Download
finance for non financial manager n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finance For Non financial manager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finance For Non financial manager

Finance For Non financial manager

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Finance For Non financial manager

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FinanceForNon financial manager مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 2. پنجم ارزیابی مالی طرحهای اقتصادی

 3. تصمیم گیری خوب زاییده اطلاعات خوب است Good decision are born of good information

 4. برای ارزیابی مالی طرحها و برنامه های اقتصادی نیاز به اطلاعات داریم این اطلاعات باید فاکتورهای زیر را داشته باشند: • مربوط بودن • کامل بودن • قابل اتکا بودن • درستی و صحت • ارزش در محدوه زمان • هزینه کم

 5. فرایند تصمیم گیری برای بودجه بندی سرمایه ای بودجه بندی سرمایه ای 3 مرحله دارد: • ارائه طرح پیشنهای برای سرمایه گذاری بلندمدت • بررسی ، تجزیه و تحلیل و انتخاب یک یا چند طرح • اجرا و نظارت بر طرح یا طرحهای اقتصادی • مدیران باید بین تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری تفاوت قایل شوند.

 6. شاخصهای ارزیابی مالی • Payback period: دوره برگشت سرمایه • بیشترین کاربرد را دارد Net present value(NPV):خالص ارزش فعلی بر معیارجریان نقدی و ارزش زمانی پول تمرکز دارد Accounting rate of return (ARR):نرخ بازده حسابداری بر سود حسابداری و بازده دارایی تمرکز دارد Internal rate of return(IRR): نرخ بازده داخلی بیشترین اثر را بر تصمیگیریهای شهودی و قضاوتی دارد Profitability index(PI):شاخص سودآوری کارکرد خالص ارزش فعلی را دارد.

 7. نکات مهم بودجه بندی سرمایه ای: محاسبه ارزش زمانی پول برآورد سطح ریسک تمرکز بر جریانهای نقدی رتبه بندی طرحها جهتگیری برای اجرای پروژه هایی که ارزش صاحبان سهام را حداکثر میکنند.

 8. پیش زمینه: • باید بین سود و جریانهای نقدی تفاوت قایل شد • سود یک ملاک حسابداری است • جریانهای نقدی یک ملاک واقعی اقتصادی است؟ • چرا؟

 9. مثال تفاوت سود حسابداری و جریانهای نقدی یک طرح کارآفرینی با خرید یک دستگاه ماشین آلات به ارزش 20 میلیون تومان اجرا میشود. این طرح سالانه و به مدت 4 سال 12 میلیون تومان سود دارد و ماشین آلات طی 4 سال مستهلک میشوند. برای محاسبه سود خالص باید هزینه استهلاک را مد نظر قرار دهیم. هزینه استهلاک هرسال با روش خط مستقیم حساب می شود.

 10. مثالی بر ای شاخصهای ارزیابی مالی یک شرکت پیمانکارحمل و نقل مواد پتروشیمی برای ارزیابی دو طرح اقتصادی داده های زیر را تهیه کرده است: • پروژه حمل برای شهر تهران(پروژه S) • پروژه حمل برای شهر کرج (پروژه L) این شرکت بعد از بررسیهای جنبه های فنی طرح توانست منابع و مصارف آنرا بصورت زیر پیش بینی کند:

 11. (1000) طرح S 0 1 2 3 4 500 400 300 100 طرح L (1000) 0 1 2 3 4 100 300 400 600

 12. دوره برگشت سرمایه یا PP + 2/33 PP + طرح S 0 1 2 3 4 (1000) 500 400 300 100 -500 -100 200 300 هزینه پوشش نیافته در آغاز سال سال قبل از پوشش سرمایه اولیه جریان نقد دوره 100 2 300

 13. طرح L + + 3/33 PP 0 1 2 3 4 (1000) 100 300 400 600 -900 -600 -200 400 هزینه پوشش نیافته در آغاز سال سال قبل از پوشش سرمایه اولیه جریان نقد دوره 200 3 600

 14. هزینه استهلاک متوسط جریانهای نقدی ورودی = متوسط سود سالیانه – نرخ بازده حسابداری • تعیین متوسط سود سالیانه • تعیین استهلاک • تعیین متوسط سرمایه گذاری

 15. هزینه استهلاک متوسط جریانهای نقدی ورودی = متوسط سود سالیانه – نرخ بازده حسابداری ARR متوسط سود سالیانه = متوسط سرمایه گذاری متوسط جریانهای نقدی ورودی متوسط جریانهای نقدی ورودی = سال سرمایه گذاری اولیه( ماشین آلات) هزینه استهلاک = عمر مفید(سال) ارزش اسقاط + سرمایه گذاری اولیه متوسط سرمایه گذاری = عمر مفید(سال)

 16. 250 325 = متوسط سود سالیانه – Sپروژه نرخ بازده حسابداری ARR 75 = 15% = 500 = 75 1300 325 = متوسط جریانهای نقدی ورودی = 4 1000 250 = هزینه استهلاک = 4 0+1000 500 = متوسط سرمایه گذاری = 2

 17. 250 350 = متوسط سود سالیانه – Lپروژه نرخ بازده حسابداری ARR 100 = 20% = 500 100 = 1400 350 = متوسط جریانهای نقدی ورودی = 4 1000 250 = هزینه استهلاک = 4 0+1000 500 = متوسط سرمایه گذاری = 2

 18. Net Present Value (NPV)خالص ارزش فعلی خالص ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی و خروجی یک پروژه است با تنزیل جریانهای نقد ورودی و خروجی عامل زمان و تورم لحاظ میشود. با استفاده از بازده مورد انتظار میتوان سطح ریسک را در ارزیابی پروژه دخالت داد. NPV > 0=قبول پروژه

 19. Net Present Value (NPV) داده های لازم برای برآورد K • عبارتست از حداقل بازد مورد نیاز برای اینکه انگیزه اجرای کار فراهم گردد • K=RF+صرف ریسک کار

 20. NPV = 79million • فرض کنید 10% = K NPV 50million کدام پروژه بهتر است؟

 21. Internal Rate of Return (IRR)نرخ بازده داخلی نرخی است که NPV را صفر میکند. یعنی با این نرخ نه سود داریم نه زیان. حداقل بازده برای پروژه است. قائده تصمیم گیری با :IRR • اگر IRR بیشتر ازهزینه سرمایه باشد پروژه قبول میشود . • اگر IRR کمتر ازهزینه سرمایه باشد پروژه ردمیشود . • .

 22. IRR (rS) = 14.5% IRR (rL) 12%

 23. سه موضوع اساسی درNPVوIRR • تفاوت در مبالغ سرمایه گذاری در پروژه ها • تفاوت در ترتیب جریانهای نقدی • تفاوت در عمر پروژه ها

 24. شاخص سودآوری