Download
n vrh ssd na d chodovou reformu prezentace na stejnojmenn panelov diskusi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Návrh ČSSD na důchodovou reformu Prezentace na stejnojmenné panelové diskusi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Návrh ČSSD na důchodovou reformu Prezentace na stejnojmenné panelové diskusi

Návrh ČSSD na důchodovou reformu Prezentace na stejnojmenné panelové diskusi

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Návrh ČSSD na důchodovou reformu Prezentace na stejnojmenné panelové diskusi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Návrh ČSSDna důchodovou reformuPrezentace na stejnojmenné panelové diskusi Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. Vedoucí odborné Sociální komise ČSSD Praha, 21. 6. 2011

 2. Témata: • Propojení důchodové reformy s dalšími součástmi sociálního systému • Kritéria hodnocení důchodové reformy a jejích důsledků • Kritika celkového pojetí vládní podoby důchodové reformy

 3. Propojení důchodové reformy s rodinnou a populační politikou „Nejlepší důchodovou politikou je robustní rodinná politika.“ Lidé, kteří jsou klienti povinného sociálního pojištění a nemají děti, na rozdíl od osob o děti pečujících - nenesou náklady ušlých příležitostí z důvodu péče o děti (ztráty výdělku, časové a kariérové omezení profesní kariéry, náklady na děti, které by jinak mohyl směřovat do jejich osobní spotřeby) - vzhledem k delší době zaměstnání a vyšším výdělkům nakonec pobírají i vyšší důchody, které jsou posléze hrazeny z příspěvků těch zaměstnaných dětí, do kterých svůj čas, zdroje a energii kdysi investovali jejich rodiče.

 4. Souvislosti důchodové a rodinné politiky Možná zvýhodnění lidí pečujících o nezaopatřené děti: Dřívější odchod do důchodu Vyšší (případně i univerzální) dětské přídavky Nižší daň z příjmu Nižší příspěvky do povinného sociálního pojištění Zvýhodněný výpočet výše důchodu Část příspěvků ekonomicky aktivních dětí odváděna přímo rodičům – penzistům Kombinace různých přístupů Jde o hledání sociálně spravedlivějšího řešení; lze očekávat i pozitivní efekt ve zvýšené fertilitě.

 5. Propojení důchodové reformys politikou zaměstnanosti • Náklady práce • Zaměstnanost ve veřejném sektoru • Primární vs. sekundární trh práce • Aktivní politika zaměstnanosti • Diferencované nároky různých zaměstnání (včetně těch fyzicky i psychicky extrémně náročných) • Nezaměstnanost / předčasné odchody do důchodu • Souběh zaměstnání a důchodů • Zaměstnávání zdravotně postižených

 6. Propojení důchodové reformy se zdravotní politikou Prevence (včetně prevence úrazů a otrav, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Diagnóza a léčení Rehabilitace Specifická důchodová situace zdravotně postižených

 7. Propojení důchodové reformys bytovou politikou a sociálními službami Cenově dostupné bydlení pro důchodce Chráněné bydlení Dostupnost a dostatečná kapacita sociálních služeb (včetně cenové dostupnosti) Příspěvky na péči o osobu blízkou, na bydlení etc.

 8. Propojení důchodové reformyse vzdělávací politikou Systém celoživotního vzdělávání (včetně univerzit třetího věku) Příprava na stáří (získávání specifických kompetencí)

 9. Propojení důchodové reformys hospodářskou politikou „Stříbrná ekonomika“ Výdaje důchodců jako stabilizátor domácí poptávky Zaměstnanost v sociálních a zdravotních službách

 10. Propojení důchodové reformys přerozdělovacími procesy Vývoj životních nákladů důchodců (v ČR starobní důchod jako zdroj příjmů důchodců představuje přes 95 % všech jejich příjmů) „S nivelizovanými důchody je v tržní ekonomice obtížné přežívat.“ Citlivost výdajů důchodců na výši nepřímých daní Koncepty idexace důchodů Systémy slev v závislosti na věku (například jízdného ve veřejné dopravě)

 11. Kritéria hodnocení důchodové reformy a jejích důsledků • Rozpočtová odpovědnost • Kvalita života důchodců (v minimální variantě alespoň zábrana jejich propadu do chudoby) • Solidarita: • mezigenerační • intragenerační (příjmová) • Sociální spravedlnost: • ekonomicky aktivní vs. důchodci • zaměstnanci vs. OSVČ • rodiče vs. bezdětní • Ekvivalence (zásluhovost) • Politická průchodnost Nicholas Barr (2010) 24. 10. 2014

 12. Kritika celkového pojetí vládní podoby důchodové reformy • Absence veřejného dialogu o podobě důchodové reformy • Další oslabování už tak neduživého veřejného povinného důchodového pojištění • Kontraproduktivní vazba na reformu daní (financování důchodů z DPH) • Absurdita návrhu neomezeného zvyšování věku odchodu do důchodu nerespektující přirozené věkové a zdravotní limity pracovní aktivity ani situaci na trhu práce

 13. Zdroj: Eurostat V letech 1990-2008 osciloval podíl starobních a pozůstalostních penzí na HDP v pásmu 7,2 až 8,5 %. Od roku 1997 neklesl pod 8 %. 13 Kritika celkového pojetí vládní podoby důchodové reformy: Podíl veřejných výdajů na sociální a zdravotní služby jako % HDP

 14. Kritika celkového pojetí vládní podoby důchodové reformy • Zachování nespravedlivé alokace nákladů a výnosů v povinném důchodovém pojištění (zaměstnanci/OSVČ, lidé pečující/nepečující o děti) • K posílení principu ekvivalence (tedy dosažení lepšího souladu výše důchodů s vloženými příspěvky) má dojít pouze u 10 % občanů s nejvyššími příjmy; u 70 procent občanů se středními a nižšími příjmy bude princip ekvivalence, jehož posílení požadoval Ústavní soud, naopak oslaben.

 15. Děkuji za pozornost! http://www.martinpotucek.cz

 16. Prameny: Barr, N.: Reforming Pensions: Principles and Policy Choices. Acta VŠFS, Vol. 4, 2010, No. 1, pp. 47-58. Burcin, B. – Kučera, T.: Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. Praha 2010. Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Sborník příspěvků z konference. Praha, CESES 2.-3.11. 2006. Hampl, O. - Bartoš, F. Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírnění této nerovnosti. Demografie, roč. 51, č. 2, s. 115-126. Holzmann, R. – Palmer, E. et al.: Pension Reform: Issues and prospects for Non-Financial Defined Contribution Schemes. Washington, The World Bank 2006. Potůček, M. – Musil, J. - Mašková, M. (eds.): Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska. Praha, Sociologické nakladatelství 2008. Second European Quality of Life Survey Overview. Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2009. 95 p. Úspory obyvatelstva v ČR a v Evropě. Podkladový materiál PES. Praha 2010. Vostatek, J.: Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko. Referát na semináři „Výsledky vědecko-výzkumné práce VŠFS na úseku penzijní teorie a politiky.“ Praha, 25.2. 2010.