1 / 8

Fyzikální vlastnosti nerostů

Fyzikální vlastnosti nerostů. slouží k určování a technické praxi mechanické (tvrdost, štěpnost) optické (barva, lesk, propustnost světla) elektrické magnetické. Fyzikální vlastnosti nerostů. Hustota - ρ závisí na chem. složení a krystalické mřížce největší – nerosty ryzích kovů

colby
Télécharger la présentation

Fyzikální vlastnosti nerostů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fyzikální vlastnosti nerostů • slouží k určování a technické praxi • mechanické (tvrdost, štěpnost) • optické (barva, lesk, propustnost světla) • elektrické • magnetické

  2. Fyzikální vlastnosti nerostů • Hustota - ρ • závisí na chem. složení a krystalické mřížce • největší – nerosty ryzích kovů • odlišná hustota →oddělování příměsí = plavení (rýžování zlata)

  3. Fyzikální vlastnosti nerostů • Tvrdost - t • schopnost odolávat mechanickému působení • Mohsova stupnice tvrdosti (1820) • 1.mastek • 2.sůl kamenná • 3.kalcit(vápenec) • 4.fluorit(kazivec) • 5.apatit • 6.živec(ortoklas) • 7.křemen • 8.topas • 9.korund • 10.diamant

  4. Fyzikální vlastnosti nerostů • Tvrdost - t • 1.nerost jde snadno rýpat nehtem • 2.nerost lze obtížněji rýpat nehtem • 3.nerost lze rýpat mědí(hranou plechu) • 4.nerost lze snadno rýpat nožem. • 5.nerost lze obtížně rýpat nožem. • 6.nerost lze rýpat pilníkem na železo • 7.nerost lze obtížně rýpat pilníkem na železo • 8-10.nelze rýpat pilníkem.t • t>6 nerost rýpe do skla

  5. Fyzikální vlastnosti nerostů • Štěpnost • schopnost nerostů se oddělovat při mechanickém působení podle rovných ploch • a) výborná štěpnost (slída) • b) velmi dobrá štěpnost (sůl kamenná,galenit) • c) dobrá štěpnost (amfibol) • d) nedokonalá štěpnost (křemen)

  6. Fyzikální vlastnosti nerostů • Lom • plochy po rozlomení nerovné(křemen-lasturnatý lom)= lomu nebo lomných nerostech

  7. Fyzikální vlastnosti nerostů • Pevnost a soudržnost • pevnost-schopnost nerostu odolat tlaku, tahu a nárazu • soudržnost -schopnost stavebních částic zůstávat pohromadě • podle pevnosti a soudržnosti rozlišujeme: • a)křehké - (síra, antimon, křemen)- při nárazu nebo tlaku se úlomky rozletí • b)jemné - (tuha)-při nárazu se nerost rozdrtí a úlomky se rozpadají v prášek • c)tažné a kujné - (kovy)-mění při úderu svůj tvar, roztepávají se

  8. Fyzikální vlastnosti nerostů • Elektromagnetické a žáruvzdorné vlastnosti • magnetovec - vychyluje magnetickou střelku,vyhledávají s tím ložiska • křemen, kalcit=krystaly získávají nárazem,třením elektrický náboj(piezoelektrický zapalovač) • kovy = vodiče • slída = izolátor • tuha = žáruvzdorné kelímky

More Related