Download
poluvodi ke sklopke energetski pretvara i vrste sabirnica i njihova primjena u akviziciji podataka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEMENTI AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEMENTI AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA

ELEMENTI AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA

541 Views Download Presentation
Download Presentation

ELEMENTI AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poluvodičke sklopke. Energetski pretvarači. Vrste sabirnica i njihova primjena u akviziciji podataka. ELEMENTI AUTOMATIZACIJE POSTROJENJA

 2. Uvod i osnove Serijski i paralelni spoj hidrauličkih elemenata Radni fluidi Pumpe Cilindri Ventili Akumulatori Filtri Primjeri Predavanje 12 - EAP Prethodno predavanje

 3. Poluvodičke sklopke • Tiristori • Gate turn-off tiristori (GTO) • Bipolarni tranzistori • MOSFET tranzistori • Insulated gate bipolar transistors (IGBT) • Energetski pretvarači • Za napajanje istosmjernih motora • Za napajanje izmjeničnih motora • Vrste sabirnica i njihova primjena za akviziciji podataka Predavanje 12 - EAP SADRŽAJ

 4. Tiristori • Tiristor (engl. silicon controlled rectifier - SCR) jepoluupravljivi poluvodički ventil. • Tiristor je elektronički element koji ima svojstvo okidačke sklopke jer prelazi u provodno stanje kada se na upravljačku elektrodu dovede impuls struje i to stanje održava sve dok je struja tereta dovoljno velika. • Kada je potencijal anode manji od potencijala katode (zaporni smjer), tiristor ne vodi struju. • U propusnom smjeru (potencijal anode veći od potencijala katode, uAK>0) tiristor može preuzeti blokirni napon manji od probojnog ukoliko na upravljačkoj elektrodi (gate) nema pozitivnog napona. Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke Simbol tiristora A….. anoda K….. katoda G….. upravljačka elektroda

 5. Tiristori • Tristor još također nazivamo PNPN uređajem zbog konstrukcije prikazanoj na slici. • U biti, tiristor je elektronska sklopka za velike vrijednosti struje u redovima veličine ampera. Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke • S pomoću njih se jednostavno, djelotvorno i ekonomično upravlja snagom trošila, što je osobito važno kod trošila većih snaga. • Zamijenio je izmjenjivače (invertor - pretvara istosmjernu u izmjeničnu energiju) i mehaničke sklopke u mnogim slučajevima kao što je osvjetljenje i kontrola brzine motora.

 6. Tiristori a) idealizirana ui karakteristika b) realna ui karakteristika Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 7. Tiristori - komercijalne izvedbe Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 8. Tiristori - GTO tiristor • posebna vrsta tiristora, koja pripada potpuno upravljivim sklopkama • tiristor isklopljiv preko upravljačke elektrode - GTO (eng. gate turn-off thyristor) • poput klasičnog tiristora i GTO se iz stanja blokiranja dovodi u stanje vođenja kratkimpozitivnim impulsom struje upravljačke elektrode i ostaje u stanju vođenja bez daljnjeg prisustva ove struje. • za razliku od klasičnog tiristora, GTO se može isklopiti pomoću kratkotrajnog ali snažnog negativnog impulsa struje upravljačke elektrode. • amplituda negativnog strujnog impulsa tipično iznosi 1/3 struje koja se isklapa. Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 9. Tiristori - GTO tiristor • Simbol GTO tiristora Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 10. Tiristori - GTO tiristor a) idealizirana ui karakteristika b) realna ui karakteristika Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 11. IGBT tranzistor • IGBT tranzistori ujedinjuju dobre strane MOSFET i bipolarnih tranzistora. • Ova vrsta tranzistora dominira u pojačalima srednjih snaga. • Osnovne karakteristike IGBT tranzistora su MOS upravljačka elektroda, velika brzina preklapanja, mali pad napona u stanju vođenja, sposobnost vođenja velikh struja i visoki stupanj robusnosti. • Ove su sklopke po karakteristikama najbliže “idealnim sklopkama” s tipičnim rasponima napona od 600 - 1700 volti, s padom napona tijekom vođenja od 1.7 - 2.0 volti pri strujama do 1000 ampera i vremenima preklapanja od 200 - 500 ns. • Pojava IGBT tranzistora je doprinijela padu cijena pojačala snage te je povećala broj ekonomski isplativih industrijskih aplikacija. Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 12. IGBT tranzistor • Simbol IGBT tranzistora • IGBT tranzistori kombiniraju visoku ulaznu impedanciju i brzinu MOSFET tranzistora s visokom vodljivosti (visokom gustoćom struje) bipolarnih Darlington tranzistora. • IGBT tranzistori pojednostavljuju projektiranje sklopovlja u odnosu na bipolarne tranzistora • Omogućavaju preklapanja visoke frekvencije uz reducirani šum u pretvaračima- • Doprinose smanjenju veličine i težine pojačala snage kao uređaja u raznim primjenama. Predavanje 12 - EAP Poluvodičke sklopke

 13. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA • Na slici je dan shematski prikaz jednofaznog punoupravljivogtiristorskog mosta (usmjerivača) koji napaja armaturni namot istosmjernog motora. • U jednom poluperiodu vodi par tiristora 1 - 1', a u drugom par 2 - 2'. • Na taj način je istosmjerni strujni krug povezan s izmjeničnim naponom:

 14. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA • U idealnom režimu rada mosta: struja na istosmjernoj strani konstantna • (id = Id, Ld = ∞), impedancija na • izmjeničnoj strani jednaka nuli • (L~, R~ = 0).

 15. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA • Na slici prikazani su valni oblici varijabli na izmjeničnoj i istosmjernoj strani • usmjerivača u idealnim režimima rada, za dvije različite vrijednosti kuta upravljanja α.

 16. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA • Komutacija se, zbog zanemarenja utjecaja induktiviteta na izmjeničnoj strani, odvija trenutačno, • a struja iz mreže ima pravokutan valni oblik.

 17. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA • Za srednju vrijednost napona na motoru možemo napisati: • gdje Udo predstavlja srednju vrijednost napona koja se dobiva za α= 0:

 18. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju • U stvarnom pogonu nisu ispunjeni uvjeti za idealni režim rada usmjerivača jer impedancija mreže, u kojoj dominira reaktancija kratkog spoja transformatora, i induktivitet na istosmjernoj strani imaju konačne vrijednosti: • Uz konačnu vrijednost induktiviteta struja na istosmjernoj strani više neće biti konstantna nego će, pod utjecajem izmjenične komponente u naponu, biti valovita. • Uz konstantan induktivitet valovitost struje očito će ovisiti o kutu paljenja, jer što je veći α veća je i valovitost napona, tako da će pri nekim dovoljno velikim vrijednostima toga kuta struja biti isprekidana. Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA

 19. Tiristorski usmjerivač u jednofaznom mosnom spoju • Utjecaj radnog otpora mreže (tj. Rk transformatora) na rad usmjerivača može se zanemariti, dok induktivitet utječe na proces komutacije tako da se komutacija neće odvijati trenutačno, kao što se to dešava uz pretpostavku idealnih uvjeta rad, već je za potrebno određeno vrijeme. • U odnosu na idealni usmjerivač, komutacija kod realnog usmjerivača uzrokuje gubitak srednje vrijednosti napona na istosmjernoj strani. Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE ISTOSMJERNIH MOTORA

 20. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • Pretvarač frekvencije za napajanje električnih motora u reguliranim izmjeničnim elektromotornim pogonima mora zadovoljiti sljedeće osnovne uvjete: 1. Osigurati mogućnost podešavanja brzine vrtnje u željenom opsegu. 2. Osigurati mogućnost podešavanja napona radi održavanja konstantnog toka, tj. konstantnog momenta, u području 0 ≤ n ≤ nN. 3. Osigurati trajno napajanje motora nazivnom strujom pri bilo kojoj frekvenciji. Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 21. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • Pretvarači frekvencije dijele se u dvije osnovne grupe: a) direktni pretvarači (bez istosmjernog međukruga) ili ciklokonvertori b) indirektni pretvarači (s istosmjernim međukrugom). Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 22. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • Direktni pretvarači nalaze primjenu u relativno malom broju posebnih slučajeva kod pogona vrlo velikih snaga. • Direktni pretvarač frekvencije u osnovi se sastoji od 6 trofaznih punoupravljivih tiristorskih usmjerivača, po dva antiparalelno spojena u svakoj fazi od kojih jedan osigurava tok struje tijekom pozitivnog a drugi tijekom negativnog poluperioda. • Princip rada ciklokonvertora ograničava maksimalnu izlaznu frekvenciju (f2) na vrijednost koja ovisi o broju pulseva usmjerivača, tako da za područje izlazne frekvencije vrijedi: • gdje je p broj pulseva usmjerivača a f1 ulazna frekvencija Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 23. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • Riječ je o tome da se trenutačna vrijednost izlaznog napona u jednom poluperiodu dobiva tako da se promjenom kuta upravljanja α mijenja napon na istosmjernoj strani usmjerivača. • Srednja vrijednost napona na istosmjernoj strani mijenja se po sinusoidi u ritmu frekvencije f2 i tako formira osnovni harmonik napona na stezaljkama motora. Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 24. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • Indirektni pretvarač frekvencije sastoji se od ispravljača, filtra u istosmjernom međukrugu i izmjenjivača. • Ovisno o vrsti ispravljača, filtra i izmjenjivača, indirektni se pretvarači mogu svrstati u tri grupe: • Šestpulsni pretvarač s utisnutim naponom, s tiristorskim ispravljačem (engleska kratica: Square Wave - VSI) • Pulsnoširinski moduliran pretvarač s utisnutim naponom, s diodnim ispravljačem i tranzistorskim izmjenjivačem (engleska kratica: PWM - VSI) • Pretvarač s utisnutom strujom, s tiristorskim ispravljačem (engleska kratica: CSI). Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 25. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • PWM izmjenjivač s utisnutim naponom • Većina današnjih pretvarača za izmjenične motore su PWM izmjenjivači s utisnutim naponom. • PWM izmjenjivač regulira napon i frekvenciju pa na ulaznoj strani pretvarača nije potreban tiristorski ispravljač, nego je dovoljan diodni most koji je mnogo jeftiniji. • Točnije, PWM izmjenjivač omogućava tok snage u oba smjera, tj. može također raditi u ispravljačkom režimu. • U motorskom režimu rada EMP-a tok snage je iz istosmjernog međukruga u motor, što zahtjeva izmjenjivački režim rada. • Otuda naziv PWM izmjenjivač. Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA

 26. Osnovna podjela pretvarača frekvencije • PWM izmjenjivač s utisnutim naponom Predavanje 12 - EAP ENERGETSKI PRETVARAČI ZA NAPAJANJE IzmjeničNIH MOTORA EMP s asinkronim motorom napajanim iz PWM - VSI izmjenjivača

 27. Izbor komunikacijske sabirnice je od velike važnosti prilikom projektiranja i razvoja mjernog sustava. • Sklop za uzorkovanje podataka, koji ima odgovarajuće karakteristike uzorkovanja i rezolucije treba biti usklađen s odabranom sabirnicom kako bi se u potpunosti iskoristile njegove mogućnosti. • U suprotnom pojavit će se problemi s performansama sustava, vremenom postavki, razmjenom i prenosivosti. Predavanje 12 - EAP Vrste sabirnica i njihova primjena U akviziciji podataka

 28. Predavanje 12 - EAP Uvod Popularne sabirnice koje se danas koriste dijelimo na: • PCI • PCI Express • PXI/CompactPCI • USB • FireWire • PCMCIA (PC Card) • Ethernet • Druge metode komunikacije

 29. Predavanje 12 - EAP PCI • PCI je kratica za «Peripheral Component Interconnect» sabirnicu i jedna je od danas najčešće korištenih sabirnica. • U prosječnom računalu nalazi se tri ili više PCI utora. • Široka rasprostranjenost - prvi izborom za sustave koji prikupljaju podatke. • Nedostatci: • Sustavi temeljeni na PCI sabirnicama nisu lako proširivi, tj. ako je za neku aplikaciju potrebno imati više PCI uređaja nego što imamo PCI utora, opcije proširenja su ograničena. • Dodavanje kartica zahtijeva otvaranje računala. • Neiskusni korisnici računala mogu imati problema s ovim načinom instalacije DAQ kartice.

 30. Predavanje 12 - EAP PCI • Prednosti: • Velike brzine prijenosa s teoretskom brzinom do 1,056 Mbits/s. • Korisnici čije aplikacije zahtijevaju brz prijenos velike količine podataka mogu preferirati ovu sabirnicu u odnosu na neke druge. • Više vrsta PCI sabirnica: • Novije PCI sabirnice omogućavaju 32-bitni transfer podataka, a neke i 64-bitni. • Starije verzije rade na 33 MHz, ali, češće, PCI sabirnica prenosi podatke na frekvenciji od 66 MHz. • I napajanje potrebno za PCI kartice može varirati: neke rade na 5, a druge na 3.3 V. • PCI-X specifikacija omogućava brzine prijenosa i do 133 MHz.

 31. Predavanje 12 - EAP PCI Primjer: NI PCI-6220: 16-Bit, 250 kS/s, 16 analognih ulaza • 24 digitalna U/I; 32-bitni brojači • NI-MCal tehnologija kalibracije • Digitalno okidanje • NIST certifikat kalibracije i više od 70 opcija kondicioniranja signala

 32. Predavanje 12 - EAP PCI Express • PCI Express je novija arhitektura sabirnice s početnom brzinom od 2.5 Gb/s. • Time je omogućena nominalna propusnost od oko 250 MB/s u svakom smjeru po liniji PCI Express sabirnice. • Ako uračunamo i sinkronizacijske podatke, oko 200 MB/s može koristiti uređaj za prijenos podataka. • Višestruko povećanje brzine u odnosu na većinu klasičnih PCI uređaja. • Kako se ista propusnost može alocirati svakom uređaju koji koristi PCI Express, PCI Express uređaji mogu postići bolje performanse nego PCI uređaji. • Mogućnost viših frekvencija uzorkovanja i brži protok podataka.

 33. Predavanje 12 - EAP PCI Express • Zamjena i priključenje PCI Express kartica može biti obavljena «u hodu» iako priključenje inicijalno i ne mora biti podržano jer ovisi o specifičnostima operativnog sustava. • Različiti formati PCI Express uređaja, naročito SIOM i ExpressCard, uvelike povećavaju mogućnosti priključenja brzih periferija serverima i prijenosnim računalima.

 34. Predavanje 12 - EAP PCI Express Primjer: Full-Configuration Camera Link NI PCIe-1429 • Akvizicija slika za osnovne, srednje i potpuno konfigurirane Camera Link kamere • Standardno Camera Link kabliranje • Opcionalna digitalna U/I kartica proširenja za dodatno okidanje i odvajanje • 680 MB/s raspoložive propusnosti preko 2 Camera Link kabela

 35. Predavanje 12 - EAP PCI Express PCI Express GPIB sučelje • GPIB sučelje za PCI Express • NI-488.2 za Windows 2000/XP • TNT ASIC omogućava maksimalne IEEE 488.2 performanse

 36. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI • PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) je razvijen kako bi se premostio jaz između PC računala i VXI te GPIB sustava. • PXI je robusna platforna temeljena na PC-u za mjerne i automatizacujske sustave. VXI: Električni i mehanički standard (temeljen na VME standardu, s «Extensions for Instrumentation»). Koristi se za podršku uređajima različitih proizvođača kako bi mogli raditi zajedno u jednom upravljačkom i okruženju. GPIB: Kratica od «General Purpose Interface Bus» je industrijski standard podržan od Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) kao ANSI/IEEE Standard 488. Razvio ga je HP, a danas je poznat i po nazivu IEEE-488. GPIB definira električne, mehaničke, funkcionalne, i softverske specifikacije sustava koji radi kao sučelje između PC računala i programabilnih instrumenata.

 37. Predavanje 12 - EAP PXI/Compact PCI • PXI koristi PCI sabirnicu koja je zapravo standard u današnjim računalima. • PXI ima iste performanse definirane PCI specifikacijom, uz jednu iznimku: • PXI i CompactPCI sustavi mogu imati 7 periferijskih uređaja po segmentu sabirnice dok većina desktop sustava nudi samo 3. • Razvijen 1997 i na tržište upućen 1998, PXI je otvoren industrijski standard koji pokušava ispuniti zahtijeve složenih instrumentacijskih sustava. • Njime upravlja PXI Systems Alliance (PXISA)

 38. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI sustavi sastoje se od tri osnovne komponente: kućišta, kontrolera i periferijskih modula Kućište Moduli Kontroler Standardno PXI kućište s 8 utora s ugrađenim kontrolerom i 7 periferijskih modula

 39. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI • Dok uobičajena PC računala omogućavaju jeftina rješenja za instrumentacijske sustave, potrebe industrijskih aplikacija često nisu podržane. • VXI i GPIB sustavi prilagođeni su specifičnim potrebama instrumentacijskih korisnika ali su često preveliki i preskupi za većinu primjena. • Temeljen na CompactPCI, PXI uključuje instrumentacijska proširenja i kruće specifikacije sistemskog nivoa kako bi osigurao otvorenu, i vrlo uspješnu specifikaciju za mjerenje i automatizaciju. • PXI dodaje specifikaciju sistemskog nivoa za obračun mjerenja, sinkronizaciju, hlađenje, testiranje okoliša, i softver. • Ova proširenja olakšavaju krajnjim korisnicima i integratorima brz razvoj otvorenih, sustava mjerenja i automatizacije različitih proizvođača.

 40. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI • Prednosti sustava za prikupljanje podataka temeljenih na PXI standardu uključuje grubo pakiranje koje može izdržati teške uvjete u industrijskom okruženju. • PXI sustavi imaju modularnu arhitekturu, tj. korisnik može u okviru istog samostalnog instrumenta imati više uređaja, a ima i mnogo veće mogućnosti proširenja sustava nego što to ima standardno računalo s PCI sabirnicom. • Jedna od najvažnijih osobina PXI sustava je u integriranim vremenskim i okidačkim značajkama -nije potrebno koristiti vanjske priključke da bi se sinkronizirali brojni uređaji unutar PXI kućišta – ove funkcije izvode se unutrašnjim sabirnicama.

 41. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI kućišta

 42. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI kontroleri

 43. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI mjerni moduli

 44. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI industrijski moduli • Moduli pokreta, vida i analogni i digitalni U/I • Čvrsta integracija između U/I tipova s PXI okidačkim sabirnicama • Programi koji omogućavaju automatsku generaciju koda • Jedinstveno razvojno okruženje -- LabVIEW za sve U/I tipove

 45. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI preklopnici • Matrica visoke gustoće, multiplekser i preklopnici opće namjene za PXI platformu • Prespajanje do 150 VDC/250VAC • Napredne sinkronizacijske tehnologije za korisničke mjerne sustave • Opcije višestrukog spajanja za izradu prototipova, testiranje i razvoj sustava • Preklapanje pojasne širine od DC do 4 GHz • Preklapanje do 7 A

 46. Predavanje 12 - EAP PXI/CompactPCI PXI sučelja

 47. Predavanje 12 - EAP USB • USB je kratica od «Universal Serial Bus» i izvorno je izrađena za povezivanje vanjskih uređaja (npr. tipkovnica, miš) s PC računalom. • Pokazala se korisna za mnoge druge primjene, uključujući mjerenje i automatizaciju. • USB 1.1 specifikacija specificira maksimalnu propusnost od 12 megabita po sekundi (Mb/s). • USB host automatski detektira dodavanje novog uređaja, daje upit za identifikaciju uređaja i konfigurira upravljačke programe.

 48. Predavanje 12 - EAP USB • S obzirom na topologiju sabirnice, na jedan priključak (port) može se istovremeno spojiti do 127 uređaja. • Klasični serijski priključak podržava samo jedan uređaj na svakom priključku. • Dodavanjem čvorišta (hubova), više priključaka se može dodati na USB čime se omogućavaju veze većeg broja periferijskih uređaja. • Današnja PC računala su već opremljena USB priključcima pa nije potrebno kupovati dodatna upravljačka sučelja za sklopove za prikupljanje i mjerenje podataka koji imaju USB. • Windowsi 2000/SP/Me/98 podržavaju USB.

 49. Predavanje 12 - EAP USB • USB omogućava jeftinu, lako upotrebljivu vezu između računala i sklopova i instrumenata za prikupljanje i mjerenje podataka. • USB sabirnica ima više karakteristika koje za posljedicu imaju njenu lakšu upotrebu nego neki drugi klasični tipovi sabirnica kao što su PCI i ISA. • Sklopovi koje povezujemo pomoću USB-a se mogu uključiti tijekom rada, bez potrebe isključivanja i ponovnog uključivanja sustava. • Sabirnica također ima automatsko detektiranje uređaja tako da korisnik nema potrebu ručno konfigurirati novi sklop jednom kad ga uključi. • Programi operativnog sustava trebali bi samostalno detektirati i instalirati uređaj.

 50. Predavanje 12 - EAP USB • Primjene koje zahtijevaju brzi prijenos podataka koriste se svojstvom USB sabirnice da isporuči podatke preko izokronog (procesi koji za uspješnost zahtijevaju vremensku usklađenost, na primjer prijenos audio i video signala) ili asinkronog prijenosa podataka. • Kod izokronog prijenosa, sabirnica jamči pojasnu širinu s vremenski temeljenom isporukom paketa podataka. • Izokroni prijenos jamči da će prijenos biti obavljen u datom vremenu ali ne jamči da će prijenos biti bez pogrešaka. • USB protokol jamči uređajima koji su zatražili izokronu pojasnu širinu predefinirani broj paketa podataka u svakom okviru. • Aplikacije s velikom količinom podataka često koriste ovakav način jamčene propusnosti.