Teorie firmy - PowerPoint PPT Presentation

teorie firmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teorie firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teorie firmy

play fullscreen
1 / 23
Teorie firmy
177 Views
Download Presentation
Download Presentation

Teorie firmy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza poptávky. Poptávka po produkci firmy jako významný parametr rozhodování firmy. Faktory determinující poptávku a odhady poptávkových funkcí. Alternativní teorie spotřebitele (teorie spotřebních technologií). Teorie firmy

 2. Poptávka – pohled spotřebitele • Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu, v určitý čas na určitém místě. • Individuální poptávka po konkrétním statku závisí na: • Ceně statku a jeho schopnosti uspokojovat potřeby a přání spotřebitele • Cenách ostatních statků • Důchodu spotřebitele • Preferencích spotřebitele • Očekáváních • Tvar poptávkové funkce je dán takto: • X1=f1 (P1, P2, P3, …, Pn, I) kde: X1 až Xn: je poptávané množství jednotlivých statků • X2=f2 (P1, P2, P3, …, Pn, I) P1 až Pn:je cena jednotlivých statků • X3=f3 (P1, P2, P3, …, Pn, I) I: je důchod spotřebitele • Xn=fn(P1, P2, P3, …, Pn, I)

 3. Tvar poptávkové funkce cena p množství q

 4. Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku H3 y H2 ICC E3 E2 H1 E1 J2 J1 x J3

 5. Důchodová spotřební křivka – nezbytný statek H3 y E3 H2 E2 H1 E1 J2 J1 x J3

 6. Důchodová spotřební křivka – luxusní statek H3 y H2 E3 E2 H1 E1 J2 J1 x J3

 7. Důchodová spotřební křivka – méněcenný statek H3 y E3 H2 E2 H1 E1 J2 J1 J3 x

 8. Důchodová elasticita poptávky • Citlivost poptávky na výši důchodu spotřebitele udává, o kolik procent se změní poptávané množství statku x, pokud se změní důchod spotřebitele o jedno procento • Důchodovou elasticitu poptávky vyjadřujeme koeficientem důchodové elasticity poptávky • Oblouková elasticita: Elasticita v bodě: • Normální statek: eID>0 • Luxusní statek: eID>1 • Nezbytný statek: 0<eID<1 • Méněcenný statek: eID<0

 9. Vliv změny ceny statku na poptávané množství H y PCC Q S R J2 J1 J3 x

 10. Důchodový a substituční efekt H y PCC Q S R xR xQ xS J2 J1 J3 x SE IE TE

 11. Tržní poptávka • Tržní poptávka je součtem poptávek jednotlivých spotřebitelů • X1=f1 (P1, P2, P3, …, Pn, I) • X2=f2 (P1, P2, P3, …, Pn, I) • X3=f3 (P1, P2, P3, …, Pn, I) • Xn=fn(P1, P2, P3, …, Pn, I) kde: X1 až Xn: je poptávané množství jednotlivých statků P1až Pn:je cena jednotlivých statků I: je důchod spotřebitele • X=X1+X2+X3+…Xn

 12. Poptávka po produkci firmy • Významnou roli hraje: • Cenová elasticita poptávky, resp. její koeficient (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při jeho rozdílné ceně) • Křížová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně ceny jeho substitutů) • Důchodová elasticita poptávky (zákazníci poptávají rozdílné množství výrobků při změně výše jejich celkového důchodu)

 13. Tvorba cen nových výrobků • Nabízejí se dvě základní strategie tvorby ceny nového výrobku: • Nízká cena (tzv. pronikací cena): firma nastaví nízkou cenu, která osloví velké množství spotřebitelů. Firma získá pozici na trhu a má předpoklad pozdějšího zvýšení ceny. Strategie je vhodná zvláště pro případ cenově vysoce elastického výrobku (při možnosti realizace úspor z rozsahu) • Vysoká cena (sběr smetany): výrobek budí zdání luxusního statku. Přiláká sice méně spotřebitelů, ale existuje možnost cenu snížit a přiblížit produkt většímu okruhu spotřebitelů. Strategie je vhodná pro výrobky cenově málo elastické.

 14. Alternativní teorie spotřebitele • Teorie projevených preferencí: • Středem zájmu je chování racionálního jedince (důsledkem je obvyklý, tj. ryze konvexní tvar indiferenčních křivek) • Jedinec vynakládá na nákup statků celý svůj důchod • Jedinec nakupuje pro každou úroveň cen a příjmu právě jeden koš • Existuje jen jedna kombinace cen a důchodu, kdy jedinec volí určitý koš komodit.

 15. Princip přímo projevený preferencí Y Y x A x A x B x B X

 16. Princip přímo projevený preferencí Y Y x A x A x B x B x C X

 17. Princip přímo projevený preferencí Y x A x D x B X

 18. Model spotřebních technologií • Jeho základem je stanovení užitku poptávaného produktu při podmínce alokace důchodu spotřebitele: • U = f (A, B, I) • za podmínek: • I PX * X + PY * Y • A = aX * X + aY * Y • B = bX * X + bY * Y • X  0, Y  0

 19. Hranice efektivnosti • Hranice efektivnosti je horní hranice kombinací atributů dosažitelných různými kombinacemi statků při daném rozpočtovém omezení. • Efektivností se rozumí obecně výhodný poměr mezi vstupy a výstupy, tedy množstvím alokovaných peněžních prostředků a množstvím uspokojených potřeb. • Atributem jsou vlastnosti produktu schopné uspokojovat potřeby a přání spotřebitele.

 20. Hranice efektivnosti A X P Y Q B

 21. Optimum spotřebitele A X P E R U0 Y Q S B

 22. Optimum spotřebitele A X P U1 Y Q B

 23. Použitá literatura • DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 78 s. ISBN 80-7318-110-X. • KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro 1. - 3. roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1992. 133 s. ISBN 80-7082-052-7. • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8. • SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4. • SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.