1 / 9

Esimese maailmasõja lõpp

Esimese maailmasõja lõpp. Pariisi rahukonverents. USA osalus maailmasõjas. Vastumeelsus Saksamaa tegevusele Lusitania uputamine Antanti toetati raha ja varustusega 6.04.1917 kuulutati sõda Saksamaale Oodatud pööret sõjategevuses koheselt ei järgnenud. Sakslaste pealetung.

cloris
Télécharger la présentation

Esimese maailmasõja lõpp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Esimese maailmasõja lõpp Pariisi rahukonverents

  2. USA osalus maailmasõjas • Vastumeelsus Saksamaa tegevusele • Lusitania uputamine • Antanti toetati raha ja varustusega • 6.04.1917 kuulutati sõda Saksamaale • Oodatud pööret sõjategevuses koheselt ei järgnenud

  3. Sakslaste pealetung • Woodrow Wilson – Õiglase rahu idee • Sakslaste edukas ent raskete kaotustega pealetung läänerindel 1918. aasta kevadel • “Hispaania gripp” • Pealetung ebaõnnestub

  4. Saksamaa (ja Keskriikide) kokkuvarisemine • 8.08.1918 Saksa armee “must päev” • Amiensi lahing inglise- ja prantsuse vägedega • 29.09.1918 väejuhatuse ettepanek rahuläbirääkimisteks • Vaherahulepingute sõlmimine (sept-nov) • Bulgaaria • Türgi • Araabia Lawrence • Austria-Ungari

  5. Revolutsioon Saksamaal • 1918 Wilhelm II loobub troonist • Weimari vabariik • 11.11.1918 Compiegne`i vaherahu • Väed välja Reinimaalt, • ja Elsass-Lotringist • Loobumine sõjavarustusest

  6. Pariisi rahukonverents • 18.01.1919 rahukonverentsi avamine • Wilsoni “õiglane rahu” lükati tagasi • Domineerisid Inglismaa ja Prantsusmaa huvid • Kaotajad aruteludesse ei kaasatud

  7. Pariisi rahukonverents • Versailles` rahuleping Saksamaaga • Maalade loovutamine • Elsass ja Lotring • Alad Taanile, Belgiale, Poolale, Leedule ja Tšehhoslovakkiale • Saksamaa kaotas 1/8 oma territooriumist

  8. Versailles` rahuleping • Armee 100 000 meest • Sõjaväekohustuse keeld • Keeld omada lennuväge ja allveelaevu • Piirangud laevastiku suurusele • Reparatsioonimaksed

  9. Rahvasteliidu loomine • Eesmärgid: • Sõdade ennetamine • Riikidevaheliste tülide lahendamine diplomaatiliste vahenditega • Agressorite peatamine • Ameeriklased ei osalenud Rahvasteliidus • Kuigi liit oli W. Wilsoni idee

More Related