Download
finance for non financial manager n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finance For Non financial manager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finance For Non financial manager

Finance For Non financial manager

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Finance For Non financial manager

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FinanceForNon financial manager مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 2. دوم صورتهای مالی (ازتهیه و تنظیم تا تجزیه و تحلیل)

 3. همه ما از امکاناتی برخورداریم که از آن بی خبریم. می توانیم کارهایی بکنیم که آنها را حتی به خواب نمی بینیم. دیل کارنگی

 4. هدف صورتهای مالی هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ خلاصه شده و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ : • وضعيت‌ مالي‌ • عملكرد مالي‌ • انعطاف‌پذيري‌ مالي ‌ با هدف تحلیل وضع موجود برای پیش بینی چشم اندارهای آتی

 5. گردش پول در شرکت تامین مالی داخلی (سهام) و خارجی( وام) برای شرکت 1 سرمایه گذاری در دارایی ثابت(کارخانه) برای شروع تولید 2 تولید کالا در کارخانه 3 فروش نقدی کالا 4 فروش نسیه (اعتباری)کالا 5 دریافت نقدی از بدهکاران(حسابهای دریافتنی) 6 سرمایه گذاری مجدد در موجودی کالا 7 سرمایه گذاری مجدد در کارخانه و دارایی ثابت 8 پرداخت مالیات فروش 9 پرداخت سود به سهامداران و اصل و فرع وام 10

 6. ترازنامه Balance Sheet • ترازنامه تصویر وضعیت موجود یا snapshot در یک شرکت در تاریخ معین است. داراییها= بدهی+ حقوق صاحبان صاحبان سهام

 7. داراییهای جاری که ماهیتاً قادرند در کوتاه مدت به نقد تبدیل شوند: • وجه نقد یا سپرده های بانکی نزد بانکها • سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و سریع المعامله مثل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یا سهام • حسابهای دریافتنی به معنای مطالبات از مشتریان بابت فروش نسیه کالا • موجودی مواد و کالا که برای فعالیتهای عملیاتی و تولید استفاده میشود. • پیش پرداخت ها یی که قبل از تحویل دارایی یا موجودی پرداخته ایم.

 8. داراییهای غیرجاری که ماهیتاً قادرنیستند در کوتاه مدت به نقد تبدیل شوند: • دارائيهاي ثابت: دارائيهاي مولد يا ثابت دارائيهاي مشهودي است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني داشته ومعمولاً از آنها براي توليد كالا و خدمات استفاده میشود. • سرمایه گذاری بلندمدت در سهام • سپرده های بلندمدت بانکی • داراییهای نامشهود مانند حق الامتیازها

 9. بدهی های جاری که ماهیتاً باید در کوتاه مدت پرداخت شوند • بدهی کوتاه مدت به بانکها • حسابهای پرداختنی کوتاه مدت بابت خرید نسیه داراییها • سود سهام پرداختنی به سهامداران • مالیات پرداختنی • اصل مبلغ وامی که باید در سال جاری پرداخت شود(حصه جاری بدهی های بلند مدت) • حقوق و دستمزد پرداختنی به کارکنان • پیش دریافت از مشتریان جهت تحویل کالا در آینده

 10. بدهی های غیرجاری که ماهیتاً باید در کوتاه مدت پرداخت نمیشوند • وام بلندمدت بانکی • ذخیره ای که شرکتها برای تسویه پایان خدمت کارکنان در نظر میگیرند • ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول

 11. حقوق صاحبان سهام Equity • حقوق مالکانه صاحب يا صاحبان سرمايه يك شرکت نسبت به داراييهاي آن است كه در هر زمان از كسر كردن بدهيهااز كل دارايي ها بدست مي آيد . حقوق صاحبان سهام را ارزش ویژه میگویند که شامل: • سرمایه اسمی که از حاصلضرب تعداد سهام در مبلغی اسمی هر سهم(معمولاً 1000 ریال) بدست می آید. • اندوخته قانونی که شرکتها باید معادل 5درصد سود سالانه را تاسقف 10% سرمایه نگهداری کنند. • سود انباشته: سود انباشته عبارتست از آن قسمت از سودهای خالص دوره هاي قبل كه به صورت سود سهام ميان سهامداران توزيع نشده است و محدوديتي نيز در توزيع آن وجود ندارد . • اندوخته احتیاطی : آن بخش از سودهای خالص هر دوره که به الزام اساسنامه یا توصیه مجمع صاحبان سهام در شرکت نگهداری میشود و بجز این دو مورد محدوديتي نيز در توزيع آن وجود ندارد

 12. حاشیه سود خالص • حاضیه سود عملیاتی • درآمدهای عمده با متفرقه • سود عملیاتی • سود خالص • قیمت تمام شده معیارهای اندازه گیری صورت سود زیان Income Statement • صورت سود زیان ناشندهنده عملکرد مالی در یک دوره زمانی است سود خالص= درآمدهاهزینه ها

 13. برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده باید مراحل نمودار را طی کنیم. محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته با استفاده از فرمول: موجودی کالای در جریان ساخت(ابتدای دوره) + کالای در جریان ساخت طی دوره(مواد اولیه+ دستمزد مستقیم+ سربار تولید) -موجودی کالای در جریان ساخت( پایان دوره) = قیمت تمام شده کالای ساخته محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته: کالای ساخته شده طی دوره +موجودی کالای ساخته شده (اول دوره) موجودی کالای ساخته شده( پایان دوره)-

 14. تهیه صورت سود و زیانمثال

 15. مواد و کالای اول دوره 135000 مواد مستقیم خریداری شده طی دوره 620,000 مواد و کالای پایان دوره 160,000 موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره 625,000 مواد آماده برای مصرف 755,000 مواد اولیه مصرف شده 595000 کالای در جریان ساخت 1,200,000 موجودی کالای ساخته شده پایان دوره 190,000 دستمزد مستقیم 405000 کالای ساخته شده 1,250,000 قیمت تمام شده کالای فروش رفته 1,060,000 سر بار مستقیم 200,000 هزینه های غیر تولیدی 600000 هزینه های اداری و عمومی 600000 مثال

 16. [1]Earning Per Share • در این مثال فرض کنید که شرکت محصولات را به مبلغ 1,908,000 ریال فروخته است. اگر همه اقلام سود و زیان را بر مبلغ فروش تقسیم نماییم درک بیشتری از فعالیتهای شرکت بدست می آوریم.

 17. بیانگر جریانهای ورود و خروج نقد از محل فعالیتهای عملیاتی، تامین مالی یا شرمایه گذاریهای شرکت است. • برخی از مشکلات حسابداری تعهدی را کم میکند. صورت جریان نقد جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بردرآمد جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

 18. آنچه را که باید استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند توضیح میدهد. • اطلاعات اضافی درباره ارقام و اعدادی که نیاز به توضیح بیشتری برای فهمیدن ارقام دارند. • تغیرات سود خالص، تعدیلات سنواتی ، سود قابل تخصیص و تقسیم سود را طی دوره های مختلف بصورت انباشته نشان میدهد. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی صورت سود و زیان انباشته

 19. عملیاتی سرمایه گذاری(مصارف مالی) تامین مالی ترازنامه بدهی ها و آورده صاحبان سهام داراییها صورت سود و زیان بدهی جاری درآمد فروش دارایی جاری - قیمت تمام شده کالای فروش رفته = سود ناخالص بدهی بلندمدت دارایی ثابت هزینه های عملیاتی( و اداری و فروش) =سود عملیاتی دارایی نامشهود حقوق صاحبان سهام - هزینه مالی + درآمد سرمایه گذاریها و سایر درآمدها مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مجموع داراییها =سود قبل مالیات - مالیات = سود خالص صورت جریانهای نقدی جریانهای ورود و خروج نقد تامین مالی جریانهای ورود و خروج نقد عملیاتی جریانهای ورود و خروج نقد سرمایه گذاری

 20. فاکتورهای موثر بر گزارشهای مالی مدیریت حسابرس گزارشهای مالی قوانین و مقررات ( استانداردهای حسابرسی و آیین نامه های بورسی)

 21. صورتهای مالی و حسابرسی • هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است كه حسابرس بتواند در باره اين كه آيا صورتهاي مالي از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، تهيه‌ شده ‌است يا خير، اظهار  نظر كند. اطلاعاتي با اهميت تلقي مي شودكه حذف يا تحريف آن بتواند قضاوت و تصميم گيري يك استفاده كننده منطقي از صورتهاي مالي را درباره امور واحد اقتصادي تغيير دهد. حسابرسي صورتهاي مالي يكي از انواع خدمات اطمينان بخشي‌ برای صحبان سهام و سرمایه گذاران است. خدمات اطمیان بخش ، خدماتي است که خطر اطلاعاتي را براي استفاده کنندگان آن اطلاعات کاهش مي دهد

 22. درواقع حسابرس موارد زیر را رسیدگی می نماید • بررسی انحراف با ا همیت از استانداردهای حسابداری • بررسی محدودیتهای اساسی در نظام کنترلهای داخلی • بررسی ابهام با اهمیت در تهیه مفروضات حسابداری و تداوم فعالیت شرکت

 23. استانداردهای مهم حسابداری

 24. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی • زبان سرمایه گذاری و تجارت ، صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی است • بین صورتهای مالی یعنی ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه رابطه وجود دارد. بررسی این ارتباط کمک میکند تا به وضعیت موجود شرکت، عملکرد و میزان انعطاف پذیری مالی پی ببریم

 25. معمولاً چند پرسش اساسی برای ارزیابی یک شرکت وجود دارد • ارزش داراییهای شرکت چقدر است؟ • در داراییهای شرکت چه مقدار ریسک و عدم اطمینان وجود دارد؟ • داراییهای شرکت از چه منابعی تامین شده اند؟ • برای سرمایه گذاریهای آینده چه منابعی نیاز است؟ • آیا شرکت و تجارت سود آور است؟ • کدام فعالیتها دارای سودآوری بیشتری است؟ • سودآوری شرکت در مقایسه با رقبا چگونه است؟ • چه تغییراتی در کسب و کار شرکت اتفاق افتاده است؟ • رشد تجاری شرکت چقدر است؟ • کدامیک از فعالیتها از رشد بیشتری برخوردار است؟ • آیا کسب و کار جریان نقدی ایجاد میکند؟ • آیا جریانهای نقدی را میتوان بین صاحبان سهام تقسیم کرد؟ • آیا شرکت سلامت مالی دارد؟ • آیا مدیران برآورد درستی از صورتهای مالی داشته اند؟

 26. نسبتهای‌نقدينگي توان شركت را براي ايفاي تعهدات كوتاه مدت از محل دارايي‌هاي نقدي نشان مي‌دهند . از آنجائيكه دارائيهاي جاري مي‌توانند از محل بدهي‌هاي جاري تامین شوند لذا تاكيد معيارهاي نقدينگي بر اجزاي تشكيل دهندة سرمايه در گردش مي‌باشد. نسبت‌هاي نقدينگي نسبت‌هاي فعاليت نسبت‌هاي فعاليت چگونگي بكارگيري دارائيهاي شركت را براي ايجاد درآمد فروش نشان داده و تعيين مي نمايند كه تا چه ميزان منابع شركت بطور مؤثر بكار گرفته شده است . اين نسبتها توان شركت را براي انجام تعهدات كوتاه‌مدت و بلندمدت منعكس مي‌سازند .به نسبت‌هاي مذكور نسبتهاي سرمايه‌گذاري نيز گفته میشود زيرا معرف ميزان سرمايه‌گذاري شركت از طرف ذي‌نفعان مربوطه (‌بستانكاران – صاحبان سهام و ...) است. نسبت‌هاي اهرمي نسبت‌هاي سودآوري نسبتهای سودآوري ، ميزان موفقيت شركت را در بازده و سود آوری اندازه میگیرند.موفقیت در سودآوری باید با حجم سرمایه گذاریها نیز مقایسه شود. نسبت‌هاي بازار این نسبتها جایگاه شرکت را در بازار سهام و از دید سرمایه گذاران نشان میدهند. این نسبتها ملاک ارزشیابی مقایسه ای هستند.

 27. نسبت‌هاي نقدينگي نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ نسبت‌هاي فعاليت نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ نسبت‌ اهرمي )سرمايه‌گذاري(‌ نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ نسبت سودآوري نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ نسبت ارزشگذاري نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ نامطلوب؟ معتدل؟ مطلوب؟ وضعیت مالی

 28. نسبت‌هاي نقدينگي سرمایه در گردش - دارایی جاری بدهی جاری

 29. نسبت جاری دارایی جاری بدهی جاری

 30. نسبت آنی دارایی جاری پیش پرداختها- موجودی کالا- بدهی جاری

 31. نسبت‌هاي فعاليت دوره گردش كالا × 360 موجودي كالا بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

 32. دوره وصول مطالبات تجاري × 360 حسابهای دریافتنی فروش

 33. دوره تصفیه حسابهای پرداختنی × 360 حسابهای پرداختنی فروش

 34. + دوره گردش عملیات دوره گردش موجودی کالا دوره وصول مطالبات

 35. گردش داراییها فروش مجموع دارائیها

 36. نسبت‌ اهرمي )سرمايه‌گذاري(‌ نسبت بدهی بدهی ها داراییها

 37. نسبت مالکانه حقوق صاحبان سهام داراییها

 38. نسبت پوشش هزینه های مالی سود عملیاتی هزینه های مالی

 39. نسبت‌ سودآوری‌ حاشیه سود ناخالص سود ناخالص فروش

 40. حاشیه سود عملیاتی سود عملیاتی فروش