Download
student packet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Student Packet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Student Packet

Student Packet

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Student Packet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Student Packet DecimusIunius Iuvenalis Satura III Nomen:

 2. Culture Questions • Create 10 multiple choice questions based on the information about Juvenal and satires. Include the answers with the questions. 1. 6. A. B. A. B. C. D. C. D. 2. 7. A. B. A. B. C. D. C. D. 3. 8. A. B. A. B. C. D. C. D. 4. 9. A. B. A. B. C. D. C. D. 5. 10. A. B. A. B. C. D. C. D.

 3. Introduction Lines 1-11 1 quamvisdigressuveterisconfususamici 2 laudotamen, vacuis quod sedemfigereCumis 3 destinetatqueunumcivemdonareSibyllae. 4 ianuaBaiarumest et gratumlitusamoeni 5 secessus. ego velProchytampraeponoSuburae; 6 nam quid tam miserum, tam solumvidimus, ut non 7 deteriuscredashorrereincendia, lapsus 8 tectorumadsiduos ac mille periculasaevae 9 urbis et Augusto recitantesmensepoetas? 10 seddumtotadomusraedacomponituruna, 11 substitit ad veteresarcusmadidamqueCapenam. Text for Notes

 4. Introduction Discussion Questions 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. Diary Theme of the Section:

 5. Criminals in Rome Lines 21-28 21 hic tunc Umbricius ‘quando artibus’ inquit ‘honestis 22 nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum, 23 res hodie minor est here quam fuit atque eadem cras 24 deteret exiguis aliquid, proponimus illuc 25 ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 26 dum nova canities, dum prima et recta senectus, 27 dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me 28 porto meis nullo dextram subeunte bacillo. Text for Notes

 6. Criminals in Rome Lines 29-40 29 cedamus patria. vivant Artorius istic 30 et Catulus, maneant qui nigrum in candida vertunt, 31 quis facile est aedem conducere, flumina, portus, 32 siccandam eluviem, portandum ad busta cadaver, 33 et praebere caput domina venale sub hasta. 34 quondam hi cornicines et municipalis harenae 35 perpetui comites notaeque per oppida buccae 36 munera nunc edunt et, verso pollice vulgus 37 cum iubet, occidunt populariter; inde reversi 38 conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint 39 quales ex humili magna ad fastigia rerum 40 extollit quotiens voluit Fortuna iocari. Text for Notes

 7. Criminals in Rome Lines 41-48 41 quid Romae faciam? mentiri nescio; librum 42 si malus est, nequeo laudare et poscere; motus 43 astrorum ignoro; funus promittere patris 44 nec volo nec possum; ranarum viscera numquam 45 inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter, 46 quae mandat, norunt alii; me nemo ministro 47 fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam 48 mancus et extinctae corpus non utile dextrae. Text for Notes

 8. Criminals in Rome Discussion Questions 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. Diary Theme of the Section:

 9. Xenophobia Lines 58-68 58 quae nunc divitibus gens acceptissima nostris 59 et quos praecipue fugiam, properabo fateri, 60 nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites, 61 Graecam urbem. quamvis quota portio faecis Achaei? 62 iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes 63 et linguam et mores et cum tibicine chordas 64 obliquas nec non gentilia tympana secum 65 vexit et ad circum iussas prostare puellas. 66 ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra. 67 rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine, 68 et ceromatico fert niceteria collo. Text for Notes

 10. Xenophobia Discussion Questions 1. 2. 3. 4. Diary Theme of the Section:

 11. Destruction in Rome Lines 197-207 197 vivendum est illic, ubi nulla incendia, nulli 198 nocte metus. iam poscit aquam, iam frivola transfert 199 Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: 200 tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab imis, 201 ultimus ardebit quem tegula sola tuetur 202 a pluvia, molles ubi reddunt ova columbae. 203 lectus erat Cordo Procula minor, urceoli sex 204 ornamentum abaci, nec non et parvulus infra 205 cantharus et recubans sub eodem marmore Chiron, 206 iamque vetus Graecos servabat cista libellos 207 et divina opici rodebant carmina mures. Text for Notes

 12. Destruction in Rome Discussion Questions 1. 2. 3. 4. 5. Diary Theme of the Section:

 13. Dangers of the Night Lines 232-242 232 plurimus hic aeger moritur vigilando (sed ipsum 233 languorem peperit cibus inperfectus et haerens 234 ardenti stomacho); nam quae meritoria somnum 235 admittunt? magnis opibus dormitur in urbe. 236 inde caput morbi. raedarum transitus arto 237 vicorum in flexu et stantis convicia mandrae 238 eripient somnum Druso vitulisque marinis. 239 si vocat officium, turba cedente vehetur 240 dives et ingenti curret super ora Liburna 241 atque obiter leget aut scribet vel dormiet intus; 242 namque facit somnum clausa lectica fenestra. Text for Notes

 14. Dangers of the Night Lines 243-268 243 ante tamen veniet: nobis properantibus obstat 244 unda prior, magno populus premit agmine lumbos 245 qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro 246 alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam. 247 pinguia crura luto, planta mox undique magna 248 calcor, et in digito clavus mihi militis haeret. 268 respice nunc alia ac diversa pericula noctis: Text for Notes

 15. Dangers of the Night Lines 269-275 268 respice nunc alia ac diversa pericula noctis: 269 quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum 270 testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris 271 vasa cadant, quanto percussum pondere signent 272 et laedant silicem. possis ignavus haberi 273 et subiti casus improvidus, ad cenam si 274 intestatus eas: adeo tot fata, quot illa 275 nocte patent vigiles te praetereunte fenestrae. Text for Notes

 16. Dangers of the Night Discussion Questions 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. Diary Theme of the Section:

 17. Conclusion Lines 315-322 315 his alias poteram et pluris subnectere causas, 316 sed iumenta vocant et sol inclinat. eundum est; 317 nam mihi commota iamdudum mulio virga 318 adnuit. ergo vale nostri memor, et quotiens te 319 Roma tuo refici properantem reddet Aquino, 320 me quoque ad Helivinam Cererem vestramque Dianam 321 coverte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas, 322 auditor gelidos veniam caligatus in agros. Text for Notes

 18. Conclusion Discussion Questions 1. 2. 3. Diary Theme of the Section:

 19. Introduction 1 quamvis digressu veteris confusus amici 2 laudo tamen, vacuis quod sedem figere Cumis 3 destinet atque unum civem donare Sibyllae. 4 ianua Baiarum est et gratum litus amoeni 5 secessus. ego vel Prochytam praepono Suburae; 6 nam quid tam miserum, tam solum vidimus, ut non 7 deterius credas horrere incendia, lapsus 8 tectorum adsiduos ac mille pericula saevae 9 urbis et Augusto recitantes mense poetas? 10 sed dum tota domus raeda componitur una, 11 substitit ad veteres arcus madidamque Capenam. Criminals in Rome 21 hic tunc Umbricius ‘quando artibus’ inquit ‘honestis 22 nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum, 23 res hodie minor est here quam fuit atque eadem cras 24 deteret exiguis aliquid, proponimus illuc 25 ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 26 dum nova canities, dum prima et recta senectus, 27 dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me 28 porto meis nullo dextram subeunte bacillo. 29 cedamus patria. vivant Artorius istic 30 et Catulus, maneant qui nigrum in candida vertunt, 31 quis facile est aedem conducere, flumina, portus, 32 siccandam eluviem, portandum ad busta cadaver, 33 et praebere caput domina venale sub hasta. 34 quondam hi cornicines et municipalis harenae 35 perpetui comites notaeque per oppida buccae 36 munera nunc edunt et, verso pollice vulgus 37 cum iubet, occidunt populariter; inde reversi 38 conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint 39 quales ex humili magna ad fastigia rerum 40 extollit quotiens voluit Fortuna iocari. 41 quid Romae faciam? mentiri nescio; librum Text for Scansion

 20. 42 simalusest, nequeolaudare et poscere; motus 43 astrorumignoro; funuspromitterepatris 44 necvolonec possum; ranarum viscera numquam 45 inspexi; ferre ad nuptam quae mittitadulter, 46 quae mandat, noruntalii; me nemoministro 47 fur erit, atqueideonulli comes exeotamquam 48 mancus et extinctae corpus non utile dextrae. Xenophobia 58 quae nuncdivitibus gens acceptissimanostris 59 et quos praecipuefugiam, properabofateri, 60 necpudorobstabit. non possum ferre, Quirites, 61 Graecamurbem. quamvis quota portiofaecisAchaei? 62 iampridemSyrus in Tiberimdefluxit Orontes 63 et linguam et mores et cum tibicinechordas 64 obliquasnec non gentilia tympana secum 65 vexit et ad circum iussasprostarepuellas. 66 ite, quibus grata estpictalupabarbaramitra. 67 rusticusilletuussumittrechedipna, Quirine, 68 et ceromaticofertniceteriacollo. Destruction in Rome 197 vivendumestillic, ubinullaincendia, nulli 198 noctemetus. iamposcitaquam, iamfrivolatransfert 199 Vcalegon, tabulatatibiiamtertiafumant: 200 tunescis; namsigradibustrepidaturabimis, 201 ultimusardebitquemtegula sola tuetur 202 a pluvia, mollesubireddunt ova columbae. 203 lectuseratCordoProcula minor, urceoli sex 204 ornamentum abaci, nec non et parvulus infra 205 cantharus et recubans sub eodemmarmore Chiron, 206 iamquevetusGraecosservabatcistalibellos 207 et divinaopicirodebantcarminamures. Dangers of the Night 232 plurimus hic aegermoriturvigilando (sedipsum 233 languorempeperitcibusinperfectus et haerens 234 ardentistomacho); nam quae meritoriasomnum 235 admittunt? magnisopibusdormitur in urbe. Text for Scansion

 21. 236 inde caput morbi. raedarum transitus arto 237 vicorum in flexu et stantis convicia mandrae 238 eripient somnum Druso vitulisque marinis. 239 si vocat officium, turba cedente vehetur 240 dives et ingenti curret super ora Liburna 241 atque obiter leget aut scribet vel dormiet intus; 242 namque facit somnum clausa lectica fenestra. 243 ante tamen veniet: nobis properantibus obstat 244 unda prior, magno populus premit agmine lumbos 245 qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro 246 alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam. 247 pinguia crura luto, planta mox undique magna 248 calcor, et in digito clavus mihi militis haeret. 268 respice nunc alia ac diversa pericula noctis: 269 quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum 270 testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris 271 vasa cadant, quanto percussum pondere signent 272 et laedant silicem. possis ignavus haberi 273 et subiti casus improvidus, ad cenam si 274 intestatus eas: adeo tot fata, quot illa 275 nocte patent vigiles te praetereunte fenestrae. Conclusion 315 his alias poteram et pluris subnectere causas, 316 sed iumenta vocant et sol inclinat. eundum est; 317 nam mihi commota iamdudum mulio virga 318 adnuit. ergo vale nostri memor, et quotiens te 319 Roma tuo refici properantem reddet Aquino, 320 me quoque ad Helivinam Cererem vestramque Dianam 321 coverte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas, 322 auditor gelidos veniam caligatus in agros. Text for Scansion