1 / 4

בנימין זאב הרצל 1904 – 1860 אם תרצו אין זו אגדה

בנימין זאב הרצל 1904 – 1860 אם תרצו אין זו אגדה. בנימין זאב הרצל – רקע כללי. בנימין זאב הרצל, חי בין השנים 1840 ועד 1904. הרצל היה עיתונאי, סופר ומדינאי, אבי הציונות המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונות העולמית. בנימין זאב הרצל.

calix
Télécharger la présentation

בנימין זאב הרצל 1904 – 1860 אם תרצו אין זו אגדה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. בנימין זאב הרצל 1904 – 1860 אם תרצו אין זו אגדה

  2. בנימין זאב הרצל – רקע כללי בנימין זאב הרצל, חי בין השנים 1840 ועד 1904. הרצל היה עיתונאי, סופר ומדינאי, אבי הציונות המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונות העולמית.

  3. בנימין זאב הרצל בחר בסרטון אחד וציין בכתב כמה שיותר מושגים ופרטים חדשים שלמדת על הרצל: http://www.brainpop.co.il/category_9/subcategory_149/subjects_922/zoom.weml (אורך הסרטון כ 4.5 דק') http://www.youtube.com/watch?v=doKHB3fz0fk (אורך כל סרטון כ 2 דק')

  4. מחזון למציאות אמר הרצל "כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות" , "אם תרצו אין זו אגדה" מהו החלום שלך? פרט את חלומך. ניתן לצייר את החלום.

More Related