Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edisi : XXVII/14 Okt . 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edisi : XXVII/14 Okt . 2012

Edisi : XXVII/14 Okt . 2012

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Edisi : XXVII/14 Okt . 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KATEKESE : MASIH MENGENAI SYAHADAT IMAN Apakah Credo (doaSyahadatIman) itu? Credo berarti “AkuPercaya”. Makadariitu, setiapbentukpernyataanimansebenarnyabisadisebut Credo. Akantetapidalampengertian lain, Credo adalahpokok-pokokiman yang diungkapkandalambentukkalimat-kalimatpendek. Dalampengertianinihanyaadatiga Credo yang Universal yang diakuiolehGerejaKatolikmaupunolehkebanyakanGereja Non Katolik. Ketiga Credo ituadalah : Credo Para Rasul (LihatbukuPjiSyukur no. 1) Credo Nikea-Konstantinopel (LihatbukuPujiSyukur no.2) Credo Athanasius Credo Athanasius dahuludipakaidalambentukIbadatHarian, yaknidoa-doa yang wajib didoakanolehparabiarawandanbiarawati. Credo Athanasius initerdiridariduabagian penting, yaitubagianpertamaberisiMisteriTritunggalMaha Kudus, sedangkanpada bagiankeduaberisimengenaiMisteriPenjelmaanAnak Allah menjadimanusiasejati. Apakaharti : “KebangkitanBadan” yang disebutdalamSyahadat Para Rasul yang pertama? Dan apakahartiungkapan : “AkumenantikanKebangkitanorangmati” dalamSyahadat Para Rasul yang kedua? Apaperbedaannyadankapanhalitu terjadi? Tidakadaperbedaanantarakeduanya, maksudnyatetapsama, yaitubahwakitapercaya akan Allah sekaligusmenantikankebangkitanbadanpadaakhirzaman. MengenaiKebangkitanBadan, menurutInjilYohanes (6:39-40); “Dan inilahkehendakDia yang telahmengutusAku, yaitusupayadarisemua yang telahdiberikan-NyakepadaKu janganada yang hilang, tetapisupayaKubangkitkanpadaakhirzaman. Sebabinilah kehendakBapa-Ku, yaitusupayasetiaporang yang melihatAnakdan yang percaya kepadaNyaberolehhidup yang kekal, dansupayaAkumembangkitkannyasampaipada akhirzaman.” Padaayat 44, lebihdiperjelaslagi : “Tidakadaseorangpun yang dapat datangkepadaKu, jikalauiatidakditarikolehBapa yang mengutusAku, daniaakan Kubangkitkanpadaakhirzaman.” Selamaakhirzamanitubelumtiba, badanorang yang matiakanhancurdiduniaini, sedangkanjiwaataurohnyapergikesurga, ataukeApipencucian. Tetapipadaakhirzaman, Allah akanmenyatukankembalirohnyadenganbadannya. Yesussendiripernahbersabda : “Bahwapadaakhirzaman, mereka yang telahberbuatbaikakankeluardanbangkit untukhidup yang kekal, tetapimereka yang telahberbuatjahatakanbangkituntuk dihukum” (Yoh 5:29) Edisi : XXVII/14 Okt. 2012 HARI MINGGU BIASA XXVIII “JuallahsegalamilikmudanikutlahAku“ Bacaan I : Keb 7:7-11 II : Ibr 4:12-13 Mzm 90:12-17 Bacaaninjil : Mrk 10:17-30 PadawaktuYesusberangkatuntukmeneruskanperjalananNya, datanglahseorangberlari-larimendapatkanDiadansambilberlututdihadapanNyaiabertanya: “Guru yang baik, apa yang haruskuperbuatuntukmemperolehhidup yang kekal?” JawabYesus: “MengapakaukatakanAkubaik? Takseorangpun yang baikselaindaripada Allah saja. Engkautentumengetahuisegalaperintah Allah: Janganmembunuh, janganberzinah, janganmencuri, janganmengucapkansaksidusta , janganmengurangihakorang, hormatilahayahmudanibumu!” LalukataorangitukepadaNya: “Guru, semuanyaitutelahkuturutisejakmasamudaku.” TetapiYesusmemandangdiadanmenaruhkasihkepadanya, laluberkatakepadanya: “Hanyasatulagikekuranganmu: pergilah, juallahapa yang kaumilikidanberikanlahitukepadaorang-orangmiskin, makaengkauakanberolehhartadisorga, kemudiandatanglahkemaridanikutlahAku.” Mendengarperkataanituiamenjadikecewa, lalupergidengansedih, sebabbanyakhartanya. LaluYesusmemandangmurid-muridNyadisekelilingNyadanberkatakepadamereka: “Alangkahsukarnyaorang yang beruangmasukkedalamKerajaan Allah.” Murid-muridNyatercengangmendengarperkataanNyaitu. TetapiYesusmenyambunglagi: “Anak-anakKu, alangkahsukarnyamasukkedalamKerajaan Allah. LebihmudahseekoruntamelewatilobangjarumdaripadaseorangkayamasukkedalamKerajaan Allah.” Merekamakingempardanberkataseorangkepada yang lain: “Jikademikian, siapakah yang dapatdiselamatkan?” Yesusmemandangmerekadanberkata: “Bagimanusiahalitutidakmungkin, tetapibukandemikianbagi Allah. Sebabsegalasesuatuadalahmungkinbagi Allah.” BerkatalahPetruskepadaYesus: “KamiinitelahmeninggalkansegalasesuatudanmengikutEngkau!” JawabYesus: “Akuberkatakepadamu, sesungguhnyasetiaporang SELAMA MISA/IBADAT, HANDPHONE MOHON DIMATIKAN !!!!!! “Juallahsegalamilikmu, danikutilahAkusupayakamumemperolehhidup yang kekal”

  2. TATA PERAYAAN LITURGI. 14 OKTOBER 2012 LaguPembukaan : 320 Kyrie : 345 Gloria : 346 Mazmur : 846 Alleluya : 961 Persembahan : 376 Kudus : 389 BapaKami : - AnakDomba Allah : 410 Komuni : 434 11. LaguPenutup : 697 Yang karenaAkudankarenaInjilmeninggalkanrumahnya, saudaranyalaki-lakiatausaudaranyaperempuan, ibunyaataubapaknya, anak-anaknyaatauladangnya, orangitusekarangpadamasainijugaakanmenerimakembaliseratus kali lipat: rumah, saudaralaki-laki, saudaraperempuan, ibu, anakdanladang, sekalipundisertaiberbagaipenganiayaan, danpadazaman yang akandatangiaakanmenerimahidup yang kekal. RENUNGAN Latihan yang kerasmembuatparaserdadutahanmenghadapipeperangan. Disiplin yang baikmembuatseseorangberkembang. Tantangan yang beratjustruseringmendewasakanseseorang. Kata-kataYesus yang menantang : “Pergilah, juallahapa yang engkaumilikidanberikanlahitukepadaorang-orangmiskin, makaengkauakanberolehhartadisurga”, membuatorangberfikirdanmerenungsecaralebihmendalam. Sayang, orangmudaitugagaldalammendalamitantanganYesus. Ia pun mundur. MakakesempatanmenjadirasulTuhanterabaikan. Sebagaimanaperumpamaantentangmenaburbenih, kata-kataYesusdiatasadalahbenih yang perludirawat. Panggilanadalahbenih yang ditabur. Benihituperludipelihara, diberipupuk, disiangi agar tumbuhmenjadibesardanmenghasilkanbuah. Itulahtugaskitasaatini, yaitumenyadaribahwa Allah punyakehendaktertentuatasdirikita, menyelamipenyelenggaraannya, mendalami, meresapkankedalamhatidandengansukarelamewujudkannya. Jikalangkahdemilangkahitukitayakinbetulbahwainiadalahpanggilan Allah, makatakperlulahkitamengalamishoksepertiorangmudadiatas. Allah tidakakanmemberibebanlebihdaripada yang sanggupkitapikul. • PENGUMUMAN GEREJA • 1. PetugasLiturgiMinggudepan, 21 Oktober 2012: • Lektor : Sdr. Viktor • Mazmur : Ibu Agnes • Dirigen : Ibu Elizabeth (Ibu Eli) • Kolektan : Ibu Hardy EfendydanIbuHaryani • Dekorasi : Kel. Ibu Ari danIbuDanarti • PetugasMisdinar • Minggu, 21 Okt 2012 : Silva danAnggita • 2. PELAJARAN AGAMA KOMUNI PERTAMA • DilaksanakansetiaphariMinggu, sebelumperayaanliturgiberlangsungmulaipukul • 8.30 wib, pembinaolehIbu Norma Siregar. • Mohonmenjadiperhatianbagiadik-adikjangansampaiterlambatdanselalutetap • mengikutipelajaran agama setiapminggu. • 3. ZIARAH IMAN OMK STASI NATAR • OMK Stasi Natarakanmengadakanziarahke Goa Maria Larvena, diPringsewu, • bergabungbersama OMK ParokiKatedral, ParokiKedaton, danParokiRatuDamai • Telukbetung, padahariSabtu-Minggu, 20 dan 21 Oktober 2012. Bagimudika yang • berminat, harapsegeramenghubungiSdr. James NapituatauSdri. Leony. • 4. PERTEMUAN CALON BAPTIS • Akandiadakanpertemuan Para OrangtuadanEmbanBaptissetelahperayaanliturgi • hariini, Minggu, 14 Oktober 2012 diGereja St. Petrus Stasi Natar. • 5. KOLEKTE, MINGGU, 7 Oktober 2012 : KOLEKTE RABU, 10 Okt 2012 • Kolekte 1 : Rp 255.000,- Kolekte 1 : Rp 158.000,- • Kolekte 2 : Rp 300.000 Kolekte 2 : Rp 170.000,- • SekolahMinggu : Rp 11.000,- • Parkir : Rp 53.000,- BACAAN KITAB SUCI MINGGU XXVIII Harisenin, 15 Oktober 2012 : Pesta S. TeresiadrKanak-kanakYesus Gal 4:22-24,26-27,31-51; Mzm 113:1-7 Luk 11:29-32 Hariselasa, 16 Oktober 2012 : Haribiasa Gal 4:31b, 5:6; Mzm 119:41,43-45,47,48 Luk 11:37-41 Harirabu, 17 Oktober 2012 : Pesta S. IgnasiusdrAnthiokhia, UskMrt Flp 3:17, 4:1; Mzm 34:2-9 Yoh 12:24-26 Harikamis, 18 Oktober 2012 : Pesta S. Lukas, PengInj 2Tim 4:10-17b; Mzm 145:10-13ab,17-18 Luk 10:1-9 Harijumat, 19 Oktober 2012 : Haribiasa Ef 1:11-14 Mzm 33:1-2,4-5,12-13 Luk 12:1-7 Harisabtu, 20 Oktober 2012 : Haribiasa Ef 1:15-23; Mzm 8:2-7 Luk 12:8-12 DaharanRomountukperayaanEkaristi Kudus, Minggu, 21 Oktober 2012 darikeluargaBpk. Kasino. “Sesungguhnyasetiaporang yang karenaAkudanInjilmeninggalkansemuanya, makaiaakanmenerimahidup yang kekal” “Jikatanganmumenyesatkanengkau, penggallah, supayaengkaumasukkedalamhidup yang kekal”