1 / 8

Transfer

Transfer. Mellem efter/videreuddannelse og praksis. Transfer. At anvende viden og kunnen lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng. Uddannelse handler måske ikke så meget om at blive klogere, men om at blive bedre til at handle!. Tre vigtige faktorer.

colin
Télécharger la présentation

Transfer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Transfer Mellem efter/videreuddannelse og praksis

  2. Transfer • At anvende viden og kunnen lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng Uddannelse handler måske ikke så meget om at blive klogere, men om at blive bedre til at handle!

  3. Tre vigtige faktorer • Personlige faktorer • Faktorer i undervisningen • Anvendelseskonteksten

  4. Hvad virker bedst? • Personlige faktorer: 35% • Faktorer i undervisningen: 20% • Anvendelseskonteksten: 45% Hvorfor bruger vi så mest tid på undervisningen? Kilde: Bjarne Wahlgren Professor i voksenpædagogik ved DPU

  5. Transfer sker ikke automatisk • Vanskeligheder ved at se sammenhæng • Manglende lighed mellem læringssituation og anvendelsessituation • Vanskeligheder ved at oversætte viden til praksis • Kræver komplekst oversættelsesarbejde • Rekonceptualisering • Modvilje mod at anvende det lærte • Den nye viden overlejres af vaner, traditioner, ”Vi plejer…” • Konteksten vanskeliggør anvendelsen • Anvendelse af læring forudsætter forandring: kan møde social modstand Hvad får dette jer til at tænke på?

  6. Perspektiver • Mere vægt på læring i praksis • Skærp samspillet mellem faktorer • Forholdet mellem nær og fjern transfer

  7. Implementering(en mulig definition) Implementeringer udførelsen af en idé, en plan eller en strategi i praksis En succesfuld implementering er både en læreproces og en forandringsproces. Peter Wick Lektor, UCC

  8. Hvordan vurderer I effekten af efteruddannelse? • Hvilke forandringer i organisation og kultur mener I kan kædes sammen med uddannelsesforløb I selv eller kolleger har deltaget i?

More Related