Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Build Bright University PowerPoint Presentation
Download Presentation
Build Bright University

Build Bright University

673 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Build Bright University

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Build Bright University Teach By : Mr. SannSothearath Room :212 ការគ្រប់គ្រងហាងលក់កុំព្យូទ័រ Computer Shop Management Database management System ComputerShop Presentation : Team 3

 2. Member of Group 3 UkTola Ra Rotana UtSometa SengSamnang Sin Sokheng ComputerShop

 3. Contents • Introduction • 1. Background • 2. Problem Statement • 3. Objective • Method of Research • 1. Study Area • 2. Data Collection • 3. Tools • 4. System Requirement • Database Design • 1. Entity Relationship Diagram • 2. Data Dictionary • User Interface • Conclusion • Reference ComputerShop

 4. Introduction • សព្វថ្ងៃនេះការអភិវឌ្ឍលើវិស័យ​ បច្ចេកវិទ្យា​ គឺមានការរីកចំរើកយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅបែកលោកខាងលិចរឺនៅអាស៊ីយើងនោះទេ​។ យ៉ាណា មិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កំពុងវិវត្តន៏ខាងផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យានេះផងដែល។​ជាក់សែ្តងគឺយើងសង្កេតទៅលើហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅ ក្នុងប្រទេសដែលបានបើកលក់នូវផលិតផលផ្សេងៗដែលតម្រូវអោយផ្នែកពត៏មានវិទ្យាជួយគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្តារហាងទាំងនោះហើយបានជួយលើកស្ទួយជំរុញ និងអភិវឌ្ឍន៍លើ វិស័យនេះផងដែរ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួល ដល់ម្ចាស់ហាងផងដែរ។ ComputerShop

 5. Introduction Continue 1. Background • ​ ហាងកុំព្យូទ័របានបង្កើតនូវថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣​ ក្នុង​​ គោលបំណង • ​​ លក់កុំព្យូទ័រ​ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់កុំព្យូទ័រ។ ComputerShop

 6. Introduction Continue 2. Problem Statement • ពិបាកគ្រប់គ្រងរាល់ការលក់និងការនាំចូល • ពិបាកគ្រប់គ្រងពត៏មានរបស់បុគ្គលិក • ពិបាកស្វែងរកទិន្នន័យ • ពិបាកកែប្រែទិន្នន័យ • ​​ពិបាកក្នុងការគណនាតម្លៃ ComputerShop

 7. Introduction Continue 3. Objective • បន្ទាប់ពីការស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់ហាងលក់កុំព្យូទ័ររួចមកបានបង្ហាញអោយ​ឃើញថាផលវិបាកក៏ដូចជាភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនបានកើតឡើង។ផលវិបាកទាំងនោះភាគច្រើនកើតឡើងចេញពីការរក្សាទុកទិន្នន័យ,ការកែប្រែទិន្នន័យ​ និងការសែ្វងរកទិន្នន័យ របស់​ផលិតផល,បុគ្គលិកនិងអតិថិជន។ ComputerShop

 8. ហើយដើម្បីសំរួលដល់បញ្ហានិងផលលវិបាកខាងលើក្រុមនិសិត្សយើងបានសំររេចយកវិធីសាស្រ្តដែលអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាខាងលើមកបង្ហាញទាំងស្រុងដូចជា: ការបង្កើតនូវកម្មវិធីដែលផ្តោតទៅលើ​ : ​ ការគ្រប់គ្រងផលិតផល ការគ្រប់គ្រង់ទៅលើការលក់ ​​ការគ្រប់គ្រងពត៏មានរបស់ បុគ្គលិកនិងអតិថិជន ការគណនាថ្លៃលក់ ការស្វែងរកទិន្នន័យ និងការកែប្រែ ទិន្នន័យ ComputerShop

 9. Method of Research 1.Shop Area ហាងមានទីតាំង២កន្លែង • ទីតាំងទី១ស្ថិតនៅ​ : អគារភ្នំពេញសិនធ័រ មហាវិថីសម្តេចសុធារស ជាប់មហោស្រពទនេ្លបាសាក់ចជិតសួនច្បារ សម្តេច ហ៊ុន សែន មាត់ទនេ្ល ។ទូរស័ព្ទលេខ : 023 987 700 • ទីតាំងទី២ស្ថិតនៅ​ : អគារSESភូមិវិហាចិន ផ្លូវចូលផ្សារក្រោមសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ។ទូរស័ព្ទលេខ : 023 99 59 99 ComputerShop

 10. Method of Research Continue 2. Tools - DBMS (Database Management System) ​​- Access - Adobe Photoshop CS6 - Word Processor - Power point ComputerShop

 11. Method of Research Continue 3. System Requirement Hardware Requirement: Processor : Intel Pentium 4 1.6 GHz or Greater Memory : SDRAM 4 MB or greater is Better HDD : IDE 80 GB, Free Space 40MB or Greater Display : Total Memory 16 MB or greater is Better Monitor : LED or LCD Resolution (1024 x 768 px ) + Software Requirement: OS : Microsoft Window s8 ,Microsoft Windows7 and Windows XP DBMS : Microsoft Office 2007 or Greater is Better Anti Virus : (Optional) ComputerShop

 12. Database Design ComputerShop

 13. Relationship Diagram ComputerShop

 14. Data Dictionary Table Customer ComputerShop

 15. Table of Seller ComputerShop

 16. Table of Seller ComputerShop

 17. Login ComputerShop

 18. Information of Customer ComputerShop

 19. Information of Seller ComputerShop

 20. Information of Invoice ComputerShop

 21. Information of Product ComputerShop

 22. Information of Specification ComputerShop

 23. Information of Order ComputerShop

 24. Information of Supplier ComputerShop

 25. Conclusion ComputerShop

 26. Summarize ការប្រើប្រាសនូវប្រព័ន្ធនេះ (Computer Shop Management) ជួយសំរួលដល់៖ • ការគ្រប់គ្រងទៅលើពត៌មានបុគ្គលិក • ការគ្រប់គ្រងទៅលើពត៌មានអតិថិជន • ការគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យផលិតផល • ការងារសរសេរវិក័យប័ត្រ • ការគណនាតម្លៃផ្សេងៗ ComputerShop

 27. Strong Point • ងាយស្រួលបញ្ចូល និង ស្វែងរកទិន្នន័យ • ការប្រើប្រាសពណ៌របស់ User Interface មានភាពសមញ្ញមិនមាន • ការប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់ ComputerShop

 28. Weak Point • ការវិភាគលើទិន្នន័យមានការខ្វះខាតច្រើន(Table, Data Flow,..) • ការវិភាគលើដំណើរការកម្មវិធី មិនទាន់បានល្អ និងត្រឹមត្រូវ • មិនទាន់ច្បាស់ពីការចងRelation ship • ពេលដំណើរការកម្មវិធីនូវមានភាពមិនប្រសើរ • មិនទាន់អាចចែកចាយទិន្នន័យតាមបណ្ដាញ(Network)បាននៅឡើយ ComputerShop

 29. Future Plan • វិភាគឡើងវិញនូវចំនុចខ្វះខាតដូចជា៖ • - Data Work Flow • - Relation ship • ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើការចែកចាយតាមរយះបណ្ដាញ (Network) ComputerShop

 30. Reference • Database Management System Prepared By : (DBMS) Team • Microsoft Access 2010 by IT Collect ComputerShop

 31. Thank You ComputerShop