Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CPCP 2014–2015 NPQH 2014 – 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CPCP 2014–2015 NPQH 2014 – 2015

CPCP 2014–2015 NPQH 2014 – 2015

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CPCP 2014–2015 NPQH 2014 – 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CPCP 2014–2015 NPQH 2014–2015

 2. Cyflwyniad • Mae prifathrawiaethynbwysig • Rhaglenasesucenedlaethol • Yncaeleigyflwyno’nrhanbarthol • Introduction • Headship is important • National assessment programme • Regionally delivered

 3. Safonauarweinyddiaeth • DiwygiwydSafonauCenedlaetholargyferPenaethiaidyngNghymruymmisMedi 2011 • Disodlwydgan y Safonau Arweinyddiaeth • Ynofynnolargyferpenaethiaid, ynddatblygolargyferymarferwyreraill • Leadership Standards • National Standards for Headteachers in Wales were revised in September 2011 • Replaced by Leadership Standards • Requirement for headteachers, developmental for other practitioners

 4. Beth yw’r CPCP? • Sicrhauansawddpenaethiaid y dyfodolyngNghymru • Asesiadtrylwyrynerbyn y Safonau Arweinyddiaeth • Ynffocysuardystiolaethuymarferproffesiynol • What is the NPQH? • Ensures the quality of future headteachers in Wales • Rigorous assessment against the Leadership Standards • Focus on evidencing professional practice

 5. Nidyw’r CPCP yn • Gwrshyfforddiant • Ddullcyffredinol • Hawdd • The NPQH is not • A course of training • A ‘one size fits all’ approach • Easy

 6. A ddylafrhoicais am y CPCP? • Prifathrawiaethyw cam nesaffyngyrfa • Rwyfeisiau bod ynbennaeth o fewn y tairblynneddnesaf • Rwyfyncwrddâ’rSafonau Arweinyddiaeth nawr • Should I apply for the NPQH? • Headship is my next career step • I want to be a headteacher within the next three years • I meet the Leadership Standards now

 7. A wyfynbarod am brifathrawiaeth? • Gwerthuswcheichymarferproffesiynolynerbyn y Safonau Arweinyddiaeth drwyddefnyddio’rAdolygiad Arweinyddiaeth Unigol (AAU) • Trafodwcheich AAU gorffenediggydacydweithwyr • Am I ready for headship? • Evaluate your professional practice against the Leadership Standards using the Individual Leadership Review (ILR) • Discuss your completed ILR with colleagues

 8. Cofiwch • Mae’r broses ddetholynhynodgystadleuol • Ailgyflwynocais? A ydychwedigweithreduareichadborth? • Remember • The selection process is highly competitive • Repeat applicants, have you acted on your feedback?

 9. Beth yw proses y CPCP? • Cyflwynocais • Dethol • Cefnogaeth • Asesiad • What is the NPQH process? • Application • Selection • Support • Assessment

 10. Cyflwynocais • Trafodcyflwynocaisgyda’chpennaetha’chswyddogardystio • Llenwiffurflengaisganddarllen y canllawiau • Cyflwyno’rcaiscyn y dyddiadcau • Applying • Discuss applying with your headteacher and endorsing officer • Complete the application form having read the guidance • Submit the application before the deadline

 11. Dethol • Creffirar y ceisiadauganbâr o banelwyrdanoruchwyliaethcadeirydd • Caiff 100 o ymgeiswyreudethol • Detholrhanbarthol a chymedrolicenedlaethol • Selection • Applications scrutinised by a pair of panel members under the direction of a chair • 100 candidates will be selected • Regional selection and national moderation

 12. Cefnogaeth • Y rôlcefnogi • Gweithdai • Rhwydweithio • Support • The support role • Workshops • Networking

 13. Asesiad • Cyflwynotystiolaetho’chymarferproffesiynol • Canolfanasesurhanbarthol • Cymedrolicenedlaethol • Assessment • Present evidence of your professional practice • Regional assessment centre • National moderation

 14. Camaucyntafcyncyflwynocais • Cwblhau’r AAU • Tystiolaethgrefynerbynpobmaesallweddolneu… • nifer o fylchauneudystiolaeth wan? • First steps before applying • Complete an ILR • Strong evidence against each key area or… • A number of gaps or weak evidence?

 15. Camaunesaf • Trafodwcheich AAU a’chbwriadiymgeisiogyda’chpennaethyn y llecyntaf • Pwysigrwyddsgwrsgonest • Os dal am ymgeisio, cysylltwcha’chswyddogardystiolleolidrefnucyfarfod • Next steps • Discuss your ILR and your intention to apply with your headteacher in the first instance • Importance of an honest conversation • If still intending to apply then contact your local endorsing officer to arrange a meeting

 16. Rhoi’rcais at eigilydd • Darllenwch y canllawiau • Detholwcheichtystiolaethargyferyrwythelfen • Adnabod data perthnasolsy’nategu’rdystiolaeth • Terfyngeiriaullym • Composing your application • Read the guidance • Select your evidence for the eight elements • Identify relevant data to support your evidence • Strict word count

 17. Cyflwyno’chcais • Pwysigrwyddcynllunio o flaenllaw • Rhowcheichffurflenorffenedigi’chswyddogardystiomewn da bryd • Cyflwyno’rcaisynelectronigerbyn y dyddiadcau • Submitting your application • Importance of prior planning • Provide your completed application to your endorsing officer in good time • Submit the application electronically by the deadline

 18. Sutgaifffynghaiseiasesu? • Anonymeiddio a gwirio’rllofnodion • Y safonofynnol • Sgorio’rceisiadau • Camliwio • How will my application be assessed? • Redaction and verification of signatures • Minimum requirement • Scoring applications • Misrepresentations

 19. Dethol y 100 ymgeisydd • Cwotarhanbarthol • Ugainllecenedlaethol • Llythyrcanlyniad • Selecting the 100 candidates • Regional quota • Twenty national places • Outcome letter

 20. Amserlen ceisiadauApplicationTimescale

 21. Amserlen CPCPNPQH Timetable

 22. Atgoffa • Cyflwyno’rffurflenynelectronig • Rhaid bod wedieilofnodi ac yncynnwys y ddauardystiad • Cyflwynoerbyn 13:00 ar y 17 Medi 2014 • Reminder • Submit the form electronically • Must be signed and include the two endorsements • Submit by 13:00 on 17 September 2014