Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eğitim Öğretim Programı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eğitim Öğretim Programı

Eğitim Öğretim Programı

415 Views Download Presentation
Download Presentation

Eğitim Öğretim Programı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eğitim Öğretim Programı • LİSANS: Almanca Mütercim-Tercümanlık ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde • Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında DOKTORA • Çeviri Anabilim dalında Yüksek Lisans • Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında Yüksek Lisans programları bölüm öğretim elemanlarınca yürütülmektedir.

 2. Mevcut Durum(Derslik ve Eğt. Öğr. Araçları) • Toplam 6 derslik (kullanım %80) • Derslikler 20-30 kişilik • 2 Tv. • Eşzamanlı çeviri için özel çalışma donanımı • Kaynak açısından zengin bir kütüphane

 3. Mevcut Durum • ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK • Öğr. Elem.: 3 Doç.; 4+1 Yrd. Doç.; 1 (Dr.)+1 Öğr. Gör.; 3 Arş. Gör. (2si Dr.)=12 • Öğrenci: 111 + (43+12=55 Hazırlık) = 166 • Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı: 11 • Yan Dal: Kamu Yönetimi ve İşletme [7 öğrencimiz] • FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK • Öğr. Elem.: 2 Yrd. Doç. + 1 Öğr. Gör. (Dr.)+1 Arş. Gör. (Ç.Ü.’de doktora)+ 1 Okutman (Dr.)=5 • Öğrenci: 112 + (43) = 155 • Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı: 38

 4. Dersler ve İçerikleri(Almanca Mütercim-Tercümanlık)

 5. Ders İçerikleri(AMT – 1. Yarıyıl) • ÇAM 101 Alman Dili Grameri 1 (2 0 2) Gramer I dersinin dil bilgisi çözümlemelerinde adlar ağırlıkta yer almaktadır. Bu derste aşağıdaki konular işlenecektir: 1. cinsiyet; 2. nicelik; 3. adların çekimleri; 4. özel isimlerin çekimleri; 5. sıfatlar, yan tümceler, Partizip 1 ve 2; 6. bağlaçlar. • ÇAM 103 Yazılı Anlatım I (Almanca) (2 0 2) Dersin amacı, katılımcıların yazılı anlatım yetilerini geliştirmektir. Bu ders iki yarıyıl boyunca verilmekte olup, her yarıyılın ayrı bir ağırlık noktası vardır. Güz yarıyılında gerekçelendirerek yazılı anlatıma ağırlık verilirken, bahar yarıyılında bilgilendirici yazılı anlatım ön plandadır. Tüm katılımcılar, yazılı bir vize ve bir final sınavına gireceklerdir. • ÇAM 105 Sözlü Anlatım (Almanca) I (2 0 2) Derste, Almanca sözlü ifade yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İletişim aracı olarak dilin tanımı ve işlevi konulaştırıldıktan sonra iletişim modelleri tanıtılır. Ağırlıklı olarak sunu ve tartışma (‘Diskussion’) yöntemlerinin teorik zemininde uygulamalı olarak Almanca sözlü dil kullanımının pekiştirilmesi, sözcük dağarcığının zenginleştirilmesine çalışılır. • ÇAM 111 Genel Metinler Çevirisi I (2 0 2) Türkçe-Almanca dil çiftinin dil kullanımını, sözcük dağarcığını, söz dizimini ve kültürel özelliklerini belirginleştirme amacı ile çeşitli alanlardan (örneğin; kullanımlık metinlerden) cümle bazında çeviriler yapılarak, farklı çeviri olanakları belirginleştirilir ve çeviride karşılaşılacak olası zorluklar giderilmeye çalışılır. • ÇAM 119 Yazılı ve Sözlü Anlatım I (Türkçe) (2 0 2) Bir iletişim biçimi olarak yazılı ve sözlü anlatımda öne çıkan sorunlar konulaştırılır. Sesin kullanımı, tonlama ve beden dilini kullanmanın etkili iletişimdeki rolü ve gerekliliği tartışılır. İletişim amacına uygun metin türlerinin seçimi ve kullanımı irdelenir. (…) Öğrencilerde görülen ‘iletişim sorunları’, öğrencilerin katılımı ile senaryolaştırılır ve dersin malzemesi olarak güncelleştirilir. • Değerlendirme: İki haftada bir metin oluşturma alıştırması yapılır. (Dilekçe, mektup, değerlendirme; Almancadan çeviriler). 5 etkinlik notlandırılır; ortalaması arasınav notudur. + Final (Sözlü ve yazılı iletişim yeterliği sınanır.) Her iki sınavın yılsonu başarı notuna katkısı %50 olarak değerlendirilecektir • ÇAM 129 Çeviri Bilimine Giriş (2 0 2) Çeviribilimin, oluşum süreçlerinde geçirdiği evrelerin tanıtımı ile birlikte, bu süreçte çeviribilimsel çalışma alanının disiplinlerarası bir yoğunlaşmaya doğru yol aldığı, çeviri araştırmalarının özünde yatan araştırma sorunsalları ışığında belirginleştirilecektir. “Çeviribilim kendine özgü ve özerk bir bilim midir, değil midir” gibi temel sorunların güncelliği, “karma kuramlar” ve modellerin çerçevesinde somutlaştırılarak günümüz çeviribilimin gelişim noktasına ilişkin tartışma yürütülecektir.

 6. Dersler (AMT-2. Yarıyıl) • ÇAM 112 Genel Metinler Çevirisi II (2 0 2) Metin türlerine (kullanımlık metinler, biyografi, basit edebi metinler vs.) bağlı yapısal, biçimsel ve anlambilimsel eşdeğerlik ölçütleri gözetilerek çeviri etkinliği gerçekleştirilir. • ÇAM 114 Çeviri Biliminin Temel Kavramları (2 0 2) Çeviribilim içinde etkinleşen (Dilbilim, Metinbilim, İletişimbilim ve Kültürbilim başta olmak üzere) “yabancı” bilimlerin çeviribilimsellik değeri bakımından koordinasyonu yapılabilir mi, yapılamaz mı şeklindeki soru bağlamında örnekli tartışma yürütülecektir. • ÇAM 120 Yazılı ve Sözlü Anlatım II (Türkçe) (2 0 2) Çevirmen adaylarına her iki dilde metin oluşturma alışkanlığının gerekliği anlatılır. Örnek konular derste iletişim amaçlı senaryolaştırılır. Alman, Türk ve diger edebiyatlardan yazarlar, seçilen metinlerden okumalar ile tanıtılır. Metin oluşturma alışkanlığı (sözlü ve yazılı) işlenir. Alman ve Türk kamuoyunda öne çıkan konular, seçilen örnek metinlerle her iki kültürü de izleme gerekliliği olarak dersin malzemesi olur. (…) ÇAM 102 Alman Dili Grameri II (2 0 2) Eylem, zaman, ad durumları, etken/edilgen yapılar işlenecektir. Tümce yapıları bağlamında, “o (es)”; olumsuzlaştırma; tümcede sözdizim; yan tümce yapıları ulaştırılactır. • ÇAM 104 Yazılı Anlatım II (Almanca) (2 0 2) Bu yarıyılda bilgilendirici yazılı anlatım ön plandadır. Katılımcıların B1 derecesinde bir dil düzeyine sahip olmalarının yanı sıra, yazılı anlatım yetilerinin geliştirilmesinde aşağıdaki alanlar dikkate alınmaktadır: sözdizim, sözcük bilgisi, metin oluşturma, biçem bilgisi. ÇAM 106 Sözlü Anlatım (Almanca) II (2 0 2) Almanca sözlü ifade yetisinin derinleştirilmesi hedeflenmektedir. Ölçünlü dil çerçevesinde konuşma diline özgü söz birimlerinin (‘Redemittel’) tanıtılması ve etkin bir biçimde kullanılması, dış bağlama uygun dil kullanımı, sözcük dağarcını zenginleştirme yönündeki çalışmalara ağırlık verilecektir.

 7. Dersler (AMT-3. Yarıyıl) • ÇAM 201 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme I (2 0 2) Metin tanımları ışığında metin kavramının içerdiği sınıflandırma olanakları kendi içinde ayrımlaştırılacaktır. Metnin işlevi veya yapısından yola çıkan sınıflandırma olanaklarının çeviri etkinliği bağlamındaki işlevi ve etkisi üzerinde durulacaktır. Metin incelemesi içersinde “sözcük yapısı” konusunun anlamı bağlamında, morfolojik birimlerin yanı sıra, sözcük türleri, sözcük türetme ilkeleri; metinsel düzeyde metin oluşturucu etkileri saydamlaştırılacaktır. Uygulama ağırlıklı olan bu derste; ağırlıklı olarak öğrencilere Türkçe-Almanca yönünde metin oluşturma ilkeleri özümsetilecektir. • ÇAM 203 Genel Metinler Çevirisi III (2 0 2) Kaynak dilden erek dile çeviri yapılarak çeviri yetisi kazandırılmaya çalışılır. Farklı metin türleri (hukuk, teknik, ekonomi, politika, edebiyat, söyleşi vb.) ele alınarak her iki dildeki dilkullanımsal, biçimsel ve anlambilimsel eşdeğerlik ilkeleri somutlaştırılmaya ve farklı metin türlerine bağlı çeviri olanakları ve sorunları belirginleştirilmeye çalışılır. • ÇAM 211 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I (2 0 2) Türkçe-Almanca dil çiftinin yapısal özellikleri farklı dilbilgisi öbekleri temelinde içselleştirilmeye çalışılır. Eylem (Verb), ad (Substantiv), sıfat (Adjektiv), adıl (Pronomen), belirteç (Adverb), bağlaç (Konjunktionen), ilgeç (Präpositionen), ünlem (Interjektionen) vb. • ÇAM 213 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi I (2 0 2) Son yüz yıl içinde her iki ülkenin tarihsel ve politik oluşumu çok farklı değişimler geçirmiştir. Bundan dolayı her iki ülkenin yakın politik, kültürel ve ekonomik işbirliği içinde olduğu gözlenir. Devlet yapısı bu sürece koşut olarak politik ve toplumsal kurumlarla, Almanya’daki Türk göçmen kitlesi konulaştırılır. Farklı devlet yapılarının gerektirdiği toplum yapıları çözümlenmektedir. Günlük hayatın kapsadığı moda, tüketici davranışları, beslenme ve politik girişim (örn. çevre koruma) gibi unsurlar da, öğrenciler tarafından hazırlanan sunular yardımıyla ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. • ÇAM 217 Yazılı ve Sözlü Anlatım III (Türkçe) (2 0 2) Almanca ve Türkçeden seçilmiş öykü, şiir ve roman gibi örnek yazınsal türler ile derste etkili anlatımın besleyici kaynakları irdelenir. Almancadan seçilmiş metinlerin sınıf ortamında sözlü ve yazılı çevrilmesi sağlanır ve metin türüne göre izlenilen çeviri anlayışı konulaştırılır. Yazımda tutumluluk ve tutarlılık ilkesi yazma etkinlikleriyle ders ortamına taşınır. Çeviri eğitiminde karşılaşılan sorunlar ders ortamına taşınarak yazılı ve sözlü anlatım dersinin örnek uygulamaları yapılır. Her derste yazma etkinliği ile yazılı iletişim alışkanlığı kazandırmak hedeflenir. Metin oluşturma ve kitle önünde düşünce açıklama yeterliğini zenginleştirici metin temelli tartışma ortamı sağlanır. Degerlendirme: İki haftada bir metin oluşturma alıştırması yapılır. (Dilekçe, mektup, degerlendirme; Almancadan çeviriler). 5 etkinlik notlandırılır; ortalaması arasınav notudur. + Final (Sözlüve yazılı iletişim yeterliği sınanır.) Her iki sınavın yılsonu başarı notuna katkısı %50 olarak değerlendirilecektir

 8. Dersler (AMT-3. Yarıyıl) • ÇAM 221 Uzmanlık Alanı I (Edebiyat) (2 0 2) Amaç, dilin yazınsal ve kurgusal işleyişini sağlayan yapıları ve biçimleri uygulamalı olarak işlemektir. Yazın çevirisinin belirleyeni olan yazınsal dil kullanımları, yazınsal anlatım olanakları iki dil temelinde ortaya konur ve değişik metinler temelinde hipotaks ve parataks tümce biçimleri, abartma, açımlama, anafora (Anapher), arıksayış (litotes), ayraç, dolaylama (Periphrase) gibi dilsel, sanatsal yapıların çeviri sorunları ve olanakları konulaştırılır. Epik, lirik ve dramatik türlerden yapılan seçkilerle yazınsal çevirinin sanatsal yönü üzerinde durulur, metine, dile ya da yoruma dayalı çeviri olanakları üzerinde durulur. • ÇAM 223 Uzmanlık Alanı II (Basın-Yayın) (2 0 2) Yazılı ve sözlü çevirmenlerin geniş bir dünya bilgisine sahip olmaları gerektiği yargısından yol çıkarak bu ders, öğrencileri Almanya’daki basınla yakınlaştırarak, gerek Türkçe gerekse Almanca basını yakından takip etmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derste katılımcılara aşağıdaki konularda bilgi verilecektir:Almanya basınının tarihi, Almanyada gazete dünyası kamusal-hukuksal radyo ve televizyon kurumlarıwww’nin gelişimi. Vize notu: Bir dersin raporunun hazırlanması.Final notu: Yazılı sınav.Dersin kaynakları: Almanya devletinin Politik gelişimi detsekleyen merkezinden (Bundeszentrale zur politischen Bildung, Bonn) alınan metinler, Inter Nationes yayınlarından metinler, Bonn. • ÇAM 225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I (2 0 2) Çeviribilimin ortaya çıkışı ve çeviriye bilimsel bakış açıları ele alınacak ve kaynak odaklı çeviri yaklaşımları üzerinde durulacaktır

 9. Dersler (AMT 4. Yarıyıl) • ÇAM 202 Sözcük Bilgisi ve Metin İnceleme II (2 0 2) Metin tanımları ışığında metin kavramının içerdiği sınıflandırma olanakları kendi içinde ayrımlaştırılacaktır. Metnin işlevi veya yapısından yola çıkan sınıflandırma olanaklarının çeviri etkinliği bağlamındaki işlevi ve etkisi üzerinde durulacaktır. Metin incelemesi içersinde “sözcük yapısı” konusunun anlamı bağlamında, morfolojik birimlerin yanı sıra, sözcük türleri, sözcük türetme ilkeleri; metinsel düzeyde metin oluşturucu etkileri saydamlaştırılacaktır. Uygulama ağırlıklı olan bu derste; ağırlıklı olarak öğrencilere Türkçe-Almanca yönünde metin oluşturma ilkleri özümsetilecektir. • ÇAM 204 Genel Metinler Çevirisi IV (2 0 2) Kaynak dilden erek dile çeviri yapılarak çeviri yetisi kazandırılmaya çalışılır. Farklı metin türleri (hukuk, teknik, ekonomi, politika, edebiyat, söyleşi vb.) ele alınarak her iki dildeki dilkullanımsal, biçimsel ve anlambilimsel eşdeğerlik ilkeleri somutlaştırılmaya ve farklı metin türlerine bağlı çeviri olanakları ve sorunları belirginleştirilmeye çalışılır. • ÇAM 212 Karşılaştırmalı Dil Bilgisi II (2 0 2) Öğrencilere çevirmenlik etkinliğinde sürekli karşılaşabilecekleri gerek dil içi belirleyenlerden doğan gerekse dil dışı faktörlerden oluşan olası sorunları çözme yetkinliği kazandıracak dil çiftinin (Türkçe-Almanca) yapısal özellikleri dilbilgisi bağlamında irdelenir. Bu amaçla dilin farklı alanlarını ve yapılarını içeren metinler çeviri bağlamında ele alınır ve iki dil arasındaki benzerliklere ve farklılıklar irdelenir. Dil çiftinin karşılaştırması yapılırken aynı zamanda Dilbilimi ve Karşılaştırmalı Dilbilimi ayrıntılı olarak konulaştırılır. ÇAM 214 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi II (2 0 2) Belirli toplumsal kurumlar (partiler, dernekler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi, eğitim bakanlığı bünyesindeki kurumlar) konulaştırılır. Bu bağlamda kültürel temaslar, kültürel organizasyonlar, çevrilmiş yazın (bibliyografyalar).. Tek tek konular ev ödevleriyle hazırlanıp ders ortamında sunular ve tartışmalarla pekiştirilmektedir. Dersin kaynakları: Tatsachen über Deutschland, Berlin 2003; Türkei, Ankara, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 2003. • ÇAM 216 Sözlü Çeviriye Giriş (2 0 2) Sözlü Çeviriye Giriş dersinde dünya ve Türkiye tarihinde sözlü çevirinin gelişim süreci incelenecektir. Sözlü Çevirinin türleri olan ardıl çeviri içerisinde irtibat çevirisi, ikili görüşme çevirisi, refakat çevirisi, telefon çevirisi ve eşzamanlı çeviri türü içerisinde sayılan kabin-içi çevirisi, fısıldayarak çeviri türleri kuramsal olarak irdelenecektir. … • ÇAM 222 Uzmanlık Alanı I (Dilbilim) (2 0 2) Dilbilim tarihi, çalışma yöntemleri ve kavram örgüsü örnek metin çevirileriyle konulaştırılır. Çeviri etkinliği ile hem bir alanı tanıma hem de dilbilim metinlerini çevirme yeterliği hedeflenir. Bu ders aynı zamanda çeviribilim derslerinin anlaşılmasına katkı yapar. Dilbilimin alt alanları (Systemlinguistik –Morphologie, Phonologie, Syntax, Semantik-; Angewandte Linguistik –Kontrastive Linguistik, Psycholinguistik, Soziolinguistik, Pragmalinguistik u. Historiolinguistik) çeviri uygulamaları ile tanıtılır. (…) • ÇAM 224 Uzmanlık Alanı II (Avrupa Birliği) (2 0 2) Bu derste öğrencilere aşağıdaki konulara ilişkin kapsamlı bilgi sağlanmaktadır: AB’nin tarihi AB’nin oluşumu ve yapılarıAB’nin kurumlarıAB’nin hedeflenen anayasasıDers, AB’nin tarihsel ve güncel sorunlarını çözümleyip tartışmak için olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye ile AB ilişkileri de ele alınacaktır.Vize sınavı: Bir oturumun raporu; Final sınavı: Sözlü sınav. Dersin Kaynakları: Brüksel’in ve AB’nin birçok yayını, Almanya devletinin Politik gelişimi detsekleyen merkezinden (Bundeszentrale zur politischen Bildung, Bonn) alınan metinler, Inter Nationes yayınlarından metinler, Bonn. • ÇAM 226 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II (2 0 2) 1970’li yıllardan sonra geliştirilen çeviri kuramları ele alınacak ve bu bağlamda işlevsel çeviri kuramı, Skopos kuramı, betimleyici çeviri kuramı ile yorumlayıcı çeviri kuramı irdelenecektir. Çeviribilimi araştırmalarında izlenen yöntemler hakkında genel bilgi verilecektir.

 10. DERSLER (5. Yarıyıl) • ÇAM 301 Edebi Metinlere Yönelik Çeviri I (2 0 2) Çağdaş Alman yazarlarının (Alfred Döblin, Thomas Mann, Peter Handke) bazı yapıtları örneğinde yazın sanatının işleyiş biçimi tanıtılır, anlamaya ve yorumlamaya yönelik okuma süreçleri anlatılır ve “anlayarak, yorumlayarak çevirme” erek dilde eş-yapılar oluşturma çalışmaları yapılır. Anılan yazarların bazı yapıtları örneğinde içerik, izlek, tema, yapı, anlatı biçimi, anlatı davranışı, point of view, anlatı perspektifi ve anlatı tutumu gibi yapılar konulaştırılır ve bu yapıların çeviride de oluşturulması olanakları üzerinde durulur. • ÇAM 303 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I (2 0 2) Basın dili çerçevesinde Türkçe metinler (gazete başlıkları, resim alt yazıları aracılığıyla); kısa kullanımlık metinler. Alıcı kitleye yönelik çeviri; redaksiyon çevirisinin olanakları ve gerekliliği. • ÇAM 317 Yazışma / Basın / Diplomasi I (2 0 2) Bu dersin amacı öğrencilerin yazışma, basın ve diplomasi alanlarına ait bilgi donanımlarının geliştirilmesidir.Yazışma alanında ağırlıklı olarak Almanca-Türkçe ticari yazışma teknikleri ve terminolojisi üzerinde durulacaktır. Koşut metinler örneğinde ilgili dil çifti bağlamında biçimsel ve biçemsel açıdan metin oluşturulma aşamasında önemli noktalara dikkat çekilir ve uygun terminolojinin kullanılması yönünde çalışılır. (…) ÇAM 321 Çeviri Projesine Giriş I (2 0 2) “Çeviri Projesi” kavramının açılımı bağlamında “çeviri etkinliği”, “çeviri ürünü”, “erek kültürel koşullar” gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. İkinci yarıyılda çeşitli düzeylerde tasarı olarak oluşturulacak “çeviri proje” örneklerinin hazırlığı bakımından, “çeviri projesi” hazırlamanın genel ilke ve gerekirleri örneklerle belirginleştirilecektir. • ÇAM 329 Uzmanlık Alanı I (Felsefe) (2 0 2) Dersin amacı, öğrencileri felsefe ile tanıştırmaktır. Bu açıdan, felsefi metinlerin dilsel işleyiş özellikleri üzerinde durulur, felsefe kavramları tanıtılır. Felsefi metinlerin çevirisinde belirgin rol oynayan kavramların, kalıp yapıların, yan cümlelerin erek dile aktarılması olanakları üzerinde durulur. Kant, Hegel, Nietzsche, Albert Einstein, Sigmund Freud ve Wassily Kandinsky gibi farklı felsefi gelenekten gelen düşünürlerin bazı yapıtları konulaştırılır, kavramsal içerikle birlikte anlamsal içeriğin erek dilde verilmesi hedeflenir. • ÇAM 331 Uzmanlık Alanı II (Alman Edebiyatı) (2 0 2) Alman Edebiyatı dersinde edebiyat tarihi içerisinde belli önemli dönemler üzerinde durulur. Bu dönemlere ait önemli edebi eserler ve yazarlar tanıtılır. Öğrencilerin bazı eserleri okuması istenir ve olası yazınsal çeviri yöntemleri tartışılır. • ÇAM 341 Sözlü Çeviri I (Seçmeli I) (0 4 2) Sözlü çeviri etkinliği bağlamında iki temel çeviri uygulaması üzerine durulur. Öğrenciye ardıl çeviri ile eşzamanlı çeviri arasındaki farklılıklar gösterilir. Bu Bağlamda ardıl çevirinin türü olan ikili görüşme çevirisi, refakat çevirisi uygulamalı olarak öğretilir. (…) Eşzamanlı çeviri için kabin içinde çalışma uygulamalı olarak öğretilir. Bir konferans çevirisi öncesi gerekli ön hazırlıklar (örneğin konuya ilişkin sözlükçeler) belirginleştirilir ve uygulamalı olarak çalışılır. … ÇAM 343 Yazılı Çeviri I (Seçmeli II) (2 0 2) Çeşitli metin ana-türleri bağlamında çeviri uygulamaları ve alıştırmaları yapılmak bu dersin temel amacıdır. Bu anlamda uygulamada ortaya çıkacak çeviri güçlükler üzerinde durulacak ve öğrencilerin çeviri yetisi kazanmalarına yönelik genelleştirilebilir olası çözüm yolları üzerinde durulacaktır. • ÇAM 347 İlaç Kullanma Kılavuzları Çevirisi (A/T) I (Seçmeli III) (2 0 2) İlaç kullanma kılavuzları Türkçede gerek hedef kitlesi ve gerekse metinsellik boyutunda amacından uzak bir gerçekliğin örneği olarak değerlendirilebilir. Bu ders ile, derse katılanların gelecekte olası iş olanağı ve mesleki esneklik bağlamında ilgi alanlarını zenginleştirmek hedeflenmektedir. (…) Türkçe ve Almanca ilaç kullanma kılavuzları karşılaştırılacaktır. (…) • ÇAM 339 Bilgisayar (2 0 2) Bilgisayarı günlük işlemlerde verimli kullanmaya yönelik gerekli temel bilgiler verilir. MS-Word kelime işlemci uygulamalı öğretilir. Bilgisayar ortamında metin oluşturma ve metin biçimlendirme gibi temel alanlarda karışılaşılabilecek olası sorunlar konulaştırılır

 11. DERSLER (6. Yarıyıl) • ÇAM 302 Edebi Metinlere Yönelik Çeviri II (2 0 2) Çağdaş Alman yazarlarının (Alfred Döblin, Thomas Mann , Peter Handke) bazı yapıtları örneğinde yazın sanatının işleyiş biçimi tanıtılır, anlamaya ve yorumlamaya yönelik okuma süreçleri anlatılır ve “anlayarak, yorumlayarak çevirme” erek dilde eş-yapılar oluşturma çalışmaları yapılır. (…) ÇAM 304 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II (2 0 2) Basın dili çerçevesinde Türkçe metinler (gazete başlıkları, resim alt yazıları aracılığıyla); kısa kullanımlık metinler. Alıcı kitleye yönelik çeviri; redaksiyon çevirisinin olanakları ve gerekliliği. • ÇAM 318 Yazışma / Basın / Diplomasi II (2 0 2) Bu dersin amacı öğrencilerin yazışma, basın ve diplomasi alanlarına ait bilgi donanımlarının geliştirilmesidir. Yazışma alanında ağırlıklı olarak Almanca-Türkçe ticari yazışma teknikleri ve terminolojisi üzerinde durulacaktır. Koşut metinler örneğinde ilgili dil çifti bağlamında biçimsel ve biçemsel açıdan metin oluşturulma aşamasında önemli noktalara dikkat çekilir ve uygun terminolojinin kullanılması yönünde çalışılır. (…) ÇAM 332 Uzmanlık Alanı II (Turizm) (2 0 2) Turizm tanıtım ve reklam üzerine kuruludur. Bir metin türü olan tanıtım ve reklam metinlerinin yapıları, biçimleri, dilsel olanakları iki kültür temelinde karşılaştırmalı incelenir. (…) Bir otelin, tarihi mekanın, şehrin, bölgenin tanıtılmasında hangi dilsel yapılara ve konusal alanlara özen gösterilmesi gerektiği kültürel temelde irdelenir. • ÇAM 342 Sözlü Çeviri II (Seçmeli II) (0 4 2) Güz yarıyılında yapılan uygulamaların devamı sağlanacaktır. Ardıl çeviri için gerekli olan bellek alıştırmaları, not tutma teknikleri ve diksiyon çalışmaları yapılır. Bir konferans çevirisi öncesi gerekli ön hazırlıklar (örneğin konuya ilişkin sözlükçeler) belirginleştirilir ve uygulamalı olarak çalışılır. (…) Öğrencilerin staj mahiyetinde değişik konferanslarda görev almaları sağlanır. • ÇAM 344 Yazılı Çeviri II (Seçmeli II) (2 0 2) Güz yarıyılı dersinde yapılan çeviri uygulamaları bahar yarıyılda da sürdürülecektir. Ancak üzerinde durulacak konular çeviri güçlükleri ile sınırlı kalmayacak, buna ek olarak öğrencilerin çeviri yetisini geliştirecek temel çeviri stratejisi ve yöntemler konulaştırılacaktır. • ÇAM 348 İlaç Kullanma Kılavuzları Çevirisi II (Seçmeli III) (2 0 2) İlaç sektöründeki, Almanya-Türkiye ilişkilerinin yoğunluğu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde tarama döneminde olması, ilaç sektöründe yetkin metin yazarı ve çevirmenleri gerektirecektir. Bu ders ile Almancadan örnek ilaç kullanma kılavuzlarının Türkçeye çevirisi, metin çözümleme ve metin oluşturma olarak gerçekleştirilecektir. (…) ÇAM 352 Avrupa Tarihi (2 0 2) Eski Yunan döneminden günümüze kadar geçen tarihsel süreçler konulaştırılır. Avrupa’nın toplumsal ve siyasi yapısı şekillenirken edebiyat, sanat ve felsefenin etkisi irdelenir.

 12. DERSLER (AMT-7. Yarıyıl) • ÇAM 409 Çeviri Eleştirisi I (2 0 2) Çeviri eleştirisine kuramsal açıdan zemin olabilecek farklı kuramcıların yaklaşımları tanıtılır (Fillmore, Gerzymisch-Arbogast, Koller, Nord, Reiß vb.). Bu bağlamda çeviri eleştirisi açısından metin çözümle yöntemleri ve yaklaşımları irdelenir. Seçilmiş yazınsal ve bilgilendirici metinlerin profesyonel çevirileri temelinde farklı çeviri eleştirisi yaklaşımları uygulamalı olarak ele alınır ve tartışmaya açılır. ÇAM 425 2. Yabancı Dilde Çeviri I (İngilizce) (2 0 2) Söz varlığı çalışmaları ve temel cümle yapılarının çevirisi ele alınır. Seçilmiş kısa metinlerin (öz yaşam öyküleri vb.) çevirisi yapılır. • ÇAM 429 Yazılı Çeviri T-A I (3 0 3) Farklı metin türlerine metinlerin çevirisi yapılır. Türkçe-Almanca dil çifti bağlamında çeviri sürecinde meydana gelen çeviri zorlukları üzerinde durulur ve erek dilin yapısına uygun çözümler ortaya konur. Dersin amacı metin türüne göre makro ve mikro düzlemde göz önünde bulundurulması gereken dilsel, biçemsel ve biçimsel gereklilikleri dikkate alarak Almanca erek metnin oluşturulmasıdır. ÇAM 431 Yazılı Çeviri A- T I (3 0 3) Bu ders, ileri düzeyde dil bilgisi gerektiren, edebiyat, felsefe sosyoloji gibi alanları yoğunluklu olarak içeren güncel metinler üzerine kurgulanmaktadır.(…). Bu derslerde kullanılan kaynak metinler, günceli ve güncel dil kullanımını izlemek adına, ağırlıklı olarak Alman Gazetelerin (Zeit, Welt, Frankfurter Allgemeine…vb) yukarıda anılan konulara ilişkin yayınları arasından derlenmektedir. • ÇAM 441 Sözlü Çeviri III (Seçmeli I) (0 4 2) 5. ve 6. dönemde gördükleri konuların derinleştirilmesi ve öğrencilerin uzmanlaşması amaçlanır. Ardıl ve eşzamanlı çeviri uygulamasında kullanılacak konuşma metinleri, sözdizim, sözvarlığı ve içerik bakımından alansal niteliği daha yüksek düzeydedir. Öğrencilerden çeşitli konularda konuşma metni hazırlamaları ve çevirmenliğini üstlenmeleri istenir. Staj mahiyetinde konferanslara katılmaları bu dönemde de amaçlanmaktadır. • ÇAM 443 Çeviri Projesi I (2 0 2) Öğrencilerin daha önce öğrendikleri çeviri kuram ve yöntemleri temel alarak farklı alanlarda çeviri projesi sunmaları istenir. Kapsamlı projelerin örneğin film çevirisi gibi iki dönem süresince sonuçlandırılması beklenir. • ÇAM 445 Yazılı Çeviri III (Seçmeli II) (2 0 2) Değişik metin türlerinin çeviri uygulaması bağlamında temel çeviri ilkeleri ve yöntemlerinin ayrıntıları üzerinde durularak değişik çeviri durumlarına uygun nasıl bir çeviri stratejisi izlenmesi gerektiği konulaştırılacaktır. (…) • ÇAM 447 Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I (Seçmeli III) (2 0 2) Avrupa Birliği süreci, bu süreci anlayan ve anlamlandıran bireylerin varlığı, Türkiye Yüksek Öğretiminin temel amaçları ile örtüşmektedir. Avrupa Birliği’nin geçmişten günümüze geçirdiği evreler, yoğun okumalarla tanıtılacaktır. AB’nin kurumsal yapısı, işleyişi ve çalışma alanlarını tanımak için örnek metinler (Almancadan-Türkçeye) çevrilerek, alanın metin oluşturma gelenekleri ve kavram örgüsüyle derse katılan öğrencilerin buluşması hedeflenmektedir. (…) ÇAM 423 Bitirme Çalışması I 0 2 (Bölüm Öğretim Üyeleri)Bu dersin amacı öğrenciye alanıyla ilgili bir bilimsel çalışma yapma yeterliği kazandırmaktır. Öğrenciler yarıyılın başında saptadıkları bir konuyu, seçtıkleri danışman öğretim üyesi gözetiminde bilimsel çalışma yöntemlerine uygun çalışırlar. Bu yarıyılda malzeme toplama ve yöntemi belirlenir.

 13. DERSLER (8. Yarıyıl) • ÇAM 410 Çeviri Eleştirisi II (2 0 2) Dersin amacı öğrencilerin edindikleri teorik alt yapının rehberliğinde kaynak metin – erek metin ilişkisini çeviri eleştirisi ışığında bilimsel ölçütlerle değerlendirirken, alt sınıflarda edindikleri çeviri bilincinin sağlamlaştırılmasıdır. • ÇAM 426 2. Yabancı Dilde Çeviri II (İngilizce)(2 0 2) Kısa öykülerle ve Türkçe gazetelerin iş ilanlarıyla çalışma. Sözcük dağarcığı ve dil bilgisi alıştırmaları. Ağırlık: Deyimler. • ÇAM 430 Yazılı Çeviri T-A II (3 0 3) Dersin amacı metin türüne göre makro ve mikro düzlemde göz önünde bulundurulması gereken dilsel, biçemsel ve biçimsel gereklilikleri dikkate alarak Almanca erek metnin oluşturulmasıdır. ÇAM 432 Yazılı Çeviri A-T II (2 0 2) öğrencilerin yazılı çeviri deneyimlerini geliştirmelerine katkı sunmaktır. Bu derslerde kullanılan kaynak metinler, günceli ve güncel dil kullanımını izlemek adına, ağırlıklı olarak Alman Gazetelerin (Zeit, Welt, Frankfurter Allgemeine…vb.) yukarıda anılan konulara ilişkin yayınları arasından derlenmektedir. • ÇAM 442 Sözlü Çeviri IV (Seçmeli I) (0 4 2) Ardıl ve eşzamanlı çeviri uygulamasında kullanılacak konuşma metinleri, sözdizim, sözvarlığı ve içerik bakımından alansal niteliği daha yüksek düzeydedir. Öğrencilerden çeşitli konularda konuşma metni hazırlamaları ve çevirmenliğini üstlenmeleri istenir. Mahkeme çevirileri üzerinde durulur. (…) ÇAM 446 Yazılı Çeviri III (Seçmeli II) (2 0 2) Yapılacak değişik çevri etkinlikleriyle çeviri-kuramsal ilkelerin ve yöntemlerin her çeviri durumuna uygun olup olmadığı tartışılacaktır. ÇAM 424 Bitirme Çalişması II 0 2 1 (Bölüm Öğretim Üyeleri)Bu ders birinci yarıyılda başlanan CAM 423 dersinin devamıdır. Yarıyıl sonunda seçilen konu veya çeviri bitirme çalışması olarak yazımı tamamlanır ve ciltlenerek danışmanına teslim edilir. Bitirme çalışması bir çeviri etkinliğini içeriyorsa ilgili metin özgün metinle birlikte ciltlenir; böylece, çalışmanın bir başka çalışma için malzeme olması da amaçlanır.

 14. Fransızca Mütercim-Tercümanlık 1. yarıyıl • ÇFM 107 Uygarlık Tarihi 202 Dil, kültür, uygarlık kavramlarının birbirleriyle olan ilintisi tarihsel süreç bağlamında ele alınacak; uygarlık kavramı, tanımı; alt kavram ve tanımlardan hareketle “dün-bugün”, “doğu-batı” kavramları karşılaştırılarak “uygar” tartışılacaktır. Bu süreçte öğrencilerin tarihte bilinen uygarlıkların “dil, kültür, yaşam” araştırmaları sonucu, tüm uygarlıklarca buluşulan noktalar tartışılacaktır. Değerlendirme: Vize Ödevi, yazılı final. Kaynakça: TANİLLİ, Server. Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları. Histoire des Civilisations, textes pris par net, Halk Edebiyatı Araştırmaları, Découverte du feu, Découverte de l’écriture. • ÇFM 113 Türkçe Sözcük Bilgisi 202 Türkçe sözcük varlığının zenginliği ışığında sözcüklerin yapım ekleri, sözcük türetme yolları, kök incelemeleri; anlama ve anlatma becerisi; dildeki yanlış kullanımlar (kavram ve yapısal yanlışlıklar); çeviri yoluyla dile aktarılan yapı ve kullanımlar. Değerlendirme: Vize ödevi, yazılı final • ÇFM 111 Fransızca Sözcük Bilgisi 2 0 2 Sözcük ve deyimlerin metinler ve diyaloglar aracılığıyla kullanım alanlarının belirlenmesi. Fransızca sözcük yapısı, ön ek ve son eklerle sözcük türetme yolları, sözcüklerin eş anlamları, zıt anlamları, değişik tümce ve metinlerde kullanım biçimleri irdelenecektir. Çeviride sözcük düzeyinde eşdeğerlik sorunları. Sözlükleri doğru ve yerinde kullanabilme. Amaç, öğrencinin sözlük kullanımını en asgari seviyeye indirmektir. • ÇFM 115 Fransız Dili Grameri 202 Dilin yapısı, tümce kurma yolları, tümceleri oluşturan etmenler irdelenecek ve bu bağlamda alıştırmalar yapılacaktır. Dilin tümce yapıları incelenerek, karmaşık ve basit tümce kurma yolları gösterilecek, çeşitli dilbilgisi yapıları tanıtılacaktır. Teorik olarak verilen bilgiler metinler üzerinde çalışılarak uygulamaya konulacaktır. Türkçe ve Fransızcanın gramer yapısı, değişik metinlerden yola çıkarak, karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. • ÇFM 117 Yazılı Anlatım 3 0 3 Öğrencilerin belli bir konuda yazılı anlatım becerilerini geliştirmek amacıyla Fransızcanın söz varlığını, dilbilgisi ve anlatım olanaklarını yerinde kullanarak yazılı metin oluşturabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yaptırılacak. • ÇFM 119 Fransızca Sözlü Anlatım 303 Öğrencilerin sözlü olarak anlama ve anladıklarını iletebilme yetilerini geliştirmek amacıyla, iletişimin kimi durum ve düzeylerini göz önünde bulundurarak, görsel ve işitsel araçlar (video, kaset, CD, vb.) kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerden belirli alanlarda seçilen konulara yönelik sunum yapmaları istenecektir. Amaç öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmek, dilin kurallarına uygun olarak tümce kurmalarını ve topluluk karşısında konuşma becerisi geliştirmelerini sağlamak ve tartışma ortamı yaratarak bütün öğrencileri konuşmaya teşvik etmektir. Değerlendirme: Vize notu olarak sunumları değerlendirilecektir. Finalde ise sözlü sınav yapılacaktır.

 15. FMT 2. yarıyıl • ÇFM 118 Fransız Dili Grameri 202 Dilin yapısı, tümce kurma yolları, tümceleri oluşturan etmenler irdelenecek ve bu bağlamda alıştırmalar yapılacaktır. Dilin tümce yapıları incelenerek, karmaşık ve basit tümce kurma yolları gösterilecek, çeşitli dilbilgisi yapıları tanıtılacaktır. Teorik olarak verilen bilgiler metinler üzerinde çalışılarak uygulamaya konulacaktır. Türkçe ve Fransızcanın gramer yapısı, değişik metinlerden yola çıkarak, karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. Değerlendirme: Ödev+ yazılı vize, yazılı final. ÇFM 124 Fr. Sözlü Anlatım / Aktarım 303 Dilin değişik iletişim durumları, anlatım olanakları, dil düzeyleri göz önünde bulundurularak, özellikle öğrencilerin ilgisini çeken konularda tartışma, anlatım, açıklama, betimlemeye yönelik alıştırmalar yapılacaktır. Sözcük seçimi, tümce kurma, metin oluşturma ve sözlü anlatımın geliştirilmesi sağlanacaktır. Çeviribilim ilkeleri çerçevesinde Fransızca sözlü anlatım ve aktarım örnekleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin sözlü olarak duyduklarını anlama ve anladıklarını aktarabilme yeteneklerini geliştirmek amaç edinilmiştir. Televizyon, video, internet, vb. kaynaklardan faydalanılacaktır. Değerlendirme: Sözlü vize ve sözlü final Kaynakça : Görsel-işitsel araçlar • ÇFM 120 Türkçe Yazılı-Sözlü Anlatım/Akt 202 İlk dönemdeki sözcük yapım ekleri, sözcük türetme yolları vb ışığında okuduğunu anlama/anlatma, yazma becerilerini artırıcı etkinlikler yapılacaktır. Anadile hakimiyetin çevirmenlik yolundaki önemi bağlamında “kısa zamanlı anlama/anlatma” uygulamaları yaptırılacaktır. • ÇFM 122 Yazılı Anlatım 3 0 3 Öğrencilerin belli bir konuda yazılı anlatım becerilerini geliştirmek amacıyla Fransızcanın söz varlığını, dilbilgisi ve anlatım olanaklarını yerinde kullanarak yazılı metin oluşturabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yaptırılacaktır. • ÇFM 126 Günümüz Türk ve Fransız Toplumu 2 0 2 Fransa’yı, Fransız insanı ve toplumunu tanırken, aynı zamanda kendini öteki ile karşılaştırarak daha iyi tanıyabilmek için sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayat çerçevesinde aile, eğitim, gelenek-görenek, mutfak, sağlık, demografik yapı, ticaret, tarım vb konulara ilişkin her iki ülkeye ait bilgilerin karşılaştırmalı kazandırılması öngörülmektedir.

 16. FMT 3. yarıyıl • ÇFM 215 Özel Alanlarda Çeviri 202 Çeşitli alanlardan seçilmiş ve tümce yapısı karmaşık olmayan Fransızca ve Türkçe kısa metinler üzerinde alıştırmalar yapılacaktır. Metinler yapısal ve anlamsal olarak çözümlendikten sonra, çeviri teknikleri üzerinde durularak, çeviri çalışmaları yapılacaktır. • ÇFM 225 Dilbilimin Temel Kavramları ve Çeviri 2 0 2 Klasik anlamda temel dilbilimin ayrıntılarına girmeden çeviri bölümündeki öğrencilerin konu alanına yönelik gereksinimleri dikkate alınarak dilbilmin genel çerçevesi çizilerek temel kavramları ve içerikleri üzerinde durulacaktır. Dilbilmin insan bilimleri içindeki yeri, inceleme alanı ve konusu, dilbilim temel kavram ve ilkeleri, dilyetisi, söz karşıtlığı irdelenmeye çalışılacaktır. Çeşitli metinlerden hareketle, çeviri-dilbilim ilişkisi üzerinde araştırmalar yapılacaktır. • ÇFM 219 Sözlü Anlama ve Aktarma 2 0 2 Değişik konularda, Fransızca konuşmalardan hareketle, sözlü olarak gözlem yapılması ve gözlenilenlerin sözlü olarak aktarılması sağlanacaktır. Televizyon, video, vb. Görsel-işitsel kaynaklar kullanılacaktır. Amaç, konuşma becerisini geliştirmek, konuşmaların planlanması ve sunumunu geliştirme ve doğru sözcük secimini kazandırmaktır. • ÇFM 227 Karşılaştırmalı Yazın I 2 0 2 Türk ve Fransız yazın örnekleri incelenecek. Her iki yazın türleri karşılaştırılarak çeviri alıştırmaları yapılacaktır. Çevrilecek metinlerin yapısına uygun yaklaşımlar ve metin çözümlemeleri yaptırılacaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin Türk ve Fransız yazınını tanıma ve karşılaştırma becerisini kazandırmaktır. • ÇFM 203 Çeviri Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 İnsanlık tarihine koşut gelişen ve bugün bir bilim olarak kabul edilen çeviribilim, çeviri etkinlikleri ve kuramsal gelişmeler çerçevesinde ele alınacaktır. Çeviri, çevirmen, sadık çeviri/serbest çeviri, çevrilebilirlik/çevrilemezlik, eşdeğerlik, çeviri yöntem ve teknikleri vb konu ve sorunlar R.Zuber, A.Berman, J.R. Ladmiral, M.Lederer, G.Mounin, I-O.Dépré, D.Seleskovitch vb gibi çevirmen, şair, yazar, araştırmacı ve kuramcıların görüşleri doğrultusunda irdelenecektir. • ÇFM 205 Fransız Yazınından Türkçeye Çeviri 2 0 2 Yazınsal çeviriye ilişkin temel kuramsal bilgi edinilmesinin ardından Fransız edebiyatının A.Camus, H. De Balzac, M.Duras, C.Baudelaire, S. De Beavoir, A. De Saint-Exupéry, M.Proust, A.Daudet, J.Giono vb önemli şair, yazar ve düşünürlerinden seçilen metin örneklerinden Türkçeye çeviri alıştırmaları yapılması öngörülmektedir. ÇFM 207 Tr. Yazınından Fr.ya Çeviri 202 Yazın metinlerinin özellikleri, yazın ve çevirmeni ilişkisi, yazın çevirisi ve biçem ilişkisi, yazın çevirisi yöntem ve teknikleri, özel alanlarla yazın çevrisi farkı , yazın çevirisinin aşamaları, yazın çevirisinde olası sorunlar (sanatsal dil kullanımı vb) • ÇFM 209 Basın Dili 202 Her iki dilde yazılı ve sözlü basın dili irdelenerek basının dilsel ve teknik özellikleri tanıtılacaktır. Fransızca ve Türkçe basın dili incelenecek, manşet, makale, karikatür ve reklamlarda kullanılan dilin özellikleri üzerinde durulacaktır. Dönem içerisinde bir haber oluş(tuma süreci anlatılacak ve uygulama yapılacaktır. Ayrıca alana ilişkin Glossaire hazırlanacaktır.

 17. FMT 4. yarıyıl • ÇFM 216 Bölgesel ve Uluslararası örgütler 202 Bu dersin amacı belli başlı bölgesel ve uluslararası örgütlerin kurulma amaçlarını, yapılarını, işlevlerini, üyelerini ve etkinliklerini, güncel gelişmelerdeki rollerini incelemektir. Ayrıca, bu örgütlerin Türkiye ile ilişkileri her iki dilde tartışılacaktır. • ÇFM 220 Çeşitli Yazışma Örnekleri (202) Öğrencilere genel olarak yazışmalarda dikkat edilecek hususlar gösterildikten sonra çeşitli yazışma türleri, örneklerle gösterilecek, toplumun her alanında ihtiyaç duyulabilecek yazışma türleri gösterilecek ve değişik alanlara yönelik çalışmalar yapılacaktır. • ÇFM 208 Yazılı Çeviri (202) Bu derste öğrencinin çeviri kuramları ışığında yazılı çeviri tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmesi amaçlanmaktadır. Kuramsal bilgi verildikten sonra, genel alanlara yönelik yazılı metinler irdelenerek, metnin anlamının anlaşılması ve aynı anlam ve biçemin erek dilde (Türkçe ve Fransızca) oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapılacaktır. • ÇFM 210 Türk ve Fransız Basını 202 Türk ve Fransız basınında iki ülke ile ilgili çıkan haberler irdelenecek, konularına göre ayrılacak ve aynı haberin ülke içinde ve iki farklı ülkede hangi açıdan ele alındığı metin bağlamında tartışılacaktır. Basın etiği tartışılacaktır. Basın ve ideoloji kavramı irdelenecektir. Metinlerin incelenmesi sonunda çevirisine geçilecektir. • ÇFM 226 Dilbilim Akımları, Alanları ve Çeviri 202 Dilbilimin doğuşu, gelişimi, Saussure’den günümüz dilbilimcisi Chomsky’e kadar dilbilimciler, dilbilim akımları ve birbirlerinden etkilenmelerinden söz edilecek, yapısalcılık, iletişimsel yaklaşım, tarihsel dilbilim,ses bilgisi, biçim bilgisi, sözcükbilim, sözlükbilim, anlambilim, toplum dilbilim gibi unsurlar konulaştırılacaktır.

 18. FMT 5. yarıyıl • ÇFM 343 Fr.-Tr. Genel Ardıl Çeviri Alıştırmaları (terc.) 202 Bu dersin amacı öğrencinin sözlü çeviri kuramları ışığında ardıl çeviri tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmesidir. Teknik bilgi verildikten sonra, genel alanlara yönelik sözlü metinler irdelenerek, öğrenciler Fransızca olarak dinledikleri metinleri önce cümle, sonra paragraf, daha sonra da uzun konuşmalarda anahtar sözcük ve iletileri bulmayı öğrenecek ve Fransızca konuşma metinlerini aldığı notlara bakarak sözlü olarak Türkçeye aktarma çalışmaları yapacaktır. • ÇFM 351 Değişik Metin Türlerinden Özet. Sözlü Çev. (terc) 202 Özetleyerek sözlü çeviri teknikleri üzerinde durulacak ve öğrencilerin dinledikleri bir metni, öğrendikleri teknikleri uygulayarak, ikinci dile özetleyerek aktarmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. • ÇFM 313 Metin Çözümlemesi ve Çeviri (müt.) 202 Farklı alanlara yönelik yazılı metinler (Fr.ve Tr.) yapısal ve anlamsal olarak incelenerek metin çözümlemesi yapılacak, bunların incelemesinde gözetilmesi gereken metotlar öğrencilere gösterilecektir. Amaç, çeviri yapmadan önce öğrencilerin metni anlamasını kolaylaştırmak, daha kolay ve kısa zamanda çeviri yapabilmelerini sağlamaktır. • ÇFM 315 Söylem Çözümlemesi ve Çeviri (terc.) 202 Bu derste söylem çözümlemesi yaklaşımı, felsefi, dilbilimsel, edimbilimsel ve metindilbilimsel yaklaşımlarla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Söz eylem kuramı ve ilgili kavramlar kullanılarak politik metinler, konferans metinleri, vb. metinler üzerinde betimleme ve çözümleme alıştırmaları yapılacaktır. Değişik alanlardaki konuşmalar (Fr. ve Tr.) incelenerek söylem çözümlemesi yapılacak, bunların incelemesinde gözetilmesi gereken metotlar öğrencilere gösterilecektir. ÇFM 319 Mitoloji I 202 • ÇFM 355 Dünya Coğrafyası ve Turizm 2 0 2 Dünya coğrafyası ve turizm alanında genel bilgi verilecek Türkiye ve Fransadaki turizm faaliyetlerinden bahsedilecek. Bu alana yönelik terim çalışmaları yapılacak. • ÇFM 357 Uzmanlık Alanları (Sosyoloji) 2 0 2 Bu dersin amacı öğrencilere farklı uzmanlık alanları (I.dönem sosyoloji ve II. Dönemde ise Felsefe alanına yönelik ) çevirisi üzerinde teorik bilgiler vererek daha sonra uygulamalı çalışmalar yaparak öğrencilerin uzmanlık metinlerin çevirisi konusunda bilgilendirilmelerine yardımcı olmaktır. Sosyoloji ve felsefe alanlarından metinler seçilerek Tr.-Fr.ya ve Fr.-Tr. Ye çeviri çalışmaları yaptırmak. • ÇFM 347 Tr.-Fr. Genel Ardıl Çev. Alış. (terc.) 2 0 2 Bu derste genel alanlara yönelik konuşmalar incelenerek, öğrencilerin Tr.-Fr. olarak dinledikleri konuşmaları bir dilden diğer dile sözlü olarak aktarımı üzerine alıştırmalar yapılacaktır. Amaç bellek güçlendirme becerilerinin geliştirilmesi ve farklı alanlarda sözcük dağarcığının oluşturulması. Laboratuvar çalışması. • ÇFM 345 Tr.-Fr. Genel Yazılı Çev. Alış. (müt.) 2 0 2 Bu derste genel alanlara yönelik yazılı metinler incelenerek, öğrencilerin Tr.-Fr. olarak okudukları metinleri bir dilden diğer dile yazılı olarak aktarımı üzerine alıştırmalar yapılacaktır. • ÇFM 349 Değişik Metin Türlerinden Özet Yazarak Çeviri 2 0 2 Çeviri türleri ve bu alana ilişkin metinler üzerine alansal bilgi edinilmesinin ardından değişik metin türlerinde Fransızca ve Türkçe olarak yazılmış olanlardan seçilen örneklerin özetlenerek çevirilmesi alıştırmaları yapılacak ve öğrencilerin bu tür metin çevirilerinde karşılaşılan sorunlar karşısında çözüm ve öneriler üretebilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. • ÇFM 353 Çeviri Projesi I (Ortak) 202 Çeviri öncesi çalışmalar; metin türü ve yazarı hakkında bilgi, uygulanabilecek olası yöntem ve teknikler. Çeviri bürosu için gerekenlere dair rapor izleme süreci, İletişim Fakültesi Sinema Bölümü ile ortak çalışma (film çevirisi), Türkçe-fransızca roman çevirisi projesi (A.Nesin’den.) • ÇFM 341 Fr-Tr Genel Yazılı Çeviri Alıştırmaları (müt.) 202 Yazılı çeviri teknik ve yöntemlerinden yola çıkarak seçilen metinler (Tr. ve Fr) diğer dile aktarılır. Bu derste hem uzmanlık metinleri hem de edebi metinler çevirileri kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Amaç öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri bilgileri seçilen metinlere uygulamaları ve buna bağlı olarak her iki dilde çeviriyi pekiştirmeleridir.

 19. FMT 6. yarıyıl • ÇFM 310 Konulu Yazılı Anlatım (müt.) 202 Yazılı anlatım metotları üzerinde çalışılacak, öğrencilere herhangi bir alanda bir konu verilerek serbest anlatım yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Kaynakça: Amancy, N.-Ventura, T., (1992), 50 Modeles de Dissertations, Editions Marabout, Belgique Gohard-Radenkovic, A., (1995), L’écrit, Stratégies et Pratiques, CLE International, Paris. Değerlendirme: Ödev+ yazılı vize, yazılı final • ÇFM 314 Hukuk Metinleri Çevirisi (müt.) 202 Öğrencilere genel olarak Türk ve Fransız hukuku, her iki ülkenin yargı sistemi hakkında bilgi verilecek ve değişik alanlardaki hukuk metinlerinin bir dilden diğer dile aktarımı ile ilgili yazılı çeviri çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca hukuk terimleri üzerinde de bir çalışma yapılacaktır. • ÇFM 316 Hukuk Metinleri Çevirisi. (ardıl/eşz.) (müt.) 202 Bu dersin amacı, öğrencilere genel olarak Türk ve Fransız hukuku hakkında bilgi verdikten sonra, Türkçe-Fransızca dil çiftiyle çalışarak hukuk konularında yazılmış, karmaşık dil yapısı ve geniş bir terminoloji içeren ileri düzeydeki metinleri inceleyip en iyi ve hızlı bir şekilde çevirme becerisini kazandırmaktır. • ÇFM 320 Ekonomi Metinleri Çev. (ardıl/ eşz.) (terc.) 202 Öğrencilere alansal ve teknik bilgiler verildikten sonra, ekonomi metinleri yapısal ve anlamsal bakımdan incelenecek, terim çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra ekonomi alanındaki sözlü metinlerin (Türkçe ve Fransızca) ardıl ve eş zamanlı çevirisi yapılacaktır. • ÇFM 326 Mitoloji II 202 1. dönemde mitolojiyle ilgili öğrencilerin kültürel alt yapılarının tamamlanması sağlanacaktır. 2. dönemde de başlatılan uygulamalara devam edilecektir. • ÇFM 312 Konulu Sözlü Anlatım Öğrencilerin herhangi bir alanda verilen bir konu üzerinde her iki dilde de serbest anlatım yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. • ÇFM 318 Ekonomi Metinleri Çevirisi (müt) 202 Ekonomi metinlerinin özelliği metin örnekleriyle çalışılacak, özellikle basından ekonomi metinleri incelenerek terim çalışması yapılacak, bir dilden diğer dile çeviri alıştırmaları yapılacak tır. • ÇFM 330 Çeviri Projesi II (Ortak) 202 İletişim Fakültesi Sinema Bölümü ile ortak çalışma (film çevirisi), Türkçe-fransızca roman çevirisi projesi (A.Nesin’den.). Proje kapsamına alınan çevirilerin sonlandırılması. • ÇFM 332 Uzmanlık Alanı (Felsefe) 202 Felsefe akımları ve bilinen felsefeciler üzerine genel bilgi. Kelime bilgisini geliştirmek ve öğrencileri farklı alanlarda geliştirmek için metin, terim çalışmaları, çeviri etkinlikleri.

 20. FMT 7.ve 8. yarıyıl ÇFM 401 Bitirme Tezi II 0 2 1 ÇFM 402 Bitirme Tezi II 0 2 1 Bu dersin amacı öğrenciye kendi alanında bilimsel çalışma yeteneğinin kazandırılmasıdır. Öğrenciler 6. y.yıl sonunda danışmanlarıyla birlikte belirledikleri bir konu üzerinde bilimsel yöntemleri kullanarak çalışmalarını danışmanlarının gözetiminde yürütürler. Bu çalışma iki yarıyıl boyunca devam ettirilir ve tamamlanır. • ÇFM 405 Çeviri Eleştirisi I 2 0 2 • ÇFM 406 Çeviri Eleştirisi II 2 0 2 Bu derste öncelikle çeviri kuramcılarının çevirilere eleştirel yaklaşımları incelenir. Daha önce yapılan çeviriler derste tartışılarak kuramsal alanda nesnel ölçütlerin gerekliliği bu örnekler üzerinde ortaya konur. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan sonra öğrencilerden bu bilgiler doğrultusunda örnek bir çeviri eleştirisi yapmaları istenir. • ÇFM 407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Terim Çalışmaları I 2 0 2 • ÇFM 408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Terim Çalışmaları II 2 0 2 Bu dersin amacı öğrencilere farklı uzmanlık alanları çevirisi üzerinde teorik bilgiler vererek daha sonra uygulamalı çalışmalar yaparak öğrencilerin uzmanlık metinleri çevirisi konusunda bilgilendirilmelerine yardımcı olmaktır. Her alanda metinler seçilerek Tr.-Fr.ya ve Fr.-Tr.ye çeviri çalışmaları yapılır. • ÇFM 413 Yazılı Çeviri I 4 0 4 (müt.) • ÇFM 414 Yazılı Çeviri II 4 0 4 (müt.) Yazılı çeviri teknik ve yöntemlerinden yola çıkarak seçilen metinler (Tr.-Fr.) diğer dile aktarılır. Bu derste hem uzmanlık metinleri hem edebi metinler çevirileri kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Amac öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri bilgileri seçilen metinlere uygulamaları ve buna bağlı olarak her iki dilde çeviriyi pekiştirmeleridir. • ÇFM 415 Sözlü Çeviri I 4 0 4 • ÇFM 416 Sözlü Çeviri II 4 0 4 Bu dersin amacı öğrencilerin daha önceki yıllarda gördükleri konuların derinleştirilmesi ve sözlü çeviri alanında uzmanlaşmalarıdır. Ardıl ve eşzamanlı çeviri alanında kullanılan konuşma metinlerinden yola çıkarak öğrencilerin bu alanda uzmanlaşması hedeflenmektedir. Öğrencilerin staj mahiyetindeki konferans ve benzeri çalışmalara katılmaları sağlanacaktır. • ÇFM 418 Yabancı Dil (İngilizceII) 4 0 4 • ÇFM 418 Yabancı Dil (İngilizceII) 4 0 4 • ÇFM 419 3. Yabancı Dil Almanca III 2 0 2 • ÇFM 420 3. Yabancı Dil Almanca IV 2 0 2 Öğrenciler seçmeli İngilizce veya başka bir yabancı dili isteğe bağlı olarak seçebilirler. Ayrıca Almanca dersini I. ve II. Dönem olmak üzere zorunlu olarak almaktalar. Amaç 4 yıl boyunca gördükleri İngilizcenin yanısıra Almanca 3. yabancı dilini de edinebilmek. İleriki yıllarda bu dillerden Fransızcaya çeviri yapabilme bilgi ve becerisini kazandırabilmektir.

 21. Geliştirilmesi Gereken Yanlarımız(Zayıf Yanlarımız) • Fiziksel koşulların yetersizliği (büyük derslik ve tek kişilik büro) • Dersliklerimizdeki teknik donanım eksikliği (bilgisayar, yansıtıcı, perde, eşzamanlı çeviri kabini vb.) • Çalışma ofislerimizde teknik donanım eksikliği (bilgisayar, yazıcı, ağ bağlantısı vb.) • Kütüphanede öğrenciler için bilgisayar • FMT programımızın öğretim elemanı eksikliği • FMT için anadilli öğretim elemanının olmayışı • AMT ve FMT için, 2. yabancı dil (İng.) derslerini sürdürecek, çeviri alanından öğretim elemanı eksikliği

 22. Güçlü Yanlarımız • AMT öğretim elemanlarının, çalışma alanlarının çeşitliliği • AMT anadili Almanca olan biri doktoralı 2 öğretim elemanının olması • AMT alanında Türkiye’de açılan 2. programdır; birikimlidir. • AMT: Almanya’daki üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda anlaşmalar yapılmıştır. 2005-2006’da 2 öğrenci, 1 öğr. El.; 2007-2008’de 4 öğrenci ERASMUS programı çerçevesinde Almanya’ya gönderilmiştir. • AMT programından çok sayıda öğrencinin belirli sürelerle Almanya’ya gitme olanakları [Güç: M. Schwerger] • Üniversite’nin bulunduğu kentin (MERSİN) konumu; açık bir kent oluşu ve çok-kültürlü yapısı • Mezunların çok geniş bir yelpazede iş olanağı bulmaları (Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında çevirmenlik, eğitim, turizm, tekstil, otomobilcilik vb. diğer sektörlerde istihdam olanağı bulmaları… )

 23. FIRSATLAR • Bölümümüze gelen öğrencilerin İngilizce bilgisi, Almanca veya Fransızca yanında çeviri yetkinliği için artı bir değerdir. • Erasmus programı (gönderilen ve gelen öğrenciler; ayrıca öğretim elemanları) dışımızdaki dünya ile buluşmanın olanağıdır. • Başka kültürlerle tanışma, sorun çözme yeterliğini artırıcı bir unsurdur. Mezunlarımızın istihdam olanakları bu çerçevede zengindir. • Yan dal uygulaması, mesleki çeşitlilik ve başka alanların bilgisini edinmenin yoludur. • Türkiye’nin AB üyelik süreci

 24. Tehditler • Alanın yabancı dilini (Almanca / Fransızca) bilmeden bölüme gelme, yetkin çevirmen olmayı engelleyebilir. • Üniversitelerimizde ikinci öğretimin bir seçenek olarak sunulmasıve tercih edilmesi • Sayıca yetersiz öğretim elemanıyla programın sürdürülmesi (FMT) • Diğer üniversitelerde alanın alt yapısı ve gerekli koşullar oluşmadan yeni bölümlerin açılması

 25. Stratejik PLANLARMİSYON (Görev ve Sorumluklar) • Dil duyarlığı gelişkin, Türkçenin gelişim olanaklarının bilincinde; • Farklı alanların bilgisine açık, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl; • AB sürecini de gözeterek özgüvenli ve üretken olan; • Çevirmenlik mesleğinin etik değerlerini sürekli gözeten yazılı ve sözlü ÇEVİRMENler yetiştirmektir.

 26. VİZYONU (ÖNGÖRÜ ve HEDEFLERİ) • Çeviri araştırmalarıyla, ‘çeviribilim’in yetkinleşmesine katkıda bulunmak; • Nitelikli eğitim-öğretimle, öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu, açıklık, güven ve karşılıklı saygı temelinde üst düzeye çıkararak, denkleri içinde (ulusal ve uluslararası) tercih edilen bir bölüm olmak…

 27. DEĞERLER • Akademik özgürlük • Aklın ve bilimin önceliği • Özgünlük • Takım ve sorumluluk bilinci • Yaratıcılık • Estetik duyarlık ve çevre bilinci • Açıklık • Adil olma ve güven verme • Dürüstlük • Eleştirel ve özeleştirel tutum

 28. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ • “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” doğrultusunda ders programlarını güncelleştirmek; araştırma alanlarını çeşitlendirmek; seçimlik derslerin oranını arttırmak • Öğrenci odaklılık • Mezunlarla ilişkilerimizi canlı tutmak • Öğrencilere staj olanağı sağlama • AMT’de yandal • FMT için Erasmus bağlantıları