Download
rogers diffusion of innovation model of change n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rogers’ Diffusion of Innovation Model of Change PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rogers’ Diffusion of Innovation Model of Change

Rogers’ Diffusion of Innovation Model of Change

212 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rogers’ Diffusion of Innovation Model of Change

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rogers’ Diffusion of Innovation Model of Change and the Partnership for a Missional Church

  2. Verandering geskied gewoonlik nie in ‘n reguit lyn direk van Punt A tot Punt B nie In feite lyk verandering meer soos die roete van ‘n seilboot, wat op die krag van die wind seil na sy bestemming.

  3. Dit is veral waar wanneer ‘n hele kultuur verander.

  4. Everett Rogers verklaar dat daar 5 verskillende fases is wat mense deurgaan as ‘n kultuur verander… aanvaarding evaluering proefneming belangstelling bewuswording

  5. Bevestiging – bevestig of verwerp die besluit 5 fases van besluitneming Besluit – aanvaar of verwerp die nuwe ding Kennis – gewaarwording van ‘n nuwe gebeure Ooreding – gunstige of ongunstige houding teenoor die nuwe gebeure Implementering – Begin om die nuwe ding te gebruik

  6. Mense se openheid tot verandering Onversetlikes 16% “the traditional” Trae meerderheid 34% “the skeptical” • Vroeë meerderheid 34% “the thoughtful” Aanpasbares 13.5% “respectable” Innoveerders 2.5% “the brave”