Download
mened menta inform cijas tehnolo ijas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menedžmenta informācijas tehnoloģijas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

345 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Menedžmenta informācijas tehnoloģijas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Menedžmenta informācijas tehnoloģijas N.Kņiga

 2. Referātu tēmas • Informācija - ir ekonomisko objektu efektīvas vadības pamats. • Globālais bizness un informācijas tehnoloģijas. • Informācijas tehnoloģiju ietekme uz firmas vadības efektivitāti. • Mārketinga pētījumi un informācijas tehnoloģijas • Elektroniskā biznesa problēmas.

 3. Organizācijas informācijas piramīda Strateģiskais līmenis Taktiskais līmenis Operatīvais līmenis Izpild līmenis Sagāde Ražošana Preces virzīšana Finances Cilvēk resursi

 4. Pamatjēdzieni un definīcijas • Sistēma • Sistēmas elements • Sistēmas organizācija • Sistēmas struktūra • Sistēmas arhitektūra • Sistēmas integritāte

 5. Informācijas sistēmas un to klasificēšana Pēc informācijas apstrades procedūru mehanizācijas pakāpēm IS dalās: • rokas apstrādessistēmas; • mehanizēti; • automatizēti; • automātiskasdatu apstrādessistēmas.

 6. IS var tāpat klasificēt un pēc citiem kritērijiem: • funkcionālais uzdevums: ražošanas IS, komerciālas IS, finansiālas IS, mārketinga IS un t.t.; • pārvaldes objekti: automatizētās projektēšanas IS, tehnoloģisko procesu pārvaldes IS, uzņēmumu pārvaldes IS (ar ofisu, firmu, korporāciju, organizāciju) un t.t.; • rezultātu informācijas izmantošanas raksturs: • informatīvi-ieteicoši; • informatīvi- meklējoši; • informatīvi-vadoši.

 7. Informāciju sistēmu funkcionāla un strukturāla organizācija Vienkārša kibernētiskā vadības definīcija ir: vadība ir mērķtiecīgs informācijas apstrādes process. Mērķfunkcija – funkcija, kuras nozīme kvantitatīvi raksturo mērķi, kuru mēs grībam sasniegt.

 8. 2 Vadības objekts ИС IS 1 3 4 5 Vadāmais objekts IS vadības procesa shēma

 9. IS funkcijas rēķināšana komunikācija informēšana iegaumēšana uzmanoša regulēšana optimizācija pašorganizācija pašpilnveidošana pētniecība prognozēšana analizēšana sintezēšana kontrolēšana diagnosticēšana dokumentēšana

 10. Informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmas Datu ievade, apstrāde un izvade - tie ir galvenie procesi informācijas sistēmā, kas ļauj saņemt informāciju, kura ir nepieciešama organizācijām lēmumu pieņemšanai, vadībai un problēmu analīzei.

 11. Vadības informācijas sistēmu jaunās iespējas menedžmentā • Ar tehniskās IT jaudas augšanu datori sāka ne tikai atvieglināt cilvēka darbu, bet gan ļauj izpildīt to, ko bez IT nebūtu iespējams. • Sakarā ar to, ka menedžeriem jāpieņem lēmumi lielas nenoteiktības un riska nosacījumos, informācijas sistēmu jaunas iespējas ļoti ātri atrod pielietojumu biznesā.

 12. Lēmumu pieņemšanas atbalsta IS (Decision Support System) DSS - tās ir interaktīvas datoru sistēmas, kas ir izstrādātas, lai palīdzētu menedžerim lēmumu pieņemšanā. DSS iekļauj sevī gan datus, gan modeļus, kas palīdz risināt problēmas, īpaši tās, kuri ir slikti formalizējami.

 13. Izpildes atbalsta sistēmas (Executive Support System) • sistēma rāda tekošās informācijas kopumu par tirgus konjunktūru, • nodrošina vieglu piekļūšanu vadītājiem un citiem menedžeriem bez starpnieku palīdzības, • izmanto mūsdienīgo grafiku, sakarus un datu glabāšanas metodes.

 14. Datu meklēšana (Data Mining) • izmanto tehnoloģijas, lai meklētu vai "iegūtu" mazus informācijas "tīrradņus" no lieliem datu apjomiem, kas glābājas organizācijas datu bāzē (ir īpaši derīga, kad organizācijai ir lieli datu bāzes apjomi); • parādījās augstražīgas un relatīvi vieglas izmantošanā programmas, kas iegūst komerciālus datus.

 15. Datu meklēšana datu masīvā var tikt izmantota priekš ... • tirgus segmentācija • klientu profils • blēdības atklāšana • tiešais mārketings • patēriņa groza analīze • trenda analīze

 16. Mākslīgais intelekts(Artificial Intelligence) • dabiskas valodas • robotehnika • jūtu sistēmas (redzes un dzirdes sistēmas) • ekspertu sistēmas- tas ir sistēmas, kuras izmanto cilvēciska eksperta lēmuma pieņemšanas loģiku. • neironu tīkli - strādā pēc cilvēku nervu sistēmas analoģijas, bet faktiski izmanto statistisku analīzi, lai atpazītu modeļus no liela informācijas daudzuma ar adaptīvas pētīšanas palīdzību.

 17. Virtuāla realitāte(Virtual Reality) • Virtuāla realitāte (VR) paredz mašīnu sistēmu izmantošanu apkārtējas vides veidošanā, kura liekas reāla lietotājam. • VR izmantošana neizklaides virzienā dalās uz divām kategorijām: apmācība un projektēšana.

 18. Grupas darba atbalsta sistēmas (Group Support Systems) • sistēma ir izstrādāta, lai atbalstītu grupu, nevis indivīdu; • sauc par grupas lēmumu pieņemšanas atbalsti sistēmas vai par elektronisku tikšanos sistēmām, tiecas izmantot grupas iespēju priekšrocību, lai atrastu labākos lēmumus, nevis atsevišķu personību lēmumi. • Menedžeri tērē sava laika nozīmīgu daļu grupu darbā (sanāksmēs, konferencēs). • Vidējiem menedžeriem tas sastāda 35% darbalaika nedēļā, • galvenajiem pārvaldniekiem - no 50 līdz 80%. • GSS cenšas izdarīt elektronisku grupas tikšanos seansus ražīgākus.

 19. Ģeogrāfiskas informatīvas sistēmas (Geographical Information System) GIS ir lēmumu pieņemšanas atbalsta telpiskas sistēmas: • ģeodemografiskā, • datoru kartografēšana, www.maps.google.com • automatizētie šabloni. GIS vāc, pārveido, demonstrē un analizē datus, kuri ir telpiski piesieti pie zemes. GIS ir displejs ar apkārtējas vides demonstrēšanas bagātām iespējām, ļoti noderīgi cilvēkiem, kas pieņem lēmumus.

 20. Informācijas sistēmu arhitektūra Informācijas processiekļauj: • sakotnējās informācijas saņemšana par sistēmu un apkārtēju vidi; • šīs informācijas pārstrāde un pārveidošana; • vadības lēmuma izstrādi; • izpildījuma kontrole; • tālākas funkcionēšanas uzdevumu veidošana.

 21. Ārejā vīde Ekonomiskā informācijas sistēma 1.i.s. 2.i.s. Vādības sistēma EIS Vadības objekts 4.i.s. 3.i.s. Uzņēmuma struktūra

 22. Vadības objekts materiālu elementu apakšsistēma • izejviela un materiāli, • aprīkojums, • gatava produkcija, • darbinieki un cit. saimniecisku procesu apakšsistēma • ražošana, • apgāde, • noiets un cit.

 23. Vadības sistēma pārvaldes funkcijas: • plānošana (stratēģiskā, taktiskā, operatīvā plānošana) • uzskaite • kontrole • operatīva vadība • analīze

 24. Ekonomiskā informācijas sistēma 1.i.s.: • normatīvas informācijas straume, kuru veido valsts iestāzu likumdošana; • tirgus konjunktūras informācijas straume; • informācijas straume, kuru veido konkurenti, patērētāji, piegādātāji; 2.i.s.: • atskaites informācija, vispirms finanšu informācija valsts institūcijām, investoriem, kreditoriem, patērētājiem; • mārketinga informācija potenciāliem patērētājiem; 3.i.s. veido plāna, normus un rīkojumuinformācijas kopumu, lai īstenotu saimnieciskos procesus; 4.i.s. atspoguļo uzskaišuinformāciju par ekonomiskās sistēmas vadības objekta stāvokli (izejvielas, materiāli, enerģētisku, darbu resursi, gatava produkcija un izpildītie pakalpojumi) saimniecisko procesu izpildes rezultātā.

 25. Prasības pret informācijas apstrādi EIS • informācijas pilnība un pietiekamība vadības funkciju realizācijai; • informāciju jāievada savlaicīgi; • nepieciešamas informācijas ticamībasnodrošinājums; • informācijas apstrādes ekonomiskums; • adaptācija pie lietotāju prasību izmaiņām.

 26. Informācijas sistēmu tipi • datu apstrādes sistēmas (EDP - electronic data processing); • vadības informācijas sistēmas (MIS - management information system); • lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas(DSS - decision support system).

 27. Organizācijas informācijas piramīda Strateģiskais līmenis Taktiskais līmenis Operatīvais līmenis Izpild līmenis Sagāde Ražošana Preces virzīšana Finances Cilvēk resursi

 28. Datu apstrādes sistēmas (DAS) • uzskaitei un saimniecisku operāciju operatīvai regulēšanai, • standarta dokumentu sagatavošanai ārējai videi (kontu, pavadzīmju, maksājumu rīkojumu), • noformēšana un pasūtījumu izpildes monitorings, ienākšana un materiālu vērtību patēriņš noliktavā, darbalaika uzskaites pārziņa un t.t.

 29. Vadības informācijas sistēmas • analīze un piegāžu, noieta plānošana, ražošanas programmu sastādīšana • ražošanas programmas pasūtījumu formēšana un komplektējošās detaļas un materiāla vajadzības definēšana uz izstrādājumu specifikācijas pamata

 30. Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas (LPAS) • Piemēram piegādātāju izvēle vai kontraktu slēgšana ar klientiem. • Biežāk izmanto šādus instrumentus: patvaļīgas formas analītisku atskaišu sastādīšanas līdzekļi, statistiskas analīzes, ekspertu novērtējumu un sistēmu, matemātiskas un imitācijas modelēšanas metodes.

 31. Atkarībā no funkciju apkārtmēra un vadības līmeņa izšķir • korporatīva (integrēta) EIS automatizē visas vadības funkcijas visos vadības līmeņos. • lokāla EIS automatizē atsevišķos vadības funkcijas atsevišķos vadības līmeņos.

 32. INFORMĀCIJAS SISTEMA FUNKCIONĀLAS APAKŠSISTĒMAS NODROŠINĀJUMA APAKŠSISTĒMAS ORGANIZĀCIJAS APAKŠSISTĒMAS Zīnatniski-tehniskā sagatavošana Informācijas nodrošinājums Kadru nodrošinājums Biznesa planošana Tehniskais nodrošinājums Ergonomiskais nodrošinājums Operativā vadība Programmas nodrošinājums Tiesiskais nodrošinājums Finanšu menedžments Matemātiskais nodrošinājums Organizācijas nodrošinājums Grāmatvedības uzskaite Lingvistiskais nodrošinājums Citi Citi EIS apakšsistēmas

 33. Funkcionālas EIS apakšsistēmas principi: priekšmetisks (apakssistēmas, kas vada atsevišķos resursus): • gatavas produkcijas noieta vadības apakšsistēmas; • ražošanu vadības apakšsistēmas; • materiāli-tehniskas apgādes vadības apakšsistēmas; • finansu vadības apakšsistēmas; • personāla vadības apakšsistēmas.

 34. Funkcionālas EIS apakšsistēmas principi: funkcionāls (nodrošina uzdevumu atrisinājumu visos vadības līmeņos, nodrošinot informācijas straumju integrāciju pēc vertikālēm): • plānošanas apakssistēmas; • regulēšanas apakssistēmas (operatīva pārvalde); • uzskaites apakssistēmas; • analīzes apakssistēmas.

 35. Funkcionālas EIS apakšsistēmas principi: problēmu (atsevišķām problēmām DSS ietvaros vadības lēmumu pieņemšanai): • biznesa-planošanas uzdevumu atrisinājums; • projektu vadība un t.t. jaukts (priekšmetisks-funkcionāls).