Download
prof dr nalan akdo an n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROF. DR. NALAN AKDOĞAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROF. DR. NALAN AKDOĞAN

PROF. DR. NALAN AKDOĞAN

251 Views Download Presentation
Download Presentation

PROF. DR. NALAN AKDOĞAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nın Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Yardım Technical Assistance on Institutional Building for the Implementation of RCOP in Turkey This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey BASIC ACCOUNTING TRAINING (TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ) PROF. DR. NALAN AKDOĞAN

 2. Contents 1.DEFINITIONS What is accounting? Users of Accounting Information Fields of Accounting 2.RECORDING TRANSACTIONS Flow of data to general Ledger Information available from general ledger - Financial Statements-reports Accounts Double -Entry Bookkeeping Journal Entry Ledger Trial Balance Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 3. SUNUM PLANI 1. TANIMLAR • Muhasebe nedir? • Muhasebe bilgi kullanıcıları • Muhasebe alanları 2. İŞLEMLERİN MUHASEBE KAYITLARI • Kayıt Düzeninde Bilgi Akışı • Büyük defter bilgilerinin özetlenmesi- finansal tablo ve raporlar • Hesaplar • Çift Taraflı Kayıt Yöntemi • Yevmiye Defteri • Büyük Defter(Defteri Kebir) • Mizan Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 4. CONTENTS 2 3.FINANCIAL STATEMENTS 4.GENERAL OVERVIEW FOR FUND ACCOUNTING REQUIREMENTS 5.GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES 6.CHART OF ACCOUNTS (FUND ACCOUNTING) Main and sub account separation - Separation of balance sheet and regulatory accounts (Off balance sheet accounts)- 7. DESCRIPTION OF THE ACCOUNTS- Current Assets , Non Current Assets Prof.Dr. NalanAkdoğan

 5. İÇERİK 2 3.FİNANSAL TABLOLAR 4.FON MUHASEBE KURALLARINA GENEL BAKIŞ 5.GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ 6.HESAP PLANI-FON MUHASEBESİ Ana ve yardımcı hesaplar Bilanço hesapları ile Nazım hesaplar arasındaki ayırım 7.HESAP AÇIKLAMALARI Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Prof.Dr. NalanAkdoğan

 6. CONTENTS 3 • CurrentLiabilities • Non Current Liabilities • Regulatory Accounts(Off Balance Sheet Accounts) 8.ACCOUNTING AND RECORDING PROCESS 9.RECORDING OF ACCOUNTING TRANSACTIONS • Recording of signing of financingagreement • Recording of request of funds,contracts signed, letter of guarantees fund payments, • Recording of witholding tax, • Recording of retention payables • Recording of recoveryrequest from the contractors • Recording of interest received from central bank,and from contractor • Recording of closing of accounts Prof.Dr. NalanAkdoğan

 7. 10.PREPARATION OF STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) 11. PREPARATION OF CASH FLOW STATEMENTS 12. CASE STUDY Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 8. İÇERİK 3 • Kısa vadeli yabancı kaynaklar • Uzun vadeli yabancı kaynaklar • Nazım hesaplar 7. MUHASEBE KAYIT SÜRECİ 8.İŞLEMLERİN MUHASEBE KAYITLARI 1. Finansal anlaşmaların kaydı 2. Sözleşmelerin imzalanması, fon talepleri,garanti mektuplarının alınması ve fon ödemelerinin muhasebe kayıtları 3. Vergi stopajlarının muhasebe kayıtları 4. Yüklenicilerden yapılan kesintilerin muhasebeleştirilmesi 6.Yüklenicilerden geri talep edilen fonların muhasebeleştirilmesi 7. Merkez Bankasından ve yüklenicilerden alınan faizlerin muhasebeleştirilmesi 8. Hesapların kapatılması 9.FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN (BİLANÇONUN) HAZIRLANMASI 10. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 9. 1.DEFINITIONS What is accounting ? Accounting is the art of *recording *classifying *summarizing financial transactions and events of entities Accounting is the plan for systematically recording entities transactıons so that the effect of these transaction upon the entities can be seen. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 10. TANIMLAR Muhasebe nedir? Muhasebe, işletmede meydana gelen finansal işlem ve olayları; Kaydetme Sınıflandırma Özetleme sanatıdır. Muhasebe;işletmede yapılan işlemleri sistematik olarak kaydeden ve bu işlemlerin işletme üzerinde meydana getirdiği etkinin sonucunu gösteren bir plandır. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 11. Accounting... is an information system that... measures business activities, processes information, and, communicates financial information Accounting is called the language of business. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 12. MUHASEBE Bir bilgi sistemidir İşletmenin faaliyetlerini ölçer, İşlem süreçleri hakkındaki bilgileri finansal bilgiler olarak sunar. Muhasebe işletmenin kullandığı lisan dilidir. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 13. Users of AccountingInformation EXTERNALUSERS MAKE DECISIONS ABOUTTHE ENTITY. INTERNALUSERS MAKE DECİSİONS FOR THE ENTITY Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 14. MUHASEBE BİLGİ KULLANICILARI İŞLETME HAKKINDA KARAR ALIRLAR İŞLETMEYİ YÖNETMEK İÇİN KARAR ALIRLAR Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 15. Fields of Accounting Financial Accounting Management Accounting Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 16. MUHASEBE ALANLARI Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 17. Recording Transactions JOURNAL ENTRY Recording GENERAL LEDGER classifying Flow of data to general Ledger SOURCE DOCUMENTS Transactions are recorded based on the nature of the primary documents. The documents supporting the records of the operations. Each accounting entry is supported by a dated item of documentary evidence. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 18. İŞLEMLERİN MUHASEBE KAYITLARI YEVMİYE DEFTERİ (Bilgilerin Kaydedilmesi) BÜYÜK DEFTER (Bilgilerin hesaplarda sınıflandırılması) / MUHASEBE BELGELERİ Kayıtlar muhasebe belgelerinin niteliğine göre kayıtlara alınır. Bu belgeler işletmede meydana gelmiş işlemlerin dayanağını oluşturur. Her muhasebe kaydı tarihi belirlenmiş belgelerle ispat edilir. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 19. FINANCIAL STATEMENTS-REPORTSSUMMARRIZING GENERAL LEDGER BALANCE SHEET INCOME STATEMENT OTHER REPORTS Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 20. FİNANSAL TABLOLAR-RAPORLARIN DÜZENLENMESİ- BİLGİLERİN ÖZETLENMESİ BÜYÜK DEFTER BİLANÇO GELİR TABLOSU DİĞER TABLOLAR Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 21. ACCOUNTS LEFT SIDE RIGHT SIDE ACCOUNTS: An Account is a means of accumulating and summarizing the changes caused by transactions. It may be visualized as forming a large T(sometimes called T account) with the debits recorded on the left side and the credits recorded on the right side. Account Name Debits Credits Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 22. HESAP BORÇ ALACAK Sağ taraf Sol taraf Ayni nitelikteki işlemlerin üzerinde gösterildiği çizelgelerdir.İşlemlerden kaynaklanan değişikliklerin (artış ve azalışların) toplanması ve özetlenmesi bu çizelgeler üzerinde yapılır. Hesaplar, ilgili bulunduğu varlık ya da kaynak hesabında meydana gelen artışların bir yana , azalışların bir yana yazılması için iki yanlı bir çizelge olarak kullanılmaktadır. Hesabın sol yanına borçlu, sağ yanına da alacaklı taraf denir. Hesaplar,uygulamalarda kolaylık sağlamak bakımından ‘’T’’ simgesi ile gösterilir. B. HESABIN ADI A. -------------------------------------------------------- Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 23. DEBITS AND CREDITS: DEBTS : A debit (abbreviated dr.) is an entry made on the left side of an account. Assets are shown on the left side in the balance sheet, so increases of assets are recorded by entries on the debt side in the accounts. All expenses are recorded ın the accounts as debits. A debit entry can also be made in a liability or equity account. This would have the effect of reducing the balance in the account.A debit decreases a liability or equity account. A debit entry can also be made in a revenue accounts. This would have the effect of reducing the balance in the account.A debit decreases a revenue accounts. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 24. BORÇ KAYDI B. harfi ile de kısaltılmış olarak ifade edilen borç kaydı,hesabın sol tarafına kayıt edilir. Varlık hesapları bilançonun solunda yer alır. Dolayısıyla varlık hesaplarındaki artışlar hesapların borcuna kaydedilir. Giderler, ilgili gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Borç kaydı, yabancı kaynak ve öz kaynak hesaplarının borcuna , bu hesaplardaki tutarların azaltılmasında yapılır. Gelir hesaplarının borcuna bu hesaplar kar/zarar hesabına devrinde ya da tutarların azaltılmasında kayıt yapılır. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 25. CREDITS: CREDITS: A credit (abbreviated cr.) is an entry made on the right side of an account. Liabilitiesandequityare on therightside of thebalancesheet, increases of liabilityorequityarerecordedbyentries on thecreditside of theaccounts. Also all revenues are recorded in the accounts as credits. A creditentry can also be made an assetaccount. Thiswillhavetheeffect of reducingthebalance of thisaccount. A creditdecreases an assetaccount. Also a creditentry on therightside of expenseaccountdecreases an expenseaccount. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 26. ALACAK KAYDI A. harfi ile de kısaltılmış olarak ifade edilen alacak kaydı,hesabın sağ tarafına kayıt edilir. Yabancı kaynak ve özkaynak hesapları bilançonun sağında yer alır. Dolayısıyla kaynak hesaplarındaki artışlar hesapların alacağına kaydedilir. Gelirler, ilgili gelir hesaplarının alacağına kaydedilir. Alacak kaydı, varlık hesaplarının alacağına, bu hesaplardaki tutarların azaltılmasında yapılır. Gider hesaplarının alacağına bu hesaplar kar/zarar hesabına devrinde ya da tutarların azaltılmasında kayıt yapılır. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 27. BALANCE SHEET(STATEMENT OF FINANCIAL POSITION) • Balance sheet: The balance sheet is the financial statement which shows the financial position of the business at the specific time. • Things owned are always equal to the claims to these assets. • ASSETS=CLAIMS TO ASSETS • ASSETS= LIABILITIES +EQUITY • EQUITY= ASSETS-LIABILITIES Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 28. BİLANÇO(FİNANSAL DURUM TABLOSU) • Bilanço işletmenin belli bir tarihteki finansal durumunu gösteren tablodur. • Bilanço, işletmenin raporlama tarihindeki varlıklarını ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları (varlıklar üzerindeki hakları) gösterir. • Varlıklar ve kaynaklar her zaman birbirine eşittir. • VARLIKLAR=VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR • VARLIKLAR= YABANCI KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR • ÖZ KAYNAKLAR= VARLIKLAR-YABANCI KAYNAKLAR Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 29. The Accounting Equation ASSETS LİABİLİTİES + OWNER’S EQUİTY = Economic Resources Claims to Economic Resources Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 30. MUHASEBE EŞİTLİĞİ YABANCI KAYNAKLAR+ÖZKAYNAKLAR VARLIKLAR = EKONOMİK KAYNAKLAR (DEĞERLER) EKONOMİK KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 31. CHART OF DEBITS AND CREDITS Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 32. BORÇ VE ALACAK KAYDI ŞEMASI Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 33. Rules of Debit and Credit Assets Liabilities Owner’s Equity = + Debit + Credit – Debit – Credit + Debit – Credit + Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 34. BORÇ VE ALACAK KAYDINDA KURAL VARLIKLAR YABANCI KAYNAKLAR (BORÇLAR) ÖZ KAYNAKLAR = + Alacak– Alacak + Borç + Borç – Borç – Alacak + Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 35. DOUBLE-ENTRYBOOKKEEPING Double entry bookkeeping is the system by which every transactıon is entered in two accounts. Once as a debit and once as a credit. At all times the total of all debits must equal the total of all credits in the ledger accounts. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 36. ÇİFT TARAFLIKAYIT YÖNTEMİ Çift taraflı kayıt yönteminde her kıymet hareketi iki hesaba kaydedilir. Bir hesaba borç kaydı, diğer hesaba alacak kaydı yapılır. Her zaman büyük defterde hesapların borç toplamı ile alacak toplamı birbirine eşit olur. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 37. The Double-Entry System Each transaction is recorded with at least: One debit One credit Total debits must equal total credits. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 38. ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİ HER KIYMET HAREKETİ (İŞLEM) İÇİN EN AZINDAN BİR BORÇ KAYDI BİR ALACAK KAYDI TOPLAM BORÇ TUTARI TOPLAM ALACAK TUTARINA EŞİT OLUR. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 39. Journals • What is a journal? • It is a list in chronological order of all the transactions for a business. • Identify transaction from source documents. • Specify accounts affected. • Apply debit/credit rules. • Record transaction with description. A JOURNAL is a book of orjinal entry.It is used for entering all transactions as they occur. Because of the entries are made day by day,somewhat in diary form,it is called a day book. Journalizing is the process of recording an entry in a journal. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 40. YEVMİYE DEFTERİ Yevmiye defteri, işlemlerin muhasebe terimleri ile tarih sırasına göre ve ilgili kanunların belli ettiği kurallara uygun olarak kaydedildiği defterdir. Yevmiye defterine ilk kayıt , ilk kuruluşta işe başlama bilançosunda , izleyen dönemlerde önceki dönem sonunda hazırlanan bilançoda yer alan varlık ve kaynakların büyük deftere yansıtılması için açılış kaydı yapılır.Bu kayıtla büyük defterde hesaplar açılır. Günlük işlemler sırasıyla belgelere dayanarak ve yevmiye maddeleri halinde hesaplara borç alacak kaydı yapmak üzere yevmiye defterine kayıt edilir. Deftere günlük olarak işlemler kaydedildiğinden, bu deftere günlük defter de denilir. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 41. Journal entry • What does a journal entry include? • date of the transaction • title of the account debited • title of the account credited • amount of the debit and credit • description of the transaction • dollar signs are omitted Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 42. YEVMİYE MADDESİ • Yevmiye defterine işlemler maddeler halinde yazılır.Yevmiye defterinde iki tarih çizgisi arasında yer alan terimlerin tümü bir yevmiye maddesini oluşturur. • Yevmiye maddesinde, -işlem tarihi -Borç tarafına yazılan hesabın adı -Alacak tarafına yazılan hesabın adı -Borç ve alacak tutarları -işlemin açıklaması -para birimi sembolü yer alır. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 43. Advantages of using a journal The journal provides a simple check of whether the debit and credit parts of the entry equal. The journal makes it possible to see all the accounting effects of each transaction. The journal provides a record of all transactions in the order they occur. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 44. YEVMİYE DEFTERİKULLANMANIN AVANTAJLARI Yevmiye defteri, yevmiye kaydının borç ve alacak tutarının eşit olduğu hususunun kontrol edilmesi imkanını verir. Yevmiye kayıtları,her işlemin muhasebe etkisinin görülmesine olanak verir. Yevmiye defteri ,her işlemin ortaya çıktığında defterlere kaydının yapılmasını temin eder. Yevmiye defteri,işlemlerin muhasebe kaydına dönüştürülmesinin bir disiplin altında gerçekleştirilmesinin sağlanması için tutulur. İşlemlerin belirli süreler içinde kaydedilmesinin zorunlu olması ve defterlerin daha sonra üzeri çizilerek değiştirilmemesi gerekir. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 45. Journal-RecordingTransactions Journal Page …. Trans. number Date and accounts and ExplanationDebit Credit 12 Novomber 2012 86101 Central Bank30,000 120 Receviables from NF30,000 approved amount of RoF is transfered to CB Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 46. YEVMİYE DEFTERİNE MADDE KAYDI YEVMİYE DEFTERİ…. Madde No Tarih ve Açıklamalar Borç Alacak 12Novomber 2012 86 101 Merkez Bankası30,000 120 UF Alacaklar30,000 RoF tarafından onaylanan tutarın Merkez Ban. transferi Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 47. Ledger Looseleafpages Computerprintout Boundbooks Cards What is a ledger? It is a digest of all accounts utilized by an entity during an accounting period. It consists of all the individual account pages Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 48. BÜYÜK DEFTER- DEFTERİ KEBİR Ayrı sayfalar Bilgisayar çıktısı Kart Ciltli sayfalar kitap şeklinde DEFTERİ- KEBİR NEDİR? -Hesapların toplandığı defterdir. -Yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilmiş işlemlerin niteliklerine göre sınıflandırılmış bir şekilde kaydedildiği hesapların bütünüdür. Prof.Dr. NalanAkdoğan

 49. Post from the journalto the ledger. • What is posting? • It is the transfer of information from the journal to the appropriate accounts in the ledger. Prof.Dr. Nalan Akdoğan

 50. YEVMİYE DEFTERİ KAYITLARININ DEFTERİ-KEBİRE AKTARIMI Aktarım, Yevmiye defterine kaydedilen işleme ilişkin bilginin niteliğine uygun olarak sınıflandırılmış ilgili hesaba kaydedilmesidir. Prof.Dr. Nalan Akdoğan