Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte på Høyland ungdomsskole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte på Høyland ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Høyland ungdomsskole

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til foreldremøte på Høyland ungdomsskole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til foreldremøte på Høyland ungdomsskole

 2. Skolens visjon og overordnet målsetting: LÆRING FOR FRAMTIDEN En elev som er godt forberedt til videre skolegang til arbeid og som medmenneske

 3. SKOLEDAGEN 1. time 0815 0900 2. time 0900 0945 Friminutt 0945 1000 3. time 1000 1045 4. time 1045 1130 Matpause: 1130 1145 Midttime 1145 1210 5. time 1210 1255 6. time 1255 1340 Friminutt 1340 1350 7. time 1350 1435 (bare på mandager) KONTORTID. Hver skoledag kl. 07.45 – 15.15

 4. Skolerute 2014 – 2015.

 5. Ungdomstrinn i utvikling • http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ • En nasjonal satsing • Utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. • Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Skolene fordeles i fire puljer og en pulje varer i tre semestre. • Høyland ungdomsskole starter opp høsten 2014 i samarbeid med Øygard ungdomsskole.

 6. «de store barna» ….. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/slik-haandterer-du-de-store-barna/a/23280772/ Foreldre og foresatte kan kontakte Bekymringstjenesten, en hjelpelinje hos Voksne for Barn, på 810 03 940 hvis de har spørsmål om barn og ungdom.

 7. Skolens forventninger Kunnskapsløftet – generell del: • Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. • Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. • For læringsmiljøet favner også foreldrene.

 8. Skolens forventninger Ønskeliste fra skolen til hjemmet: • ungdommer som har fått nok søvn • faglig forberedt (gjort leksa) • god frokost • sunn nistepakke • anstendig antrekk 

 9. Skriftlig eksamen våren 2015

 10. Eksamen i norsk og engelsk Eksamensmodell for norsk og engelsk (IKT basert eksamen) • Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. • Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. IKT-basert eksamen gjennomføres ved at: • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra.   • sensor finner eksamenssvaret i PAS, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

 11. Eksamen i matematikk • Eksamensmodell for matematikk – Todelt eksamen • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. • Nytt i år minstekrav til digitale verktøy.

 12. Om fusk og plagiat • Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. • Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er • eleven kan få eksamen i faget annullert • eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget. • Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. • Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til laveste karakter.

 13. Muntlig eksamen • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen. • Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen. • Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.

 14. Muntlig eksamen • Gjennomføres i juni. • Inntil 30 minutter for hver elev • Gjennomføres som todelt eksamen med presentasjon og fagsamtale • Elevens presentasjon (ca1/3av tiden) • Fagsamtalemed eleven (ca2/3 av tiden) • Elevene skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det betyr at sensorene ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Sensorene skal ikke lete etter den kompetansen elevene ikke har.

 15. Vurdering

 16. Skolens hjemmeside • www.minskole.no/hoyland • Vi ønsker at den skal være en nyttig informasjonskilde. • Hver klasse har sin ”hjemmeside” som kontaktlærere kan benytte • Det er mulig å abonnere på nyheter fra hjemmesiden.

 17. Skolens hjemmeside

 18. Itslearning • Vår digitale læringsplatform. • Brukes til faglig arbeid på skolen og til enkelte typer hjemmearbeid. • Faglige tilbakemeldinger. • Alle klasser har fraværsregistrering der elevene kan sjekke sitt eget fravær. • Det kan lages egne foreldrebrukere

 19. www.sandnes.itslearning.com

 20. Valgfag på 10.trinn dette skoleåret • Design og redesign • Natur, miljø og friluftsliv • Fysisk aktivitet og helse • Sal og scene • Trafikk http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/

 21. Elevpermisjon • Foreldre/foresatte kan søke eleven fri enkelttimer/-dager. • Søknad om permisjon (flere dager) skal leveres senest 2 uker i forveien. • Skolen ber om at søknadsskjema på skolens hjemmeside benyttes. http://www.minskole.no/hoyland • Når eleven har fri, er det foreldre/foresatte som har ansvaret for opplæringen. • Rektor kan innvilge inntil to uker fri, men vil være restriktiv i forhold til godkjenning. • Ved søknad om permisjon utover 2 uker skal eleven skrives ut av skolen.

 22. Fratrekk av fravær: • Fra og med 8. skoleår kan en søke om fratrekk for inntil 10 skoledager pr. skoleår. • Dette gjelder alle typer innvilga permisjoner (etter søknad) samt sykefravær fra og med 4. sykedag (legeerklæring). • § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen • …….. • For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: • a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar • b) innvilgapermisjon etter opplæringslova § 2-11. • For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast.

 23. Avslutningsfest for elevene • Dato for festen er mandag 22 juni • Austråtthallen er bestilt • Festen arrangeres av foreldre • FAU er med på å arrangere sammen med klassekontakter. • FAU sender ut oppgavelister • Det dannes komiteer for ulike oppgaver.

 24. Komiteer til avslutningsfesten: • Lage til-komiteen • Sette på plass stoler og bord og bære på plass scenen • Pyntekomiteen • Pynte sal/scene/bord. Ta med blomster og vase. Kjøpe inn og ta med papptallerker, -krus, skjeer og servietter. Ta i mot matfatene • Matkomiteen • Ta med et fat med rundstykker/kaker/vafler/lapper • Kaffe/te-komiteen • Kjøper brus. Tar med kaffe/te. • Transportkomiteen • Hente ca 200 stoler + stoltralle på Høyland. Lage-til komiteen er med og bærer alt inn. • Etter avslutningen skal så alt tilbake, ryddekomiteen er medansvarlig for at alt kommer ut til transportbilen. • Ryddekomiteen • Bære stoler (100) + stoltralle som skal fraktes til Høyland ut til transportbilen, bord + 140 stoler + 1 stoltralle inn til Bydelshuset, 200 stoler opp i 2.etasje i hallen

 25. Programutkast til avslutningsfesten • Underholdning fra elever • Hilsen fra elevrådsleder • Hilsen fra FAU v/FAU leder • Pause • Servering (kaffi / kaker) • Rektors tale • Utdeling av vitnemål

 26. Klasse Kontaktlærer Rom • 10A Aase Stokkeland 3.303 • 10B Kaisa I. Ingilæ 3.304 • 10C Jenny Helene Dahle 3.307 • 10D Tora Marie Løland 3.301