1 / 40

Mont Saint Michel

Mont Saint Michel. Zene: Masters Of Chant – Brothers In Arms.

carver
Télécharger la présentation

Mont Saint Michel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mont Saint Michel Zene: Masters Of Chant – Brothers In Arms

  2. Mont-Saint-Michel szigete egy jellegzetes árapálysziget. Apálykor a sziget száraz lábbal megközelíthető, dagálykor azonban valódi szigetté válik. Ennek következtében Mont-Saint-Michel szigetén épült kolostor misztikus jelentőséggel bírt. 1879-ben épült fel a szigetet a szárazfölddel összekötő gát és ezzel megszünt szigetnek lenni. 2006. június 15-én Dominique de Villepin francia miniszterelnök bejelentett egy 150 millió eurós projektet, amely projekt megvalósulását követően Mont-Saint-Michel ismét árapályszigetté válik .

  3. A legendák szerint 708-ban megjelent Avranches püspökének Szent Aubert-nek Szent Mihály arkangyal és megparancsolta, hogy a tengerből kiemelkedő sziklán kolostort építsen. Miután St. Aubert püspök először nem tett eleget az utasításnak az arkangyal lyukat égetett ujjával a püspök kalapján. A Mont-Saint-Michel szigetén a kolostor első templomának felszentelésére 708. október 16-án került sor. Mont-Saint-Michel szigete 933-től, amikor a normannok elfoglalták a Cotentin félszigetet, stratégiai jelentőséget kapott, és az ezt követő évszázadokban a kolostor építését a normann építészet stílusjegyei határozzák meg. A Nagy francia forradalom idején a bencés kolostort bezárták, és börtönné alakították át. A kolostor épületében a börtön (elsősorban politikai elítéltek börtöne) 1863-ig működött. De a francia kulturális élet vezető egyéniségei közöttük például Victor Hugo már 1836-ban kampányt indítottak a sziget és a kolostor műemlékké nyilvánításáért. A mozgalom 1874-ben érte el célját ekkor a szigetet Franciaország történelmi műemlékévé nyilvánitották. A UNESCO Világörökség listájára az elsők között vették fel 1979-ben.

  4. VÉGE

More Related