Teorie firmy - PowerPoint PPT Presentation

teorie firmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie firmy

play fullscreen
1 / 12
Teorie firmy
188 Views
Download Presentation
clyde
Download Presentation

Teorie firmy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využití ekonomie informací v teorii firmy. Morální hazard. Agency teorie. Nepříznivý výběr. Signalizační chování a filtrování (screening). Teorie firmy

 2. Asymetrická informace • Jedna strana ekonomického vztahu je více informována než druhá. • Tento vztah může nastat mezi prodávajícím a kupujícím (viz. následující kapitola) nebo mezi manažerem a vlastníkem firmy.

 3. Manažerské a behavioristické teorie firmy • Vycházejí z oddělení vlastnictví a řízení firem; • Odrážejí komplikovanost vztahů mezi vlastníky a manažery; • Reagují na rozpor mezi ideálem dokonalé konkurence a reality; • Přibližují ekonomickou teorii realitě. (Soukupová 2003)

 4. Agency teorie • Vlastník v roli nájemce (Principal) • Manažer v roli zmocněnce (Agent) • Vlastník očekává výnost – deleguje pravomoci na manažera aby mu ho zajistil • Motivace manažera k jednání v zájmu vlastníků – podíl na výnosu.

 5. Agency teorie • Dokonalé informace (jistota) - výnos závislý jen na úsilí manažera, odměna jen podle výnosu pro vlastníka • Symetrické informace (riziko) – výnos ovlivněn i vnějšími faktory, dělení rizika podle přístupu k riziku a pravděpodobnosti příznivého výsledku

 6. Agency teorie • Asymetrické informace – vlastník nemůže odlišit úsilí manažera od vnějších faktorů, dělení rizika závislé na nechuti manažera k dodatečnému úsilí, jeho vztahu k riziku a dopadu jeho úsilí na pravděpodobnost příznivého výsledku. (Soukupová 2003)

 7. Morální hazard • „Činnost jednoho ekonomického subjektu (informovaného), který při maximalizaci svého užitku snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní transakce“. (Hořejší, et. al. 2011, s. 520) • Za tuto činnost zpravidla nenese následky, protože není pozorovatelná a prokazatelná.

 8. Morální hazard • Morální hazard ve vztahu nájemce – zmocněnec • Nájemce i zmocněnec mají vlastní zájmy a chtějí maximalizovat svůj užitek • Zmocněnec může maximalizovat svůj užitek na úkor nájemce • Zabránit tomu lze závislostí odměn zmocněnce na výnosu nájemce či kontrolou jeho činnosti (dodatečné náklady)

 9. Nepříznivý výběr • „Proces, který vede k tomu, že « méně žádoucí » subjekty trhu (kupující nebo prodávající) se zúčastní dobrovolné směny spíše než ostatní.“ (Hořejší, et. al. 2011, s. 528) • Asymetrická informace vede k vytěsňování kvalitního zboží z trhu zbožím méně kvalitním.

 10. Signalizační chování • Překonává problém nepříznivého výběru. • Pomocí signálů předává informovaná strana informace straně neinformované. • Signálem např. záruky - riziko koupě nekvalitního produktu převádí z kupujícího na prodávajícího. • Signály nezaručují kvalitu - jen napovídají. (Hořejší, et. al. 2011)

 11. Literatura • SOUKUPOVÁ, Jana. Teorie firmy. první. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. kaptilola 2, ISBN 80-86175-29-4. • MACÁKOVÁ, Libuše, etal. Mikroekonomie: základní kurs. 11. Slaný : Melandrium, 2010. 275 s. kapitola 18, ISBN 978-80-86175-70-6. • HOŘEJŠÍ, Bronislava, etal. Mikroekonomie. 5. Praha : Management Press, 2011. 574 s. kapitola 19 ISBN 978-80-7261-218-5.

 12. Děkuji za pozornost