložením již předjednané stáže se v termínu zasílá elektronicky na lucie.martinkova@uhk.cz • Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení , absolvují on-line test z jazyka (AJ, NJ, ŠP, FR, IT), ve kterém budou s organizací komunikovat, pracovat. Pokud studenti nedosáhnou určité úrovně, pak absolvují on-line jazykový kurz (zdarma).

 13. Kritéria výběrového řízení: • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční institucí (odpovídající oborové zaměření) • formulace účelu pracovní stáže • znalost cizího jazyka • výborné studijní výsledky • vyšší ročník či opakovaná účast ve výběrovém řízení • motivace (přiložený motivační dopis) • zkušenost z pobytu v zahraničí

 14. Hodnocení pracovní stáže: • student má povinnost absolvovat pobyt a splnit obsah stáže. • po splnění předepsaných formalit a odevzdání předepsaných dokumentů je studentovi pobyt uznán a zapsán předmět Zahraniční pracovní stáž a obdrží 10 kreditů, předmět bude uveden v Dodatku k diplomu.

 15. Financování pracovní stáže: • student obdrží stipendium( na celý pobyt v jedné nebo dvou splátkách na svůj bankovní účet) • jedná se o paušální částku na 1 měsíc pobytu v zahraničí • částka je stanovena pro konkrétní zemi, její výše je stanovena na národní úrovni, stejná pro studenty všech českých VŠ. • stipendium nepokrývá plné náklady spojené s pobytem v zahraničí, slouží k částečnému pokrytí nákladů • předpokládaná finanční spoluúčast studenta, možnost výdělku ze strany přijímající instituce.

 16. Nabídka studijních pobytů na zimní semestr 2014 / 2015: (jedná se o předběžný seznam)

 17. Německo: studium v němčiněKatholische Universität Eichstätt- délka: 4 měsíce (říjen-leden)- studijní obor: 23 jazykové obory (německý jazyk)Dánsko: studium v angličtiněVIA University CollegeViborg-délka: 4 měsíce (srpen-prosinec)-studijní obor: 11 vzdělávání, sociální obory 31-program pro Erasmus studenty: „SocialEntrepreneurship“ (Viborg)

 18. Norsko: studium v angličtiněTelemark University College- délka: 4 měsíce (srpen – prosinec)- studijní obor: textilní tvorba, design -program pro Erasmus studenty:„Environmental Art“Portugalsko: studium v angličtiněPolytechnicInstituto de Braganca-délka: 4 měsíce (září-prosinec)-studijní obor: 11 vzdělávání

 19. Polsko: studium v polštině/ruštiněUniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej Lublin-délka: 4 - 5 měsíců (říjen-únor)-studijní obor: UMCS Lublin - 21 výtvarné umění, 215 hudba, muzikologie Turecko: studium v angličtiněMuğla University- délka: 4 měsíce (září – leden)- studijní obor: 11 vzdělávání

 20. Nabídka studijních pobytů na letní semestr 2014 / 2015: (Jedná se o předběžný seznam)

 21. Litva: studium v angličtině Kaunas University of TechnologyMykolasRomeris University Šiauliai University -délka: 4 měsíce (únor-červen)-studijní obor: 31 sociální vědy (Kaunas, MykolasRomeris); 11 (Šiauliai)Německo: studium v němčiněKatholischeUniversitätEichstättUniversitätMerserburg-délka: 4 měsíce (duben-červenec)-studijní obor: 23 jazykový (NJ) (Eichstatt), sociální obory 31 (Merserburg)

 22. Francie: studium ve francouzštiněUniversité de LimogesUniversité d ´Orléans-délka: 4 měsíců (září-prosinec)-studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistika Portugalsko: studium v angličtině / portugalštiněInstitutoPolitécnico de Viana do Castelo InstitutoPolitécnico de Coimbra-délka: 4 měsíce (únor – květen)-studijní obor: 11 vzdělávání (IP Coimbra); 21 výtvarné umění (IPVC)

 23. Rakousko: studium v angličtině, němčiněPädagogischeHochschuleSteiermark Graz- délka studia: 4 měsíce (březen – červen) - studijní obor: 11 vzdělávání Belgie: studium v angličtiněKatkoliekeHogeschoolBrugge-Oostende-délka: 3 měsíce (únor-duben)-studijní obor: 11 vzdělávání-program pro Erasmus studenty: „KeysforTeachers in Europe“ (20 ECTS)

 24. Španělsko: studium v angličtině UniversidadCatólica de Valencia San Vincente Mártir-délka studia: 3 měsíce (únor- květen)-studijní obor: 23 lingvistika Estonsko: studium v angličtiněTallinn University-délka: 5 měsíců (únor-červen)-studijní obor: 11 vzdělávání

 25. Dánsko: studium v angličtině VIA University CollegeViborg-délka studia: 4 měsíce (únor – květen, červen)-studijní obor: 11 vzdělávání, 31 sociální obory-programy pro Erasmus studenty: „SocialEntrepreneurship“ (Viborg)„Animation as a learningtool“ (Viborg)Nizozemí: studium v angličtině KatholiekeHogeschool PABO Zwolle Saxion University of Applied Sciences -délka: 5 měsíců (únor – červen)-studijní obor: 11 vzdělávání (Zwolle), 31 sociální obory (Enschede).

 26. Slovinsko:studium v angličtiněMaribor University-délka: 5 měsíců (březen-červenec), -studijní obor: 11 vzdělávání, 23 lingvistikaLotyšsko: studium v angličtiněRiga Stradiņš University-délka: 5 měsíců (únor-červen)-studijní obor: 31 sociální vědy

 27. Norsko: studium v angličtiněVolda University College-délka: 4 - 5 měsíců (leden, únor – květen)-studijní obor: 11 vzdělávání Turecko: studium v angličtině/ turečtiněMuğlaUniversity- délka: 4 měsíční (únor – červen)-studijní obor: 11 vzdělávání (Muğla);

 28. Referát pro vědu a zahraniční styky Mgr. Lucie Martinková Děkanát Pedagogické fakulty Sídlo: budova C Náměstí Svobody 301 Tel. : 493 331 115 Email: lucie.martinkova@uhk.cz

 29. Děkuji za pozornost! Těším se na setkání s Vámi při vyřizování Vašeho studijního pobytu nebo pracovní stáže.

 30. DOTAZY ?

 31. Seznam studentů se svými prezentacemi: • Lucie Špráchalová – Belgie • Kateřina Tumová + Aneta Vebrová – Litva • Jana Táborská + Nikola Holoubková + Tomáš Fíla – VIA Dánsko • Rozkošová Simona + Ivana Poláčková + Marie Brichová – Norsko Volda • Tučková Aneta – Slovinsko • Pecinová Barbora + Křečková Martina - Coimbra - Portugalsko • Čížková Dagmar (Bohuslavová, Strejčková, Zaplatílková) – Limoges – Francie • Markéta Grúňová – pracovní stáž v Marseille

More Related