1 / 14

Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan?. Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth. Aalborg Sygehus ca 5000 ansatte. Initiativets Mål. At tydeliggøre betydningsfulde initiativer

calida
Télécharger la présentation

Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

 2. Aalborg Sygehus ca 5000 ansatte

 3. Initiativets Mål • At tydeliggøre betydningsfulde initiativer omkring rekruttering og fastholdelse • At tydeliggøre initiativer og virkemåder, der fremmer nye fordelinger af opgaver

 4. Formål og fokusområder • At åbne nye veje for samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper og centre • De rigtige opgaver i de rigtige hænder • Forsvarlig og realistisk opgavefordeling • At fremme muligheder for at fastholde og nytænke

 5. PERMANENT & AD HOC ARBEJDSGRUPPE Ulla Sloth Kent Gregersen Dorthe Pedersen 13 repræsentanter fra centre og afdelinger ORGANISERING AF INITIATIVET HOVED- OG HJERTECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE MEDICINSK CENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE KRÆFT- OG DIAGNOSTIKCENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE BØRNE- OG KIRURGICENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE SERVICECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE Center MED STYREGRUPPE Vibeke Deding (formand) Henrik Larsen Ulla Sloth (projektleder) Merete Kjeldgaard Carl-Otto Gøtzsche Dorthe Pedersen Uffe Niebuhr Birgitte Ussing Christensen Jan Nielsen Hans Einsbohr Poulsen Susanne Sørensen Sektor MED

 6. FASE 1 Design og idé Januar - marts 2009 FASE 2 Analyse April - maj 2009 FASE 3 Forløb og implementering Juni - oktober 2009 FASE 4 Evaluering November - december 2009 TIDS- OG HANDLINGSPLAN

 7. Fra Ideer til konkrete forslag og…… • 300 ideer fra personale samt 80 gode eksempler fra ledere dannede baggrund for valg af indsatser • På 5 tilrettelagte workshops udpegede ambassadører og ledere indsatser for centre / afdelinger

 8. Tilbagemelding på 47 igangsatte indsatser i centre og afdelinger…f.eks. • Opgaveflytning / opgavedeling / arbejdsfællesskab - Sygeplejersker ordinerer pt.vanlig medicin v. indlæggelse - Indførelse af akutte patientjournaler • Teamorganisering / fælles ansvar - Fælles tværfaglig forberedelse og planlægning af operationspatienter - Pleje, behandling og arbejdstilrettelæggelse i teams • Kompetenceudvikling - Anerkendende kommunikation - Trivsel og velvære kobles med forflytnings – og ryg –teknikker • Styrkelse af sociale relationer på tværs af centre og afdelinger - Center Café - For – Olympiske lege

 9. Input Idéer til mulige indsatser Proces Workshop -dage Output Min. ét initiativ pr. center / afd. Outcome Forbedret rekruttering og fastholdelse, kompetence-udviklingherunder arbejdsdeling Valgte idé indføres på det enkelte center/afd. Aktiviteter der under-bygger den valgte idé Medarbejder-, ambassadør- og leder- deltagelse i aktiviteterne Konkrete aktiviteter, der benyttes i hverdagen i center/afd. Processen - målinger • Idégenerering og Implementering

 10. Engagementder har virket - Initiativet har givet mening !

 11. Fastholdelse af initiativet • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse • Opgavedeling / arbejdsfællesskab / effektiv arbejdstilrettelæggelse • Tiltrædelsesforløb / mentorordninger • Fælles arrangementer • Velfærdstilbud

 12. Tak for opmærksomheden Besøg Region Nordjyllands Messestand nr. 46 www.mitarbejdeaas.rn.dk

More Related