html5-img
1 / 42

Mont Saint-Michel

Mont Saint-Michel. Klikken tot en met dia nr: 7. WERELDERFGOED. Mont Saint-Michel, architecturaal christelijk juweel. Prestigieuze troef: de abdij.

sezja
Télécharger la présentation

Mont Saint-Michel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mont Saint-Michel Klikken tot en met dia nr: 7

 2. WERELDERFGOED Mont Saint-Michel, architecturaal christelijk juweel. Prestigieuze troef: de abdij. Gebouwd in de VIIIe eeuw op een granietrots, omgeven door moerassen en bewegend zand, biedt de abdij van de Mont-Saint-Michel de bezoeker een droomdecor. Na jarenlange controverse tussen Bretagne en Normandië die elkaar de Mont Saint-Michel betwistten, was het uiteindelijk Bretagne dat er mee ging lopen. CHRISTELIJK PATRIMONIUM

 3. DE TROTS VAN BRETAGNE Dit is een reeks ONGEWONE foto’s van de Mont Saint-Michel. U ziet veel details die tijdens een bezoek meestal niet opvallen. Voordat de show begint nog wat informatie over dit toch wel bijzondere bouwwerk. NOG STEEDS EEN DOORN IN HET OOG VAN NORMANDIË

 4. Beknopte informatie over de Mont Saint-Michel Mont Saint-Michel is een rotsachtig schiereilandje in Frankrijk. Het eiland ligt ongeveer 1 kilometer uit de kust bij de plaats Avranches in Normandië. Het is oorspronkelijk een getijdeneiland: het was over land bereikbaar bij eb, maar bij vloed was het omringd door water. Tegenwoordig loopt er een smalle verhoogde weg naar het eiland. Het eiland, met zijn trapstraten, is alleen toegankelijk voor voetgangers. Ontstaan Oorspronkelijk was het eiland een bergje in een bosrijk gebied dat dicht bij de kust lag en niet beschermd werd door duinen. Bij een vloedgolf werd het bos verwoest en een deel van de grond spoelde weg in de zee. Hierdoor werd het land waar vroeger dat bos lag, net laag genoeg om bij vloed door de zee overstroomd te worden. Het bergje werd een eiland waar men een abdij op gebouwd heeft.

 5. Beknopte informatie over de Mont Saint-Michel Mont Saint-Michel werd rond 700 gesticht door de heilige Aubert die op de berg in eenzaamheid en verbondenheid met de natuur en de zee kwam bidden. Volgens de legende zou de Aartsengel Michaël verschenen zijn aan de heilige Aubert, die visioenen kreeg over een kerk op de rots. St. Michaël beval de monnik om daar een kerk te bouwen, en de monnik begon in 708 een kapel te bouwen op de rotspunt, dicht bij de kust.

 6. Beknopte informatie over de Mont Saint-Michel In 709 was de kapel af en konden er 100 mensen in. In de loop van de tijd bouwden de monniken er een klooster bij en vergrootten de kapel tot een kerk. In de 9e eeuw en de eerste helft van de 10e eeuw was er maar alleen een klooster op het rotseiland. Het kon bereikt worden met een sloep of een schip. Dat was ook nodig voor de bevoorrading van het klooster. In 966 kwamen de Noormannen of beter, de Normandiërs op het rotseiland. Ze bouwden onderaan en rondom het klooster op de rotshellingen woonhuizen. De bekeerde Normandiërs woonden daar voortaan met hun gezin. De Benedictijnen mochten er blijven. De stenen waarmee de kerk en het klooster gebouwd werden kwamen van de eilanden Jersey en Guernsey, die op 22 km van de rots liggen.

 7. Beknopte informatie over de Mont Saint-Michel De kloosterlingen en inwoners van Avranches kapten de stenen van de eilanden en brachten ze per schip tot aan de voet van de rots. Een groot rad dat binnen de kloostermuur aan de westkant stond, werd rondgedraaid door 4 à 5 personen om de bouwstenen langs de rotshelling naar boven te hijsen. Dit grote rad is nu nog altijd te zien in het klooster. NIET MEER KLIKKEN !

 8. Jawel, men kan hier ook lekker eten.

 9. Smalle straatjes.

 10. Oude bron.

 11. Een indrukwekkende abdijkerk.

 12. De kloostertuin.

 13. Oude gewelven.

 14. Interieur van de kerk.

 15. Ook de ROMANTIEK ontbreekt hier niet.

 16. Het is hier overal KLIMMEN geblazen !

 17. De Normandiërs hebben er hun woningen rond gebouwd.

 18. Overal mooie straatlantaarns.

 19. Imposante fortificaties.

 20. Normandische woningen.

 21. Typische gevels.

 22. De verweerde en sterk uitgesleten trappen zijn niet geschikt voor senioren.

 23. Het eiland heeft zijn eigen postkantoor.

 24. Niet overal even goed beveiligd !

 25. Goed schoeisel is een MUST om rond het eiland te wandelen !

 26. De fameuze “moutons salés” (gezouten schapen) – een LEKKERNIJ !

 27. EINDE Foto’s: Francis Toussaint * Gilles Navet * en www.trekearth.com mimsy

More Related